Chỉ thị 18/2007/CT-UBND

Chỉ thị 18/2007/CT-UBND về tăng cường công tác bán đấu giá tài sản do tỉnh Phú Yên ban hành

Chỉ thị 18/2007/CT-UBND tăng cường công tác bán đấu giá tài sản Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 26/11/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/2007/CT-UBND tăng cường công tác bán đấu giá tài sản Phú Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2007/CT-UBND

Tuy Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Chỉ thị số 05/2005/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, UBND tỉnh đã chỉ đạo từng bước phát huy hiệu quả hoạt động của công tác này trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên hiện nay nhiều ngành, địa phương vẫn chưa tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Để thực hiện nghiêm Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ và Chỉ thị số 05/2005/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức bán đấu giá tài sản đúng thẩm quyền, không để chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động bán đấu giá tài sản, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh phải tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ, Chỉ thị số 05/2005/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến công tác bán đấu giá tài sản; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện ở ngành, địa phương do mình quản lý.

2. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh khi thực hiện việc bán đấu giá tài sản của nhà nước, nếu tài sản có giá trị dưới 10.000.000 đồng thì Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản để tiến hành bán đấu giá tài sản; nếu tài sản có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên thì phải hợp đồng với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Phú Yên để Trung tâm tổ chức bán đấu giá.

Đối với tang vật, phương tiện của một vụ vi phạm hành chính bị tịch thu có giá trị dưới 10.000.000 đồng bán sung quỹ nhà nước thì người đã ra quyết định tịch thu chuyển giao tài sản cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, thành phố tổ chức bán đấu giá. Đối với tang vật, phương tiện của một vụ vi phạm hành chính bị tịch thu có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên bán sung quỹ nhà nước thì người đã ra quyết định tịch thu chuyển giao tài sản cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Phú Yên để tổ chức bán đấu giá.

3. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, địa phương tự tổ chức bán đấu giá tài sản không đúng qui định, kết quả bán đấu giá tài sản không đúng qui định phải bị huỷ bỏ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

4. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, phường, thị trấn thuộc địa phương mình quản lý thực hiện nghiêm túc việc bán đấu giá tài sản của nhà nước; chuyển giao tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các tài sản khác không thuộc thẩm quyền bán đấu giá của cấp mình cho tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản theo đúng qui định của pháp luật; đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu bán sung quỹ nhà nước thuộc thẩm quyền của Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bán đấu giá tài sản theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bán đấu giá tài sản nếu không thuộc thẩm quyền xử lý của mình.

5. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ thực hiện việc chuyển giao nhiệm vụ bán đấu giá tài sản từ Sở Tài chính sang Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp; đồng thời củng cố, kiện toàn về tổ chức cũng như cơ sở vật chất để đảm bảo cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

6. Báo Phú Yên, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Đài phát thanh tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ, Chỉ thị số 05/2005/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Giao Sở Tư pháp kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý đối với các sai phạm trong quá trình thực hiện Chỉ thị này cho Chủ tịch UBND Tỉnh để chỉ đạo xử lý theo qui định.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo cho UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Chi

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2007/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 18/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/06/2007
Ngày hiệu lực 14/06/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/11/2019
Cập nhật 2 tháng trước
(12/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/2007/CT-UBND tăng cường công tác bán đấu giá tài sản Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 18/2007/CT-UBND tăng cường công tác bán đấu giá tài sản Phú Yên
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 18/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Phạm Ngọc Chi
Ngày ban hành 04/06/2007
Ngày hiệu lực 14/06/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/11/2019
Cập nhật 2 tháng trước
(12/12/2019)

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 18/2007/CT-UBND tăng cường công tác bán đấu giá tài sản Phú Yên

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/2007/CT-UBND tăng cường công tác bán đấu giá tài sản Phú Yên