Quyết định 47/2019/QĐ-UBND

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành trong lĩnh vực tư pháp

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2019/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 46/TTr-STP ngày 18/9/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực tư pháp sau đây:

1. Quyết định số 2015/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án thứ hai “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”.

2. Quyết định số 2079/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh.

3. Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 31/01/2007 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

4. Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND ngày 04/06/2007 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bán đấu giá tài sản.

5. Chỉ thị số 27/2007/CT-UBND ngày 25/07/2007 của UBND tỉnh về tăng cường biện pháp đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.

6. Chỉ thị số 28/2007/CT-UBND ngày 25/07/2007 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

7. Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

8. Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2019
Ngày hiệu lực26/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(11/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Phú Yên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Phú Yên

          • 11/11/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/11/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực