Chỉ thị 18/CT-UB

Chỉ thị 18/CT-UB năm 1981 về việc đón nhận thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 18/CT-UB đón nhận thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về đã được thay thế bởi Quyết định số 5987/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực nội chính do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UB đón nhận thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 18/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 1981

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐÓN NHẬN THANH NIÊN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TRỞ VỀ

Thi hành luật nghĩa vụ quân sự, và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, Chính phủ đã có chủ trương cho chiến sĩ và hạ sĩ quan hoàn thành xong thời hạn nghĩa vụ quân sự được xuất ngũ. Đây là chủ trương có ý nghĩa chánh trị, kinh tế, xã hội lớn, là sự công bằng hợp lý trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân.

Chiến sĩ và hạ sĩ quan xuất ngũ nói chung đã được học tập, rèn luyện và thử thách trong thực tế chiến đấu, công tác.

Để tạo điều kiện cho anh em nhanh chóng ổn định cuộc sống gia đình, gắn bó với xã hội và tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, đóng góp khả năng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, căn cứ chỉ thị số 27/CT-TM ngày 15 tháng 1 năm 1981 của Bộ Tổng Tham mưu về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương đón nhận thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về như sau:

I.- YÊU CẦU

- Đón tiếp thân tình và thực hiện tốt chánh sách để tiếp tục giáo dục động viên và sử dụng tốt khả năng của anh em vào công việc chung.

- Thông qua công tác đón nhận, làm rõ thêm chánh sách công bằng hợp lý của luật nghĩa vụ quân sự, động viên sự phấn khởi và tin tưởng trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

II- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÁNH SÁCH

1) Là quân nhân xuất ngũ, anh em được hưởng đầy đủ quyền lợi về lương thực, phụ cấp… theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Đối với gia đình, khi anh em còn ở quân đội, nếu gia đình được hưởng chế độ gì thì vẫn giữ như cũ trong 6 tháng.

2) Các địa phương cần nhanh chóng giải quyết các thủ tục về hộ khẩu, lương thực thực phẩm; sinh hoạt Đảng, Đoàn … theo sự giới thiệu của quân đội để anh em ổn định đời sống, được tiếp tục tham gia sinh hoạt và các hoạt động tập thể ở địa phương.

3) Để tạo điều kiện cho anh em phấn đấu tiến bộ, hướng sử dụng anh em được quy định như sau:

- Đưa trở về cơ quan, đơn vị cũ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí công việc và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tay nghề để anh em tiếp tục làm việc tốt.

- Đưa trở về trường học cũ (từ sơ cấp đến đại học) để tiếp tục học tập (kể cả số đang học dở dang hoặc có giấy gọi học nhưng chưa vào học vì đi nhập ngũ). Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm tổ chức việc ôn tập, phụ đạo thêm để anh em theo học có kết quả.

- Đưa vào học các trường đào tạo cán bộ của các ngành đoàn thể như Công an, Thuế, Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn… và các Trường công nhân kỹ thuật trong nước, ngoài nước.

- Bổ sung cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các cơ quan còn đang thiếu biên chế.

- Đối với anh em thương bệnh binh xuất ngũ, Bộ Tư lệnh thành phố và Sở Thương binh và xã hội theo dõi thực hiện đầy đủ các chánh sách, chế độ của Nhà nước đã quy định và bố trí sử dụng thích hợp.

4) Số anh em hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về làm việc ở cơ quan, đơn vị Nhà nước tuỳ khả năng được bố trí công việc thích hợp, được nâng 1 bậc lương so với lúc anh em đi nghĩa vụ quân sự. Đối với những anh em trước đây chưa vào biên chế Nhà nước, nay được bố trí làm việc thì được hưởng mức lương trên bậc khởi điểm một bậc của thang lương ấy.

Đối với anh em trở lại Trường để học tập được hưởng chế độ học bổng hoặc sinh hoạt phí theo quy định của Nhà nước.

Tinh thần chung là nhanh chóng giải quyết các thủ tục về hộ khẩu, lương thực, công ăn việc làm… tạo mọi điều kiện thuận lợi cho anh em được tiếp tục học tập, công tác và tiến bộ.

III.- KẾ HOẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị cho anh em xuất ngũ:

- Bộ Tư lệnh thành phố có trách nhiệm liên hệ với các đơn vị quân đội nắm tình hình, danh sách chiến sĩ, hạ sĩ quan được xuất ngũ từng đợt để cùng phân loại, dự kiến hướng bố trí sử dụng thông qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố và thông báo dự kiến cho các cơ quan đơn vị biết để chuẩn bị.

- Tổ chức việc đón tiếp anh em để chuẩn bị thêm về tư tưởng, trao đổi thống nhất hướng bố trí với anh em, làm các thủ tục về địa phương và kiểm tra việc giải quyết các chánh sách về xuất ngũ. Ở điạ điểm đón tiếp đầu tiên này, Bộ Tư lệnh thành phố cần tổ chức tốt việc ăn nghỉ, vui chơi cho anh em. Ngoài Ngân sách quốc phòng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố cần huy động thêm sự chăm sóc về tinh thần, về vật chất của các ngành, các đoàn thể và địa phương. Cần chuẩn bị tốt về mọi công việc để thời gian đón tiếp đầu tiên không quá 5 ngày, tạo điều kiện cho anh em được về sum họp gia đình sớm.

2) Tổ chức việc đón tiếp ở điạ phương:

- Ở điạ điểm đón tiếp đầu tiên của Bộ Tư lệnh thành phố, anh em về thẳng gia đình. Theo thông báo danh sách của Bộ Tư lệnh thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường, xã tổ chức buổi gặp mặt với anh em và gia đình vừa trở về, có đại diện các đoàn thể địa phương tham dự.

Yêu cầu các buổi gặp mặt là: chánh thức giới thiệu và phát huy thành tích anh em đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, biểu dương gia đình và dặn dò nhắc nhở anh em và gia đình tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mới.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các ngành giải quyết ngay những thủ tục về hộ khẩu, lương thực, giấy sinh hoạt Đảng, Đoàn…

3) Trách nhiệm chung:

Thủ trưởng các ngành, các đơn vị đều có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt những vấn đề liên quan đến ngành đơn vị mình như:

- Tiếp nhận anh em trở về và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho anh em thực hiện tốt nhiệm vụ mới.

- Giải quyết nhanh chóng những thủ tục ban đầu về hộ khẩu, lương thực, nhu yếu phẩm, sinh hoạt Đảng, Đoàn… và các chế độ, chánh sách cho anh em.

- Sở Lao động, ban Tổ chức chánh quyền cùng Bộ Tư lệnh thành phố sớm giải quyết công việc cho anh em, để ổn định việc làm, ổn định gia đình.

*

* *

Công tác đón tiếp và chăm sóc tốt thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về là tạo điều kiện gắn bó anh em vào công việc mới nhanh chóng và có hiệu quả, hạn chế tích cực mọi ảnh hưởng tiêu cực của xã hội thâm nhập vào anh em; là thiết thực bồi dưỡng đào tạo một lực lượng đã qua rèn luyện thử thách; là tiếp tục động viên thanh niên hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Bộ Tư lệnh thành phố và Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố hướng dẫn, chỉ đạo tốt công tác đón nhận thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về và thường xuyên báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT: CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/1981
Ngày hiệu lực21/04/1981
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 18/CT-UB đón nhận thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT-UB đón nhận thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Quang Chánh
        Ngày ban hành21/04/1981
        Ngày hiệu lực21/04/1981
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT-UB đón nhận thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT-UB đón nhận thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về