Quyết định 5987/QĐ-UB-NC

Quyết định 5987/QĐ-UB-NC năm 1998 bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực nội chính ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định số 5987/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực nội chính do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5987/QĐ-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC NỘI CHÍNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH TỪ NGÀY 02/7/1976 ĐẾN NGÀY 31/12/1996

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp ngày 25/6/1996;
Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 12/11/1996;
Căn cứ quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện đợt tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật trong 2 năm 1997 - 1998 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bãi bỏ 73 văn bản thuộc lĩnh vực Nội chính đã hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 (danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện và Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2
- Văn phòng Chính phủ
- Ban chỉ đạo RSVB/TW
- TT/TU, TT/HĐND.TP, TTUB
- Viện Kiểm sát TP, TAND.TP
- VPUB : PVP/NC
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

DANH SÁCH

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

41/CT-UB

28/09/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc khẩn trương tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy

35/CT-UB

01/09/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tiếp tục phổ biến và thực hiện Nghị định số 141/HĐBT ngày 25/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng, xử phạt nghiêm minh những người vi phạm hành chánh trong lĩnh vực an ninh và trật tự

20/CT-UB

20/04/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức thi hành pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chánh

209/QĐ-UB

31/01/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh tra giao thông công chánh

06/CT-UB

06/02/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tăng cường quản lý pháo và xử lý nghiêm hàng gian hàng giả

40/CT-UB

03/10/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về tổ chức thực hiện chống tham nhũng toàn thành phố

21/CT-UB

05/07/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc nghiên cứu cải tiến thủ tục hành chánh

20/CT-UB

03/07/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quản lý, chống hàng nước ngoài nhập trái phép về thành phố, bảo vệ hàng sản xuất trong nước

06/CT-UB

09/02/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ phục vụ cuộc vận động cải tạo Nông nghiệp

1808/UB

04/10/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc hướng dẫn thi hành Điều lệ đăng ký Công thương nghiệp và phục vụ và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật

23/TT-UB

30/08/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc khẩn trương thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các đơn vị được thành phố cử đi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới

58/QĐ-UB

17/04/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức Thanh tra Nhà nước

742/QĐ-UB

26/12/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc lập 5 Trạm kiểm soát ra vào Thành phố

67/CT-UB

04/12/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về thủ tục xét duyệt ký Quyết định và hủy bỏ Quyết định cưỡng bức lao động đối với các đối tượng tệ nạn xã hội (loại 3)

81/TB-UB

20/12/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ và súng săn

57/CT-UB

02/11/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Hướng dẫn giải quyết các trường hợp cư trú không hợp pháp phát hiện trong các đợt tổng kiểm tra hộ khẩu năm 1978

01/QĐ-UB-AN

14/01/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về tiêu chuẩn xét đăng ký thường trú cho những người từ Tỉnh khác đến cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh

04/TC-UB

09/05/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về một số quy định hiện hành liên quan đến tự do thân thể và tài sản của nhân dân

04/CT-UB

07/01/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về công tác tiếp dân và giải quyết đơn từ khiếu tố của nhân dân

01/CT-UB

04/01/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về công tác đăng ký và quản lý vũ khí quân dụng ở các cơ quan, xí nghiệp thuộc Thành phố

317/QĐ-UB

09/04/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Phát triển lực lượng và chế độ trợ cấp cho tự vệ và du kích

34/CT-UB

01/07/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động giải quyết số quân nhân đào bỏ ngũ và thanh niên trốn tránh thi hành nghĩa vụ quân sự

41/CT-UB

18/08/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn từ khiếu tố của nhân dân

01/CT-UB

14/01/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc giải quyết một số mặt trật tự xã hội của Thành phố

07/CT-UB

10/03/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện tốt công tác cải tạo lao động và đẩy mạnh công tác ở các trường trại cải tạo lao động

62/TB-UB

22/03/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Chế độ khen thưởng đối với đơn vị, cá nhân bảo vệ tốt tài sản xã hội chủ nghĩa

15/CT-UB

19/04/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh quy định việc xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân

35/CT-UB

14/12/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tăng cường công tác bảo vệ, truy quét bọn phá hoại, trộm cắp, tàng trữ dây điện thoại, điện đèn và đèn cao áp

03/CT-UB

27/01/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc khẩn trương xét và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của quần chúng

37/CT-UB

20/08/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về thanh lý tang tài vật do ngành Công an quản lý

313/QĐ-UB

07/09/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định tạm thời về việc thu giữ, bảo quản, xử lý tang tài vật tại thành phố Hồ Chí Minh

36/TB-UB

09/02/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quản lý và sử dụng vũ khí

12/CT-UB

25/04/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện tốt chính sách đối với những người học tập cải tạo được về

20/CT-UB

28/05/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/HĐBT ngày 15/02/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường tổ chức thanh tra và nâng cao hiệu lực công tác thanh tra

26/CT-UB

21/06/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc hướng dẫn thi hành Thông tư liên ngành Tư pháp- Nội vụ- Kiểm sát và Tòa án Tối cao về xử lý tội trốn đi nước ngoài

46/CT-UB

20/10/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tăng cường công tác thanh tra giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra và tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng

10/CT-UB

02/02/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tiếp tục thực hiện tốt công tác quy định bổ sung về việc quản lý vũ khí vật liệu nổ

45/CT-UB

03/10/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức thi hành Bộ Luật Hình sự

3675/UB

02/12/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Thực hiện Quyết định số 156/QĐ-UB ngày 11/7/1985 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định gọi thanh niên đi làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế- quốc phòng của Thành phố

162/QĐ-UB

13/10/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy định về kiểm tra hành chánh tại thành phố Hồ Chí Minh

30/CT-UB

12/12/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc củng cố và tăng cường hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp

47/QĐ-UB

13/03/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ủy nhiệm cho Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh giao cho lực lượng cảnh sát trật tự Công an thành phố nhiệm vụ kiểm tra các công trình đã và đang xây dựng trên địa bàn Thành phố

124/QĐ-UB

16/06/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy định tạm thời các biện pháp cụ thể thi hành chế độ bắt buộc giáo dục lao động tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh

125/QĐ-UB

16/06/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy định tạm thời các biện pháp cụ thể thi hành việc xử lý tập trung cải tạo ở thành phố Hồ Chí Minh

24/CT-UB

01/07/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tăng cường công tác xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

175/QĐ-UB

07/09/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng xét khiếu tố Thành phố

41/CT-UB

14/11/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc nghiêm cấm thu mua phế liệu trái nổ, chất nổ, chất cháy trên địa bàn Thành phố

05/TB-UB

11/01/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc xử lý các trường hợp thu mua, vận chuyển, tàng trữ phế liệu có trái nổ và chất nổ

06/CT-UB

25/02/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

217/QĐ-UB

22/10/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành “Bản quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra trực thuộc Ủy ban nhân dân quận- huyện”

622/UB

09/04/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện Chỉ thị của Chính phủ về chế độ làm việc và luyện tập quân sự trong tình hình mới

229/QĐ-UB

20/04/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Phạt vi cảnh đối với các vi phạm trật tự an toàn xã hội, nếp sống văn minh và vệ sinh ở thành phố Hồ Chí Minh

69/CT-UB

04/06/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc triển khai Nghị quyết Hội nghị bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa của Thành phố

181/TB-UB

11/09/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức các đơn vị dự bị động viên

285/QĐ-UB

08/06/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Nâng mức thu phạt tiền vi cảnh đối với các vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ

01/TC-UB

09/01/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc xử lý các tội về cờ bạc

02/QĐ-UB

25/01/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về giữ gìn vệ sinh trong thành phố và xử phạt vi cảnh

13/CT-UB

05/04/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc giải quyết số người cư trú không hợp pháp tại Thành phố

31/CT-UB

12/08/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tăng cường công tác pháp chế ở Thành phố

05/QĐ-UB

06/01/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc bảo đảm ánh sáng ở các quán ăn, giải khát

34/CT-UB

19/08/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức nghiên cứu và thực hiện tốt Thông tư số 01/TT-LB ngày 27/3/1980 của Bộ Nội vụ và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

75/QĐ-UB

15/03/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc xử phạt đối với các vi phạm về khai báo tạm vắng, tạm trú

95/TB-UB

18/04/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về đăng ký và quản lý vũ khí, vật liệu nổ tại thành phố Hồ Chí Minh

98/QĐ-UB

31/03/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh “xông hơi xoa bóp” (massage) trên địa bàn Thành phố

363/QĐ-UB

23/09/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về chế độ thưởng đối với người có công phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của bọn phản cách mạng, bọn tội phạm hình sự và xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an tòan xã hội

15/QĐ-UB

16/01/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định về việc thi hành chính sách đối với những người đã làm việc trong quân đội, chính quyền và tổ chức chính trị của chế độ cũ đi học tập cải tạo tập trung được cho về Thành phố

62/QĐ-UB

12/03/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Về hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành Giao thông công chánh- Công an Thành phố

18/CT-UB

21/04/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đón nhận thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về

37/CT-UB

24/09/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

2025/QĐ-UB

31/07/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc xử phạt đối với các vi phạm sử dụng biển số xe, máy thông tin vô tuyến, còi ưu tiên và đèn tín hiệu ưu tiên đặc biệt trên địa bàn Thành phố

36/CT-UB

07/07/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo của công dân

18/CT-UB

27/03/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Củng cố các Trường giáo dục lao động công nghiệp và công tác xét duyệt bắt buộc giáo dục lao động tập trung

 

29/06/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về phạt vi cảnh đối với các vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-UB ngày 25/5/1988 và Quyết định số 285/QĐ-UB ngày 8/6/1989)

27/CT-UB

02/06/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức thực hiện tốt Thông cáo số 04/TC-UB ngày 09-5-1977 của Ủy ban nhân dân thành phố

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5987/QĐ-UB-NC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5987/QĐ-UB-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/1998
Ngày hiệu lực11/11/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5987/QĐ-UB-NC

Lược đồ Quyết định số 5987/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực nội chính do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 5987/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực nội chính do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5987/QĐ-UB-NC
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýVõ Viết Thanh
       Ngày ban hành11/11/1998
       Ngày hiệu lực11/11/1998
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 5987/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực nội chính do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 5987/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực nội chính do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996

           • 11/11/1998

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/1998

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực