Chỉ thị 1848/CT-BNN-PCTT

Chỉ thị 1848/CT-BNN-PCTT về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ bão năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 1848/CT-BNN-PCTT 2019 tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1848/CT-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG HỘ ĐÊ, CHỐNG LŨ BÃO NĂM 2019

Những năm vừa qua tình hình lũ, bão diễn ra hết sức bất thường, cực đoan và trái quy luật. Năm 2017, lũ lớn, lũ đặc biệt lớn đã xẩy ra trên sông Hoàng Long tỉnh Ninh Bình (tại Bến Đế đạt 5,53m, vượt lũ lịch sử năm 1985 là 29cm), trên sông Đáy tỉnh Nam Định (tại Cổ Đam đạt 4,56 vượt BĐ3 96 cm; Quỹ Độ đạt 4,85 vượt BĐ3 0,70m), trên sông Cầu Chày tỉnh Thanh Hóa (tại Xuân Vinh đạt 10,91m, vượt lũ lịch sử năm 1985 là 21 cm). Năm 2018, đỉnh lũ trên các sông Bứa, Đáy, Hoàng Long, Bùi, Bưởi vượt trên mức BĐ3, đặc biệt trên sông Bứa tại Thanh Sơn, tnh Phú Thọ đạt 29,58m (vượt mức lũ lịch sử năm 1975 là 1,26m). Do ảnh hưởng của lũ lớn, lũ đặc biệt lớn, trên hệ thống đê điều đã xẩy ra rất nhiều sự cố uy hiếp đến an toàn đê.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020; để chủ động trong công tác hộ đê, phòng, chống thiên tai năm 2019 và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ, bão gây ra đối với những vùng được đê bảo vệ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đê, tập trung chỉ đạo thực hiện một số việc trọng tâm sau đây:

1. Hoàn thành công tác tu b, duy tu bảo dưỡng đê điều, khắc phục sự cố đê điều và các công trình đang thi công liên quan đến đê điều

- Huy động mọi nguồn lực của địa phương để chủ động xử lý những sự cố phát sinh đột xuất trước, trong mùa lũ, bão và tu bổ thêm đối với các hạng mục cần thiết khác nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố khi có lũ, bão. Đặc biệt quan tâm xử lý dứt điểm các cống dưới đê bị sự cố trong thời gian vừa qua như: cng Cẩm Đình thành phố Hà Nội, cống Bích Động thành phố Hải Phòng, cống Nghi Xuyên, Liên Nghĩa tỉnh Hưng Yên, cống Ngọc Quang tỉnh Thanh Hóa,...

- Khẩn trương thực hiện và hoàn thành việc xử lý cấp bách các sự cố đê điều đã được hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương theo Quyết định số 1044/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tu bổ, nâng cấp đê, duy tu bảo dưỡng chống xuống cấp hệ thống đê điều đảm bảo chất lượng, kịp thời đưa công trình vào chống lũ năm 2019.

- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan chỉ đạo các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các công trình đang thi công liên quan đến đê điều xong trước mùa lũ, bão và có phương án bảo đảm an toàn cho công trình khi có lũ, bão.

2. Đảm bảo an toàn các cống dưới đê trong lũ, bão

- Đối với những cống qua đê đã xảy ra sự cố do lũ những năm trước, cống mới xây dựng nhưng chưa được làm việc trong điều kiện có lũ cao hoặc cống đang xây dựng cần phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các cống dưới đê để phát hiện các cống yếu, các cống bị hư hỏng để sửa chữa, hoành triệt cống tạm thời hoặc hoành triệt vĩnh viễn đối với các cống không đảm bảo an toàn. Đối với các cống xung yếu phải có phương án bảo vệ do cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân để chủ động chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện. Đối với những cống không đảm bảo an toàn phải hoành triệt trước mùa lũ, bão 2019, cần chủ động lập phương án cấp nước (hoặc tiêu) hỗ trợ để giảm bớt mức độ ảnh hưởng do việc hoành triệt cống.

- Việc sử dụng cống dưới đê trong mùa lũ phải chấp hành nghiêm ngặt quy trình đóng, mở. Đối với những cống chưa có quy trình vận hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải chỉ đạo tổ chức xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước mùa lũ, bão để áp dụng ngay trong năm 2019.

- Đối với cống do các Công ty, Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi hoặc Chi cục Thủy lợi quản lý; đơn vị quản lý phải có quy chế, phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và địa phương trong việc thực hiện phương án bảo vệ, xử lý các sự cố.

- Đối với những cống dưới đê khác, giao cho UBND cấp huyện chỉ định ngay tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, vận hành.

3. Chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão

- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành tổng kiểm tra đánh giá chất lượng đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều, xây dựng phương án hộ đê tương ứng với từng tuyến đê, từng khu vực trọng điểm theo phương châm "4 tại chỗ"; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt.

- Chỉ đạo UBND các cấp, các Sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố theo chức năng, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đê, đặc biệt là các vị trí đxung yếu; chuẩn bị sẵn sàng tổ chức phương án hộ đê, phương án ứng phó trong điều kiện có bão,lũ lớn, lũ đặc biệt lớn.

- Căn cứ phương án hộ đê năm 2019, chỉ đạo chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ hộ đê cho từng tuyến. Ngoài số vật tư dự trữ của Nhà nước hiện có trên địa bàn, cần có kế hoạch huy động vật tư trong nhân dân trong trường hợp có sự cố xảy ra (kể cả vật tư, thiết bị của các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn).

- Chỉ đạo tổ chức diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ khuyết kịp thời những thiếu sót, tồn tại; tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hộ đê, đặc biệt là lực lượng quân đội được bố trí trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện có đê phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các xã, phường ven đê tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/1/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức dọn dẹp, phát quang mái đê, chân đê, trong phạm vi bảo vệ đê điều để phục vụ công tác tuần tra canh gác đê và xử lý sự cố giờ đầu trong mùa mưa lũ.

4. Công tác quản lý đê điều

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành quyết định cho phép của chủ đầu tư các công trình liên quan đến đê điều theo quy định của Luật Đê điều.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

- Chỉ đạo xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê gây ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ trước ngày 15/5/2019.

5. Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp giải quyết hoặc xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên./.

 


Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, tp có đê;
- Văn phòng UBQG ƯPSC, TT&TKCN;
- S
NN&PTNT các tỉnh, tp có đê;
- Chi cục QLĐĐ&PCLB (TL) các t
nh, tp có đê;
- Lưu: VT, PCTT (VT, QLĐĐ)75b.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1848/CT-BNN-PCTT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu1848/CT-BNN-PCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2019
Ngày hiệu lực15/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1848/CT-BNN-PCTT

Lược đồ Chỉ thị 1848/CT-BNN-PCTT 2019 tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 1848/CT-BNN-PCTT 2019 tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu1848/CT-BNN-PCTT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Xuân Cường
        Ngày ban hành15/03/2019
        Ngày hiệu lực15/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 1848/CT-BNN-PCTT 2019 tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 1848/CT-BNN-PCTT 2019 tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê

           • 15/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực