Chỉ thị 19/2006/CT-UBND

Chỉ thị 19/2006/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo trong năm học 2006-2007 do Tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 19/2006/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục năm học 2006-2007 Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/2006/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục năm học 2006-2007 Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2006/CT-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 8 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG NĂM HỌC 2006-2007

Năm học 2005-2006, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cộng đồng trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; sự quan tâm của nhân dân, của phụ huynh học sinh; sự nỗ lực của các cấp quản lý giáo dục, giáo viên; sự phấn đấu rèn luyện, lao động và học tập của học sinh, sinh viên, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà tiếp tục có những chuyển biến tích cực cả về quy mô lẫn chất lượng ở tất cả các cấp học, bậc học.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt được rất đáng khích lệ, những tồn tại, bất cập của ngành giáo dục và đào tạo chưa được khắc phục triệt để như: chất lượng giáo dục tuy có nâng lên nhưng vẫn chưa đồng đều giữa các vùng; giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên còn hạn chế dẫn đến còn học sinh vi phạm pháp luật; tiến độ thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học vẫn còn chậm, cơ sở vật chất trường học một số nơi chưa đảm bảo tốt cho việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; nền nếp, kỷ cương trong quản lý dạy và học ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, một bộ phận giáo viên chưa thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy; có lúc, có nơi vì phải chạy theo thành tích nên việc kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục học sinh chưa đúng thực chất; việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định, việc vi phạm quy chế của học sinh trong kiểm tra, thi cử vẫn còn xảy ra; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở còn một vài địa phương chưa đạt, một số địa phương đã đạt nhưng chưa vững chắc.

Để khắc phục những yếu kém, tồn tại của năm học qua và triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2006-2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị ngành giáo dục và đào tạo, các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Đối với ngành giáo dục và đào tạo :

a) Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 25/2006/CT-TTg ngày 01/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện phân ban trung học phổ thông; Chỉ thị số 32/2006/CT-BGDĐT ngày 01/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và các trường, khoa sư phạm trong năm học 2006-2007 và Thông tri số 03-TT/TU ngày 07/8/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm học 2006-2007.

 b) Nghiêm túc thực hiện cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo với những giải pháp cụ thể đồng thời kết hợp với nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

c) Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo tinh thần Chỉ thị số 40 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX). Ngoài việc đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ phải chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp của nhà giáo. Xây dựng cơ chế khuyến khích giáo viên đứng lớp tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn; khuyến khích sự sáng tạo trong công tác giảng dạy.

d) Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các chương trình, đề án phát triển mạng lưới trường lớp; tập trung đầu tư các phương tiện, đồ dùng dạy học đạt yêu cầu về chất lượng và đủ về số lượng để đáp ứng nhu cầu học tập cho mọi người, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo .

đ) Tiếp tục nâng cao thành quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, chuẩn bị các điều kiện để tiến tới phổ cập giáo dục bậc trung học ở những địa phương đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đối với những địa phương chưa hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở phải tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, tìm giải pháp hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học, vận động học sinh bỏ học trở lại trường, tích cực mở các lớp bổ túc cho các đối tượng không có điều kiện theo học ở các lớp chính quy.

e) Tăng cường nền nếp, kỷ cương trong quản lý dạy và học. Chú ý giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên để không còn vi phạm pháp luật, vi phạm các tệ nạn xã hội; tổ chức thực hiện tốt hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh phổ thông, góp phần phân luồng học sinh; đưa vào nội quy, quy định của nhà trường về việc nghiêm cấm học sinh sử dụng xe gắn máy đến trường và có biện pháp xử lý phù hợp đối với những trường hợp vi phạm nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông; quan tâm đến giáo dục môi trường, đảm bảo tất cả các cơ sở giáo dục luôn có cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

g) Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra; xây dựng lực lượng thanh tra viên giáo dục đủ mạnh để làm nòng cốt trong đấu tranh chống tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; kiên quyết xử lý nghiêm các dạng tiêu cực trong dạy thêm, trong kiểm tra, thi cử, đánh giá học sinh không đúng thực chất.

2. Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này ở địa phương mình. Chú ý đánh giá đúng mức về chất lượng giáo dục, các tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục cho thật sát hợp với tình hình ở từng cơ sở giáo dục, từng địa phương trong thời gian qua, từ đó đề ra những bước đi và những giải pháp khả thi để thực hiện thắng lợi từng nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chỉ đạo hệ thống đoàn thể mình, phối hợp với Ủy ban nhân dân và ngành giáo dục các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học theo tinh thần Thông tri số 03-TT/TU ngày 07/8/2006 của Tỉnh ủy Bến Tre về nhiệm vụ năm học 2006-2007. Báo Đồng Khởi và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị này trong toàn hệ thống chính trị và đến các tầng lớp nhân dân để thực hiện.

4. Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng tùy theo chức năng, nhiệm vụ mỗi ngành hỗ trợ với ngành giáo dục và đào tạo trong thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2006-2007.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị của các Trưởng Phòng Giáo dục, Hiệu trưởng các trường, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và báo cáo định kỳ về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2006
Ngày hiệu lực07/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/2006/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục năm học 2006-2007 Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/2006/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục năm học 2006-2007 Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành28/08/2006
        Ngày hiệu lực07/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 19/2006/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục năm học 2006-2007 Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/2006/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục năm học 2006-2007 Bến Tre