Quyết định 1184/QĐ-UBND

Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2012 đã hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1184/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 10 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN NGÀY 31/12/2012 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1069/TTr-STP ngày 28 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã hết hiệu lực thi hành.

(Có Danh mục văn bản quy phạm pháp luật kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH TỪ NĂM 1987 ĐẾN NGÀY 31/12/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Kết quả rà soát

1

Nghị quyết

64/HĐND-NQ

17/01/1987

Nghị quyết về việc phê chuẩn báo cáo tổng kết năm 1986 và nhiệm vụ kế hoạch quý 1 năm 1987 của UBND tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

2

Nghị quyết

674/HĐND-NQ

30/7/1987

Nghị quyết về việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 1987.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

3

Nghị quyết

675/HĐND-NQ

30/7/1987

Nghị quyết về việc phê chuẩn báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ kế hoạch chính thức năm 1987 và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

4

Nghị quyết

570/HĐND-NQ

07/02/1988

Nghị quyết về việc phê chuẩn báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 1988 và điều chỉnh các chỉ tiêu, kế hoạch năm 1988.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

5

Nghị quyết

03/HĐND-NQ

20/02/1988

Nghị quyết về việc phê chuẩn báo cáo tổng kết tình hình KTXH năm 1987 và phương hướng nhiệm vụ phát triển KTXH năm 1988.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

6

Nghị
quyết

441/HĐND-NQ

26/5/1988

Nghị quyết về việc phê chuẩn bản quy chế tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh và tổ chức đợt học tập quán triệt bản quy chế tổ chức, hoạt động HĐND tỉnh và quy chế tổ chức hoạt động của HĐND các cấp của Hội đồng nhà nước.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

7

Nghị quyết

483/HĐND-NQ

14/6/1988

Nghị quyết về việc phê chuẩn báo cáo tình hình KTXH quý 1/1988 và phương hướng nhiệm vụ phát triển KTXH quý 2/1988.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

8

Nghị quyết

118/HĐND-NQ

16/02/1989

Nghị quyết về việc phê chuẩn và dự toán ngân sách năm 1989.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

9

Nghị quyết

119/HĐND-NQ

26/02/1989

Nghị quyết về việc phê chuẩn báo cáo tình hình KTXH năm 1988 và phương hướng nhiệm vụ phát triển KTXH năm 1989.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

10

Nghị quyết

04/HĐND-NQ

17/02/1990

Về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 1990.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

11

Nghị quyết

01/HĐND-NQ

20/02/1990

V/v hoạt động pháp luật.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

12

Nghị quyết

02/HĐND-NQ

20/02/1990

V/v dự toán ngân sách năm 1990 của tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

13

Nghị quyết

03/HĐND-NQ

20/02/1990

V/v tiêm chủng mở rộng; phổ cập giáo dục cấp I và xóa mù chữ trong tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

14

Nghị quyết

07/HĐND-NQ

26/7/1990

V/v bổ sung một số chủ trương biện pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về KTXH, ANQP năm 1990 của HĐND tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

15

Nghị
quyết

08/HĐND-NQ

26/7/1990

V/v tăng cường hoạt động và quản lý công tác văn hóa, văn nghệ và thông tin đại chúng trong tình hình hiện nay.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

16

Nghị quyết

09/HĐND-NQ

26/7/1990

V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 1989 của tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

17

Nghị
quyết

10/HĐND-NQ

18/10/1990

V/v bổ sung một số chủ trương, biện pháp cấp bách cần phải tập trung trong quý 4/1990 nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết KTXH năm 1990 của HĐND tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

18

Nghị
quyết

12/HĐND-NQ

31/01/1991

Về hoạt động KTXH năm 1991.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

19

Nghị
quyết

13/HĐND-NQ

31/01/1991

Về hoạt động ngân sách năm 1991.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

20

Nghị
quyết

14/HĐND-NQ

31/01/1991

Về hoạt động pháp luật năm 1991.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

21

Nghị
quyết

15/HĐND-NQ

16/5/1991

V/v sắp xếp tổ chức TGBC HCSN của tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

22

Nghị
quyết

16/HĐND-NQ

16/5/1991

V/v phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 7 của Đảng và ĐH lần thứ 5 vòng 2 tỉnh Đảng bộ.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

23

Nghị
quyết

17/HĐND-NQ

28/8/1991

Về dự toán ngân sách năm 1991.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

24

Nghị
quyết

18/HĐND-NQ

28/8/1991

Về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 1990.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

25

Nghị
quyết

20/HĐND-NQ

28/8/1991

V/v ban hành huy chương của tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

26

Nghị
quyết

21/HĐND-NQ

16/01/1992

Về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 1992.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

27

Nghị
quyết

23/HĐND-NQ

08/5/1992

Về phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu phát triển KT-XH 5 năm (1991-1995).

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

28

Nghị
quyết

24/HĐND-NQ

08/5/1992

Về dự toán ngân sách năm 1992.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

29

Nghị
quyết

25/HĐND-NQ

08/5/1992

Về các đề án quản lý chuyên ngành.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

30

Nghị
quyết

26/HĐND-NQ

31/7/1992

V/v bổ sung một số chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về KTXH 1992 của HĐND tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

31

Nghị
quyết

27/HĐND-NQ

31/7/1992

Về các đề án quản lý chuyên ngành.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

32

Nghị
quyết

28/HĐND-NQ

17/10/1992

Về củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

33

Nghị
quyết

29/HĐND-NQ

17/10/1992

V/v đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng và tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

34

Nghị
quyết

30/HĐND-NQ

17/10/1992

V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 1991.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

35

Nghị
quyết

31/HĐND-NQ

13/01/1993

Về nhiệm vụ phát triển KTXH 1993.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

36

Nghị
quyết

32/HĐND-NQ

13/01/1993

Về chương trình hành động vì trẻ em đến năm 1995.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

37

Nghị
quyết

33/HĐND-NQ

13/01/1993

V/v thông qua chương trình hoạt động của UBND tỉnh về chống tham nhũng, buôn lậu và các tiêu cực khác.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

38

Nghị
quyết

34/HĐND-NQ

07/4/1993

Về dự toán ngân sách năm 1993.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

39

Nghị
quyết

35/HĐND-NQ

22/7/1993

V/v bổ sung một số chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về KTXH năm 1993 của HĐND tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

40

Nghị
quyết

36/HĐND-NQ

29/7/1993

V/v gia hạn nhiệm kỳ HTND-TAND tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

41

Nghị
quyết

37/HĐND-NQ

01/11/1993

V/v bổ sung 1 số chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các đề án chuyên ngành đã được thông qua kỳ họp 9, 10 HĐND, khóa 5.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

42

Nghị
quyết

38/HĐND-NQ

01/11/1993

Về đề án phát triển sự nghiệp VHTT-Thể thao ở cơ sở trong 2 năm 1994-1995

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

43

Nghị
quyết

40/HĐND-NQ

30/11/1993

Về một số đề án kinh tế thực hiện NQTW5.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

44

Nghị
quyết

41/HĐND-NQ

16/01/1994

Về nhiệm vụ phát triển KTXH 1994.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

45

Nghị
quyết

42/HĐND-NQ

16/01/1994

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 1994.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

46

Nghị
quyết

43/HĐND-NQ

13/4/1994

V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 1993.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

47

Nghị
quyết

44/HĐND-NQ

13/4/1994

Về đề án phát triển du lịch - dịch vụ tỉnh Bến Tre đến năm 2000.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

48

Nghị
quyết

45/HĐND-NQ

18/7/1994

V/v bổ sung một số chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về KTXH năm 1994 của HĐND tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

49

Nghị
quyết

47/HĐND-NQ

22/9/1994

Về đánh giá tổng kết tình hình tổ chức hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 1989-1994.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

50

Nghị quyết

02/HĐND-NQ

16/12/1994

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1995.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

51

Nghị
quyết

03/HĐND-NQ

04/7/1995

V/v bổ sung một số chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 1995 của HĐND tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

52

Nghị
quyết

04/HĐND-NQ

04/7/1995

V/v phê chuẩn quyết toán NSNN tỉnh năm 1994.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

53

Nghị
quyết

08/NQ-HĐND

08/01/1996

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1996.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

54

Nghị
quyết

09/NQ-HĐND

08/01/1996

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 1996.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

55

Nghị
quyết

10/NQ-HĐND

05/6/1996

Về định hướng phát triển KTXH 3 huyện vùng biển tỉnh Bến Tre năm 1996-2000-2010.

Hết hiệu lực. Đã được kết thúc thực hiện bởi Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND.

56

Nghị
quyết

11/NQ-HĐND

05/8/1996

V/v bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi các đề án kinh tế và nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1996.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

57

Nghị
quyết

12/NQ-HĐND

05/08/1996

V/v phê chuẩn quyết toán NSNN tỉnh năm 1995.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

58

Nghị
quyết

16/NQ-HĐND

25/01/1997

Về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996-2000.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

59

Nghị
quyết

17/NQ-HĐND

25/01/1997

Về phát triển kinh tế - xã hội năm 1997.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

60

Nghị
quyết

18/NQ-HĐND

25/01/1997

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 1997.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

61

Nghị
quyết

21/NQ-HĐND

19/7/1997

Về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 1996.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

62

Nghị
quyết

22/NQ-HĐND

19/7/1997

V/v bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1997.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

63

Nghị
quyết

25/NQ-HĐND

25/10/1997

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh 1998.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

64

Nghị
quyết

28/NQ-HĐND

21/01/1998

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1998.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

65

Nghị
quyết

29/NQ-HĐND

06/8/1998

Về các đề án của UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa V.

Hết hiệu lực:

- Khoản 1 Mục I Đề án phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 1998 đến năm 2000-2010 đã được bổ sung bởi Mục III của Nghị quyết số 63/2005/NQ-HĐND Mục III của Nghị quyết số 63/2005/NQ-HĐND đã bị kết thúc bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND.

- Khoản 2 Mục I Đề án tổng quan quy hoạch, đào tạo cán bộ năm 2000 và đến năm 2010 đã có Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn từ năm 2010-2015 thông qua tại Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND.

- Khoản 3 Mục I Đề án xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 1998-2000-2005 đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 36/2009/NQ-HĐND.

- Mục II là phần tổ chức thực hiện.

66

Nghị
quyết

30/NQ-HĐND

06/8/1998

Về các tờ trình của UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa V.

Hết hiệu lực. Các nội dung trong Nghị quyết đã không còn thực hiện.

67

Nghị
quyết

31/NQ-HĐND

06/8/1998

V/v bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1998.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

68

Nghị
quyết

32/NQ-HĐND

06/8/1998

Về phê chuẩn quyết toán NSNN tỉnh năm 1997.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

69

Nghị
quyết

33/NQ-HĐND

11/02/1999

Về phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm 1999.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

70

Nghị
quyết

34/NQ-HĐND

11/02/1999

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 1999.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

71

Nghị
quyết

36/NQ-HĐND

16/4/1999

Về vấn đề xây dựng gia đình văn hóa tỉnh Bến Tre giai đoạn 1999-2000-2010.

Hết hiệu lực. Đã được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 53/2002/NQ-HĐND và Nghị quyết này đã bị kết thúc bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND.

72

Nghị
quyết

38/NQ-HĐND

02/8/1999

Về phê chuẩn quyết toán NSNN tỉnh năm 1998.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

73

Nghị
quyết

39/NQ-HĐND

02/8/1999

V/v bổ sung một số chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1999.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

74

Nghị
quyết

09/NQ-HĐND

21/02/2000

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2000.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

75

Nghị
quyết

10/2000/NQ-HĐND

21/02/2000

Về dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2000.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

76

Nghị
quyết

12/2000/NQ-HĐND

21/02/2000

Về chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2000.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

77

Nghị
quyết

14/NQ-HĐND

31/7/2000

Về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 1999.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

78

Nghị
quyết

35/2001/NQ-HĐND

20/02/2001

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2001.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

79

Nghị
quyết

36/2001/NQ-HĐND

20/02/2001

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước tỉnh 2001.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

80

Nghị
quyết

42/2001/NQ-HĐND

19/7/2001

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005.

Hết hiệu lực. Đã có Nghị quyết số 57/2005/NQ-HĐND.

81

Nghị
quyết

44/2001/NQ-HĐND

19/7/2001

Về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2000.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

82

Nghị
quyết

45/2001/NQ-HĐND

19/7/2001

V/v bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2001.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

83

Nghị
quyết

46/2002/NQ-HĐND

22/01/2002

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2002.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

84

Nghị
quyết

48/2002/NQ-HĐND

22/01/2002

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2002.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

85

Nghị
quyết

51/2002/NQ-HĐND

24/7/2002

Về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2001.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

86

Nghị
quyết

52/2002/NQ-HĐND

24/7/2002

Về đề án phát triển giáo dục mầm non 2002-2005.

Hết hiệu lực. Nội dung này đã được thay thế bởi Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND.

87

Nghị
quyết

54/2002/NQ-HĐND

24/7/2002

V/v bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2002.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

88

Nghị
quyết

56/2002/NQ-HĐND

25/12/2002

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

89

Nghị
quyết

58/2002/NQ-HĐND

25/12/2002

Về dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2003.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

90

Nghị
quyết

69/2003/NQ-HĐND

17/7/2003

V/v bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2003.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

91

Nghị
quyết

70/2003/NQ-HĐND

17/7/2003

Về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2002.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

92

Nghị
quyết

78/2003/NQ-HĐND

16/12/2003

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2004.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

93

Nghị
quyết

79/2003/NQ-HĐND

16/12/2003

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

Hết hiệu lực. Đã có Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho giai đoạn 2007-2010.

94

Nghị
quyết

80/2003/NQ-HĐND

16/12/2003

Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2004.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

95

Nghị
quyết

81/2003/NQ-HĐND

16/12/2003

Về dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước tỉnh 2004.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

96

Nghị
quyết

10/2004/NQ-HĐND

02/7/2004

Về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2003.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

97

Nghị
quyết

12/2004/NQ-HĐND

02/7/2004

Về bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2004.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

98

Nghị
quyết

14/2004/NQ-HĐND

28/12/2004

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước tỉnh 2005.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

99

Nghị
quyết

15/2004/NQ-HĐND

28/12/2004

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH 2005.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

100

Nghị
quyết

16/2004/NQ-HĐND

28/12/2004

Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2005.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

101

Nghị
quyết

18/2004/NQ-HĐND

28/12/2004

Về chương trình hoạt động giám sát và kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2005.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

102

Nghị
quyết

20/2005/NQ-HĐND

07/7/2005

Bổ sung một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2005.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

103

Nghị
quyết

21/2005/NQ-HĐND

07/7/2005

Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ Đại biểu HĐND, Đại biểu HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre, khóa VII.

Hết hiệu lực. Đã có Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND.

104

Nghị
quyết

22/2005/NQ-HĐND

07/7/2005

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2004.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

105

Nghị
quyết

23/2005/NQ-HĐND

07/7/2005

Về việc tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng gia đình văn hóa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2005-2010.

Hết hiệu lực. Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND.

106

Nghị
quyết

45/2005/NQ-HĐND

12/10/2005

Về các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5-HĐND tỉnh, khóa VII.

Hết hiệu lực:

- Mục I, V hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

- Mục II đã được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND.

- Mục III đã có Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND điều chỉnh.

107

Nghị
quyết

46/2005/NQ-HĐND

12/10/2005

Về Đề án tiếp tục thực hiện chương trình phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xóa đói giảm nghèo; dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và kế hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực. Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND.

108

Nghị
quyết

48/2005/NQ-HĐND

12/10/2005

Về phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục phát triển xuất khẩu; kết cấu hạ tầng kỹ thuật chủ yếu trên địa bàn nông thôn; nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2006-2010 và quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010, có xét đến năm 2015.

Hết hiệu lực:
- Khoản 4 Mục II bị kết thúc thực hiện bởi Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND
- Khoản 1, 2, 3 Mục II đã bị kết thúc bởi Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND ngày 05/5/2010.
- Mục I về đánh giá tình hình: hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực trong văn bản.

109

Nghị
quyết

57/2005/NQ-HĐND

23/12/2005

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010).

Hết hiệu lực. Đã có Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

110

Nghị
quyết

58/2005/NQ-HĐND

23/12/2005

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

111

Nghị
quyết

59/2005/NQ-HĐND

23/12/2005

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2006.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

112

Nghị
quyết

60/2005/NQ-HĐND

23/12/2005

Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2006.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

113

Nghị
quyết

62/2005/NQ-HĐND

23/12/2005

Về phương án huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn và kiến thiết thị chính giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực:

- Các chỉ tiêu huy động sức dân quy định tại Mục II đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND.

- Mục I về đánh giá tình hình thực hiện 2001-2005: hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

114

Nghị
quyết

64/2005/NQ-HĐND

23/12/2005

Về chương trình hoạt động giám sát và kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2006.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

115

Nghị quyết

75/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

Bổ sung một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2006.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

116

Nghị quyết

76/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2005.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

117

Nghị quyết

78/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

Về phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến tre giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực. Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012.

118

Nghị quyết

80/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp và cải cách tư pháp từ nay đến tháng 6/2007.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

119

Nghị quyết

85/2006/NQ-HĐND

13/10/2006

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh kể từ năm 2007.

Hết hiệu lực. Đã có Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ cho giai đoạn 2007-2010.

120

Nghị quyết

86/2006/NQ-HĐND

13/10/2006

Về việc điều chỉnh khoán chi hành chính theo hướng khoán quỹ lương riêng, công việc riêng và định mức khoán chi quản lý hành chính năm 2007.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

121

Nghị quyết

87/2006/NQ-HĐND

13/10/2006

Về các đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề tỉnh Bến tre giai đoạn 2006-2010 và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012.

122

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐND

04/01/2007

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

123

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND

04/01/2007

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007-2010.

Hết hiệu lực. Đã có nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ cho giai đoạn 2011-2015.

124

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND

04/01/2007

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2007.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

125

Nghị quyết

04/2007/NQ-HĐND

04/01/2007

Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh thuộc ngân sách Nhà nước năm 2007.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

126

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND

04/01/2007

Về kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực: Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND ngày 05/5/2010.

127

Nghị quyết

09/2007/NQ-HĐND

02/5/2007

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 10/07/2012.

128

Nghị quyết

10/2007/NQ-HĐND

20/7/2007

Bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

129

Nghị quyết

11/2007/NQ-HĐND

20/7/2007

V/v sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

130

Nghị quyết

16/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2006.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

131

Nghị quyết

17/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

132

Nghị quyết

18/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2008.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

133

Nghị quyết

19/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2008.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

134

Nghị quyết

20/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao.

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009.

135

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND

04/11/2008

Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp đã áp dụng cơ chế “một cửa”.

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 13/02/2009.

136

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về một số giải pháp cần tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

137

Nghị quyết

09/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về việc phân cấp quyết định mua sắm tài sản duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010.

138

Nghị quyết

11/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về bổ sung biện pháp tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân và Kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực. Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012.

139

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện.

Hết hiệu lực. Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012.

140

Nghị quyết

14/2008/NQ-HĐND

26/8/2008

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012.

141

Nghị quyết

15/2008/NQ-HĐND

09/12/2008

Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2009.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

142

Nghị quyết

16/2008/NQ-HĐND

09/12/2008

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2009.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

143

Nghị quyết

17/2008/NQ-HĐND

09/12/2008

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

144

Nghị quyết

18/2008/NQ-HĐND

09/12/2008

Về việc cho chủ trương về điều chỉnh giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2009.

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 08/12/2009.

145

Nghị quyết

19/2008/NQ-HĐND

09/12/2008

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2007.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

146

Nghị quyết

03/2009/NQ-HĐND

13/02/2009

Về tổng kết Dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; bổ sung dự án tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2009-2010.

Hết hiệu lực. Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012.

147

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND

13/02/2009

Quy định mức khoán chi hành chính thực hiện trong năm 2009 và 2010.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

148

Nghị quyết

08/2009/NQ-HĐND

22/7/2009

Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2009.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

149

Nghị quyết

10/2009/NQ-HĐND

22/7/2009

Về quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao.

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012.

150

Nghị quyết

13/2009/NQ-HĐND

22/7/2009

Về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 do thành lập huyện và các xã, phường mới.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

151

Nghị quyết

14/2009/NQ-HĐND

22/7/2009

Về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

152

Nghị quyết

16/2009/NQ-HĐND

12/8/2009

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

153

Nghị quyết

17/2009/NQ-HĐND

12/8/2009

Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2010.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

154

Nghị quyết

18/2009/NQ-HĐND

12/8/2009

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2008.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

155

Nghị quyết

19/2009/NQ-HĐND

12/8/2009

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2010.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

156

Nghị quyết

20/2009/NQ-HĐND

12/8/2009

Về điều chỉnh giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010.

Hết hiệu lực. Đã có Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND.

157

Nghị quyết

21/2009/NQ-HĐND

12/8/2009

Về bổ sung giải pháp thực hiện các Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và dạy nghề tỉnh Bến Tre; bổ sung các mục tiêu, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực. Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012.

158

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND

27/7/2010

Về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2010.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

159

Nghị quyết

07/2010/NQ-HĐND

27/7/2010

Về bổ sung kinh phí kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 vào dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre 2010.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

160

Nghị quyết

09/2010/NQ-HĐND

27/7/2010

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách năm 2010.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

161

Nghị quyết

13/2010/NQ-HĐND

12/9/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

162

Nghị quyết

14/2010/NQ-HĐND

12/9/2010

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2009.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

163

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND

12/9/2010

Về giá các loại đất năm 2011 tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011.

164

Nghị quyết

17/2010/NQ-HĐND

12/9/2010

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2011.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

165

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND

12/9/2010

Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2011.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

166

Nghị quyết

01/2011/NQ-HĐND

15/7/2011

Về bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2011.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

167

Nghị quyết

05/2011/NQ-HĐND

15/7/2011

Về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2011.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

168

Nghị quyết

08/2011/NQ-HĐND

12/9/2011

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

169

Nghị quyết

09/2011/NQ-HĐND

12/9/2011

Về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2012.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

170

Nghị quyết

11/2011/NQ-HĐND

12/9/2011

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2010.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

171

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND

12/9/2011

Về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012.

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND.

172

Nghị quyết

20/2011/NQ-HĐND

12/9/2011

Về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2012.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

173

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND

07/10/2012

Về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2012.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

174

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND

07/10/2012

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2012.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN NGÀY 31/12/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

Chỉ thị

21-UB/CT

10/3/1979

Về việc đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công tác thủy lợi năm 1979 tỉnh đã giao cho các huyện, thị.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

2

Chỉ thị

38-CTUB

07/9/1979

Về việc tập trung chống hạn, chủ động phòng chống lũ, mưa, úng cho lúa mùa chính vụ.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

3

Chỉ thị

19/UB-CT

28/6/1980

Về công tác phòng,chống bão lụt.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

4

Quyết định

192/QĐ-UBND

01/02/1982

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác thủy lợi quý I năm 1982 cho các huyện, thị trong tỉnh.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

5

Chỉ thị

08/CT-UBND

19/02/1982

Về việc chích ngừa gia súc năm 1982.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

6

Chỉ thị

20/CT-UBND

29/6/1982

Về công tác phòng, chống lụt bão năm 1982.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

7

Quyết định

1027/UB-QĐ

30/9/1989

Về việc đính chính sai sót, sửa chữa về hộ tịch.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh.

8

Chỉ thị

109/UB-CT

16/11/1989

Về việc thực hiện tiêm chủng mở rộng 1989-1990.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trọng văn bản.

9

Quyết định

582/QĐ-UB

13/8/1990

Về việc ban hành quy định tạm thời về phân cấp quản lý trường THPT và PT cấp 2-3.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh.

10

Chỉ thị

06/UB-CT

04/4/1991

Về phòng, chống dịch bệnh năm 1991.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

11

Quyết định

285/ UB-QĐ

16/4/1991

Về việc tổng kiểm tra môn bài năm 1991.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

12

Chỉ thị

12/CT- UB

06/7/1992

Về việc tăng cường công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh.

13

Quyết định

1012/QĐ-UB

04/12/1992

Về việc thu thuế Môn bài năm 1993.

Hết hiệu lực. Do hết thời gian có hiệu lực quy định trong văn bản.

14

Chỉ thị

03/CT-UB

19/02/1994

Về việc tăng cường công tác xử lý nợ tín dụng ngoài quốc doanh.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

15

Quyết định

590/QĐ-UB

25/8/1994

Về việc ban hành bản đơn giá xáng cạp.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 4221/2005/QĐ-UBND ngày 05/12/2005 của UBND tỉnh.

16

Quyết định

937/QĐ-UB

07/11/1994

Về việc Ban hành quy định về bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản, đăng kiểm và cấp các loại giấy phép có liên quan đến các hoạt động nghề cá trong Tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh.

17

Quyết định

1000/QĐ-UB

29/11/1994

Về việc phân loại các đường phố để tính thuế đất.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh.

18

Chỉ thị

04/CT-UB

28/3/1995

Về việc quản lý việc sử dụng đất trồng lúa nước.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Chỉ thị số 12/CT-UB ngày 20/5/1995 của UBND tỉnh về việc thi hành Chỉ thị số 247/TTg ngày 28/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

19

Quyết định

315/QĐ-UB

12/4/1995

Về việc ban hành quy chế quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực: Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh.

20

Quyết định

620/QĐ-UB

17/6/1995

Về việc ban hành bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức thú y xã, phường, thị trấn.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh.

21

Quyết định

790/QĐ-UB

31/7/1995

Về việc ban hành bảng giá xây dựng nhà ở mới.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 2915/QĐ-UB ngày 20/10/2003 của UBND tỉnh.

22

Quyết định

282/QĐ-UB

29/02/1996

Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá xây dựng mới nhà ở ban hành kèm theo Quyết định số 790/QĐ-UB ngày 31/7/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 2915/QĐ-UB ngày 20/10/2003 của UBND tỉnh.

23

Quyết định

743/QĐ-UB

27/5/1996

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các trung tâm, cơ sở và lớp dạy ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 của UBND tỉnh.

24

Quyết định

1069/QĐ-UB

20/7/1996

Về việc điều chỉnh giá cước qua các bến phà: Rạch Miễu, Hàm Luông và An Hoá.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh.

25

Chỉ thị

01/CT-UB

02/01/1997

Về việc tăng cường công tác thống kê để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh.

26

Chỉ thị

02/CT-UB

27/01/1997

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 31/CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động công chứng Nhà nước tại tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh.

27

Chỉ thị

03/CT-UB

03/2/1997

Về việc cấm sử dụng vỏ, bã hạt điều làm chất đốt.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND ngày 09/4/2009 của UBND tỉnh.

28

Quyết định

464/QĐ-UB

28/3/1997

Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 521/QĐ-UB ngày 04/4/1998.

29

Quyết định

1755/QĐ-UB

18/10/1997

Về việc điều chỉnh bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 464/QĐ-UB ngày 28/3/1997 của UBND tỉnh.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 521/QĐ-UB ngày 04/4/1998.

30

Quyết định

1756/QĐ-UB

18/10/1997

Về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, máy thủy.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh.

31

Quyết định

2398/QĐ-UB

27/12/1997

Về việc quy định giá nước máy.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 2221/QĐ-UB ngày 23/12/1998 của UBND tỉnh.

32

Quyết định

520/QĐ-UB

04/4/1998

Về việc khoán sản lượng tính thuế đối với nghề khai thác thủy sản.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản (văn bản áp dụng từ năm 1998-2000).

33

Quyết định

521/QĐ-UB

04/4/1998

Về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy.

Hết hiệu lực. Đã có Quyết định số 2298/2002/QĐ-UB ngày 28/6/2002 của UBND tỉnh Bến Tre điều chỉnh.

34

Quyết định

862/QĐ-UB

05/6/1998

Về việc ban hành quy chế quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 của UBND tỉnh.

35

Chỉ thị

18/CT-UB

13/7/1998

Về việc xây dựng tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND ngày 05/11/2010 của UBND tỉnh.

36

Chỉ thị

27/CT-UB

08/12/1998

Về việc thực hiện chương trình hoạt động phòng, chống tội phạm ma túy 1998-2000.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

37

Quyết định

2221/QĐ-UB

23/12/1998

Về việc quy định giá nước máy.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 818/2002/QĐ-UB ngày 01/3/2002 của UBND tỉnh.

38

Quyết định

668/QĐ-UB

01/4/1999

Về việc ban hành quy chế bán đấu giá tài sản sung quỹ Nhà nước.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 của UBND tỉnh.

39

Quyết định

917/QĐ-UB

03/5/1999

Về việc điều chỉnh và bổ sung phụ thu tiền điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị hủy bỏ bởi Quyết định số 3693/2001/QĐ-UB ngày 14/8/2001 của UBND tỉnh.

40

Quyết định

986/QĐ-UB

08/5/1999

Về việc ban hành Bộ đơn giá khảo sát xây dựng.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 2340/QĐ-UB ngày 17/5/2001 của UBND tỉnh.

41

Quyết định

3043/QĐ-UB

08/12/1999

Về việc quy định tạm thời nâng mức giá thu một phần viện phí.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND tỉnh

42

Chỉ thị

23/CT-UB

05/10/1999

Về nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học cơ sở từ nay đến năm 2001 và 2010.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

43

Quyết định

2629/QĐ-UB

04/11/1999

Về việc ban hành quy chế về quản lý giống tôm biển của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh.

44

Chỉ thị

25/1999/CT-UB

01/12/1999

Về việc tăng cường tổ chức thực hiện Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh.

45

Quyết định

3043/QĐ-UB

08/12/1999

Về việc quy định tạm thời nâng mức giá thu một phần viện phí.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND tỉnh.

46

Quyết định

3123/QĐ-UB

14/12/1999

Về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 1277/2002/QĐ-UB ngày 04/4/2002 của UBND tỉnh.

47

Quyết định

649/QĐ-UB

17/3/2000

Về việc quy định mức giá thu một phần viện phí.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND tỉnh.

48

Quyết định

691/QĐ-UB

20/3/2000

Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-UB ngày 04/4/1998 của UBND tỉnh.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1800/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

49

Chỉ thị

04/2000/CT-UBND

26/4/2000

Về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định 1389/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của UBND tỉnh.

50

Chỉ thị

09/2000/CT-UB

09/6/2000

Về việc quản lý sản xuất và kinh doanh mặt hàng rượu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 06/3/2009 của UBND tỉnh.

51

Quyết định

2148/2000/QĐ-UB

25/7/2000

Về việc phân cấp đường theo quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Bến Tre đến năm 2010.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

52

Quyết định

3064/2000/QĐ-UB

13/9/2000

Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ xe gắn máy.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1800/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

53

Quyết định

4386/2000/QĐ-UB

28/11/2000

Về việc thu thuế môn bài năm 2001.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1800/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

54

Quyết định

4522/2000/QĐ-UB

06/12/2000

Về việc quy định mức tiền lương, tiền công tối đa trong tính thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1800/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

55

Quyết định

435/2001/QĐ-UB

01/02/2001

Về việc khoán sản lượng tính thuế đối với ngành nghề khai thác thủy sản tự nhiên.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

56

Quyết định

1157/QĐ-UBND

12/3/2001

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 3020/2004/QĐ-UB ngày 04/8/2004 của UBND tỉnh.

57

Quyết định

1232/2001/QĐ-UB

22/3/2001

Về việc ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe mô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1800/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

58

Chỉ thị

02/2001/CT-UB

09/4/2001

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh.

59

Quyết định

1853/2001/QĐ-UB

18/4/2001

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn vững mạnh.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh.

60

Chỉ thị

12/2001/CT-UB

26/6/2001

Về việc thực hiện năm tập trung công tác đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

61

Quyết định

3864/2001/QĐ-UB

17/8/2001

Về việc phân loại đường để tính giá cước năm 2001.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 3578/2005/QĐ-UBND ngày 19/10/2005 của UBND tỉnh.

62

Quyết định

4051/2001/QĐ-UB

04/9/2001

Về việc ban hành quy định về chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút cán bộ, công chức có trình độ, năng lực tốt.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh.

63

Quyết định

4083/2001/QĐ-UB

07/9/2001

Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

64

Quyết định

4091/2001/QĐ-UB

10/9/2001

Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

65

Chỉ thị

14/2001/CT-UB

10/9/2001

Về tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2001.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1800/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

66

Chỉ thị

15/2001/CT-UB

24/9/2001

Về việc tổ chức đợt rà soát, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 20/4/2009 của UBND tỉnh.

67

Quyết định

4631/2001/QĐ-UB

17/10/2001

Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trồng dừa năm 2001.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1800/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

68

Quyết định

4632/2001/QĐ-UB

17/10/2001

Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trồng dừa năm 2001.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1800/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

69

Quyết định

5517/2001/QĐ-UB

10/12/2001

Về việc giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2002 và giá thu nợ thuế năm 2001 trở về trước.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

70

Chỉ thị

20/2001/CT-UB

20/12/2001

Về việc tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh.

71

Quyết định

281/2002/QĐ-UB

18/01/2002

Về việc ban hành Bản quy định về quản lý chất lượng tôm giống.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh.

72

Quyết định

1043/2002/QĐ-UB

19/3/2002

Về việc bổ sung Điều 7 bản quy định về quản lý chất lượng tôm giống ban hành kèm theo Quyết định số 281/2002/QĐ-UB ngày 18/01/2002.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh.

73

Quyết định

1276/2002/QĐ-UB

04/4/2002

Về việc Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 1981/2004/QĐ-UB ngày 01/6/2004 của UBND tỉnh.

74

Quyết định

1277/2002/QĐ-UB

04/4/2002

Về việc quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 1229/2006/QĐ-UBND ngày 15/5/2006 của UBND tỉnh.

75

Quyết định

1446/2002/QĐ-UB

17/4/2002

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý và phát triển cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của UBND tỉnh.

76

Chỉ thị

08/2002/CT-UB

23/5/2002

Về việc quản lý và sử dụng đất công, đất công ích của UBND xã, phường, thị trấn và đất cồn, bãi bồi ven sông, biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 20/4/2009 của UBND tỉnh.

77

Quyết định

2298/2002/QĐ-UB

28/6/2002

Về việc ban hành Bảng giá chuẩn tính thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 666/2006/QĐ-UBND ngày 08/03/2006 của UBND tỉnh.

78

Chỉ thị

13/2002/CT-UB

09/7/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư và xây dựng.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Chỉ thị số 03/CT-UB tăng cường tổ chức, chỉ đạo, quản lý công tác lưu trữ">16/2003/CT-UB ngày 30/12/2003 của UBND tỉnh.

79

Chỉ thị

18/2002/CT-UB

11/10/2002

Về việc tăng cường quản lý, duy tu, bảo dưỡng đường bộ.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh.

80

Quyết định

3689/2002/QĐ-UB

06/11/2002

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO) trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 17/6/2010 của UBND tỉnh.

81

Quyết định

3799/2002/QĐ-UB

18/11/2002

Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất than thiêu kết trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh.

82

Quyết định

3800/2002/QĐ-UB

18/11/2002

Về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 2695/2005/QĐ-UBND ngày 12/8/2005 của UBND tỉnh.

83

Quyết định

4052/2002/QĐ-UB

11/12/2002

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 của UBND tỉnh.

84

Quyết định

4318/2002/QĐ-UB

31/12/2002

Ban hành Quy định về việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe lôi máy, xe máy kéo để vận chuyển hành khách, hàng hóa.

Hết hiệu lực: Được thay thế bởi Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh.

85

Quyết định

442/2003/QĐ-UB

24/02/2003

Về việc ban hành Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

86

Chỉ thị

06/2003/CT-UB

09/4/2003

Về việc tổ chức thực hiện một số biện pháp xử lý nợ vay vốn sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 20/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

87

Quyết định

2103/2003/QĐ-UB

31/7/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút cán bộ, công chức có trình độ, năng lực tốt.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh.

88

Quyết định

2108/2003/QĐ-UB

31/7/2003

Về việc ban hành Quy định về khai thác thủy sản tại vùng nước ven biển và nội địa tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị thay thế bởi Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh.

89

Quyết định

2592/2003/QĐ-UB

24/9/2003

Về việc ban hành Quy định áp dụng một số biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1846/2006/QĐ-UBND ngày 15/8/2006 của UBND tỉnh.

90

Chỉ thị

12/2003/CT-UB

02/10/2003

Về việc triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2003-2007 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh.

91

Quyết định

2915/QĐ-UB

20/10/2003

Về việc ban hành bảng giá nhà ở xây dựng mới.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 11/01/2008 của UBND tỉnh.

92

Chỉ thị

13/2003/CT-UB

21/11/2003

Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh.

93

Chỉ thị

14/CT-UB

02/12/2003

Về việc tăng cường sự lãnh chỉ đạo của UBND các cấp, sở, ngành tỉnh đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

94

Quyết định

3682/2003/QĐ-UB

18/12/2003

Về việc điều chỉnh giá cước qua phà năm 2004.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 của UBND tỉnh.

95

Quyết định

340/2004/QĐ-UB

02/5/2004

Về việc khoán sản lượng tính thuế đối với ngành nghề đánh bắt thủy sản tự nhiên.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 23/3/2007 của UBND tỉnh.

96

Quyết định

986/2004/QĐ-UB

23/3/2004

Về việc bổ sung Quy định về chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút cán bộ, công chức có trình độ, năng lực tốt.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh.

97

Quyết định

1138/2004/QĐ-UB

06/4/2004

Về việc ban hành Quy định chính sách trợ cấp cho cán bộ cấp xã nghỉ việc.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản (thực hiện từ 01/01/2004 đến 31/12/2005).

98

Quyết định

2234/2004/QĐ-UB

18/6/2004

Về việc ban hành Quy định về Giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND tỉnh.

99

Quyết định

1573/2004/QĐ-UB

11/5/2004

Về việc Quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư đối với ngành chế biến dừa trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 05/7/2007.

100

Quyết định

1981/2004/QĐ-UB

01/6/2004

Về việc Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 1229/2006/QĐ-UBND ngày 15/5/2006 của UBND tỉnh.

101

Quyết định

1996/2004/QĐ-UB

02/6/2004

Quy định một số chính sách ưu đãi khi đầu tư vào Khu công nghiệp Giao Long.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh.

102

Quyết định

3020/2004/QĐ-UB

04/8/2004

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 30/5/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

103

Chỉ thị

11/2004/CT-UB

18/8/2004

Về việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh

104

Quyết định

3195/2004/QĐ-UB

18/8/2004

Về việc ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh.

105

Quyết định

3314/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh.

106

Quyết định

3315/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc ban hành Quy định xác định các đề tài khoa học - công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh.

107

Quyết định

3316/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc ban hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học - công nghệ và các dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh.

108

Quyết định

3317/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc ban hành Quy định tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007.

109

Quyết định

3318/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc ban hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007.

110

Quyết định

3319/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh.

111

Quyết định

3320/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc ban hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh.

112

Quyết định

3822/2004/QĐ-UB

06/10/2004

Về việc ban hành Quy định về chế độ báo cáo phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của UBND tỉnh.

113

Quyết định

4277/2004/QĐ-UB

04/11/2004

Về việc ban hành Quy định thi công công trình trên đường bộ đang khai thác.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 967/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của UBND tỉnh.

114

Quyết định

4666/2004/QĐ-UB

30/11/2004

Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2005 và giá thuế còn nợ năm 2004 trở về trước.

Hết hiệu lực. Đã có Quyết định số 4308/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh điều chỉnh.

115

Quyết định

4688/2004/QĐ-UBND

30/11/2004

Về việc thu thuế môn bài năm 2005.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

116

Quyết định

4920/2004/QĐ-UB

15/12/2004

Về việc Quy định đầu tư phát triển giao thông nông thôn từ nguồn vốn ngân sách và vốn huy động nhân dân đóng góp.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh.

117

Quyết định

5125/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

118

Quyết định

5126/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc giao dự toán Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2005.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

119

Quyết định

5127/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2005.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

120

Quyết định

5128/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2005.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

121

Quyết định

5129/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

122

Quyết định

5132/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc giao dự toán phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2005.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

123

Quyết định

67/2005/QĐ-UBND

10/01/2005

Về việc ban hành Quy định về số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức; cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của UBND tỉnh.

124

Chỉ thị

01/2005/CT-UB

26/01/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý bình ổn giá trong dịp tết Nguyên Đán Ất Dậu 2005.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

125

Chỉ thị

04/2005/CT-UB

23/02/2005

Về việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2005).

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

126

Quyết định

602/2005/QĐ-UB

02/3/2005

Về việc ban hành Quy định sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010 của UBND tỉnh.

127

Quyết định

886/2005/QĐ-UB

25/3/2005

Về việc ban hành Quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của UBND tỉnh.

128

Quyết định

919/2005/QĐ-UB

30/3/2005

Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 05/9/2008 của UBND tỉnh.

129

Chỉ thị

05/2005/CT-UB

01/4/2005

Về việc tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tháng hành động Vì trẻ em, hoạt động hè năm 2005 và ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

130

Chỉ thị

06/2005/CT-UB

29/4/2005

Về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục năm 2005 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Do hết thời gian có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

131

Chỉ thị

07/2005/CT-UB

16/5/2005

Về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh các cấp học, bậc học năm 2005.

Hết hiệu lực. Do hết thời gian có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

132

Chỉ thị

09/2005/CT-UB

18/5/2005

Về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

133

Chỉ thị

12/2005/CT-UBND

22/6/2005

Về việc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản (thực hiện trong năm 2006).

134

Chỉ thị

14/2005/CT-UBND

01/7/2005

Về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam- Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/1945-19/8/2005).

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

135

Quyết định

2360/2005/QĐ-UBND

14/7/2005

Về việc ban hành Quy định xét chọn, trao giải thưởng Trương Vĩnh Ký.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh.

136

Chỉ thị

16/2005/CT-UBND

19/7/2005

Về việc tổ chức triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2005 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

137

Quyết định

2419/2005/QĐ-UBND

20/7/2005

Về việc điều chỉnh, bổ sung, đính chính Quyết định số 5125/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của UBND tỉnh v/v ban hành Bảng quy định giá các loại đất.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

138

Quyết định

2549/2005/QĐ-UBND

02/8/2005

Về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, hội nghị phí.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh.

139

Quyết định

2695/2005/QĐ-UBND

12/8/2005

Về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh

140

Chỉ thị

21/2005/CT-UBND

29/8/2005

Về việc áp dụng biện pháp cắt vụ để phòng ngừa dịch bệnh tôm.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản (đã có Chỉ thị số 27/5005/CT-UBND ngày 29/11/2005 của UBND tỉnh điều chỉnh).

141

Quyết định

2939/2005/QĐ-UBND

31/8/2005

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định đầu tư phát triển giao thông nông thôn từ nguồn vốn ngân sách và vốn huy động nhân dân đóng góp.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh.

142

Quyết định

3273/2005/QĐ-UBND

27/9/2005

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1996/2004/QĐ-UB.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh.

143

Chỉ thị

27/2005/CT-UBND

29/11/2005

Về việc cho phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh và thả nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

144

Quyết định

4424/2005/QĐ-UBND

26/12/2005

Về việc thu thuế môn bài năm 2006.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

145

Quyết định

4505/2005/QĐ-UBND

29/12/2005

Về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2006.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

146

Quyết định

4506/2005/QĐ-UBND

29/12/2005

Về việc giao dự toán phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2006.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

147

Quyết định

4522/2005/QĐ-UBND

30/12/2005

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2006.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

148

Quyết định

4524/2005/QĐ-UBND

30/12/2005

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2006.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

149

Quyết định

4525/2005/QĐ-UBND

30/12/2005

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2006.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

150

Chỉ thị

01/2006/CT-UBND

03/01/2006

Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2006.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

151

Chỉ thị

02/2006/CT-UBND

13/01/2006

Về việc bình ổn giá, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đón tết Nguyên đán Bính Tuất năm 2006.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

152

Quyết định

237/2006/QĐ-UBND

18/01/2006

Về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2006.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND tỉnh.

153

Quyết định

666/2006/QĐ-UBND

08/3/2006

Về việc ban hành Bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 06/3/2007 của UBND tỉnh.

154

Chỉ thị

04/2006/CT-UBND

07/4/2006

Về việc cung cấp điện an toàn và sử dụng điện tiết kiệm trong mùa khô năm 2006.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

155

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND

03/5/2006

Về việc xây dựng và củng cố tổ chức pháp chế.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh.

156

Chỉ thị

08/2006/CT-UBND

03/5/2006

Về việc tổ chức triển khai phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

157

Chỉ thị

09/2006/CT-UBND

10/5/2006

Về tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông và tuyển sinh các cấp, bậc học năm 2006.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

158

Quyết định

1229/2006/QĐ-UBND

15/5/2006

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh.

159

Quyết định

1284/2006/QĐ-UBND

24/5/2006

Ban hành Quy định về việc chi kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh.

160

Quyết định

1397/2006/QĐ-UBND

09/6/2006

Bổ sung chỉ thị số 07/2006/CT-UBND ngày 03/5/2006 của UBND tỉnh Bến Tre v/v xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh.

161

Quyết định

1659/2006/QĐ-UBND

18/7/2006

Về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt thống nhất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

162

Quyết định

1660/2006/QĐ-UBND

18/7/2006

Về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng thống nhất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

163

Quyết định

1661/2006/QĐ-UBND

18/7/2006

Về việc ban hành bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

164

Quyết định

1662/2006/QĐ-UBND

18/7/2006

Về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng thống nhất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

165

Quyết định

1672/2006/QĐ-UBND

21/7/2006

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào Cụm công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh.

166

Quyết định

1747/QĐĐC-UBND

03/8/2006

Về việc đính chính Quyết định số 1672/2006/QĐ-UBND ngày 21/7/2006 của UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư và Cụm công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh.

167

Chỉ thị

16/2006/ CT-UBND

09/8/2006

Về việc thống nhất áp dụng thời gian gián đoạn sau vụ nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Chỉ thị số 25/2006/CT-UBND ngày 22/11/2006 của UBND tỉnh.

168

Quyết định

1811/2006/QĐ-UBND

09/8/2006

Về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí và biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 31/01/2007 của UBND tỉnh.

169

Chỉ thị

19/2006/CT-UBND

28/8/2006

Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo trong giai đoạn năm học 2006-2007.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

170

Quyết định

1912/2006/QĐ-UBND

31/8/2006

Về việc ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định 06/2011/QĐ-UBND ngày 16/3/2011 của UBND tỉnh.

171

Quyết định

2168/2006/QĐ-UBND

20/10/2006

Ban hành Quy chế quản lý các khu, cụm công nghiệp địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 của UBND tỉnh.

172

Chỉ thị

22/2006/CT-UBND

20/10/2006

Về việc nghiêm cấm sản xuất và nuôi tôm thẻ chân trắng.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 của UBND tỉnh.

173

Quyết định

2236/2006/QĐ-UBND

03/11/2006

Quy chế công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh.

174

Chỉ thị

23/CT-UBND

08/11/2006

Về việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND ngày 08/12/2006 của UBND tỉnh.

175

Quyết định

2295/2006/QĐ-UBND

15/11/2006

Về việc ban hành Quy định đơn giá vận chuyển ngang trong công trường xây dựng.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

176

Quyết định

2362/2006/QĐ-UBND

20/11/2006

Về việc ban hành Quy định công nhận diện tích đất ở và hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của UBND tỉnh.

177

Quyết định

2364/2006/QĐ-UBND

20/11/2006

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2012 ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh.

178

Chỉ thị

25/2006/CT-UBND

22/11/2006

Về việc cho phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh và thả nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

179

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND

25/01/2007

Ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2007.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh.

180

Quyết định

03/2007/QĐ-UBND

26/01/2007

Ban hành Quy định quản lý đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh.

181

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND

30/01/2007

Ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007-2010 của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của UBND tỉnh.

182

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND

09/02/2007

Ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của UBND tỉnh.

183

Quyết định

09/2007/QĐ-UBND

27/02/2007

Về việc Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh.

184

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND

06/3/2007

Về việc ban hành Bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 10/02/2010 của UBND tỉnh.

185

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND

23/3/2007

Quy định mức sản lượng tính thuế đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, đánh bắt thủy sản tự nhiên chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

186

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND

02/5/2007

Ban hành Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2007-2010 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

187

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND

07/5/2007

Điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2007 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh.

188

Quyết định

21/2007/QĐ-UBND

30/5/2007

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định 05/2011/QĐ-UBND ngày 16/3/2011 của UBND tỉnh.

189

Quyết định

22/2007/QĐ-UBND

22/6/2007

Điều chỉnh Quyết định số 2362/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định công nhận điện tích đất ở và hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của UBND tỉnh.

190

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND

28/6/2007

Ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh.

191

Quyết định

25/2007/QĐ-UBND

28/6/2007

Ban hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh.

192

Quyết định

26/2007/QĐ-UBND

28/6/2007

Ban hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xác định các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh.

193

Quyết định

27/2007/QĐ-UBND

28/6/2007

Ban hành Quy định tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh.

194

Quyết định

28/2007/QĐ-UBND

28/6/2007

Ban hành Quy định xác định các đề tài Khoa học và Công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh

195

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND

28/6/2007

Ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh.

196

Chỉ thị

15/2007/CT-UBND

02/7/2007

Về việc tăng cường công tác cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010).

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

197

Chỉ thị

17/2007/CT-UBND

05/7/2007

Về việc tăng cường thực hiện quản lý đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh.

198

Chỉ thị

26/2007/CT-UBND

17/8/2007

Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo trong năm học 2007-2008.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

199

Quyết định

39/2007/QĐ-UBND

01/10/2007

Quy định mức phí qua phà Cổ Chiên.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 của UBND tỉnh.

200

Chỉ thị

29/2007/CT-UBND

09/11/2007

Về việc cho phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh và thả nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

201

Quyết định

42/2007/QĐ-UBND

19/12/2007

Ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của ấp, khu phố và công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 của UBND tỉnh.

202

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND

11/01/2008

Ban hành Quy định về bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 của UBND tỉnh.

203

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND

25/01/2008

Về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009.

204

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND

25/02/2008

Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh.

205

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND

13/3/2008

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh.

206

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND

31/3/2008

Về giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh.

207

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND

22/4/2008

Về việc tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tháng hành động Vì trẻ em, hoạt động hè và ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Hết hiệu lực. Đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 18/3/2009.

208

Chỉ thị

05/2008/CT-UBND

28/4/2008

Về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông và tuyển sinh các cấp, bậc học năm 2008.

Hết hiệu lực. Đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 18/3/2009.

209

Chỉ thị

06/2008/CT-UBND

08/5/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá từ tháng 5 năm 2008 đến cuối năm 2008.

Hết hiệu lực. Đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 18/3/2009..

210

Chỉ thị

07/2008/CT-UBND

12/5/2008

Về việc tiếp tục thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 18/3/2009.

211

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND

28/5/2008

Ban hành Quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 26/3/2011 của UBND tỉnh.

212

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND

30/5/2008

Về việc bổ sung bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 10/02/2010 của UBND tỉnh.

213

Quyết định

1349/QĐ-UBND

17/7/2008

Ban hành Quy định xét chọn, trao giải thưởng Trương Vĩnh Ký.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND tỉnh.

214

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND

21/7/2008

Ban hành Bảng đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký lập hồ sơ đăng ký cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng loạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 của UBND tỉnh.

215

Chỉ thị

08/2008/CT-UBND

29/7/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh.

216

Chỉ thị

10/2008/CT-UBND

08/8/2008

Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo trong năm học 2008-2009.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

217

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND

19/8/2008

Ban hành Bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của UBND tỉnh.

218

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND

26/8/2008

Quy định mức thu phí qua các phà trực thuộc Xí nghiệp Phà Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh.

219

Quyết định

21/2008/QĐ-UBND

26/8/2008

Quy định mức thu phí qua phà Mỹ An.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 06/01/2012 của UBND tỉnh.

220

Quyết định

22/2008/QĐ-UBND

28/8/2008

Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh.

221

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND

05/9/2008

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 04/8/2011 của UBND tỉnh.

222

Chỉ thị

14/2008/CT-UBND

13/11/2008

Về việc cho phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh và thả nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh.

223

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND

26/11/2008

Ban hành Quy định quản lý, hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy, xe máy kéo nhỏ vận chuyển hành khách, hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 của UBND tỉnh.

224

Quyết định

26/2008/QĐ-UBND

17/12/2008

Về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 03/6/2010 của UBND tỉnh.

225

Quyết định

27/2008/QĐ-UBND

23/12/2008

Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh

226

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND

04/3/2009

Về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh.

227

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND

09/4/2009

Ban hành Quy định về giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh.

228

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND

14/4/2009

Về việc ban hành Quy định tỷ lệ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của UBND tỉnh.

229

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND

08/5/2009

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 04/01/2010 của UBND tỉnh.

230

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND

13/5/2009

Về việc quy định phí qua Phà Hưng Phong trực thuộc Xí nghiệp Phà Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 03/9/2009 của UBND tỉnh.

231

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND

22/5/2009

Ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh.

232

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND

28/7/2009

Về việc quy định bồi thường, hỗ trợ về đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có nhà ở trên đất nông nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2004.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của UBND tỉnh.

233

Chỉ thị

07/2009/CT-UBND

11/8/2009

Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

234

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND

13/8/2009

Ban hành về việc quy định lịch thời vụ nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

235

Quyết định

16/2009/QĐ/UBND

10/9/2009

Ban hành Quy định về quản lý sản xuất, ương giống và nuôi nghêu thương phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 của UBND tỉnh.

236

Quyết định

2213/QĐ-UBND

16/9/2009

Ban hành Quy chế đấu giá nhà, quyền sử dụng đất hoặc cho thuê nhà, đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 của UBND tỉnh.

237

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND

12/11/2009

Bổ sung Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh.

238

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND

23/11/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

239

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND

24/11/2009

Về việc quy định giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh.

240

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND

15/12/2009

Ban hành về giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh.

241

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND

25/12/2009

Ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 của UBND tỉnh.

242

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND

30/12/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của UBND tỉnh.

243

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND

01/4/2010

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của UBND tỉnh.

244

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND

01/11/2010

Ban hành quy định tỷ lệ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh.

245

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

02/10/2010

Ban hành Bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của UBND tỉnh.

246

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND

25/3/2010

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Doanh nghiệp tư nhân Tân An, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 18/02/2013 của UBND tỉnh.

247

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND

04/01/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 của UBND tỉnh.

248

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND

05/12/2010

Quy định về chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 04/8/2011 của UBND tỉnh.

249

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND

13/5/2010

Về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Ban Quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 27/2012/UBND ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh.

250

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND

06/4/2010

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 28/2012/UBND ngày 11/10/2012 của UBND tỉnh.

251

Quyết định

1533/QĐ-UBND

07/7/2010

Về việc không cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động gây ô nhiễm trong nội thành thành phố Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

252

Quyết định

1567/QĐ-UBND

13/7/2010

Ban hành Quy định xét chọn, trao giải thưởng Trương Vĩnh Ký.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh.

253

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND

17/8/2010

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh.

254

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND

09/10/2010

Ban hành Chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh.

255

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND

10/01/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 04/8/2011 của UBND tỉnh.

256

Quyết định

32/2010/QĐ-UBND

30/12/2010

Ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2011.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh.

257

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

22/4/2011

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh.

258

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

06/3/2011

Về việc quy định giá tính thuế các mặt hàng hải sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh.

259

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND

28/12/2011

Ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh.

260

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND

01/6/2012

Về việc quy định mức phí qua phà Mỹ An.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh.

261

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND

02/3/2012

Ban hành Quy định tỷ lệ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 04/5/2013 của UBND tỉnh.

Tổng cộng: 261 văn bản (194 quyết định và 67 chỉ thị).

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1184/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1184/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2013
Ngày hiệu lực 10/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1184/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1184/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bến Tre
Người ký Cao Văn Trọng
Ngày ban hành 10/07/2013
Ngày hiệu lực 10/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất