Nghị quyết 36/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 1999 về đề án xây dựng gia đình văn hoá tỉnh Bến Tre giai đoạn 1999-2000-2010

Nghị quyết 36/NQ-HĐND 1999 đề án xây dựng gia đình văn hoá Bến Tre 1999-2000-2010 đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/NQ-HĐND 1999 đề án xây dựng gia đình văn hoá Bến Tre 1999-2000-2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 16 tháng 4 năm 1999

 

NGHỊ QUYẾT

“VỀ ĐỀ ÁN XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 1999-2000-2010”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ vào Điều 120 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 18 tháng 4 năm 1992;

Căn cứ vào Điều 12 và Điều 31 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin và Thể thao được sự ủy nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày đề án xây dựng gia đình văn hoá tỉnh Bến Tre giai đoạn 1999-2000-2010;

Sau khi nghe báo cáo thẩm định của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua nội dung đề án xây dựng gia đình văn hoá tỉnh Bến tre giai đoạn 1999-2000-2010, thống nhất tiêu chuẩn gia đình văn hoá mục tiêu và số lượng gia đình văn hoá, ấp văn hoá, xã văn hoá và các giải pháp triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện đề án. Uỷ ban nhân dân tỉnh cần lưu ý một số vấn đề sau:

Ngoài mục tiêu số lượng, cần phải quan tâm nhiều hơn về nâng cao chất lượng và hiệu quả xã hội của cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá, tránh chạy theo hình thức thành tích và đề phòng các tác động tiêu cực khi triển khai cuộc vận động.

Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá là cuộc vận động lớn, liên quan đến nhiều mặt trong đời sống xã hội (chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng) đối tượng là toàn dân trong tỉnh. Do đó cần lấy 3 tiêu chuẩn gia đình văn hoá nêu trong đề án làm cơ sở cho cuộc vận động và 3 tiêu chuẩn cần có sự trao đổi thống nhất với MTTQ, Đoàn thể để lồng ghép với nội dung của MTTQ, Đoàn thể đang vận động để có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo thực hiện, tránh gây chồng chéo ở cơ sở.

Để thực hiện đề án, Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí sử dụng kinh phí từ ngân sách (vốn sự nghiệp văn hoá), giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, cân đối nguồn kinh phí và xây dựng định mức các nội dung chi cụ thể cho ấp văn hóa, xã văn hóa theo tinh thần tiết kiệm và đảm bảo thực hiện tốt cuộc vận động. Đồng thời cần có các giải pháp huy động các nguồn lực khác bằng nhiều hình thức thích hợp để tăng thêm nguồn lực cho việc triển khai cuộc vận động.

- Về tổ chức thực hiện: Thành lập Ban chỉ đạo “xây dựng gia đình văn hóa”. Có qui chế cụ thể phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể, làm rõ mối quan hệ và vị trí của phong trào “Xây dựng gia đình văn hoá” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới khu dân cư”.

II. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào ý kiến đóng góp của Ban Văn hoá - Xã hội và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để chấn chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh đề án và phê duyệt chính thức để nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện đề án đạt hiệu quả cao nhất.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 16 tháng 4 năm 1999./.

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu36/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/1999
Ngày hiệu lực16/04/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/NQ-HĐND 1999 đề án xây dựng gia đình văn hoá Bến Tre 1999-2000-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 36/NQ-HĐND 1999 đề án xây dựng gia đình văn hoá Bến Tre 1999-2000-2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu36/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Văn Thới
        Ngày ban hành16/04/1999
        Ngày hiệu lực16/04/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 36/NQ-HĐND 1999 đề án xây dựng gia đình văn hoá Bến Tre 1999-2000-2010

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/NQ-HĐND 1999 đề án xây dựng gia đình văn hoá Bến Tre 1999-2000-2010