Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2010 do tỉnh Bến Tre ban hành

Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND bổ sung biện pháp phát triển kinh tế xã hội Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND bổ sung biện pháp phát triển kinh tế xã hội Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2010/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 27 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010;

Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010 do Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo.

Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Uỷ ban nhân dân tỉnh cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, tập trung sức để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, tạo tiền đề cho bước phát triển cao hơn trong năm 2011.

Trên từng lĩnh vực, Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý với Uỷ ban nhân dân tỉnh một số vấn đề chính như sau:

1. Phát triển sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp: cần tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, chỉ đạo chặt chẽ mùa vụ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tập trung công tác phòng, chống có hiệu quả các dịch bệnh; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật cho người sản xuất. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng và chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa, bão, lũ, xâm nhập mặn nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn (DBRP) ở 50 xã điểm.

2. Phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ và du lịch:

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2), An Hiệp (mở rộng). Xúc tiến nhanh thủ tục thành lập và có chính sách thu hút đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thành Thới, Giao Hoà, nhằm đáp ứng mặt bằng cho các nhà đầu tư; giải quyết nhanh các thủ tục sau giấy phép để các doanh nghiệp sớm triển khai xây dựng và sản xuất; đồng thời tiến hành rà soát để xử lý phù hợp những dự án chậm triển khai hay không có khả năng thực hiện, tránh lãng phí đất đai. Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011-2015; đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả; đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường mới, giữ vững thị trường truyền thống để tiêu thụ hàng hoá tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Tích cực kêu gọi, khuyến khích thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch.

3. Tài chính, ngân hàng: tổ chức thực hiện tốt các luật thuế mới ban hành, có hiệu lực thi hành trong năm 2010; tăng cường công tác quản lý và điều hành ngân sách, rà soát các nguồn thu để có kế hoạch thu phù hợp đảm bảo các nguồn thu theo chỉ tiêu đã đề ra; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách tài chính, thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu, mua sắm, đầu tư xây dựng,...

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các quyết định của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất cho các loại hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Kịp thời cân đối vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của các thành phần kinh tế, nâng cao chất lượng tín dụng; thực hiện chính sách ưu đãi tín dụng về hỗ trợ đầu tư và xuất khẩu góp phần đẩy mạnh xuất khẩu.

4. Đầu tư xây dựng cơ bản và kết cấu hạ tầng: tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án được phân bổ vốn năm 2010, nhất là các công trình trọng điểm thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu của các Bộ, ngành Trung ương, vốn ODA, vốn tài trợ, vốn ngân sách. Khởi công xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Bến Tre.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục để trình Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương sớm phê duyệt và cho tạm ứng, bổ sung vốn các dự án sử dụng vốn của Trung ương, kể cả cho kế hoạch năm 2011. Đầu tư xây dựng phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ bán nhà - đất công do Nhà nước quản lý không có nhu cầu sử dụng, lập phương án tiến hành thanh lý, bán đấu giá để tạo vốn cho đầu tư phát triển.

5. Quản lý tài nguyên và môi trường: sớm triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; triển khai xây dựng bảng giá các loại đất năm 2011; hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2010; tiếp tục thực hiện các gói thầu dự án hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP). Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án xử lý, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thành phố; hoàn thành báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bến Tre năm 2010 (giai đoạn 5 năm 2006-2010); xây dựng kế hoạch 5 năm chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu.

6. Văn hoá - xã hội:

- Giáo dục và đào tạo: tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường lớp đang thi công, chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị, sách giáo khoa,… để khai giảng tốt năm học 2010-2011. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng nhà vệ sinh trường học năm 2010. Rút kinh nghiệm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010, khắc phục các hạn chế để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong năm học mới.

- Y tế: tập trung chỉ đạo dập tắt nhanh dịch bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm do phẩy khuẩn tả đang xảy ra trên địa bàn tỉnh, đồng thời tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức nhân dân trong việc phòng ngừa các loại dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng dân số; kéo giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.

- Thông tin và truyền thông: tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong tất cả các ngành, các cấp, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về những chủ trương, chính sách của Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước.

- Văn h- thể thao: tổ chức tốt lễ kỷ niệm 65 năm ngày Quốc Khánh nước Cng hxã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2010) và chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sớm hoàn thành xây dựng quy hoạch bia và tượng đài trong tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn h; tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí huyện văn hChâu Thành để được công nhận trong năm 2010; kiểm tra nâng chất các danh hiệu văn h; tổ chức tổng kết 10 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn h; đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Xây dựng kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới để sớm triển khai thực hiện.

- Lao động, việc làm và chính sách xã hội: tổ chức tốt lễ kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ (27-7). Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người lao động tham gia học nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục đẩy mạnh vận động các nguồn tài trợ trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo. Tập trung huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở hỗ trợ hộ nghèo của tỉnh theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Ban Chỉ đạo thực hiện các Đề án xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, dạy nghề,... của các địa phương cần được củng cố và hoạt động thiết thực, có hiệu quả.

7. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác xét xử:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2010 và chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2011. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và chống các âm mưu của các thế lực thù địch.

- Tăng cường công tác vận động quần chúng kết hợp với lực lượng nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; giữ ổn định an ninh nông thôn. Củng cố nâng chất các tổ chức nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhất là Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, kết hợp với hoạt động tuần tra, kiểm soát thường xuyên, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ vi phạm an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông. Tập trung giải quyết tốt các vụ khiếu kiện, khiếu nại của công dân ngay từ cơ sở, rà soát việc thực hiện các quyết định giải quyết đã có hiệu lực. Phối hợp để thực hiện đồng bộ các khâu đo đạc, định giá tài sản phục vụ cho công tác xét xử các vụ kiện dân sự để kéo giảm tình trạng tạm đình chỉ vụ án quá nhiều vì lý do chờ đo đạc, định giá.

8. Công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, quản lý Nhà nước:

- Nâng chất lượng hoạt động của “cơ chế một cửa liên thông” ở một số ngành và địa phương đã có đủ điều kiện. Tiếp tục thực hiện Đề án 30 giai đoạn 3 về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương, trong đó cần đơn giản hoá nhanh các thủ tục sau cấp phép đầu tư. Tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ đợt II năm 2010 và Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; ban hành quyết định về chính sách trợ cấp đào tạo và thu hút cán bộ; tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VIII (2006-2010); tăng cường chế độ trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; tập trung sắp xếp tổ chức, ổn định bộ máy chính quyền các cấp từ tỉnh đến huyện, xã sau Đại hội Đảng, đảm bảo bộ máy đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

- Gắn công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính với công tác phòng, chống tham nhũng.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức rà soát, tổng kết việc thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010), xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 5 năm (2011-2015).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2010 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2010
Ngày hiệu lực06/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND bổ sung biện pháp phát triển kinh tế xã hội Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND bổ sung biện pháp phát triển kinh tế xã hội Bến Tre
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýHuỳnh Văn Be
        Ngày ban hành27/07/2010
        Ngày hiệu lực06/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND bổ sung biện pháp phát triển kinh tế xã hội Bến Tre

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND bổ sung biện pháp phát triển kinh tế xã hội Bến Tre