Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện các Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và dạy nghề tỉnh Bến Tre; bổ sung các mục tiêu, giải pháp tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện các Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao dạy nghề đã được thay thế bởi Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐND kết thúc thực hiện một số Nghị quyết tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 20/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện các Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao dạy nghề


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 21/2009/NQ–HĐND

Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DẠY NGHỀ TỈNH BẾN TRE; BỔ SUNG CÁC MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2006-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
 KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày: báo cáo tình hình thực hiện các Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và dạy nghề tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010; báo cáo sơ kết kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung một số giải pháp thực hiện các Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề giai đoạn 2006-2010 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 87/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 2006 về các Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề giai đoạn 2006-2010 và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo tỉnh Bến Tre, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân, vận động toàn xã hội tham gia công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề.

2. Tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn tỉnh hàng năm; ưu tiên quỹ đất để thực hiện xã hội hóa. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong việc tham mưu đề xuất các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư để thực hiện chủ trương xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

3. Rà soát, đánh giá các chỉ tiêu đã thực hiện trong các đề án, xác định các mục tiêu trọng tâm để tập trung thực hiện trong năm 2010; chú ý thu hút nhiều nguồn lực để vừa củng cố các cơ sở công lập, vừa mở rộng và phát triển các cơ sở ngoài công lập trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề.

4. Tiếp tục củng cố Ban Chỉ đạo thực hiện các Đề án của tỉnh, ban hành quy chế làm việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Tăng cường công tác chỉ đạo các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện kế hoạch xã hội hóa của tỉnh hàng năm, tiến hành tổng kết vào năm 2010.

Điều 2. Bổ sung một số mục tiêu và giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2006, với những nội dung như sau:

1. Một số chỉ tiêu thực hiện trong năm 2010:

a) Công nhận mới 21.000 hộ gia đình văn hóa.

b) Kiểm tra tái công nhận 940/940 khu dân cư tiên tiến.

c) Kiểm tra tái công nhận 846/940 ấp, khu phố văn hóa.

d) Công nhận mới 70 đơn vị văn hóa.

e) Công nhận mới 12 xã, phường, thị trấn văn hóa; kiểm tra nâng chất 18 xã, phường văn hóa.

g) Phấn đấu có 02 huyện đạt 100% xã, thị trấn văn hóa.

h) Huyện Châu Thành đạt tiêu chí huyện văn hóa.

2. Giải pháp thực hiện:

a) Củng cố và phát huy vai trò Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Chỉ đạo và Ban Vận động các cấp; mạnh dạn xử lý sai phạm trong thực hiện các tiêu chí văn hóa; lồng ghép chặt chẽ các chương trình, nội dung có liên quan đến cơ sở, tạo ra sự đồng bộ và có hiệu quả trong tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển và nâng chất các danh hiệu trong phong trào hàng năm, nhất là các danh hiệu văn hóa đã được công nhận.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mọi người làm cho các nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng các danh hiệu văn hóa thấm sâu vào từng người, biến những nhận thức về văn hóa thành nếp sống, lối sống hàng ngày của mọi người, mọi nhà. Khơi dậy những tiềm năng trong nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân vừa sáng tạo, vừa hưởng thụ những giá trị văn hóa mới, đồng thời gìn giữ và phát huy thuần phong mỹ tục, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện lối sống có văn hóa.

c) Xây dựng Đề án “Phát triển và nâng cao chất lượng ấp, khu phố văn hóa; xã, phường, thị trấn văn hóa” giai đoạn 2010-2020” dựa theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. (Ban hành theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới). Đồng thời tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí văn hóa ở khu phố, xã, phường, thị trấn theo hướng coi trọng chất lượng và phù hợp với thực tiễn của Bến Tre.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII - kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2009
Ngày hiệu lực18/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện các Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao dạy nghề


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện các Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao dạy nghề
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu21/2009/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
     Người kýHuỳnh Văn Be
     Ngày ban hành08/12/2009
     Ngày hiệu lực18/12/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2012
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện các Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao dạy nghề

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện các Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao dạy nghề