Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND điều chỉnh giá đất Bến Tre 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND điều chỉnh giá đất Bến Tre 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2009/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo phương án giá các loại đất tỉnh Bến Tre năm 2010 tại kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua phương án điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất tỉnh Bến Tre năm 2010 kèm theo Tờ trình số 4631/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến đóng góp của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện bảng giá các loại đất áp dụng thống nhất trong tỉnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cho chủ trương về điều chỉnh giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2009.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII - kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2009/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 20/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/12/2009
Ngày hiệu lực 18/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND điều chỉnh giá đất Bến Tre 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND điều chỉnh giá đất Bến Tre 2010
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 20/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bến Tre
Người ký Huỳnh Văn Be
Ngày ban hành 08/12/2009
Ngày hiệu lực 18/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND điều chỉnh giá đất Bến Tre 2010

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND điều chỉnh giá đất Bến Tre 2010