Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND về chủ trương điều chỉnh giá các loại đất áp dụng năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND điều chỉnh giá đất tỉnh Bến Tre 2009 đã được thay thế bởi Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND điều chỉnh giá đất Bến Tre 2010 và được áp dụng kể từ ngày 18/12/2009.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND điều chỉnh giá đất tỉnh Bến Tre 2009


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2008/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO CHỦ TRƯƠNG VỀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo phương án điều chỉnh giá các loại đất tỉnh Bến Tre năm 2009 tại kỳ họp thứ 16 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua phương án điều chỉnh giá các loại đất tỉnh Bến Tre năm 2009 như phụ lục kèm theo Tờ trình số 4881/ TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến đóng góp của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, hoàn chỉnh bảng giá đất, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trong tỉnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Điều 1 về điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008 của Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cho chủ trương về điều chỉnh giá các loại đất năm 2008; phân cấp thẩm quyền trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản Nhà nước; Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 1998-2000 và đến năm 2010; các giải pháp kiềm chế lạm phát.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát và thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre - khóa VII kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 18/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2008
Ngày hiệu lực 19/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/12/2009
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND điều chỉnh giá đất tỉnh Bến Tre 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND điều chỉnh giá đất tỉnh Bến Tre 2009
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 18/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bến Tre
Người ký Huỳnh Văn Be
Ngày ban hành 09/12/2008
Ngày hiệu lực 19/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/12/2009
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND điều chỉnh giá đất tỉnh Bến Tre 2009

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND điều chỉnh giá đất tỉnh Bến Tre 2009