Quyết định 42/2007/QĐ-UBND

Quyết định 42/2007/QĐ-UBND Quy định về tổ chức, hoạt động của ấp, khu phố và công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 42/2007/QĐ-UBND Quy định tổ chức hoạt động ấp khu phố công tác bầu cử Trưởng ấp khu phố tỉnh Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 08/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động của ấp khu phố tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 06/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2007/QĐ-UBND Quy định tổ chức hoạt động ấp khu phố công tác bầu cử Trưởng ấp khu phố tỉnh Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 42/2007/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ẤP,  KHU PHỐ VÀ CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG ẤP, KHU PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20 tháng 4 năm 2007của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức, hoạt động của ấp, khu phố và công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố.

Điều 2. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan hữu quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, trưởng, phó ấp, khu phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định kèm theo Quyết định này đều được bãi bỏ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ẤP, KHU PHỐ VÀ CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG ẤP, KHU PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ấp, khu phố ở xã, phường, thị trấn không phải là cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, là nơi thực hiện dân chủ một cách trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, giải quyết các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư, bảo đảm đoàn kết, thống nhất và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, tương trợ giúp nhau trong đời sống, giữ gìn và phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp, thuần phong mỹ tục của cộng đồng nhằm thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

Dưới xã là ấp, dưới phường, thị trấn là khu phố.

Điều 2. Ấp, khu phố được xác định là một đơn vị thuộc phạm vi địa giới nhất định trên địa bàn xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã). Mỗi xã có các ấp, khu phố; ấp, khu phố chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân UBND) cấp xã.

Điều 3. Trưởng ấp, khu phố do nhân dân trực tiếp bầu, Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định công nhận; là người đại diện cho nhân dân và đại diện cho chính quyền cấp xã để thực hiện một số nhiệm vụ hành chính tại ấp, khu phố. Trưởng ấp, khu phố chịu sự lãnh đạo của chi bộ Đảng của ấp, chi bộ khu phố hoặc chi bộ cấp xã (nơi chưa thành lập chi bộ ấp, chi bộ khu phố hoặc Đảng ủy cấp xã), chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND cấp xã; phối hợp chặt chẽ với Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, các hội và tổ nhân dân tự quản ở ấp, khu phố trong quá trình triển khai công tác.

Điều 4. Mỗi ấp, khu phố có 01 Phó Trưởng ấp, khu phố giúp việc cho Trưởng ấp, khu phố; Phó Trưởng ấp, khu phố do Trưởng ấp, khu phố đề nghị (sau khi có sự trao đổi thống nhất với Ban công tác Mặt trận Tổ quốc ấp, khu phố), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ra quyết định công nhận.

Điều 5. Nhiệm kỳ của Trưởng, Phó ấp, khu phố là hai năm rưỡi. Trường hợp thành lập ấp, khu phố mới hoặc khuyết Trưởng ấp, khu phố thì Chủ tịch UBND cấp xã chỉ định Trưởng ấp, khu phố lâm thời và hoạt động cho đến khi bầu được Trưởng ấp, khu phố mới.

Điều 6. Trưởng ấp, khu phố được hưởng phụ cấp hàng tháng do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định; Trưởng ấp, khu phố được cử đi huấn luyện, bồi dưỡng những kiến thức cần thiết. Trưởng ấp, khu phố, phó Trưởng ấp, khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được khen thưởng; không hoàn thành nhiệm vụ, có vi phạm, khuyết điểm, không được nhân dân tín nhiệm thì tùy mức độ sai phạm sẽ bị phê bình, cảnh cáo, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho thôi giữ chức vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm theo quy định pháp luật. Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố và cử tri đề nghị tổ chức hội nghị cử tri đại diện hộ ở các tổ nhân dân tự quản trong ấp, khu phố để xem xét miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, khu phố. Chủ tịch UBND cấp xã xem xét quyết định hình thức kỷ luật phê bình, cảnh cáo hoặc cho thôi chức đối với Trưởng ấp, khu phố, Phó Trưởng ấp, khu phố.

Chương 2:

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ẤP, KHU PHỐ

Điều 7. Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận các ấp, khu phố hiện có cho từng xã trong tỉnh nhằm ổn định tổ chức và hoạt động của các ấp, khu phố.

Điều 8. Việc thành lập ấp, khu phố mới (bao gồm cả việc chia tách và sáp nhập):

1. Khi tổ chức định canh định cư, di dân giải phóng mặt bằng và thực hiện quy hoạch dãn dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc chia tách, thành lập mới, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính huyện, xã.

3. Quy mô ấp, khu phố mới:

Mỗi ấp, khu phố mới có  từ 100 hộ trở lên.

4. Quy trình và hồ sơ thành lập ấp, khu phố mới:

a) Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định về chủ trương thành lập ấp, khu phố mới, UBND cấp xã xây dựng phương án thành lập ấp, khu phố mới theo các nội dung chủ yếu sau:

- Sự cần thiết thành lập ấp, khu phố mới.

- Tên ấp, khu phố mới.

- Vị trí địa lý.

- Dân số (số hộ, số nhân khẩu).

- Diện tích (đơn vị tính là ha).

- Kiến nghị.

b) Lấy ý kiến cử tri trong khu vực thành lập ấp, khu phố mới về phương án, tổng hợp thành văn bản nêu rõ số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ đồng ý, không đồng ý.

c) Nếu có trên 50% cử tri hoặc cử tri đại diện hộ trong ấp, khu phố đồng ý, UBND cấp xã hoàn chỉnh phương án, trình Hội đồng nhân dân (HĐND) xã thông qua (có Nghị quyết của HĐND).

d) Sau khi có Nghị quyết của HĐND cấp xã, UBND xã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện xem xét. UBND cấp huyện có trách nhiệm thẩm định phương án, lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định (qua Sở Nội vụ  giúp UBND tỉnh thẩm định).

Hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh bao gồm:

- Tờ trình của UBND cấp xã trình HĐND cấp xã.

- Phương án thành lập ấp, khu phố mới.

- Biên bản lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ trong ấp, khu phố.

- Bản đồ ấp, khu phố (bản đồ hiện trạng và bản đồ ấp, khu phố mới).

- Nghị quyết HĐND cấp xã.

- Tờ trình của UBND cấp xã trình UBND cấp huyện.

- Tờ trình của UBND cấp huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh.

đ) Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định thành lập ấp, khu phố mới (Sở Nội vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định).

Điều 9. Hoạt động của ấp, khu phố:

1. Cộng đồng dân cư trong ấp, khu phố cùng nhau thảo luận, quyết định và thực hiện các công việc tự quản, bảo đảm đoàn kết, giữ gìn trật tự xã hội và vệ sinh môi trường; xây dựng cuộc sống mới, giúp nhau trong sản xuất và đời sống; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, thuần phong mỹ tục của ấp, khu phố; xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng và thực hiện quy ước ấp, khu phố.

2. Bàn biện pháp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ do UBND cấp xã giao và thực hiện nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước.

3. Thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn ấp, khu phố.

4. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, khu phố.

Các hoạt động của ấp, khu phố được thực hiện thông qua hội nghị ấp, khu phố.

Điều 10. Ấp, khu phố được tổ chức hội nghị định kỳ sáu tháng 01 lần, khi cần có thể họp bất thường. Thành phần hội nghị là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ. Hội nghị do Trưởng ấp, khu phố triệu tập và chủ trì. Hội nghị được tiến hành khi có ít nhất quá nửa tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ tham dự. Nghị quyết của ấp, khu phố chỉ có giá trị khi được quá nửa tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ trong ấp, khu phố dự họp biểu quyết tán thành và không trái pháp luật.

Chương 3:

BẦU CỬ TRƯỞNG ẤP, KHU PHỐ VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG ẤP, KHU PHỐ

Điều 11. Nguyên tắc bầu cử Trưởng ấp, khu phố.

Cử tri là người đại diện hộ, không phân biệt nam, nữ, thành phần, dân tộc, tôn giáo, không bị Toà án tước quyền bầu cử, từ đủ 18 tuổi trở lên, được quyền đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử Trưởng ấp, khu phố theo nguyên tắc: bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Điều 12. Tiêu chuẩn Trưởng ấp, khu phố:

Trưởng ấp, khu phố có tiêu chuẩn như sau:

1. Phải là người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên ở ấp, khu phố;

2. Có đủ 21 tuổi trở lên;

3. Có sức khoẻ, đạo đức và tư cách tốt, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác;

4. Trình độ học vấn tối thiểu tốt nghiệp THCS trở lên, có hiểu biết nhất định về quản lý Nhà nước, có năng lực và phương pháp tổ chức, vận động nhân dân thực hiện tốt các công việc của cộng đồng và của cấp trên giao;

5. Được nhân dân trong ấp, khu phố tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và những quy định của chính quyền địa phương.

Điều 13. Ngày bầu cử Trưởng ấp, khu phố.

Chậm nhất 30 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch UBND cấp xã sau khi trao đổi thống nhất với Chủ tịch HĐND, Ban thường trực UBMTQVN cùng cấp quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng ấp, khu phố. UBND cấp xã chỉ đạo và phối hợp với Ban Thường trực UBMTQVN cùng cấp hướng dẫn bầu cử Trưởng ấp, khu phố.

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của Trưởng ấp, khu phố:

Trưởng ấp, khu phố có chức năng giúp UBND xã thực hiện một số nhiệm vụ hành chính ở ấp, khu phố, bảo đảm chủ trương của Đảng và Pháp luật của Nhà nước được tôn trọng và chấp hành nghiêm ở ấp, khu phố. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong ấp, khu phố.

Trưởng ấp, khu phố chịu trách nhiệm trước UBND cấp xã về toàn bộ công việc thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ấp, khu phố:

Trưởng ấp, khu phố có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

a) Hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ và quyền công dân, nghị quyết của HĐND, các quyết định của UBND cấp xã và các công việc được UBND cấp xã ủy nhiệm, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại cộng đồng dân cư.

b) Phối hợp với Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố chủ trì các cuộc họp của ấp, khu phố, tổ chức thực hiện các quyết định của cộng đồng dân cư; phối hợp với các tổ chức kinh tế, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các Hội hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống,  bảo đảm đoàn kết, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ các cơ sở hạ tầng ở ấp, khu phố.

c) Phối hợp với Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố hướng dẫn hoạt động của các tổ hoà giải, tổ nhân dân tự quản, tổ bảo vệ sản xuất và kiến thiết. Kịp thời giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân.

d) Phát hiện và báo cáo kịp thời với UBND xã những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích và quyền tự do dân chủ của công dân; tập hợp, phản ảnh, đề nghị chính quyền giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

đ) Định kỳ 6 tháng báo cáo công tác và hàng năm tự phê bình, kiểm điểm trước hội nghị ấp, khu phố (có thể áp dụng hình thức thông qua tổ nhân dân tự quản).

e) Được tham dự các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, được hưởng trợ cấp theo quy định của UBND tỉnh.

g) Được UBND cấp xã mời dự họp các vấn đề liên quan và hàng tháng báo cáo công tác với UBND cấp xã.

h) Trên cơ sở nghị quyết của hội nghị ấp, khu phố, ký hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng và các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân.

k) Tổ chức xây dựng và thực hiện hương ước (đối với ấp), quy ước (đối với khu phố).

2. Lề lối làm việc của Trưởng ấp, khu phố:

a) Trưởng ấp, khu phố phối hợp với Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, các Hội và các tổ chức kinh tế ở ấp, khu phố để thực hiện công việc phục vụ yêu cầu lợi ích chung của nhân dân và các nhiệm vụ do UBND xã giao.

b) Thường xuyên quan hệ với từng hộ gia đình, trực tiếp trao đổi, góp ý kiến giải quyết những vấn đề an ninh trật tự, thực hiện hòa giải nhằm giải quyết những bất hòa trong nhân dân, giữ gìn vệ sinh môi trường v.v…

c) Định kỳ hàng tháng, tổ chức họp để phổ biến cho các tổ nhân dân tự quản và nhân dân trong ấp, khu phố biết kết quả hoạt động ấp, khu phố và của Trưởng ấp, khu phố trong tháng qua; thông tin những công việc cần thiết về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội… và những chủ trương, kế hoạch của UBND cấp xã (nếu có).

d) Trưởng ấp, khu phố trực tiếp hướng dẫn, giải thích cho nhân dân những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đối với những việc không được giao quyền hoặc vượt quyền hạn giải quyết phải báo cáo kịp thời lên UBND cấp xã xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

đ) Mỗi ấp, khu phố có sổ sách để ghi chép theo dõi công việc như sau:

- Sổ ghi biên bản các cuộc họp;

- Sổ theo dõi diện tích, dân số, các hộ trong ấp, khu phố và biến động nhân khẩu (gồm chuyển đi, chuyển đến, khai sinh, khai tử …);

- Sổ ghi tài sản của ấp, khu phố, những công trình ấp, khu phố quản lý …;

- Các loại sổ sách theo dõi thu, chi quyết toán các khoản do nhân dân đóng góp;

- Toàn bộ giấy tờ, sổ sách ghi chép có liên quan đến công việc phải bảo quản, giữ gìn và lưu trữ cẩn mật. Khi thay đổi người phải bàn giao cụ thể và đầy đủ cho người mới, kể cả những công việc đang làm dở dang và tồn đọng.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện Quy định này của UBND tỉnh và phối hợp với Ban Thường trực UBMTQVN tỉnh hướng dẫn quy trình bầu cử Trưởng ấp, khu phố theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT/BTTUBTWMTTQVN-BNV ngày 12/5/2005 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTQVN và Bộ Nội vụ.

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn và cấp phát kinh phí để tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khu phố.

3. UBND huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với UBMTTQVN cùng cấp, các đoàn thể, các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp xã tổ chức thực hiện việc bầu cử Trưởng ấp, khu phố.

Điều 16. Trong quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm thông tin báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời; nếu có khó khăn vướng mắc, UBND huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn phản ánh về Sở Nội vụ và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh để phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực19/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2007/QĐ-UBND Quy định tổ chức hoạt động ấp khu phố công tác bầu cử Trưởng ấp khu phố tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/2007/QĐ-UBND Quy định tổ chức hoạt động ấp khu phố công tác bầu cử Trưởng ấp khu phố tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Tấn Khổng
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực19/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/04/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 42/2007/QĐ-UBND Quy định tổ chức hoạt động ấp khu phố công tác bầu cử Trưởng ấp khu phố tỉnh Bến Tre

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2007/QĐ-UBND Quy định tổ chức hoạt động ấp khu phố công tác bầu cử Trưởng ấp khu phố tỉnh Bến Tre