Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2010

Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách Bến Tre 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách Bến Tre 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2009/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH BẾN TRE NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2907/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 224/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 11năm 2009 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo dự toán và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2010;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2010 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: theo dự toán phấn đấu của tỉnh là: 787.530 triệu đồng (bảy trăm tám mươi bảy tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng). Trong đó, địa phương được hưởng: 781.530 triệu đồng (bảy trăm tám mươi mốt tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 2.275.710 triệu đồng (hai ngàn, hai trăm bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm mười triệu đồng). Trong đó: thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.494.180 triệu đồng (một ngàn, bốn trăm chín mươi bốn tỷ, một trăm tám mươi triệu đồng). Bao gồm:

a) Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 550.631 triệu đồng (năm trăm năm mươi tỷ, sáu trăm ba mươi mốt triệu đồng).

b) Bổ sung có mục tiêu: 618.421 triệu đồng (sáu trăm mười tám tỷ, bốn trăm hai mươi mốt triệu đồng).

c) Bổ sung để thực hiện tiền lương tối thiểu 450.000đồng/tháng và 540.000 đồng/tháng, 650.000đồng/tháng: 325.128 triệu đồng (ba trăm hai mươi lăm tỷ, một trăm hai mươi tám triệu đồng).

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.275.710 triệu đồng (hai ngàn, hai trăm bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm mười triệu đồng). Trong đó: chi cân đối ngân sách địa phương: 1.837.805 triệu đồng (một ngàn, tám trăm ba mươi bảy tỷ, tám trăm lẻ năm triệu đồng). Bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 191.900 triệu đồng (một trăm chín mươi mốt tỷ, chín trăm triệu đồng). Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước: 124.000 triệu đồng (một trăm hai mươi bốn tỷ đồng).

- Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 65.000 triệu đồng (sáu mươi lăm tỷ đồng).

- Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ: 2.900 triệu đồng (hai tỷ, chín trăm triệu đồng).

b) Chi thường xuyên: 1.568.615 triệu đồng (một ngàn, năm trăm sáu mươi tám tỷ, sáu trăm mười lăm triệu đồng). Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề, tối thiểu: 772.392 triệu đồng (bảy trăm bảy mươi hai tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu đồng).

- Chi khoa học và công nghệ, tối thiểu: 10.020 triệu đồng (mười tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng).

- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 13.609 triệu đồng (mười ba tỷ, sáu trăm lẻ chín triệu đồng).

c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng (một tỷ đồng).

d) Dự phòng ngân sách: 61.310 triệu đồng (sáu mươi mốt tỷ, ba trăm mười triệu đồng).

đ) Tạo nguồn thực hiện tiền lương mới năm 2010: 14.980 triệu đồng (mười bốn tỷ, chín trăm tám mươi triệu đồng).

4. Dự toán thu từ nguồn xổ số kiến thiết năm 2010 là 300.000 triệu đồng (ba trăm tỷ đồng). Nguồn thu này được quản lý qua ngân sách Nhà nước và ưu tiên đầu tư các công trình về giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ nhân dân…

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với phương án phân bổ ngân sách năm 2010 cho các sở, ban ngành tỉnh và các huyện, thành phố theo dự toán trình tại kỳ họp có bổ sung chỉ tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách 5%.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả dự toán ngân sách tỉnh năm 2010. Trong quá trình điều hành dự toán ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính và một số vấn đề sau:

1. Cần có các biện pháp tích cực để thu đúng, thu đủ, chống thất thu, đồng thời bồi dưỡng, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách, nhất là nguồn thu từ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và nguồn thu từ tiền chuyển nhượng đất công.

2. Kiểm tra việc thực hiện quy định và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

3. Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với thu, chi ngân sách nhất là việc thực hiện các chế độ định mức chi tiêu mua sắm và việc huy động nguồn đóng góp của nhân dân. Nâng cao hiệu lực công tác kiểm soát chi ngân sách, bảo đảm sử dụng ngân sách có hiệu quả, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII - kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2009
Ngày hiệu lực18/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách Bến Tre 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách Bến Tre 2010
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu19/2009/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýHuỳnh Văn Be
       Ngày ban hành08/12/2009
       Ngày hiệu lực18/12/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách Bến Tre 2010

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách Bến Tre 2010