Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 do tỉnh Bến Tre ban hành

Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 2007 Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 2007 Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 04 tháng 01 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII-KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo của các ngành chức năng, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006:

Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Bến Tre trong năm 2006 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh của cây trồng, vật nuôi phát sinh và kéo dài, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông - ngư nghiệp; Nguồn đầu tư từ Nhà nước hạn chế, lại phải dành phần để trả nợ; giá vật tư tăng cao, chính sách đầu tư phát triển có nhiều thay đổi, nhưng việc hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành ở Trung ương còn chậm và chưa đồng bộ...Đặc biệt là bão số 9 vào cuối năm đã gây rất nhiều thiệt hại, kéo giảm mức tăng trưởng hơn 1%. Song nhờ sự nỗ lực to lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh, chúng ta đã tạo được mức tăng trưởng kinh tế (GDP) 9,61%. Nhiều chỉ tiêu cơ bản về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại- dịch vụ, tài chính, ngân hàng, hệ thống điện, bưu chính viễn thông, y tế, giáo dục, thực hiện chính sách xã hội đều tăng hơn năm 2005, có mặt đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, lần đầu tiên trong nhiều năm, chúng ta vượt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu. An ninh, chính trị được giữ vững. các loại tội phạm và tai nạn, tệ nạn xã hội được kéo giảm; việc giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân được tập trung cao, đã giảm số vụ và mức độ gay gắt. Hoạt động của các ngành tư pháp và việc cải cách hành chính tiếp tục có tiến bộ.

Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và một số chỉ tiêu kinh tế đạt thấp hơn kế hoạch, chưa tạo được bước đột phá trong phát triển công nghiệp. Việc phát triển giáo dục, y tế, xã hội cũng còn một số mặt chưa đạt. Một số loại tội phạm nghiêm trọng và số người chết do tai nạn giao thông tăng. Số vụ khiếu kiện tồn đọng và mới phát sinh còn nhiều. Chất lượng các hoạt động tư pháp và cải cách hành chính còn những mặt chuyển biến chậm. Ở một số huyện, án dân sự và hôn nhân gia đình tồn đọng cao, việc thi hành án chưa tốt.

Tình hình trên có phần do những yếu tố khách quan, song cần nghiêm túc nhìn nhận nguyên nhân do chủ quan, nhất là do khâu điều hành, chỉ đạo; do năng lực đội ngũ cán bộ công chức các cấp chưa đáp ứng với yêu cầu của công cuộc đổi mới.

II. Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2007:

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với phương hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng nhấn mạnh các vấn đề sau đây:

1. Về phương hướng và mục tiêu phát triển:

Năm 2007 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII; đồng thời cả nước phải thực hiện vai trò thành viên của Tổ chức thương mại thế giới, vì vậy phải huy động tối đa các nguồn lực của Nhà nước, của doanh nghiệp, của các thành phần kinh tế và động viên mọi tiềm lực trong dân, để khắc phục hậu quả bão số 9 và đẩy mạnh phát triển toàn diện cả kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững; đẩy mạnh cải cách tư pháp và cải cách hành chính; kéo giảm số vụ khiếu kiện, số vụ tai nạn giao thông và các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị. Cần phải đạt các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng từ 10,5% trở lên;

- Giá trị sản xuất nông lâm-ngư nghiệp tăng 1,91%;

- Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 22,9%;

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 18,4 %;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu 130 triệu USD, tăng 5,7%;

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 7.100 tỷ đồng, tăng 19,8%;

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo chỉ tiêu TW giao 568,9 tỷ đồng (không tính thu xổ số); theo chỉ tiêu phấn đấu của địa phương 597,3 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 1.316,8 tỷ đồng.

- Triển khai phổ cập giáo dục bậc trung học trên địa bàn tỉnh;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 33%. Tạo việc làm cho 30.000 lao động (trong đó: xuất khẩu lao động trên 1.000 người);

- Giảm tỷ lệ sinh 0,05%0; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,946%; quy mô dân số đạt 1.365.144 người;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15,5%;

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 21,5%;

- Đến cuối năm 2007 đạt 5,04 bác sĩ/vạn dân;

- Số hộ được nghe phát thanh và xem truyền hình trên 90%;

- Số hộ sử dụng điện đạt trên 89%;

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch 52%;

- Giảm tai nạn giao thông và các loại tội phạm từ 10% trở lên.

2. Về giải pháp thực hiện:

- Phải nâng cao hơn nữa hiệu lực và năng lực quản lý - chỉ đạo - điều hành của Ủy ban nhân dân và các ngành chức năng, đáp ứng kịp yêu cầu của giai đoạn phát triển mới và với tiến trình hội nhập thế giới; nâng cao hơn nữa hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, làm cho các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra được thực hiện một cách đồng bộ ngay từ đầu năm và phát triển liên tục. Trong đó:

+ Về nông nghiệp và thủy sản: phải có giải pháp toàn diện về mùa vụ, giống, kỹ thuật, thủy lợi, môi trường và phòng chống dịch bệnh... Phải có kế hoạch tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 9 và tiếp tục chuyển đổi cây trồng vật nuôi, chỉ đạo sản xuất sát hợp trên từng vùng sinh thái và theo quy hoạch. Trong đó, cần tăng nhanh đàn gia súc, gia cầm, nhưng phải đảm bảo an toàn và hiệu quả.

+ Trong công nghiệp: cần có giải pháp cụ thể về vốn và tập trung vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp để thu hút đầu tư và thực hiện đúng cam kết với các nhà đầu tư, bảo đảm lấp đầy 70% diện tích cả hai khu công nghiệp. Tiếp tục tháo gở các khó khăn của các doanh nghiệp và phát triển các làng nghề.

+ Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, đi đôi với quản lý thị trường, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Hoàn thành xây dựng mới Quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh.

+ Điều hành thật tốt ngân sách, chống thất thu, bảo đảm chỉ tiêu thu và quản lý chặt chẽ các khoản chi. Trong xây dựng cơ bản tập trung vốn cho các công trình trọng điểm và hoàn thành các công trình dỡ dang, cần thiết thì đề nghị Hội đồng nhân dân điều chỉnh danh mục đầu tư, kiên quyết khắc phục việc đầu tư dàn trãi, để bảo đảm hiệu quả.

+ Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với kế hoạch sử dụng đất năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng cần quản lý, sử dụng có hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội.

+ Chỉ đạo thực hiện tốt các đề án xã hội hoá trên lĩnh vực văn hoá - thông tin, thể thao, giáo dục, y tế. Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là chính sách với người nghèo và giải quyết việc làm, đào tạo nghề. Cần tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng mới Trung tâm giáo dục lao động xã hội và Trường kỹ nghệ Bến Tre.

+ Áp dụng mạnh các biện pháp chế tài đồng thời với nâng cao nhận thức của nhân dân để kéo giảm cho được tai nạn giao thông và các loại tai nạn. Tiếp tục phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an và công tác quản lý Nhà nước, kéo giảm các loại tội phạm.

+ Đẩy mạnh cải cách tư pháp và cải cách hành chính, nâng cao đạo đức và năng lực đội ngũ công chức, đi liền với củng cố tổ chức, bộ máy. Riêng trên lĩnh vực tư pháp, phải nâng cao phẩm chất và năng lực của các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên và Chấp hành viên, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ. Phải xử lý nhanh án tồn đọng và kéo giảm số vụ khiếu kiện, giải quyết cơ bản các vụ khiếu kiện tập trung kéo dài.

- Ủy ban nhân dân tỉnh cần có kế hoạch chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể cho các ngành, các cấp và tuyên truyền cho nhân dân những vấn đề phải nhận thức đúng và phải chấn chỉnh, chuyển hướng sao cho phù hợp, tránh thiệt hại khi nước ta thực hiện các cam kết với WTO và với các nước. Đồng thời, xem xét lại các đề án Quy hoạch hiện có để bổ sung, điều chỉnh kịp thời các nội dung không còn phù hợp và chỉ đạo tốt việc quy hoạch mới, bảo đảm tốt cơ sở cho việc quản lý, điều hành.

+ Tăng cường sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các cấp đối với việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Định kỳ 6 tháng, năm có báo cáo kết quả thực hiện công tác trên.

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có kế hoạch thực hiện sát hợp và thực hiện tốt vai trò tham mưu của ngành. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc phát động các phong trào cách mạng của quần chúng.

III. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai trong các ngành, các cấp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 04/01/2007 và có hiệu lực kể từ ngày 14/01/2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2007
Ngày hiệu lực14/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 2007 Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 2007 Bến Tre
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýHuỳnh Văn Be
        Ngày ban hành04/01/2007
        Ngày hiệu lực14/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 2007 Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 2007 Bến Tre