Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2011

Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách Bến Tre năm 2011 đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách Bến Tre năm 2011


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2010/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH BẾN TRE NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo dự toán và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2011;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2011, như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: theo dự toán phấn đấu của tỉnh là: 1.001 tỷ đồng (một ngàn lẻ một tỷ đồng). Trong đó, địa phương được hưởng: 994,900 tỷ đồng (chín trăm chín mươi bốn tỷ, chín trăm triệu đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 3.201,636 tỷ đồng (ba ngàn, hai trăm lẻ một tỷ, sáu trăm ba mươi sáu triệu đồng). Trong đó: thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.906,736 tỷ đồng (một ngàn, chín trăm lẻ sáu tỷ, bảy trăm ba mươi sáu triệu đồng). Bao gồm:

a) Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 1.539,326 tỷ đồng (một ngàn, năm trăm ba mươi chín tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu đồng).

b) Bổ sung có mục tiêu: 367,410 tỷ đồng (ba trăm sáu mươi bảy tỷ, bốn trăm mười triệu đồng).

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 3.201,636 tỷ đồng (ba ngàn, hai trăm lẻ một tỷ, sáu trăm ba mươi sáu triệu đồng). Trong đó: chi cân đối ngân sách địa phương: 2.534,226 tỷ đồng (hai ngàn, năm trăm ba mươi bốn tỷ, hai trăm hai mươi sáu triệu đồng). Bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 269,125 tỷ đồng (hai trăm sáu mươi chín tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu đồng). Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước: 190,900 tỷ đồng (một trăm chín mươi tỷ, chín trăm triệu đồng).

- Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 75,325 tỷ đồng (bảy mươi lăm tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu đồng).

- Chi hỗ trợ doanh nghiệp: 2,900 tỷ đồng (hai tỷ, chín trăm triệu đồng).

b) Chi thường xuyên: 2.168,484 tỷ đồng (hai ngàn, một trăm sáu mươi tám tỷ, bốn trăm tám mươi bốn triệu đồng). Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 971,720 tỷ đồng (chín trăm bảy mươi mốt tỷ, bảy trăm hai mươi triệu đồng).

- Chi khoa học và công nghệ, tối thiểu: 15,420 tỷ đồng (mười lăm tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng).

c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 01 tỷ đồng (một tỷ đồng).

d) Dự phòng ngân sách: 84,393 tỷ đồng (tám mươi bốn tỷ, ba trăm chín mươi ba triệu đồng).

đ) Tạo nguồn thực hiện tiền lương mới năm 2011: 11,224 tỷ đồng (mười một tỷ, hai trăm hai mươi bốn triệu đồng).

4. Dự toán thu từ nguồn xổ số kiến thiết năm 2011 là: 300 tỷ đồng (ba trăm tỷ đồng). Nguồn thu này được quản lý qua ngân sách Nhà nước và ưu tiên đầu tư các công trình về giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ nhân dân.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua phương án phân bổ ngân sách năm 2011 (có phụ lục 1-6 đính kèm).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả dự toán ngân sách tỉnh năm 2011.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khoá VII - kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2010
Ngày hiệu lực19/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách Bến Tre năm 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách Bến Tre năm 2011
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu17/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýHuỳnh Văn Be
       Ngày ban hành09/12/2010
       Ngày hiệu lực19/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách Bến Tre năm 2011

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách Bến Tre năm 2011