Quyết định 862/QĐ-UB

Quyết định 862/QĐ-UB năm 1998 về Quy chế quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Quyết định 862/QĐ-UB năm 1998 Quy chế quản lý Nhà nước về điện đã được thay thế bởi Quyết định 13/2009/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước hoạt động điện lực sử dụng điện tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 14/08/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 862/QĐ-UB năm 1998 Quy chế quản lý Nhà nước về điện


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 862/QĐ-UB

Bến Tre, ngày 05 tháng 6 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;

Căn cứ vào Quyết định số 852/TTg ngày 28-12-1995 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập một số tổ chức ở địa phương ; Thông tư số 01/TT-TCCB ngày 06-02-1996 của Bộ Công nghiệp ; Thông tư số 18/TT-UB ngày 29-6-1996 của liên Bộ; Bộ Công nghiệp và Ban Tổ chức cán bộ của Chính phủ về việc chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về điện cho các Sở Công nghiệp địa phương ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp và Trưởng ban Tổ chức Chính quyền.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy chế Nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre ”.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Công nghiệp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy chế này trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp, Thủ trưởng các sở ngành có liên quan, Điện lực Bến Tre và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Y

 

QUY CHẾ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 862/QĐ-UB ngày 05-6-1998 của UBND tỉnh Bến Tre )

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Điện năng là dạng năng lượng đặc biệt, là loại vật tư quý giá, có vai trò quan trọng hàng đầu trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phục vụ đắc lực cho ngành kinh tế phát triển, cải thiện và nâng cao không ngừng đời sống nhân dân. Cho nên các cấp, các ngành và mọi người dân trong tỉnh đều có trách nhiệm quản lý và sử dụng với hiệu quả cao nhất. Mọi sự vi phạm về sử dụng điện đều được xử lý theo pháp luật.

Điều 2. Theo Quyết định 852/TTg ngày 28-12-1995 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập một số tổ chức ở địa phương ; Thông tư liên bộ số 18/LBTT ngày 29-6-1996 của liên Bộ Công nghiệp, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và Thông tư số 01/TCCB-TT ngày 06-02-1996 của Bộ Công nghiệp v/v chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về điện cho các Sở Công nghiệp địa phương, nội dung quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh bao gồm :

1. Quy hoạch về điện trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện công tác giám sát điện năng theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Bộ Công nghiệp.

3. Quản lý và phát triển các dạng năng lượng mới.

4. Thanh tra an toàn về điện.

Điều 3. Sở Công nghiệp tỉnh Bến Tre là cơ quan quản lý Nhà nước giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn và nghiệp vụ của Bộ Công nghiệp.

Tất cả các tổ chức, đơn vị cung ứng điện, các hộ sử dụng điện, các tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng điện, các đơn vị thi công lắp điện, các đơn vị cung ứng vật tư và thiếr bị điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre đều chịu sự quản lý Nhà nước về điện của Sở Công nghiệp Bến Tre.

Điều 4. Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và Điện lực Bến Tre có trách nhiệm phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Công nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre với kết quả cao nhất.

Quan hệ về hoạt động quản lý Nhà nước về điện và quản lý sản xuất kinh doanh điện giữa Sở Công nghiệp Bến Tre và Điện lực Bến Tre được thi hành theo các quyết định, thông tư, hướng dẫn của Bộ Công nghiệp đã ban hành.

Điều 5. Uỷ ban nhân dân các huyện, và thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn huyện, thị xã bao gồm các phần việc :

- Quy hoạch về điện trên địa bàn.

- Ứng dụng các dạng năng lượng mới trên địa bàn.

- Phòng Công thương nghiệp các huyện và Phòng Kinh tế thị xã là cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện, thị xã thực hiện việc quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn.

Chương 2.

QUY HOẠCH VỀ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Điều 6. Sở Công nghiệp Bến Tre có trách nhiệm thống nhất về quy hoạch lưới điện trên địa bàn tỉnh; giám sát kiểm tra việc đầu tư phát triển mới và cải tạo nâng cấp lưới điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của tỉnh, giảm tổn thất điện năng và nâng cao chất lượng điện phục vụ cho sản xuất và đời sống.

Điều 7. Sở Công nghiệp Bến Tre chủ trì và phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã cùng với Điện lực Bến Tre xây dựng quy hoạch phát triển mới, cải tạo nâng cấp lưới điện trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch tổng thể của cả nước và nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, để trình UBND tỉnh và Bộ Công nghiệp phê duyệt.

Điều 8. Sở Công nghiệp Bến Tre có trách nhiệm thẩm định các dự án đầu tư xây dựng các công trình điện bằng nguồn vốn của ngân sách địa phương và của nhân dân đóng góp, và tham gia thẩm định các dự án đầu tư xây dựng các công trình điện khác bằng nguồn vốn của Trung ương hoặc của nước ngoài để trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc thoả thuận bằng văn bản với các cơ quan Trung ương.

Điều 9. Sở Công nghiệp Bến Tre phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan hữu quan khác tổ chức và hướng dẫn việc kiểm tra, giám định Nhà nước về chất lượng công trình điện trên địa bàn tỉnh.

Điều 10. Thẩm định nghiệp vụ và có ý kiến bằng văn bản về các tổ chức tư vấn và dịch vụ xây dựng các công trình điện, cung ứng vật tư và thiết bị điện hoạt động trên địa bàn tỉnh, để UBND tỉnh cấp giấy phép hành nghề và cơ quan chức năng đăng ký kinh doanh, hoặc được UBND tỉnh và Bộ Công nghiệp uỷ quyền xét cấp giấy phép hành nghề đối với các tổ chức, đơn vị nói trên.

Chương 3.

CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐIỆN NĂNG

Điều 11. Giám sát điện năng là công tác thanh tra, xử lý của cơ quan quản lý nhà nước về điện, chuyên sâu về các mặt: pháp chế, kinh tế và kỹ thuật của việc cung ứng điện (bán điện) và sử dụng điện (mua điện) đối với tất cả các tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh dựa trên cơ sở các chủ trương chính sách chế độ, quy trình, quy phạm đã được Nhà nước ban hành và điều lệ cung ứng điện và sử dụng điện, hợp đồng mua bán điện đã được ký kết giữa 2 chủ thể hợp đồng.

Điều 12. Công tác giám sát điện năng được tiến hành có báo trước hoặc không báo trước. Các bên cung ứng điện và sử dụng điện có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giám sát viên điện năng làm tròn nhiệm vụ. Nếu gặp trường hợp vi phạm các quy định của Nhà nước thì đương sự phải thực hiện không chậm trễ các yêu cầu do giám sát viên điện năng đề ra.

Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với giám sát viên điện năng của Sở Công nghiệp kiểm tra các bên cung ứng điện và sử dụng điện có dấu hiệu vi phạm ở trong địa bàn của mình quản lý; tham gia bảo vệ các công rình điện, hành lang an toàn luới điện cao áp, ngăn chặn các hiện tượng phá hoại, ăn cắp điện hoặc sử dụng điện trái phép.

Điều 13. Giám sát viên điện năng (cán bộ giám sát điện năng) là người của Sở Công nghiệp, công tác tại Phòng Quản lý điện năng, đã kinh qua lớp huấn luyện nghiệp vụ do Cục KTGSKTAT-CN Bộ Công nghiệp tổ chức và được cấp thẻ giám sát viên điện năng.

Điều 14. Giám sát viên điện năng của Sở Công nghiệp phải thực hiện đúng các nhiệm vụ, quyền hạn, của giám sát viên đã được qui định tại mục IV trong bản qui định về tổ chức hoạt động của hệ thống giám sát điện năng ban hành theo Quyết định số 402/QĐ-TCCB ngày 14-3-1997 do Bộ Công nghiệp ban hành. Cụ thể, giám sát viên điện năng có nhiệm vụ và quyền hạn như sau :

1) Kiểm tra bất kỳ lúc nào tất cả các đơn vị cung ứng điện và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm về cung ứng điện và sử dụng điện sau khi xuất trình thẻ giám sát điện năng do Bộ Công nghiệp cấp. Yêu cầu các đơn vị cung ứng điện và sử dụng điện chấp hành nghiêm chỉnh chế độ chính sách, qui định về cung ứng và sử dụng điện lập biên bản đối với các đơn vị vi phạm, đưa về hội đồng xử lý vi phạm cung ứng điện giải quyết.

2) Yêu cầu các hộ sử dụng điện thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện; cho ngưng vận hành các thiết bị điện không bảo đảm an toàn, không bảo đảm kỹ thuật, hiệu suất sử dụng thấp; trong trường hợp cấp bách sẽ gây ra sự cố và tai nạn, có quyền ra lệnh ngừng ngay các hoạt động có liên quan và lập biên bản báo cáo ngay về cơ quan chức năng giải quyết.

3) Giải quyết tranh chấp giữa bên cung ứng điện và bên sử dụng điện vi phạm các điều khoản trong hợp đồng mua bán điện và xem xét giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân về cung ứng điện và sử dụng điện, những vụ việc quan trọng trình ra Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng điện và sử dụng điện xem xét giải quyết.

4) Giám sát viên điện năng của Sở Công nghiệp chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình; Giám sát viên điện năng có thành tích thì được khen thưởng, nếu sai phạm thì tuỳ theo mức độ sai trái có thể bị xử lý hành chính, bị thu hồi thẻ giám sát điện năng hoặc bị xử lý hình sự theo pháp luật.

Điều 15. Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng điện và Hội đồng xử lý vi phạm sử dụng điện do UBND tỉnh quyết định thành lập có nhiệm vụ thẩm định các hồ sơ tranh chấp, khiếu nại và quyết định xử phạt theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm quy định của Nhà nước về cung ứng điện của đơn vị cung ứng; quyết định xử phạt theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm quy định của Nhà nước về sử dụng điện của các đơn vị, hộ sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Quy trình xử lý được thực hiện căn cứ vào sự hướng dẫn của Bộ Công nghiệp.

Chương 4.

THANH TRA AN TOÀN ĐIỆN

Điều 16. Thanh tra an toàn điện là công tác quan trọng của cơ quan quản lý Nhà nước về điện, thực hiện thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc mọi tổ chức và cá nhân chấp hành nghiêm chỉnh tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật, quy trình kỹ thuật an toàn điện của Nhà nước ban hành nhằm tránh các sự cố, tai nạn về điện, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng tài sản của Nhà nước và nhân dân .

Điều 17. Sở Công nghiệp Bến Tre là cơ quan quản lý Nhà nước về điện chịu trách nhiệm thực hiện thanh tra an toàn điện đối với mọi tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

1) Tổ chức kiểm tra hoặc tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn điện trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình làm việc nếu phát hiện vi phạm hoặc có tình trạng sẽ gây ra nguy hiểm đe doạ tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân thì kiến nghị với cơ quan thẩm quyền ngưng cấp điện và yêu cầu đương sự phải khôi phục, sửa chữa lại lưới điện đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện, nếu đạt thì sẽ được phục hồi.

2) Tham gia thẩm định các giải pháp kỹ thuật an toàn điện và nghiệm thu các công trình điện đã xây dựng xong trên địa bàn tỉnh.

3) Tham gia điều tra các sự cố tai nạn về điện ở các tổ chức, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh; theo dõi tổng hợp lập báo cáo định kỳ về Bộ Công nghiệp.

4) Hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn quy phạm quy trình kỹ thuật an toàn điện cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh; đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung các văn bản nói trên cho phù hợp thực tế và đầy đủ hơn đối với cơ quan thẩm quyền đã ban hành.

5) Tổ chức bồi dưỡng và huấn luyện về kỹ thuật điện và công tác an toàn điện, sát hạch và cấp giấy chứng nhận cho những người đang làm công tác về điện ở các tổ chức, đơn vị và địa phương không phải thuộc ngành điện quản lý trên địa bàn tỉnh.

6) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân trong tỉnh hiểu biết an toàn điện và biện pháp đề phòng tai nạn điện giật chết người.

Điều 18. Điện lực Bến Tre chịu sự giám sát kiểm tra của Sở Công nghiệp Bến Tre – là cơ quan quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh; đồng thời có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Công nghiệp Bến Tre trong công tác thanh tra, kiểm tra an toàn điện trên địa bàn tỉnh và tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân hiểu biết về an toàn điện và biện pháp đề phòng tai nạn điện giật chết người.

Chương 5.

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG MỚI

Điều 19. Các dạng năng lượng mới nói ở đây (trừ các nguồn nước, than đá, dầu) là các nguồn gió, ánh nắng mặt trời, gas, sóng biển… để tạo ra điện năng, bước đầu nghiên cứu và ứng dụng ở nước ta; tuy phạm vi áp dụng còn hẹp nhưng có tác dụng hỗ trợ ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Vì vậy việc quản lý và phát triển mới cần được quan tâm đúng mức và có bước đi phù hợp.

Điều 20. Sở Công nghiệp Bến Tre có trách nhiệm quản lý và phát triển các dạng năng lượng mới trên địa bàn tỉnh:

1) Chủ trì và phối hợp với các Sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã trong việc nghiên cứu triển khai và ứng dụng các dạng năng lượng này.

2) Tham gia thẩm định các dự án đầu tư xây dựng và các đề án nghiên cứu khoa học ứng dụng các dạng năng lượng này trên địa bàn tỉnh.

3) Phối hợp với Sở Khoa học – Công nghệ và Môi trường đề xuất chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học và ứng dụng các dạng năng lượng mới này vào sản xuất và đời sống.

4) Theo dõi quản lý các mô hình nghiên cứu và ứng dụng các dạng năng lượng mới trên địa bàn tỉnh, tổng hợp và báo cáo định kỳ về các cấp thẩm quyền theo quy định.

Chương 6.

HỆ THỐNG QLNN VỀ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Điều 21. Hệ thống quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre được tổ chức như sau:

- Cấp tỉnh :

+ Phòng Quản lý điện năng Sở Công nghiệp có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở Công nghiệp tổ chức chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện công tác quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh. Biên chế của Phòng Quản lý điện năng do UBND tỉnh quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ do Bộ Công nghiệp quy định và tình hình thực tế của địa phương.

+ Ngoài Phòng Quản lý điện năng, trực thuộc sở còn có Ban Quản lý dự án các công trình hạ thế, điện nông thôn giúp UBND tỉnh quản lý vốn, thực hiện các công việc có liên quan đến đầu tư xây dựng các công trình hạ thế điện ở nông thôn.

- Cấp huyện, thị xã :

+ Phòng Công thương nghiệp các huyện và Phòng Kinh tế thị xã là cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện, thị xã thực hiện việc quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn, có trách nhiệm trong phạm vi quyền hạn được Sở Công nghiệp phân công và hướng dẫn cụ thể bằng văn bản.

Điều 22. Điện lực Bến Tre là trung tâm quản lý, tiếp nhận nguồn điện quốc gia và phân phối trực tiếp đến các hộ dùng điện, đồng thời phối hợp với điều độ Trung ương trong việc tự phát điện để điều hoà phụ tải và giữ mức độ ổn định trong việc phân phối điện năng trên hệ thống điện toàn tỉnh.

Điện lực Bến Tre có trách nhiệm đảm bảo việc cấp điện liên tục, an toàn đến các hộ dùng điện với chất lượng cao; có trách nhiệm quản lý kỹ thuật trên toàn hệ thống điện trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Điện lực Bến Tre có quan hệ chặt chẽ với Sở Công nghiệp về việc kiểm tra giám sát các hoạt động cung ứng và sử dụng điện theo quy định của Nhà nước; cung cấp số liệu, tài liệu về tình hình cung ứng và sử dụng điện khi Sở Công nghiệp có yêu cầu; cung cấp đầy đủ những tài liệu có liên quan đến các tranh chấp giữa bên cung ứng và bên sử dụng điện để Sở Công nghiệp xem xét giải quyết.

Khi đưa các công trình điện do tỉnh đầu tư và xây dựng vào sử dụng, Điện lực Bến Tre là thành viên của Hội đồng nghiệm thu, cùng các bên đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn của công trình để được đấu nối vào hệ thống.

Điều 23. Cán bộ quản lý Nhà nước về điện phải là những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành, có tư cách, phẩm chất đạo đức tốt và được tuyển chọn theo các tiêu chuẩn do Bộ Công nghiệp và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh quy định.

Cán bộ quản lý Nhà nước về điện có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả những nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm về các yêu cầu, kiến nghị do mình đề ra, không lạm dụng quyền hạn khi tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền, không xử lý vụ việc tuỳ tiện trái với các quy định.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ nếu có hành vi gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản có thể bị xử lý hành chính, thu thẻ giám sát viên, bị thải hồi hoặc bị truy tố trước pháp luật; ngược lại những cán bộ có nhiều đóng góp, có ý kiến cải tiến giải quyết có hiệu quả các công việc được giao thì sẽ được xét khen thưởng theo đúng các quy định của Nhà nước.

Chương 7.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Bản quy chế có hiệu lực thi hành từ ngày ký và áp dụng chung trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Các quy định về công tác quản lý Nhà nước về điện của địa phương đã ban hành trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 25. Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Chính quyền, Sở Công nghiệp có trách nhiệm phối hợp nghiên cứu tổ chức bộ máy, bố trí biên chế liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về điện phù hợp với chức năng được giao.

Các trang thiết bị và kinh phí phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre do ngân sách cấp.

Điều 26. Giám đốc Sở Công nghiệp Bến Tre chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện quy chế quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre .

Trong quá trình thực hiện quy chế này, các ngành các cấp và các đơn vị có gì vướng mắc cần phản ảnh về Sở Công nghiệp để nghiên cứu giải quyết hoặc trình UBND tỉnh và Bộ Công nghiệp xem xét giải quyết.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 862/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu862/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/1998
Ngày hiệu lực05/06/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 862/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 862/QĐ-UB năm 1998 Quy chế quản lý Nhà nước về điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 862/QĐ-UB năm 1998 Quy chế quản lý Nhà nước về điện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu862/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrịnh Văn Y
        Ngày ban hành05/06/1998
        Ngày hiệu lực05/06/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 862/QĐ-UB năm 1998 Quy chế quản lý Nhà nước về điện

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 862/QĐ-UB năm 1998 Quy chế quản lý Nhà nước về điện