Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND về Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2009

Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2009 đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2009


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2010/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2009;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2009 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 4.134,908 tỷ đồng (bốn ngàn, một trăm ba mươi bốn tỷ, chín trăm lẻ tám triệu đồng). Trong đó:

a) Thu ngân sách Trung ương hưởng: 10,322 tỷ đồng (mười tỷ, ba trăm hai mươi hai triệu đồng).

b) Ngân sách địa phương được hưởng: 4.124,586 tỷ đồng (bốn ngàn, một trăm hai mươi bốn tỷ, năm trăm tám mươi sáu triệu đồng). Bao gồm:

- Thu ngân sách cấp tỉnh: 3.119,933 tỷ đồng (ba ngàn, một trăm mười chín tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu đồng). Trong đó:

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.453,976 tỷ đồng (một ngàn, bốn trăm năm mươi ba tỷ, chín trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

- Thu ngân sách cấp huyện: 699,751 tỷ đồng (sáu trăm chín mươi chín tỷ, bảy trăm năm mươi mốt triệu đồng). Trong đó:

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 306,950 tỷ đồng (ba trăm lẻ sáu tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng).

- Thu ngân sách cấp xã: 304,902 tỷ đồng (ba trăm lẻ bốn tỷ, chín trăm lẻ hai triệu đồng). Trong đó:

+ Thu bổ sung từ ngân sách huyện: 160,852 tỷ đồng (một trăm sáu mươi tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.071,719 tỷ đồng (bốn ngàn, không trăm bảy mươi mốt tỷ, bảy trăm mười chín triệu đồng). Bao gồm:

a) Chi ngân sách cấp tỉnh: 3.118,433 tỷ đồng (ba ngàn, một trăm mười tám tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu đồng).

b) Chi ngân sách cấp huyện: 673,360 tỷ đồng (sáu trăm bảy mươi ba tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng).

c) Chi ngân sách cấp xã: 279,926 tỷ đồng (hai trăm bảy mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi sáu triệu đồng).

3. Kết dư ngân sách địa phương: 52,867 tỷ đồng (năm mươi hai tỷ, tám trăm sáu mươi bảy triệu đồng). Bao gồm: 

a) Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 1,500 tỷ đồng (một tỷ, năm trăm triệu đồng).

b) Kết dư ngân sách cấp huyện: 26,391 tỷ đồng (hai mươi sáu tỷ, ba trăm chín mươi mốt triệu đồng).

c) Kết dư ngân sách cấp xã: 24,976 tỷ đồng (hai mươi bốn tỷ, chín trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khoá VII - kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2010
Ngày hiệu lực19/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2009
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýHuỳnh Văn Be
        Ngày ban hành09/12/2010
        Ngày hiệu lực19/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2009

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2009