Quyết định 21/2008/QĐ-UBND

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND về mức phí qua phà Mỹ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND quy định mức phí qua phà Mỹ An đã được thay thế bởi Quyết định 01/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua phà Mỹ An và được áp dụng kể từ ngày 16/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2008/QĐ-UBND quy định mức phí qua phà Mỹ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 21/2008/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 26 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHÍ QUA PHÀ MỸ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
Căn cứ Công văn số 309/HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu phí qua phà;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phí qua phà Mỹ An cho từng đối tượng như sau:

- Khách đi bộ: 2.000 đ

- Khách đi bộ mua vé tháng: 40.000 đ

- Khách đi xe đạp: 4.000 đ

- Khách đi xe đạp mua vé tháng: 80.000 đ

- Xe môtô, xe gắn máy 2 bánh: 10.000 đ

- Xe môtô, xe gắn máy 2 bánh mua vé tháng: 200.000 đ

- Xe ba gác, xe lôi đạp: 20.000 đ

- Xe lôi máy, xe lam: 25.000 đ

- Xe ô tô chở người từ 4 chỗ đến 6 chỗ ngồi: 40.000 đ

- Xe ô tô chở người từ 7 chỗ đến 14 chỗ ngồi: 50.000 đ

- Xe ô tô chở người từ 15 chỗ đến 20 chỗ ngồi: 65.000 đ

- Xe ô tô chở người từ 21 chỗ đến 25 chỗ ngồi: 80.000 đ

- Xe chở hàng trọng tải từ 2 tấn trở lại: 70.000 đ

- Xe chở hàng trọng tải trên 2 tấn đến 5 tấn: 90.000 đ

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú quản lý về mặt Nhà nước trong quá trình thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ùy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Đô và các đối tượng qua phà căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:        
-Như điều 3;
-TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
-Bộ Tài chính;
-Vp Đoàn ĐB QH và HĐND tỉnh;
-CT, các PCT UBND tỉnh;
-Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
-Website Chính phủ;
-Sở Tư pháp;
-Viện KSND tỉnh - TAND tỉnh;
-Công báo tỉnh ( 02 bản);
-Đài PT-TH, Báo Đồng Khởi;
-Phòng Tiếp dân ( niêm yết);
-N/c Khối TM-XDCB;
-Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2008
Ngày hiệu lực05/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/01/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2008/QĐ-UBND quy định mức phí qua phà Mỹ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2008/QĐ-UBND quy định mức phí qua phà Mỹ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Thị Thanh Hà
        Ngày ban hành26/08/2008
        Ngày hiệu lực05/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/01/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 21/2008/QĐ-UBND quy định mức phí qua phà Mỹ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2008/QĐ-UBND quy định mức phí qua phà Mỹ An