Chỉ thị 19/CT-UB

Chỉ thị 19/CT-UB năm 1977 về đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 19/CT-UB đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UB đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 19/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TRỒNG CÂY XANH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tiếp công văn số 836/UB ngày 21-4-77 về kế hoạch trồng cây xanh năm 1977 của Ủy ban Nhân dân Thành phố,

Căn cứ vào tình hình thực tế về công tác tổ chức và quy hoạch trồng cây xanh hiện nay ở các địa phương,

Nay Ủy ban Nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ cho các Quận và các Ban, Ngành, Đoàn thể… thực hiện.

I.- VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC .

1/- Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện cần tiến hành ngay tổ chức hệ thống Ban Chỉ đạo trồng cây các cấp để thực hiện tốt kế hoạch trồng cây năm 1977 và giữ vững, đẩy mạnh phong trào trồng cây lâu dài về sau. Ban Chỉ đạo trồng cây các cấp khẩn trương triển khai chuẩn bị và tổ chức tốt ngày “trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” trong dịp lễ mừng sinh nhựt Bác Hồ ngày 19-5-1977 mở đầu cho phong trào.

Để bảo đảm “trồng cây nào, sống và tốt cây ấy” các Ban Chỉ đạo trồng cây các cấp và các đoàn thể cần vận động giáo dục nhân dân lợi ích của cây xanh, động viên nhân dân tham gia việc trồng và bảo quản cây xanh. Các ngành chuyên môn, kỹ thuật cần tổ chức tập huấn thực tập trồng cây cho hàng ngũ cán bộ, Đội, Tổ trồng cây ở các cơ sở. Trồng cây kết hợp chặt chẽ với chăm sóc, bảo vệ và quản lý cây trồng. Trước khi trồng cần tổ chức tốt đội ngũ trồng cây và quy hoạch vùng trồng cụ thể và phân công giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, cơ quan, đoàn thể, nhân dân… phụ trách quản lý thực hiện và chăm sóc bảo vệ cây trồng.

Tổ chức trồng cây cần thực hiện theo từng đợt, trồng tập trung theo từng con đường, theo từng địa điểm và cho từng công trình. Nên tránh trồng tản mạn, phân tán. Đợt sau vừa trồng thêm số lượng kế hoạch và trồng lại (trồng dậm) cho những cây chết ở đợt trước. Qua mỗi đợt cần kiểm nghiệm cây trồng, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm về tổ chức, kỹ thuật trồng,

2/- Ủy ban Nhân dân các Quận, các Ban, Ngành, Đoàn thể … tham gia trồng cây cần kết hợp chặt chẽ với Ty Lâm nghiệp Thành phố và Sở quản lý Nhà đất và công trình công cộng để lãnh nhận, bảo quản cây giống trồng theo từng đợt.

Với khả năng cây giống hiện có và điều kiện về đất đai, loại cây trồng thích hợp đặc điểm các Huyện ngoại thành và Quận giáp vùng ven, kế hoạch phân phối cây giống để trồng năm 1977 nay được tăng cường bổ sung thêm ngoài kế hoạch như công văn số 836 (xem phụ biểu I).

II.- VỀ QUY HOẠCH TRỒNG CÂY.

Viện quy hoạch Thành phố chịu trách nhiệm quy hoạch trồng cây ở nội thành. Trước mắt, cần quy hoạch sớm việc trồng cây ở các trọng điểm, các trục lộ chính trong nội Thành để làm cơ sở cho việc chọn giống ương cây.

Các Huyện ngoại Thành khi tiến hành quy hoạch toàn diện về công, nông nghiệp, thủy lợi, chăn nuôi cần kết hợp quy hoạch trồng cây xanh. Quy hoạch cây xanh là một chủ trương của Đảng và Chánh phủ và là một bộ phận kinh tế trong quy hoạch Huyện hiện nay.

Quy hoạch trồng cây ở các Huyện ngoại Thành thực hiện theo các mục đích :

- Quy hoạch hệ thống đai rừng chắn gió bảo vệ đồng ruộng, hoa màu, khu chăn nuôi.

- Quy hoạch mạng lưới đai rừng, bảo vệ thủy lợi, đường giao thông.

- Gây trồng cây xanh theo khu thổ cư, các trụ sở cơ quan, trường học, xí nghiệp, bệnh viện, nghĩa trang…

- Quy hoạch gây trồng các khu rừng tập trung có khả năng thực hiện kế hoạch nuôi ong đàn, thả cánh kiến.

- Khi quy hoạch loại cây trồng chú ý phát triển cây ăn trái cây có bóng mát và cây kinh tế lấy gỗ, củi nhằm tự túc gỗ gia dụng và chất đốt.

Chọn loại cây trồng cần chú ý trong yếu tố đất đai, điều kiện quản lý chăm sóc… để quy hoạch cho hợp lý.

- Từ phương án quy hoạch cây xanh để xác định diện tích vườn ương cây kế hoạch tạo cây giống thích hợp gây trồng lâu dài, và tổ chức về lao động, kế hoạch trồng hàng năm cho địa phương mình.

Trước mắt để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng cây năm 1977 và chuẩn bị cây giống năm 1978, Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện cần thiết lập hệ thống vườn ương theo phụ biểu II.

- Ty lâm nghiệp và các Ngành chuyên môn, kỹ thuật có kế hoạch và biện pháp hướng dẫn kỹ thuật trồng cây theo chủng loại và theo tiêu chuẩn công trình cho các địa phương.

- Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện kết hợp Ty Lâm - nghiệp Thành phố, Sở Quản lý Nhà đất và Công trình công cộng và các Ban, Ngành hữu quan cần có biện pháp tiến hành thực hiện chỉ thị này.

- Kỹ thuật hướng dẫn trồng và gieo ương các loại cây theo biểu I và II Ty Lâm nghiệp Thành phố sẽ gởi kèm theo sau.

 

 

Nơi nhận:
- UBND các Quận, Huyện: Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Tân Bình, Nhà Bè;
- Các Khu kinh tế mới Lê Minh Xuân, Nhị Xuânh, Nông trường Thống nhứt;
- Ty Lâm nghiệp - sở QLNĐ và CTCC, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục;
- Thành đoàn;
- Lưu VPUB.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
VŨ ĐÌNH LIỆUPHỤ BIỂU I

STT

Địa phương

Cây tràm trồng đất chua mặn

Phi lao trồng rừng chắn gió

Bạch đàn trồng ven đường nông thôn

Kèo lá tràm trồng đường giao thông ngoại thành

Đợt 19/5

Đợt trung gian (tháng 6-7)

Đợt 19/8 - 23/9

Đợt I 19/5

Đợt trung gian T.6-7

Đợt II 19/8 - 23/9

Đợt I 19/5

Đợt trung gian T6-7

Đợt II 19/8 - 23/9

Đợt I 19/5

Đợt trung gian T6-7

Đợt II 19/8 - 23/9

1

Thủ đức  

_

10. 000

10. 000

_

_

60. 000

4. 000

_

4. 500

_

_

45. 000

2

Hóc Môn

_

_

_

_

_

60. 000

2. 000

_

4. 500

_

_

45. 000

3

Bình Chánh  

4. 000

15. 000

60. 000

_

_

60. 000

2. 500

_

4. 500

_

_

45. 000

4

Củ Chi  

_

_

_

_

_

60. 000

2. 500

_

4. 500

_

_

45. 000

5

Nhà Bè  

4. 000

10. 000

60. 000

_

_

60. 000

2. 000

_

4. 500

_

_

45. 000

6

Tân Bình  

_

_

_

_

_

_

2. 000

_

4. 500

_

_

45. 000

7

Gò Vấp  

_

_

_

_

_

_

2. 000

_

4. 500

_

_

45. 000

8

Bình Thạnh  

_

_

_

_

__

_

2. 000

_

4. 500

_

_

45. 000

9

Phú Nhuận  

_

_

_

_

_

_

_

_

4. 500

_

_

45. 000

10

Nhà trường  

_

_

_

_

_

_

1. 000

_

4. 500

_

_

45. 000

11

KT. Lê Minh Xuân  

4. 000

15. 000

60. 000

_

_

60. 000

_

_

4. 500

_

_

45. 000

12

Nông trường Thống nhất  

4. 000

15. 000

60. 000

_

_

60. 000

1. 000

_

4. 500

_

_

45. 000

13

KT. Nhị Xuân  

4. 000

15. 000

60. 000

_

_

60. 000

_

_

4. 500

_

_

45. 000

14

Dự phòng  

_

­­_

­_

_

200. 000

_

_

60. 000

_

_

25. 000

 Cộng  

20. 000

80. 000

310. 000

­

 

 

 

 

600. 000

 

 

600. 000

Chú thích : Liên hệ với Ty Lâm nghiệp nhận phiếu xuất cây và các thủ tục

 Địa điểm lấy cây : Phòng Trồng tía Tao – Đàn, Tân Bình, Tân Tạo.


PHỤ BIỂU II :

CHỈ TIÊU DIỆN TÍCH VƯỜN ƯƠNG CÂY GIỐNG

STT

Địa phương

Tổng diện tích
(ha)

Số lượng cây giống (cây)

1

Củ Chi

4

1. 200. 000

2

Hốc Môn

3

900. 000

3

Bình Chánh

2

600. 000

4

Tân Bình

2

600. 000

5

Gò Vấp

1,5

400. 000

6

Nhà Bè

3

900. 000

7

Thủ Đức

4

1. 200. 000

8

Ty Lâm nghiệp Thành phố

6

1. 800. 000

Cộng :

25,5

7. 600. 000

Chú thích :

1. Vườn ương cây ở các Quận không nhất thiết lập tập trung, có thể phân tán phù hợp với điều kiện đất đai trong Quận và thuận lợi cho việc tưới nước.

2. Các loại hạt giống cây bóng mát (sao, dầu gõ, mặc-nưa, phi lao…) Ty Lâm nghiệp cung cấp.

Các loại cây khác đề nghị các Quận tự túc, như : So đũa, dừa, mít, xoài… và các loại cây ở địa phương sẵn có.

3. Kỹ thuật lập vườn ương và gieo, trồng các loại cây, các địa phương, cơ quan, đoàn thể.. có thể liên hệ trực tiếp Phòng Trồng rừng thuộc Ty Lâm nghiệp Thành phố (nhà số 339 đường Nguyễn Cảnh Chân, quận Nhứt , ĐT 99.549).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/1977
Ngày hiệu lực05/05/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UB đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UB đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành05/05/1977
        Ngày hiệu lực05/05/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UB đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh thành phố Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UB đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh thành phố Hồ Chí Minh