Chỉ thị 19/CT-UBND

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ BÌNH ỔN GIÁ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2012 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012, thực hiện Chỉ thị 04/CT-BTC ngày 02/11/2012 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường; các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ va các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, cần tập trung chỉ đạo triển khai ngay một số nhiệm vụ, giải pháp để quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 như sau:

I. Về công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá:

1. Giám đốc Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật và thực hiện các công việc sau:

1.1 Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như; lương thực, thực phẩm, đường, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, xăng dầu, gas, phân bón, thức ăn chăn nuôi, dịch vụ đi lại,...; chủ động tham mưu cho UBND Thành phố có phương án kịp thời nhằm ổn định thị trường; đồng thời, căn cứ thẩm quyền và điều kiện thực tế, khả năng tài chính của địa phương để tham mưu trình UBND Thành phố xem xét, quyết định việc thực hiện Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá tại địa phương. Đánh giá hiệu quả các biện pháp và chương trình bình ổn giá đã và đang thực hiện để tham mưu, trình UBND Thành phố quyết định triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng gây tăng giá đột biến bất hợp lý tại địa phương.

1.2 Kiểm soát chặt chẽ đối với giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước; hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng giao kế hoạch; hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách địa phương; hàng hóa, dịch vụ còn được trợ cước, trợ giá theo thẩm quyền. Thực hiện các biện pháp quyết liệt để ổn định thị trường giá cả, các biện pháp hỗ trợ phù hợp để các doanh nghiệp giãn thời gian điều chỉnh tăng giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá nhất là trong tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

1.3 Chủ trì cùng các Sở, ngành tập trung vào kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ bình ổn giá của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá theo đúng cam kết, kịp thời đưa hàng bình ổn giá đến phục vụ người dân nhất là đồng bào nghèo ở miền núi; công nhân các khu công nghiệp; người lao động có thu nhập thấp, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thuế, phí đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Thực hiện kiểm soát việc đăng ký giá, kê khai giá theo quy định như: Lương thực, thực phẩm; thuốc chữa bệnh, đường, sữa, thép xây dựng, và vật liệu xây dựng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, cước vận tải hành khách. Kiên quyết dừng các trường hợp đăng ký, kê khai tăng giá không hợp lý so với tác động của yếu tố đầu vào. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá; công khai kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1.4 Phối hợp với Sở Công thương và các Sở, ngành chức năng tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường theo Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BCT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Công thương và Bộ Tài chính hướng dẫn phối hợp kiểm tra giữa cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Quản lý gia.

1.5 Phối hợp với Cục Thuế, Kho Bạc nhà nước tăng cường quản lý thu, kiểm soát thu, ngăn chặn việc trốn thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá. Tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm; rà soát, ngừng các khoản chi, nội dung chi không chấp hành đúng quy định, thủ tục hồ sơ, không đúng chế độ; các khoản chi không thực sự cấp bách, không thiết thực.

1.6 Tham mưu tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, người nghèo, gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

2.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ giao thông vận tải và UBND Thành phố về công tác tăng cường quản lý giá những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

2.2 Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, về phí, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ, ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá bán hàng lên cao, gây bất ổn định thị trường, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ thiết yếu như: Y tế, giáo dục, nước sạch sinh hoạt, cước vận tải, sữa, thuốc chữa bệnh cho người, phí trông giữ xe đạp, ô tô, xe máy và các loại hàng hóa là vật liệu đầu vào của sản xuất như: xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ động vật, thực vật, thức ăn chăn nuôi

2.3 Tổ chức dự báo tình hình và chủ động nắm bắt diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa, lượng hàng dự trữ của các đơn vị kinh doanh đóng trên địa bàn nhất là một số mặt hàng thiết yếu: Lương thực, thực phẩm, xăng dầu, gas, phân bón, thuốc chữa bệnh, sắt thép, xi măng, than, đường, muối... phát hiện những vấn đề bức xúc, nổi cộm để có giải pháp xử lý kịp thời.

2.4 Kiên quyết giải tỏa các chợ cóc, tụ điểm kinh doanh và các điểm trông giữ xe không phép, trái phép, vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn. Không cấp giấy phép sử dụng hè đường để trông giữ xe đạp, xe máy, phương tiện ô tô đối với tổ chức, cá nhân nhiều lần vi phạm các quy định của Nhà nước.

2.5 Kiểm tra kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội đã được ban hành, trường hợp có vướng mắc phát sinh đề xuất với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện chính sách cho phù hợp.

3. Giám đốc Sở Công thương có trách nhiệm chỉ đạo:

3.1 Theo dõi sát diễn biến cung cầu, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn, trước hết là lương thực, thực phẩm và các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu báo cáo UBND Thành phố có biện pháp cụ thể đảm bảo đủ lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước trong và sau tết Nguyên đán, không để xảy ra mất cân đối cung cầu.

3.2 Tổ chức cho các doanh nghiệp chế biến, phân phối hàng hóa khai thác hàng hóa tại một số tỉnh, thành phố tạo nguồn cung ứng thực phẩm an toàn, ổn định để bình ổn thị trường.

3.3 Chỉ đạo các doanh nghiệp được UBND Thành phố ứng vốn: Tăng cường công tác dự trữ hàng hóa, mở rộng nguồn hàng và mạng lưới bán hàng bình ổn giá tới chợ dân sinh, đảm bảo đủ nguồn hàng cung ứng theo nhu cầu tiêu dùng tại các điểm đăng ký bán hàng bình ổn giá.

3.4 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, có biện pháp kiểm soát hoạt động phân phối, thu mua hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản thực phẩm thiết yếu của thương nhân nước ngoài gây sáo trộn thị trường trong nước; ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng trốn lậu thuế... theo quy định.

4. Cục trưởng Cục Thuế Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo:

4.1. Chỉ đạo, tăng cường quản lý thu, kiểm soát thu NSNN, kiểm tra thực hiện pháp luật về thuế, phí; kết hợp với việc kiểm tra thực hiện pháp luật về giá; kiểm tra, kiểm soát kê khai thuế, quyết toán thuế của các đơn vị, đặc biệt đối với đơn vị vừa qua được hưởng chính sách gia hạn, miễn, giảm, gian thuế theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ mà không có biện pháp tiết giảm chi phí để giảm giá. Kiên quyết loại trừ những khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ khi quyết toán thuế.

4.2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Công an, Tài chính, Quản lý thị trường... ) có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, chuyển giá; thực hiện đúng các quy định về giãn, giảm, miễn thuế cho các đối tượng đã được pháp luật quy định.

5. Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:

5.1 Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng ô tô của các chủ phương tiện để có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp không thực hiện kê khai giá.

5.2 Không cấp giấy phép sử dụng tạm thời lề đường để trông giữ phương tiện ô tô đối với tổ chúc, cá nhân nhiều lần vi phạm các quy định của Nhà nước.

6. Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội:

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu va gửi kho ngoại quan; tập trung tăng cường lực lượng thực hiện tốt công tác chống lậu tại các địa bàn trọng điểm góp phần bình ổn giá thị trường trong nước.

7. Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông:

Có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan truyền thông của thành phố, chủ động đưa tin các nội dung liên quan đến biến động thị trường, các thông tin liên quan đến sự chỉ đạo và thực hiện bình ổn giá của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, ngăn chặn tác động tâm lý và những hành động nhằm đẩy giá lên cao, các thủ đoạn phao tin, đồn nhảm, gây hoang mang lo lắng cho người tiêu dùng, định hướng để người tiêu dùng có quyết định mua sắm hợp lý, giảm áp lực cung cầu trên thị trường.

8. Giám đốc Công An Thành phố:

Chỉ đạo các lực lượng thuộc Công an Thành phố và Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác ngăn chặn, triệt phá các ổ nhóm buôn lậu; buôn bán, sản xuất hàng giả; hàng kém chất lượng, ngăn chặn các hành vi đầu cơ găm hàng, nâng giá kiếm lời bất chính; các hoạt động sản xuất - kinh doanh vi phạm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và các tệ nạn xã hội.

Phối hợp với Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã sắp xếp, bố trí chợ hoa, chợ nông sản Tết trên địa bàn, tổ chức kiểm tra thường xuyên đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh tại các điểm này.

Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý nhà nước về giá và phí, kiểm tra việc dự trữ và bán hàng bình ổn giá đối với các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu

9. Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố:

Chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra công tác bảo vệ an toàn phòng chống cháy nổ tại nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi. Đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các kho hàng, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khi đốt hóa lỏng trên từng địa bàn quận, huyện

10. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã có các biện pháp cụ thể để khống chế dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời, hiệu quả; bảo đảm cung cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, nhất là mặt hàng thịt lợn, thịt gà, lương thực, thực phẩm, rau quả.. Đáp ứng kịp thời nhu cầu lương thực cho nhân dân.

Chủ động phối hợp các sở ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã có phương án tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm ve vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm có mầm bệnh hoặc gia cầm thuộc diện có dịch bệnh cần quản lý tổ chức các chốt kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cửa ô ra vào Thành phố.

11. Giám đốc Sở Y tế:

Chủ động thực hiện phòng chống dịch bệnh. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các cấp và tổ chức đoàn kiểm tra xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chỉ đạo kiểm tra quản lý giá thuốc chữa bệnh cho người, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ kê khai điều chỉnh giá thuốc của các doanh nghiệp chi phí không phù hợp với tác động của yếu tố đầu vào, kiểm tra, giám sát giá dịch vụ khám chữa bệnh trên địa bàn Thanh phố.

- Chỉ đạo giám đốc các bệnh viện trực thuộc tăng cường giám sát bộ phận trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thu phí trông giữ phương tiện cao hơn mức quy định của Thành phố.

12. Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Thành phố:

Tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, chế độ định mức theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong nước và nước ngoài, chi phí mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

13. Các đơn vị trực thuộc Trung ương (Trường học, bệnh viện):

- Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra các cơ sở bán thuốc chữa bệnh trong khuôn viên bệnh viện thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết thuốc chữa bệnh cho người, kiểm tra giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện thuộc Bộ quản lý.

- Chỉ đạo bộ phận trông giữ phương tiện thực hiện niêm yết công khai mức thu phí và tìm đúng mức phí trông giữ phương tiện đã niêm yết và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc thu phí trông giữ phương tiện cao hơn mức quy định của thành phố Hà Nội.

14. Các Sở, ngành khác của Thành phố:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Tài chính tuyên truyền và phổ biến chính sách của Nhà nước trong công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá đồng thời tham mưu kịp thời cho UBND Thành phố ban hành các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn Thành phố.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài chính:

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và tình hình thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 trong báo cáo giá thị trường thường kỳ (hàng tháng) gửi về UBND Thành phố, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu.

2. Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan: Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về Sở Tài chính đề tổng hợp chung.

3. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã:

Chỉ đạo phòng tài chính kế hoạch báo cáo giá thị trường tại địa phương theo danh mục quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính gửi về Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và UBND Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2012
Ngày hiệu lực18/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Huy Tưởng
        Ngày ban hành18/12/2012
        Ngày hiệu lực18/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá

         • 18/12/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/12/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực