Chỉ thị 20/2000/CT-UB-NC

Chỉ thị 20/2000/CT-UB-NC về việc tiếp tục thực hiện công tác rà soát văn bản qui phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 20/2000/CT-UB-NC thực hiện rà soát văn bản qui phạm pháp luật địa bàn Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 3011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2008.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/2000/CT-UB-NC thực hiện rà soát văn bản qui phạm pháp luật địa bàn Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2000/CT-UB-NC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2000 

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC RÀ SOÁT VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Trong 2 năm 1997 - 1998, ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai thực hiện Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện công tác tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật ban hành từ ngày 02 tháng 7 năm 1976 đến ngày 31 tháng 12 năm 1996. Sau đợt tổng rà soát, những văn bản hết hiệu lực đã được các cấp có thẩm quyền bãi bỏ, tuy nhiên đối với những văn bản cần sửa đổi, bổ sung và những văn bản còn hiệu lực thi hành thì cho đến nay nhiều văn bản đã không còn phù hợp, do đó cần tiếp tục rà soát và bãi bỏ, đồng thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành.

Mặt khác, đối với văn bản qui phạm pháp luật do ủy ban nhân dân thành phố và ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1997 đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 cũng cần được rà soát và phân loại theo từng danh mục để bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung.

Vừa qua, Ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật đã có Thông báo số 9 ngày 30 tháng 3 năm 2000 yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện công tác rà soát văn bản qui phạm pháp luật trong các năm 1997, 1998, 1999 và 6 tháng đầu năm 2000, đồng thời có kế hoạch xây dựng các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố thực hiện một số việc sau :

1. Ban chỉ đạo rà soát văn bản qui phạm pháp luật của thành phố (gọi tắt là Ban chỉ đạo thành phố) giúp ủy ban nhân dân thành phố trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các ngành, các cấp thực hiện đúng tiến độ và nội dung được qui định trong kế hoạch thực hiện.

2. Giao Sở Tư pháp thành phố là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thành phố tổng hợp kết quả rà soát và báo cáo ủy ban nhân dân thành phố.

3. Giao cho các sở, ban, ngành thành phố soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung đối với những văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của mình, đồng thời đề xuất với ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung các văn bản do ủy ban nhân dân thành phố ban hành thuộc phạm vi quản lý các sở ngành mình.

4. ủy ban nhân dân quận- huyện thực hiện công tác rà soát đối với văn bản qui phạm pháp luật do mình ban hành.

5. Về kinh phí phục vụ cho đợt rà soát : Đối với hoạt động của Ban chỉ đạo thành phố và tổ chuyên viên sẽ do ngân sách thành phố cấp thông qua Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố. Đối với quận - huyện, sở - ngành được chi trong kinh phí hoạt động của đơn vị.

6. Giao Sở Tài chánh - Vật giá thành phố bố trí kinh phí phục vụ công tác của Ban chỉ đạo thành phố.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, Ban chỉ đạo rà soát văn bản quy phạm pháp luật của thành phố thường xuyên theo dõi nắm tình hình để kịp thời giúp ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đảm bảo thực hiện đúng nội dung và tiến độ được qui định trong kế hoạch ban hành kèm theo Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận :
- BCĐ RSVB Chính phủ
- TTUB : CT, PCT/TT, UV/PC
- Chủ tịch UBND quận - huyện
- GĐ sở - ngành thành phố
- VPUB : CVP, PVP/NC
- Tổ NC
- Lưu
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH 
Võ Viết Thanh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
****************

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  01   tháng  08   năm 2000

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC RÀ SOÁT VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT THEO THÔNG BÁO SỐ 9 CỦA BAN CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
(Phụ lục kèm theo Chỉ thị số  20   /2000/CT-UB-NC
ngày 01 /8 /2000 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Thực hiện Thông báo số 9 ngày 30/3/2000 của Ban chỉ đạo Trung ương về tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật, ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện công tác rà soát văn bản qui phạm pháp luật như sau :

I. PHẠM VI RÀ SOÁT, THỜI GIAN VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN VIỆC RÀ SOÁT.

1. Tiếp tục thực hiện những công việc sau đợt rà soát văn bản trong 20 năm (từ năm 1976 đến năm 1996).

a) Nội dung : Rà soát lại danh mục văn bản còn hiệu lực và danh mục văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung từ năm 1976 đến năm 1996, tiếp tục bãi bỏ những văn bản đến nay đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành.

b) Thời gian thực hiện : Từ nay đến 31 tháng 8 năm 2000.

c) Phân công thực hiện :

- Đối với văn bản qui phạm pháp luật do ủy ban nhân dân thành phố ban hành : Giao cho Tổ chuyên viên rà soát văn bản thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện, trình ủy ban nhân dân thành phố.

- Đối với văn bản qui phạm pháp luật do ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành : Do ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện.

2. Rà soát văn bản qui phạm pháp luật do ủy ban nhân dân thành phố và quận, huyện ban hành trong 3 năm (từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/1999).

a) Nội dung : Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản hàng năm (1997, 1998, 1999), tiến hành phân loại văn bản theo từng loại danh mục : danh mục văn bản hết hiệu lực cần bãi bỏ; danh mục văn bản còn hiệu lực; danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung.

b) Thời gian thực hiện : Từ nay đến 31 tháng 8 năm 2000.

c) Phân công thực hiện : như điểm 1 nêu trên.

3. Xử lý những văn bản thuộc danh mục đề nghị sửa đổi, bổ sung:

a) Nội dung : Trên cơ sở danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung (từ năm 1976 đến ngày 31/12/1999) nghiên cứu, soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý của mình, trình ủy ban nhân dân thành phố, quận, huyện ban hành.

b) Thời gian thực hiện : Từ nay đến 30/9/2000.

c) Phân công thực hiện :

- Đối với văn bản qui phạm pháp luật do ủy ban nhân dân thành phố ban hành : Giao cho sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thành phố thực hiện thuộc lĩnh vực quản lý của sở, ban, ngành đó.

- Đối với văn bản qui phạm pháp luật do ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành : ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện.

4. Công tác rà soát văn bản 6 tháng cuối năm 2000

a) Nội dung :

- Tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, sắp xếp biên chế và phân cấp quản lý của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện.

b) Thời gian thực hiện : Quý III/2000.

5. In ấn và phát hành danh mục văn bản

Sau khi có quyết định của ủy ban nhân dân thành phố, giao Sở Tư pháp in ấn và phát hành tập danh mục những văn bản đã hết hiệu lực pháp luật.

II. BÁO CÁO :

Cuối thời hạn đã nêu trên, ủy ban nhân dân các quận, huyện, sở, ban, ngành gởi báo cáo về Ban chỉ đạo rà soát văn bản qui phạm pháp luật của thành phố thông qua Sở Tư pháp thành phố./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2000/CT-UB-NC

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/2000/CT-UB-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2000
Ngày hiệu lực11/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2000/CT-UB-NC

Lược đồ Chỉ thị 20/2000/CT-UB-NC thực hiện rà soát văn bản qui phạm pháp luật địa bàn Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/2000/CT-UB-NC thực hiện rà soát văn bản qui phạm pháp luật địa bàn Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/2000/CT-UB-NC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành01/08/2000
        Ngày hiệu lực11/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 20/2000/CT-UB-NC thực hiện rà soát văn bản qui phạm pháp luật địa bàn Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/2000/CT-UB-NC thực hiện rà soát văn bản qui phạm pháp luật địa bàn Hồ Chí Minh