Chỉ thị 21/CT-UBND

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/CT-UBND tăng cường kỷ luật kỷ cương cơ quan hành chính nhà nước Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Thái Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

Thời gian qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ tỉnh tới cơ sở đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa nghiêm: Nhiều công việc được giao chưa triển khai đúng tiến độ, chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức; kỷ luật, kỷ cương trong một số cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở còn bị coi nhẹ; việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời.

Đkhắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị, địa phương):

a) Phổ biến, quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường công tác cải cách hành chính; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 01/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh để tiếp thu, xử lý những thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh về vn đề có liên quan đến tỉnh Thái Bình; Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tỉnh Thái Bình; Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình…;

b) Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời sửa đổi, bổ sung bảo đảm đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức để sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm tính thống nhất, không chồng chéo, phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động. Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định. Kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật;

c) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan. Chấp hành nghiêm quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên (Nghị quyết, Chỉ thị, Nghị định, Thông tư, Quyết định và các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chất lượng và thời gian thực hiện các ý kiến kết luận, các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền; không chuyển công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị lên cấp trên hoặc cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác;

d) Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính có liên quan đến người dân và doanh nghiệp;

đ) Tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Thái Bình năm 2014 - 2015 (Ban hành theo Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh);

e) Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp;

g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm, thực hiện việc kiểm tra kết quả thực hiện chương trình công tác và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong tỉnh.

2. Đi với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các quan, đơn vị, địa phương của tỉnh.

a) Phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu, xử lý công việc chính xác, đúng quy định của pháp luật, khách quan, kịp thời, đảm bảo tính thứ bậc, kỷ cương, trật tự hành chính, đúng thẩm quyền;

b) Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, chế độ hội họp, thời giờ làm việc. Trang phục gọn gàng, lịch sự, đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ. Không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được đánh bạc dưới mọi hình thức;

c) Nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng hoặc gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp;

d) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nếu vi phạm quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện, góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; đồng thời, kịp thời cổ vũ, động viên những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra công vụ, định kỳ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đồng chí trong Ban Thường vụ T
nh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh v
à các Đoàn thể tỉnh;
- Tòa án nhân dân t
nh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT,
NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2016
Ngày hiệu lực04/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/CT-UBND tăng cường kỷ luật kỷ cương cơ quan hành chính nhà nước Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/CT-UBND tăng cường kỷ luật kỷ cương cơ quan hành chính nhà nước Thái Bình 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành04/10/2016
        Ngày hiệu lực04/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 21/CT-UBND tăng cường kỷ luật kỷ cương cơ quan hành chính nhà nước Thái Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/CT-UBND tăng cường kỷ luật kỷ cương cơ quan hành chính nhà nước Thái Bình 2016

           • 04/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực