Quyết định 312/QĐ-UBND

Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Thái Bình năm 2014-2015

Nội dung toàn văn Quyết định 312/QĐ-UBND cải cách chế độ công vụ công chức Thái Bình 2014-2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 312/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2014-2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ v phê duyệt Đề án "Đẩy mnh cải cách chế độ công vụ, công chức";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 85/TTr-SNV ngày 23 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Thái Bình năm 2014-2015.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Thái Bình hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ủy viên Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Thái Bình, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Ch tịch UBND tỉnh;
- Ban T chức Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, NC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2014-2015
(Ban hành theo Quyết định số
312/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của UBND tỉnh).

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM

1. Mc tiêu

a) Mục tiêu chung: Xây dựng nền công vụ "Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả".

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai việc xác định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện. Phấn đấu đến năm 2015 có 100% các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng và được phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cu công chức theo ngạch;

Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, thi nâng ngạch công chức. Thực hiện ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức;

Thực hiện đổi mới việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương;

Đi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ;

Xây dựng và thực hiện cơ chế đào thải, giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật...;

Quy định và thực hiện chính sách thu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ;

Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2. Quan điểm

Quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Thống nhất vnhận thức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và then cht của cải cách nn hành chính hiện nay;

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức phải gắn với Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015, góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở thống nhất, thông suốt, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân;

Đy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo lộ trình, bước đi thích hợp và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của tỉnh.

II. CÁC NỘI DUNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công vụ, công chức nhm tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức đối với đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ.

2. Rà soát các quy định của Trung ương, của tỉnh đồng thời nghiên cứu đẩy mạnh phân cấp quản lý tchức bộ máy, biên chế, sử dụng, tuyn dụng và quản lý công chức, từng bước gắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩm quyền sử dụng.

3. Tchức triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

4. Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương tương. Đồng thời xây dựng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức quản lý cấp phòng và tương đương.

5. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức.

6. Đcao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các chế định về khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, đãi ngộ. Đặc biệt là đề cao trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu.

7. Tiếp tục đi mới công tác đánh giá công chức. Việc đánh giá công chức căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức; thẩm quyền đánh giá thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức. Thực hiện quy trình đánh giá công chức, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chính xác và trách nhiệm đi với việc đánh giá công chức.

8. Rà soát, sửa đổi các chính sách thu hút, phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ. Thực hiện chính sách nhân tài gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

9. Thực hiện đổi mới về phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp sở, cấp phòng theo Kết luận số 24-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyn cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

10. Thực hiện tốt các quy định của Chính phủ và của các Bộ, ngành có liên quan vchức danh, slượng và chế độ, chính sách đi với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

11. Thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

12. Đy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụ vquản lý cán bộ, công chức; thống kê tổng hợp, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức...

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC (có Phụ lục kèm theo).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các ngun lực khác (nếu có) theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong dự toán ngân sách hằng năm được giao.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thi gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015.

2. Sở Nội vụ, cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Thái Bình.

Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo đẩy mnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh xây dựng Kế hoạch, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kim tra các sở, ban, ngành, y ban nhân dân huyện, thành phtrong việc thực hiện Kế hoạch đy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh; đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc triển khai các nội dung đy mạnh chế độ cải cách công vụ, công chức;

Tchức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức các cấp;

Trin khai việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại các s, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph;

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nội dung theo Kế hoạch này, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện vi Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chđạo Trung ương.

3. S Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bố trí ngân sách hằng năm thực hiện các chương trình, đề án, dự án về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh;

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Kế hoch và Đầu tư: Rà soát, khai thác các nguồn lực khác từ các dự án (nếu có) để bố trí bổ sung trong quá trình thực hiện Kế hoạch này.

5. Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, đơn vị có liên quan đôn đc, giám sát và hoàn thiện hệ thống, thể chế quản lý công vụ, công chức; tham gia ý kiến vào việc xây dựng hệ thng các văn bản về quản lý công vụ trước khi trình cấp có thm quyền quyết định; tổ chức tuyên truyn pháp luật về công chức, công vụ nhm đy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

6. Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hp với Sở Nội vụ để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về đy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình: Chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt mục tiêu, quan đim và các nội dung đy mạnh cải cách công vụ, công chức của Chính phủ và Kế hoạch đy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh.

9. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của cơ quan, đơn vị và trin khai thực hiện các nhiệm vụ theo từng năm.

Các đơn vị được giao chủ trì các nội dung của Kế hoạch có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tchức xây dựng, trình cấp có thm quyền phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện;

Hằng năm, tiến hành tng kết đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 25 tháng 11.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các s, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh về Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC
(Ban hành kèm theo Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Thái Bình năm 2014-2015)

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

1

Ban hành Quyết định quy định quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Nội vụ

Sở, ngành, đơn vị liên quan

Tháng 6/2014

2

Tchức trin khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph.

Sở Nội vụ

Sở, ngành, đơn vị liên quan

Tháng 9/2014

2.1

Tổ chức tuyên truyền, thống nhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tchức.

2.2

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức.

2.3

Trin khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện.

2.4

Thm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3

Xây dựng tiêu chun công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương tương. Đồng thời xây dựng quy trình bổ nhiệm, bnhiệm lại công chức quản lý cấp phòng và tương đương.

Sở Nội vụ

Sở, ngành, đơn vị liên quan

Tháng 4/2015

3.1

Ban hành Quyết định quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

3.2

Ban hành Quyết định quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức quản lý cấp phòng và tương đương.

4

Đưa chế độ báo cáo thng kê về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức vào nền nếp. Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức.

Sở Nội vụ

Sở, ngành, đơn vị liên quan

Tháng 9/2015

4.1

Triển khai thực hiện quy định chế độ báo cáo thống kê về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

4.2

Đưa vào sử dụng thống nhất phần mềm cơ sở dữ liệu và các ứng dụng, các tài liệu thiết kế, mô tả kỹ thuật, quy trình quản lý kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng trong các cơ quan quản lý cán bộ, công chức.

4.3

Thực hiện việc quản lý thống nhất các thông tin của hồ sơ cán bộ, công chức trong tỉnh và hệ thống các biểu mẫu, báo cáo thống kê.

4.4

Lưu giữ đy đủ và thường xuyên cập nhật các thông tin hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức; hình thành hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

5

Đi mới và nâng cao chất lượng thi tuyn, thi nâng ngạch công chức.

Sở Nội vụ

Sở, ngành, đơn vị liên quan

Tháng 5/2014

5.1

Xây dựng bộ các câu hỏi và đáp án thi tuyển công chức đối với từng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu về trình độ và năng lực của cơ quan, tổ chức, đơn vcần tuyển dụng.

5.2

ng dụng công nghệ thông tin, đi mới phương thức thi tuyển và thi nâng ngạch công chức để đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, chất lượng.

5.3

Tiếp tục trin khai và thực hiện các quy định về tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh.

6

Nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ, duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thn trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

Sở Nội vụ

Sở, ngành, đơn vị liên quan

Tháng 6/2015

6.1

Thực hiện chế độ trách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong hoạt đng công vụ.

6.2

Thực hiện việc miễn nhiệm, từ chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý.

6.3

Xây dựng đội ngũ công chức thanh tra công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

7

Thực hiện chế độ tiến cử và chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

Sở Nội vụ

Sở, ngành, đơn vị liên quan

Tháng 10/2015

7.1

Trin khai thực hiện quy định về chế độ tiến cử, giới thiệu những người có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí trong hoạt động công vụ.

7.2

Ban hành Quyết định quy định một số chính sách ưu đãi, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng.

8

Thực hiện tuyển chọn lãnh đạo theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức và nội dung lấy phiếu tín nhiệm, tuyển chọn lãnh đạo cấp sở, cấp phòng thông qua thi tuyển.

Sở Nội vụ

Sở, ngành, đơn vị liên quan

Tháng 4/2014

9

Tổ chức triển khai thực hiện tốt quy định của Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương vchế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Sở Nội vụ

Sở, ngành, đơn vị liên quan

Tháng 10/2014

9.1

Ban hành Quyết định quy định phân cấp quản lý đối với công chức cấp xã

9.2

Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức về công tác tại các xã, phường, thị trấn.

9.3

Tiếp tục thực hiện việc khoán kinh phí đối với các chức danh không chuyên trách ở cấp xã theo nguyên tắc: người kiêm nhiều chức danh thì hưởng phụ cấp cao hơn, khắc phục việc tăng thêm số lượng cán bộ không chuyên trách.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 312/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu312/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2014
Ngày hiệu lực12/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 312/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 312/QĐ-UBND cải cách chế độ công vụ công chức Thái Bình 2014-2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 312/QĐ-UBND cải cách chế độ công vụ công chức Thái Bình 2014-2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu312/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Sinh
        Ngày ban hành12/02/2014
        Ngày hiệu lực12/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 312/QĐ-UBND cải cách chế độ công vụ công chức Thái Bình 2014-2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 312/QĐ-UBND cải cách chế độ công vụ công chức Thái Bình 2014-2015

           • 12/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực