Chỉ thị 225-TTg

Chỉ thị 225-TTg về việc tiến hành điều tra ngành khai thác gỗ năm 1961 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 225-TTg tiến hành điều tra ngành khai thác gỗ năm 1961


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 225-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 1961 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA NGÀNH KHAI THÁC GỖ NĂM 1961

Kính gửi:

- Tổng cục Lâm nghiệp,
- Tổng cục Thống kê,
- Ủy ban hành chính các khu, thành, tỉnh

 

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 09-3-1960 và Thông tư số 089-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04-4-1960;
Xét đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành điều tra ngành khai thác gỗ năm 1961;
Thủ tướng Chính phủ ban hành bản phương án điều tra ngành khai thác gỗ năm 1961 kèm theo chỉ thị này và quyết định:

- Giao cho Tổng cục Thống kê lập bản kế hoạch điều tra, ban hành các biểu mẫu và giải thích cách ghi biểu, quy định thống nhất các phương pháp tính toán.

- Giao cho Văn phòng công nghiệp và Văn phòng nông nghiệp Phủ Thủ tướng, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục thống kê tổ chức và chỉ đạo cuộc điều tra này, do Tổng cục lâm nghiệp làm trưởng ban và dưới sự chỉ đạo thống nhất của Văn phòng công nghiệp Phủ Thủ tướng.

- Giao cho Ủy ban hành chính các khu và tỉnh tổ chức và chỉ đạo các ngành, các đơn vị trong địa phương mình tiến hành điều tra theo phương án và kế hoạch chung, tổng hợp số liệu và tình hình báo cáo lên trên.

Cuộc điều tra ngành khai thác gỗ lần này nhằm mục đích nắm cho được lực lượng của ngành khai thác gỗ và phát hiện ra những khả năng tiềm tàng, do đó có cơ sở xây dựng kế hoạch để đẩy mạnh hơn nữa ngành khai thác gỗ.

Yêu cầu các cấp, các ngành chấp hành đúng phương án và kế hoạch điều tra cho cuộc điều tra tiến hành được nhanh, gọn và thu được kết quả tốt.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 

 
 Lê Thanh Nghị

 

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA NGÀNH KHAI THÁC GỖ NĂM 1961

 

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA CUỘC ĐIỀU TRA

Ngành khai thác gỗ là một ngành sản xuất công nghiệp rất quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Miền Bắc nước ta có nguồn dự trữ khá lớn về gỗ. Nhưng mấy năm qua, do có thiếu sót trong việc chỉ đạo sản xuất, bố trí nhân lực, nên việc khai thác gỗ thường xuyên không đáp ứng được yêu cầu chung của Nhà nước và nhân dân. Năm 1960 và đầu năm 1961 do thiếu gỗ mà một số công trường, xí nghiệp phải ngừng sản xuất, không hoàn thành được kế hoạch.

Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, yêu cầu về gỗ sẽ tăng lên rất lớn, do đó nhiệm vụ của ngành khai thác gỗ rất nặng nề. Muốn thực hiện được nhiệm vụ đó, ngoài việc nâng cao trình độ kỹ thuật khai thác, tăng thêm thiết bị dụng cụ, chủ yếu trước mắt là phải tổ chức, động viên và sắp xếp lực lượng khai thác gỗ cho tốt. Vì vậy cuộc điều tra ngành khai thác gỗ lần này nhằm mục đích nắm được lực lượng và khả năng của ngành khai thác gỗ một cách toàn diện, để sắp xếp và phân phối lực lượng khai thác gỗ thích đáng và hợp lý.

II. NỘI DUNG CÁC CHỈ TIÊU ĐIỀU TRA

1. Tình hình nhân lực khai thác và vận chuyển gỗ.

2. Tình hình sản xuất gỗ.

3. Phương tiện dụng cụ dùng cho khai thác và vận chuyển gỗ.

III. PHẠM VI VÀ ĐỐI  TƯỢNG ĐIỀU TRA

Cuộc điều tra này sẽ tiến hành ở tất cả các tỉnh có khai thác gỗ và các tỉnh không có nơi khai thác gỗ nhưng có đông người làm nghề khai thác và vận chuyển gỗ, cụ thể là:

- Các lâm trường khai thác gỗ.

- Các hợp tác xã lâm nghiệp và hợp tác xã nông, lâm nghiệp.

- Các tổ sơn tràng.

- Các cơ quan, các đơn vị bộ đội, nông trường, công trường có tổ chức khai thác gỗ.

- Các người làm nghề khai thác gỗ và vận chuyển gỗ chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp ở miền núi và miền xuôi.

- Các tổ chức làm công tác vận chuyển gỗ từ chỗ khai thác đến chỗ tiêu thụ.

IV. THỜI GIAN TIẾN HÀNH

Cuộc điều tra này sẽ tiến hành trong thời gian hai tháng, từ đầu tháng 6 cho đến cuối tháng 7 năm 1961, chia làm hai thời kỳ như sau:

- Từ 25-5 đến là bước chuẩn bị.

- Từ 16-6 đến tiến hành điều tra tại cơ sở.

- Từ 01-7 đến 20-7-1961 huyện và tỉnh tổng hợp, chỉnh lý số liệu gửi lên trung ương.

Thời điểm điều tra là ngày 30 tháng 6 năm 1961.

V. CÁC BIỂU MẪU ĐIỀU TRA Ở CƠ SỞ

- Biểu mẫu điều tra ở các lâm trường:

Biểu 1A - ĐTKTG:  tình hình công nhân viên chức.

Biểu 2A - ĐTKTG: tình hình sản xuất gỗ.

Biểu 3A - ĐTKTG: thiết bị và phương tiện sản xuất.

- Biểu điều tra ở xã:

Biểu 1B - ĐTKTG: tình hình nhân lực khai thác và vận chuyển gỗ.

Biểu 2B - ĐTKTG: tình hình nhân lực khai thác và vận chuyển gỗ ở các vùng không có nơi khai thác.

Biểu 3B - ĐTKTG: tình hình khai thác gỗ.

Biểu 4B - ĐTKTG: dụng cụ và phương tiện sản xuất.

- Biểu điều tra về vận chuyển:

Biểu 1C - ĐTKTG: tình hình nhân lực vận chuyển.

Biểu 2C - ĐTKTG: tình hình phương tiện vận chuyển.

VI. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA VÀ TỔNG HỢP

- Đối với các đơn vị điều tra theo biểu loại A thì các lâm trường, công trường khai thác gỗ là đơn vị điều tra, đồng thời là đơn vị tổng hợp báo cáo lên trên.

- Đối với các đơn vị điều tra theo biểu loại B thì xã là đơn vị điều tra, huyện là đơn vị tổng hợp. Ban điều tra của xã trực tiếp các cơ sở để điều tra ghi báo, xã ghi báo và chỉnh lý số liệu, xong rồi gửi về huyện, huyện tổng hợp số liệu xã làm báo cáo tổng kết điều tra, nhận xét mọi mặt tình hình khai thác và vận chuyển gỗ của địa phương mình gửi về tỉnh. Tỉnh làm báo cáo cho trung ương.

- Các biểu loại C do các Phân cục vận chuyển phân phối và các công ty lâm sản ghi báo và tổng hợp báo cáo lên trên.

VII. TỔ CHỨC VÀ CHỈ ĐẠO CUỘC ĐIỀU TRA

Ở trung ương, thành lập ban chỉ đạo điều tra ngành khai thác gỗ gồm có: đại diện Văn phòng công nghiệp và Văn phòng nông nghiệp Phủ Thủ tướng, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục thống kê do Tổng cục lâm nghiệp làm trưởng ban và dưới sự chỉ đạo thống nhất của Văn phòng công nghiệp Phủ Thủ tướng Ban chỉ đạo điều tra có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo, tổng kết cuộc điều tra rồi báo cáo kết quả trình Hội đồng Chính phủ.

Ở địa phương, tại các tỉnh có khai thác gỗ, thành lập Ban chỉ đạo điều tra của tỉnh và huyện, do đại diện Ủy ban hành chính (Ủy viên phụ trách nghề khai thác gỗ) làm trưởng ban, đại diện các ngành Lâm nghiệp, Thống kê, Kế hoạch, Phân cục vận chuyển phân phối, Công ty lâm sản, Ty lao động tham gia Ban chỉ đạo.

Ở xã do Ủy ban hành chính xã chủ trì cuộc điều tra và có các ngành liên quan giúp việc. Ban chỉ đạo điều tra chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo cuộc điều tra và tổng kết báo cáo kết quả lên cấp trên.

Ở các tỉnh miền xuôi có người làm nghề khai thác gỗ và vận chuyển gỗ thì Ủy ban hành chính tỉnh, huyện và xã chịu trách nhiệm tổ chức điều tra. Cơ quan thống kê địa phương trực tiếp giúp cho Ủy ban trong việc tổ chức điều tra và tổng hợp số liệu.

Các lâm trường và công trường khai thác gỗ, do Ban quản đốc chịu trách nhiệm tiến hành điều tra và tổng hợp báo cáo.

Các cơ quan, các đơn vị bộ đội, nông trường, công trường, xí nghiệp có tổ chức khai thác gỗ, các đơn vị đó ở địa phương nào, thuộc cấp nào thì Ban chỉ đạo điều tra cấp ấy liên lạc với các đơn vị đó để bố trí công tác điều tra cho thích hợp.

VIII. ĐIỀU TRA ĐÔN ĐỐC

Để cho công tác điều tra tến hành được thuận lợi và bảo đảm mức độ chính xác của số liệu, cần phải có sự kiểm tra chặt chẽ cuộc điều tra tại các địa phương và các cơ sở, lúc chuẩn bị, lúc tiến hành cũng như thời kỳ tổng hợp số liệu.

Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm cung cấp mọi tình hình, số liệu, biểu báo, giấy tờ có liên quan đến cuộc điều tra để cho việc kiểm tra được nhanh gọn.

Tổng cục thống kê sẽ căn cứ vào phương án này để lập kế hoạch tiến hành, biểu mẫu và bản giải thích mẫu, quy định phương pháp tính toán để ban hành và hướng dẫn cho các đơn vị thi hành. 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 225-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu225-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 25
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 225-TTg tiến hành điều tra ngành khai thác gỗ năm 1961


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 225-TTg tiến hành điều tra ngành khai thác gỗ năm 1961
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu225-TTg
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 25
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 225-TTg tiến hành điều tra ngành khai thác gỗ năm 1961

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 225-TTg tiến hành điều tra ngành khai thác gỗ năm 1961