Chỉ thị 23/2012/CT-UBND

Chỉ thị 23/2012/CT-UBND tăng cưòng công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Chỉ thị 23/2012/CT-UBND tăng cưòng công tác quản lý tần số vô tuyến điện đã được thay thế bởi Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 23/2012/CT-UBND tăng cưòng công tác quản lý tần số vô tuyến điện


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2012/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 05 tháng 09 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯÒNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Trong thời gian qua mạng lưới thông tin vô tuyến điện phát triển nhanh, được sử dụng hiệu quả ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp để đưa công tác quản lý tần số và thiết bị thu - phát sóng vô tuyến điện đi vào nnếp, đúng với các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn thành phố còn nhiều vấn đề tồn tại: Công tác tuyên truyền chưa thực sự có hiệu quả cao; sự phối hp quản lý giữa các Sở, ngành, đơn vị và các địa phương còn chưa đồng bộ; một số tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện chưa nhận thức đầy đủ, chấp hành chưa nghiêm túc các quy định của Nhà nước. Dn đến hậu quả sử dụng kém hiệu quả, lãng phí phổ tần số; gây nhiễu có hại cho các mạng vô tuyến điện khác; giảm chất lượng thông tin, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến an toàn thông tin, an ninh, quốc phòng...

Đ tăng cường công tác quản lý nhà nước về tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23/11/2009 đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, y ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan tchức trin khai, thực hiện những nội dung sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; về an toàn bức xạ và tương thích điện từ trường theo quy định.

- Phối hp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực V và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới các tổ chức, cá nhân Luật Tần số vô tuyến điện và các văn bản có liên quan đến việc sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn thành phố.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đúng theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng cùng tần số vô tuyến điện;

- Hướng dẫn, kim tra Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phxây dựng kế hoạch trang bị thiết bị phát sóng trong băng tần 54-68 MHz để triển khai hệ thống truyền thanh không dây theo đúng quy hoạch.

- Chủ trì phối hp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố tổ chức kiểm tra, kiểm soát tần số và xử lý hành vi sử dụng thiết bị gây nhiễu trái quy định; xử lý can nhiễu do sử dụng thiết bị gây nhiễu gây ra bên ngoài phạm vi xác định cần chế áp.

- Phối hợp với Công an thành phố tiến hành công tác phòng ngừa và đấu tranh với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện để hoạt động xâm hại an ninh Quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

2. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hướng dẫn và yêu cầu chủ phương tiện tàu cá sử dụng thiết bị vô tuyến điện thuộc diện phải cấp phép, đăng ký cấp phép, gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện theo quy định hiện hành.

- Đối với tàu thuyền hoạt động khai thác trong phạm vi t24 hải lý trở lên và lắp máy có công suất 90 sức ngựa trở lên, chỉ cho phép rời bến khi có trang bị máy thông tin liên lạc đã được cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (máy thông tin liên lạc tầm xa và phải liên lạc hai chiều với đất liền).

3. Sở Giao thông vận tải:

Kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật chuyên ngành với phbiến kiến thức sử dụng thông tin liên lạc và các quy định của Nhà nước về tần số vô tuyến điện để các doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi, kinh doanh vận tải du lịch biết, tự giác thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn thông tin vô tuyến điện trong hoạt động kinh doanh.

4. S Công Thương:

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các tổ chức, hộ cá th kinh doanh các thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có nguồn gốc hợp pháp, không có chứng nhận hợp chuẩn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và không đúng quy định về ghi nhãn hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý: các tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định; các chủ phương tiện tàu thuyền sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không có giấy phép.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:

- Quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

- Tổ chức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các băng tần được phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

7. Công an thành phố:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực V trong công tác kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hp kinh doanh, sử dụng và lưu thông những thiết bị vô tuyến điện không đúng quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh thông tin trên địa bàn thành phố.

- Tham gia phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 5 xử lý nhiễu có hại do sử dụng thiết bị gây nhiễu gây ra bên ngoài phạm vi xác định cần chế áp.

8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đến mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý;

- Yêu cầu các đài truyền thanh không dây ở các xã, phường, thị trấn: Chỉ được trang bị thiết bị phát sóng vô tuyến điện trong dải tần số (54-68)MHz; ưu tiên thiết bị hoạt động trong dải (60-68)MHz, có công suất tối đa là 30w và có ý kiến thống nhất về kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông; không đầu tư mới thiết bị truyền thanh không dây trên dải tần (87-108) MHz.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn, đài phát thanh quận, huyện thực hiện nghiêm chỉnh việc xin cấp mới, gia hạn Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định.

9. Đài phát thanh Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố:

- Phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị này và các quy định của nhà nước về quản lý tần số và thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện.

10. Các Tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân:

- Phải đăng ký cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện theo quy định của pháp luật, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định trong Giấy phép sử dụng tần số, tránh gây nhiễu có hại.

- Đối với các đài phát thanh truyền hình, truyền thanh không dây phải thực hiện chế độ bảo trì bảo dưỡng thường xuyên, hạn chế tối đa các phát xạ không mong muốn gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin khác, đặc biệt là thông tin dẫn đường hàng không.

11. Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn vị thông báo kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tng hợp, báo cáo y ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

Chỉ thị này thay thế cho Chỉ thị số 19/CT-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện ban hành ngày 03/7/2003.

Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính ph;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT TU;
- TT HĐNDTP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Đoàn đại biểu QH Hải Phòng;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị;
- Bộ CH Bộ đội Biên phòng Hải Phòng;
- UBND các quận, huyện;
- Trung tâm Tần số KV5;
- Các doanh nghiệp Viễn thông;
- Đài PT&TH Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng TTĐT thành phố;
- C, PVP;
-
Cac CV UBND TP;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu23/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2012
Ngày hiệu lực15/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 23/2012/CT-UBND tăng cưòng công tác quản lý tần số vô tuyến điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 23/2012/CT-UBND tăng cưòng công tác quản lý tần số vô tuyến điện
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu23/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Khắc Nam
        Ngày ban hành05/09/2012
        Ngày hiệu lực15/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 23/2012/CT-UBND tăng cưòng công tác quản lý tần số vô tuyến điện

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 23/2012/CT-UBND tăng cưòng công tác quản lý tần số vô tuyến điện