Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND

Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3425/2016/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 2660/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành quy chế rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 1012/TTr-STP ngày 30/11/2016 của Sở Tư pháp, Báo cáo thẩm định s 88/BCTĐ-HĐTVTĐ ngày 30/11/2016 của Hội đồng Tư vấn thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 78 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành, gồm 42 Chỉ thị và 36 Quyết định (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Đoàn ĐBQH TP;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Như điều 3;
- C, PVP UB
NDTP;
- Các Phòng: CV;
- C
ông báo TP, Báo HP, Đài PT&TTH HP, Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, STP (05). CV TTr (80).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3425/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Ghi chú

I. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ

1

Chỉ thị

23/CT-UB ngày 25/8/2000

Về việc nghiêm cấm dùng điện để diệt chuột

 

2

Chỉ thị

23/CT-UB ngày 26/10/2005

Về việc triển khai thi hành Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an về một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

 

3

Chỉ thị

18/2007/CT-UB ngày 16/7/2007

Về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông

 

4

Chỉ thị

17/CT-UBND ngày 09/12/2009

Về việc thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng pháo

 

II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

5

Chỉ thị

Số 04/2009/CT-UBND 19/3/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

6

Chỉ thị

24/CT-UB ngày 24/10/2006

Về việc thực hiện nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

 

IV. LĨNH VC GIAO THÔNG VN TẢI

7

Chỉ thị

07/2008/CT-UBND ngày 05/02/2008

Về một số biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

 

V. LĨNH VC KẾ HOCH VÀ ĐẦU TƯ

8

Chỉ thị

20/2006/CT-UBND ngày 11/09/2006

Về việc tăng cường quản lý nhà nước đi với DN sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

9

Chỉ thị

01/CT-UBND ngày 5/1/2012

Về tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước.

 

VI. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

10

Chỉ thị

19/2007/CT-UB ngày 03/8/2007

Về việc tăng cường và khuyến khích hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

11

Chỉ thị

15/2009/CT-UBND ngày 26/10/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố

 

VII. LĨNH VC LAO ĐNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HI

12

Chỉ thị

Số 20/CT-UB ngày 22/8/1998

Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động trong tình hình mới.

 

13

Chỉ thị

Số 05/2008/CT-UBND ngày 01/02/2008

Về việc tăng cường chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố

 

VIII. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

14

Chỉ thị

33/CT-UBND ngày 30/12/2008

Tiếp tục đy mạnh công tác đi với người Việt Nam ở nước ngoài

 

IX. LĨNH VỰC NỘI VỤ

15

Chỉ thị

445/CT-UBND ngày 16/11/2005

Về tổ chức trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương, Cờ, Bằng khen Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc

 

16

Chỉ thị

22/CT-UBND ngày 09/10/2006

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ "Quy định về chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan nhà nước"

 

17

Chỉ thị

13/2008/CT-CT ngày 17/4/2008

Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị tcông tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

 

X. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

18

Chỉ thị

15/2008/CT-UBND ngày 28/4/2008

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 

XI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

19

Chỉ thị

01/CT-UBND ngày 05/01/2012

Về việc tăng cường quản lý đầu tư vn ngân sách nhà nước

 

XII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

20

Chỉ thị

21/CT-UB ngày 07/7/2003

Về việc đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố

 

21

Chỉ thị

24/CT-UB ngày 12/8/2003

Về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Thủy Nguyên

 

22

Chỉ thị

27/CT-UB ngày 11/11/2005

Về việc nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

23

Chỉ thị

32/2011/CT-UBND ngày 28/12/2011

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

24

Chỉ thị

32/CT-UBND ngày 07/11/2012

Về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

XIII. LĨNH VỰC THANH TRA

25

Chỉ thị

10/CT-UBND ngày 23/6/2010

Về việc thực hiện minh bạch tài sản thu nhập CT

 

26

Chỉ thị

16/CT-UBND ngày 11/6/2012

Về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo.

 

XIV. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

27

Chỉ thị

29/2006/CT-UBND ngày 29/12/2006

Về việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 

28

Chỉ thị

09/2007/CT-UBND ngày 13/3/2007

Về việc tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 

29

Chỉ thị

23/2012/CT-UBND ngày 05/9/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 

30

Chỉ thị

31/2012/CT-UBND ngày 23/10/2012

Về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 

XV. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

31

Chỉ thị

08/2007/CT-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2007

Về việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 

32

Chỉ thị

14/2009/CT-UBND ngày 08/09/2009

Về việc tăng cường quản lý tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 

XVI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

33

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 29/04/2002

Về việc phòng chống gió bão cho các công trình xây dựng trên địa bàn Hải Phòng.

 

34

Chỉ thị

08/CT-UB ngày 28/04/2005

Về việc tăng cường công tác giám sát chất lượng công trình

 

35

Chỉ thị

13/CT-UBND ngày 9/8/2010

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

36

Chỉ thị

24/CT-UBND ngày 6/9/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 

37

Chỉ thị

27/2012/CT-UBND ngày 27/9/2012

Về việc tăng cường sử dụng vật liệu không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng đất sét nung trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

38

Chỉ thị

28/CT-UBND ngày 11/10/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, sử dụng, bảo hành, bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

39

Chỉ thị

06/CT-UBND ngày 06/3/2013

Về việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư

 

40

Chỉ thị

08/CT-UBND ngày 03/4/2013

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/1/2013 của Chính phủ

 

XVII. LĨNH VC Y T

41

Chỉ thị

số 18/CT-UB ngày 03/12/2004

Tiếp tục tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm

 

42

Chỉ thị

số 23/2008/CT-UBND ngày 22/9/2008

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

 

Tổng số: 42 văn bản

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2016/QĐ-UBND ngày     /12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật)

STT

Tên loin bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Ghi chú

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1.

Quyết định

Số 1233/QĐ-UB ngày 20/6/2001

Về việc ban hành Quy định tạm thời thí điểm việc đầu tư xây dựng trường học và nâng cấp cơ sở y tế bằng nguồn vốn tín dụng, ngân sách thành phố hỗ trợ chi trả lãi xuất.

 

2.

Quyết đnh

số 1204/QĐ-UB ngày 24/4/2004

Về ban hành quy định tạm thời chế độ ưu đãi đi với cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo Hải Phòng đi học thạc sĩ, tiến sĩ.

 

II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

3.

Quyết định

số 2189/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các vụ đình công, ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

4.

Quyết đnh

số 1514/QĐ-UBND ngày 16/9/2008

Về việc thu kinh phí đối với các học viên thực hiện cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm Giáo dục lao động xã hội.

 

5.

Quyết định

số 815/QĐ-UBND ngày 31/5/2011

Phê duyệt nâng mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội

 

III. LĨNH VC NI V

6.

Quyết định

số 546/QĐ-UBND ngày 04/4/2008

Về việc sáp nhập Ban Tôn giáo thành phố, Ban Thi đua khen thưởng thành phố và Sở Nội vụ

 

7.

Quyết định

số 1584/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008

Ban hành Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác

 

8.

Quyết định

số 52/QĐ-UBND ngày 12/01/2009

Về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ đối với Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải

 

IV. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

9.

Quyết định

số 90-QĐ/UBND ngày 13/01/1998

Về việc ban hành quy định Về phòng chống bệnh dại gia súc trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 

10.

Quyết định

số 1018/QĐ-UBND ngày 14/6/2007

về việc ban hành Quy chế trang bị, sử dụng máy thông tin liên lạc vô tuyến sóng ngn cho tàu cá của thành phố Hải Phòng.

 

11.

Quyết định

số 902/2008/QĐ-UBND ngày 03/6/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống lụt, bão trên địa bàn.

 

12.

Quyết định

số 1198/QĐ-UBND ngày 22/7/2008

Về việc điều chỉnh chính sách hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố

 

13.

Quyết định

s1663/2009/QĐ- UBND ngày 27/8/2009

Ban hành quy định về quản lý, phân cấp quản lý hoạt động khai thác thủy sản tuyến bờ đảo Bạch Long Vĩ

 

14.

Quyết định

số 1770/2010/QĐ-UBND ngày 22/10/2010

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện mô hình thí điểm bố trí lại dân cư, phát triển nông thôn tại xã Tân Trào, xã Đoàn Xá huyện Kiến Thụy ban hành kèm theo Quyết định 537/2007/QĐ-UBND ngày 09/09/2007 của UBND thành phố.

 

V. LĨNH VC TÀI CHÍNH

15.

Quyết định

1508-QĐ/UB ngày 17/7/2001

Về quy định tạm thời mức thu lệ phí vỉa hè đối với đại lý xổ số kiến thiết.

 

16.

Quyết định

số 1059/QĐ-UB ngày 26/05/2005

Mức công trợ ngân sách thành phố đối với các công trình xây dựng mới trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

17.

Quyết định

số 1534/QĐ-UB ngày 14/7/2005

Về việc phê duyệt giá dịch vụ thẩm định giá

 

18.

Quyết định

số 1194/QĐ-UB ngày 31/7/2012

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chi phí thẩm tra quyết toán dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 

19.

Quyết định

số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013

Quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố

 

20.

Quyết định

số 2325/QĐ-UBND ngày 26/11/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố

Bãi bỏ Điều 5 Quy chế

21.

Quyết định

số 492/2014/QĐ-UBND ngày 28/2/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố

 

22.

Quyết định

số 152/QĐ-UBND ngày 20/1/2015

Về việc Điều chỉnh mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

23.

Quyết định

số 539/QĐ-UBND ngày 06/3/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố

 

24.

Quyết định

số 111/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

Điều chỉnh mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

VII. LĨNH VC TƯ PHÁP

25.

Quyết định

số 63/QĐ-UBND ngày 14/01/2000

Về ban hành Quy chế Tuyên truyền viên pháp luật cơ sở và tiêu chuẩn Báo cáo viên pháp luật ở thành phố Hải Phòng.

 

VIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

26.

Quyết định

số 2253/QĐ-UB ngày 12/10/2006

V/v phân cấp quản lý nhà nước và cấp phép một shoạt động văn hóa thông tin quận Hồng Bàng

 

IX. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

27.

Quyết đnh

số 1632/QĐ-UBND ngày 9/10/1993

Về việc ban hành Quy định cho phép chuyển dịch hợp đồng cho thuê nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhà nước hiện do ngành xây dựng quản lý

 

28.

Quyết định

302/QĐ-XD 28/03/1995

Về việc quy định việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê hợp pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 

29.

Quyết định

số 2389-QĐ/XD ngày 11/10/1996

Về việc ban hành quy định tạm thời cho phép bên thuê nhà nước thuộc sở hữu nhà nước được đầu tư, cải tạo, nâng tầng, mở rộng diện tích trên khuôn viên nhà đang thuê để phục vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

 

30.

Quyết định

200/2000/QĐ-UB ngày 03/02/2000

Về việc ban hành quy định về quy trình, thủ tục thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ.

 

31.

Quyết định

số 1654/QĐ-UBND ngày 31/8/2000

Về việc sửa đổi Điều 7 và Điều 8 tại Quy định “về việc cho phép chuyển dịch hợp đồng cho thuê nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhà nước hiện do ngành xây dựng quản lý” ban hành kèm theo Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 9/10/1993 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

32.

Quyết định

1801/QĐ-UB ngày 22/09/2000

Về việc thi hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

33.

Quyết định

s2343/2006/QĐ-UBND ngày 26/10/2006

Về kiện toàn tổ chức hệ thống Thanh tra Xây dựng thành phố Hải Phòng

 

34.

Quyết định

số 986/2008/QĐ-UBND ngày 13/06/2008

Về việc ban hành Quy định về tổ chức bộ máy và Quy chế phối hợp trong quản lý, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra hoạt động Đội thanh tra xây dựng độc lập tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

35.

Quyết định

725/2009/QĐ-UBND ngày 24/04/2009

Về việc ủy quyền cấp Chứng chỉ định giá bất động sản, chứng chỉ môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

36.

Quyết định

số 2466/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009

Về việc thực hiện trích nộp, quản lý và sử dụng quỹ đất ở, sàn nhà ở, điều tiết từ các dự án phát triển nhà ở thương mại và Khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 

Tổng số: 36 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3425/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3425/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực15/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3425/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3425/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýNguyễn Văn Tùng
       Ngày ban hành30/12/2016
       Ngày hiệu lực15/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Phòng

           • 30/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực