Chỉ thị 31/2012/CT-UBND

Chỉ thị 31/2012/CT-UBND tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Chỉ thị 31/2012/CT-UBND quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính đã được thay thế bởi Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 31/2012/CT-UBND quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2012/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 23 tháng 10 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng phát triển nhanh, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lp nhân dân, đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Kinh doanh dịch vụ bưu chính là hoạt động kinh doanh dịch vụ kinh tế - kỹ thuật liên quan đến an ninh trật tự xã hội và đi sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính thời gian qua chưa thực sự hiệu quả, sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương chưa đồng bộ, chưa theo kịp với sự phát triển của lĩnh vực này.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính trên địa bàn Hải Phòng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của thành phố, y ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Các cơ quan sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố; y ban nhân dân các quận, huyện; các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính; các đại lý bưu chính; cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn thành phố: Phải quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bưu chính, không tham gia các hoạt động bưu chính trái với quy định của pháp luật.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

2.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát, thống kê toàn bộ số doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn, đánh giá đúng thực trạng hoạt động và tiềm năng, triển vọng phát triển của các doanh nghiệp; qua khảo sát đánh giá, chủ động đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hoặc trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền về kinh doanh và sử dụng dịch vụ bưu chính đáp ng yêu cầu quản lý của thành phố.

2.2. Chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thc hin nghiêm các quy định của nhà nước trong các hoạt động sản xut kinh doanh dịch vụ bưu chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

2.3. Tổ chức ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý nhà nước về bưu chính; xây dựng các đề án, quy chế phối hợp các ngành, các địa phương nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

2.4. Phối hp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc lắp đặt hộp thư tập trung tại các chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng được quy định tại Luật Bưu chính; Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD ngày 10/12/2007 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố đnh và hệ thống p truyền hình trong các tòa nhà nhiều tầng nhiều chủ sử dụng; Quyết định số 31/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thiết kế, lắp đặt thùng thư bưu chính trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng.

2.5. Chủ trì hướng dẫn các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính triển khai có hiệu quả những nội dung liên quan đến lĩnh vực bưu chính trong Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông thành ph Hi Phòng đến năm 2020 và Kế hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015.

2.6. Chủ trì, phối hợp vi các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp phòng chống ti phm trong lĩnh vực bưu chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng được ban hành kèm theo Quyết định số 942/2008/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm công tác phối hợp phòng chống tội phạm nhằm bảo vệ mạng lưới bưu chính hoạt động an toàn, hiệu quả và ngày càng phát trin.

2.7. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn cơ shạ tng trong hoạt động bưu chính; vi phạm hành chính trong hoạt động bưu chính, trong đó có phạm vi dành riêng cho Bưu chính Việt Nam.

3. Công an thành ph:

3.1. Xây dựng phương án phối hợp khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức điều tra kịp thời, hiệu quả các vụ việc vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính.

3.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra xác minh đối tượng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính; thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT BCA-BBCVT ngày 05/5/2006 của Bộ Công an, BBưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về hướng dẫn việc mở và kiểm tra thư, bưu phẩm, bưu kiện, gói hàng hóa gửi qua mạng bưu chính công cộng và mạng chuyn phát (nay là mạng bưu chính) nhm phát hiện tội phạm về ma túy.

3.3. Kịp thời thông báo tới các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và nhân dân về những thủ đoạn của các thế lực phản động và tội phạm lợi dụng các dịch vụ bưu chính để xâm phạm đến an ninh quốc gia, tài sản công và các lợi ích khác của khách hàng.

4. Sở Xây dựng:

4.1. Hướng dẫn đối với chủ đầu tư khi lập dự án xây dựng khu chung cư, khu tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng phải đầu tư xây dựng công trình đồng bộ với việc lắp đặt thùng thư bưu chính.

4.2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai quy định thiết kế lắp đặt Hộp thư tập trung trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng và tòa nhà văn phòng có nhiều địa chỉ nhận thư độc lập.

5. Sở Công thương:

5.1. Chủ trì việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý hàng lậu, hàng cấm vận chuyển qua mạng bưu chính, góp phần hạn chế các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại.

5.2. Khi nhận được tin báo hay phát hiện các vụ việc vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, Sở Công thương có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan để kiểm tra, kiểm soát các túi bưu phẩm, bưu kiện hàng hóa, phương tiện vận chuyển theo trình tự, thủ tục quy định và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

6.1. Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bưu chính.

6.2. Chỉ đạo các ban, ngành chức năng phối hợp cùng với các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình gửi, vận chuyển hàng lậu qua mạng bưu chính.

6.3. Phối hp với các cơ quan chuyên môn cấp thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm theo chức năng, thẩm quyền.

7. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính:

7.1. Thực hiện nghiêm túc: Thông báo hoạt động bưu chính và đề nghị được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính theo quy định của Luật Bưu chính và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính; chế độ báo cáo theo Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông và các quy định có liên quan khác...

7.2. Chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh thông tin trong phạm vi hoạt động của mình, kịp thời cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu cho cơ quan công an khi có yêu cầu, góp phn bảo vệ an ninh quc gia và trật tự an toàn xã hội.

7.3. Chủ động phối hợp với cơ quan công an xây dựng phương án xử lý các tình huống đột xuất về an ninh thông tin có liên quan đến doanh nghiệp mình, góp phần đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của cơ quan Đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang khi xảy ra các tình huống khẩn cấp về an ninh trật tự; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Công an các cấp trong công tác đảm bảo an ninh thông tin theo quy định của pháp luật.

7.4. Có trách nhiệm hướng dẫn kịp thời và đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính để các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp và các đại lý chấp hành đúng pháp luật.

7.5. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, tài liệu phản động qua mạng bưu chính, các doanh nghiệp có trách nhiệm kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

7.6. Phối hợp với chủ đầu tư khi có yêu cầu trong việc thiết kế, lắp đặt thùng thư bưu chính tại các công trình nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng và tòa nhà văn phòng có nhiều địa chỉ nhận thư độc lập.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện các doanh nghiệp bưu chính, các cơ quan tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn thành phố tổ chức, triển khai thực hiện Chthị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh, vướng mắc, giao Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết.

Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Đoàn ĐBQH, TPHP;
-
TT Thành uỷ, TT HĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Các doanh nghiệp Bưu chính;
- Đài Phát thanh & Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh HP, Cổng thông tin điện tử TP, Công báo TP;
- C, PVP;
- Các CV UBND TP;
- Phòng HC-TC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu31/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2012
Ngày hiệu lực02/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 31/2012/CT-UBND quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 31/2012/CT-UBND quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu31/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Khắc Nam
        Ngày ban hành23/10/2012
        Ngày hiệu lực02/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 31/2012/CT-UBND quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 31/2012/CT-UBND quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính