Quyết định 2261/2013/QĐ-UBND

Quyết định 2261/2013/QĐ-UBND quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định 2261/2013/QĐ-UBND quy định tạm thời mức thu lề đường bến bãi tạm nhập tái xuất Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2261/2013/QĐ-UBND quy định tạm thời mức thu lề đường bến bãi tạm nhập tái xuất Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2261/2013/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN BÃI, MẶT NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT, HÀNG CHUYỂN KHẨU, HÀNG GỬI KHO NGOẠI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp lệnh về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan;

Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Văn bản số 152/HĐND-CTHĐND ngày 08/11/2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 87/TTr-STC ngày 18/9/2013; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 1336/STC-GCS ngày 18/10/2013; Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 50/STP-VBPL ngày 16/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan như sau:

1. Đối tượng nộp phí:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh có hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng.

2. Mức thu phí:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức phí

1

Container 20 feet hàng khô

đồng/container

800.000

2

Container 40 feet hàng khô

đồng/container

1.600.000

3

Container 20 feet hàng lạnh

đồng/container

1.000.000

4

Container 40 feet hàng lạnh

đồng/container

2.000.000

5

Đối với hàng lỏng

đồng/tấn

15.000

6

Đối với hàng rời

đồng/tấn

15.000

3. Cơ quan thu phí: Ủy ban nhân dân quận Hải An.

4. Quản lý và sử dụng phí:

a) Tỷ lệ trích để lại cho cơ quan tổ chức thu phí: Ủy ban nhân dân quận Hải An được trích để lại 10% trên tổng số phí thu được để phục vụ công tác thu phí, 90% nộp ngân sách nhà nước.

b) Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền phí thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC.

c) Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng phí theo quy định; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định.

d) Chứng từ thu phí: Cơ quan thu phí phải sử dụng Biên lai thu phí theo quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân quận Hải An chủ trì cùng Cục Hải quan thành phố, Cục Thuế thành phố, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng và các cơ quan có liên quan xây dựng quy chế phối hợp thực hiện tổ chức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố đảm bảo thuận lợi cho việc kê khai, nộp phí của tổ chức, cá nhân.

2. Các tổ chức, cá nhân đã nộp phí này thì không phải nộp phí sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông theo Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Hải quan thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh - Truyền hình HP;
- Báo Hải Phòng;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- CV: CT, TC, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2261/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2261/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2013
Ngày hiệu lực01/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2261/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2261/2013/QĐ-UBND quy định tạm thời mức thu lề đường bến bãi tạm nhập tái xuất Hải Phòng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2261/2013/QĐ-UBND quy định tạm thời mức thu lề đường bến bãi tạm nhập tái xuất Hải Phòng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2261/2013/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
     Người kýDương Anh Điền
     Ngày ban hành13/11/2013
     Ngày hiệu lực01/12/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 2261/2013/QĐ-UBND quy định tạm thời mức thu lề đường bến bãi tạm nhập tái xuất Hải Phòng

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 2261/2013/QĐ-UBND quy định tạm thời mức thu lề đường bến bãi tạm nhập tái xuất Hải Phòng