Quyết định 111/QĐ-UBND

Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định 111/QĐ-UBND 2016 Điều chỉnh mức thu phí lề đường bến bãi mặt nước Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 111/QĐ-UBND 2016 Điều chỉnh mức thu phí lề đường bến bãi mặt nước Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN BÃI, MẶT NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, HÀNG CHUYỂN KHẨU, HÀNG GỬI KHO NGOẠI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh mức phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan trên địa bàn,thành phố Hải Phòng;

Thực hiện Công văn số 11/HĐND-CTHĐND ngày 15/01/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh mức phí sử dụng lề đường, bến bãi; mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 111/TTr-STC ngày 25/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1.1. Điều chỉnh mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng quy định tại Mục 1.1 Điều 1 Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức phí thu theo QĐ 152

Mức phí điều chỉnh

1

Container 20 feet hàng khô

đồng/container

1.300.000

2.200.000

2

Container 40 feet hàng khô

đồng/container

2.600:000

4.400.000

3

Container 20 feet hàng lạnh

đồng/container

1.600.000

2.300.000

4

Container 40 feet hàng lạnh

đồng/container

3.200.000

4.800.000

5

Đối với hàng lỏng, hàng rời

đồng/tấn

25.000

50.000

1.2. Tỷ lệ trích để lại cho các cơ quan, tổ chức thu phí, tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

1.3. Các nội dung khác tại Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố không thay đổi.

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND TP (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- Ban KTNS HĐND TP;
- Sở TTTT;
- VP Đoàn ĐBQH & HĐND TP;
- Báo HP, Đài PTTH HP;
- CPVP;
- CV: TC, GT, CT, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu111/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2016
Ngày hiệu lực25/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 111/QĐ-UBND 2016 Điều chỉnh mức thu phí lề đường bến bãi mặt nước Hải Phòng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 111/QĐ-UBND 2016 Điều chỉnh mức thu phí lề đường bến bãi mặt nước Hải Phòng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu111/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
     Người kýLê Khắc Nam
     Ngày ban hành15/01/2016
     Ngày hiệu lực25/01/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 111/QĐ-UBND 2016 Điều chỉnh mức thu phí lề đường bến bãi mặt nước Hải Phòng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 111/QĐ-UBND 2016 Điều chỉnh mức thu phí lề đường bến bãi mặt nước Hải Phòng