Chỉ thị 28/CT-UBND

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, sử dụng, bảo hành, bảo trì nhà chung cư thành phố Hải Phòng

Chỉ thị 28/CT-UBND 2012 quản lý nhà nước về xây dựng bảo hành bảo trì nhà chung cư Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 28/CT-UBND 2012 quản lý nhà nước về xây dựng bảo hành bảo trì nhà chung cư Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 11 tháng 10 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, BẢO HÀNH, BẢO TRÌ NHÀ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

Trong những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển của đô thị, bên cạnh những khu chung cư cũ, nhiều nhà chung cư mới đã được đầu tư xây dựng. Việc xây dựng, quản lý, sử dụng, bảo hành, bảo trì nhà chung cư đã được các ngành, các cấp quan tâm và đã có những chuyển biến bước đầu tích cực. Bộ mặt đô thị Hải Phòng ngày càng khang trang, chất lượng sống của người dân tại các khu chung cư ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng nhà chung cư, nhất là đối với các nhà chung cư cũ còn nhiều bất cập. Tình trạng tự ý cơi nới, lấn chiếm, đua ban công, mở rộng diện tích căn hộ so với thiết kế ban đầu, thay đổi mặt bằng căn hộ, thay đổi mục đích sử dụng để kinh doanh, dịch vụ xảy ra khá phổ biến. Điều này gây ra tình trạng mất an toàn, nguy hiểm cho người sử dụng và cộng đồng, ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị.

Để đảm bảo chất lượng công trình, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đảm bảo môi trường, mỹ quan đô thị, nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư, các đơn vị quản lý sử dụng nhà chung cư và của các ngành, các cấp, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ngành, cấp, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm sau:

1. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn, thi công trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm hết thẩm quyền hoặc kịp thời đề xuất xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng; tăng cường kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm hết thẩm quyền hoặc kịp thời đề xuất xử lý các hành vi vi phạm các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư theo quy định.

- Lập quy hoạch, kế hoạch cải tạo các khu chung cư cũ phù hợp với quy hoạch chung của thành phố. Đề xuất các cơ cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực trong xã hội để đẩy mạnh quá trình cải tạo, sửa chữa, xây dựng các khu chung cư cũ.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thu nhập thấp; công tác bảo trì nhà ở thu nhập thấp; hoạt động cung cấp các dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân ở tại các dự án nhà ở thu nhập thấp. Có biện pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm hoặc đề xuất xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

- Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về biểu hiện xuống cấp về chất lượng công trình, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng nhà chung cư, có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thông báo yêu cầu hướng dẫn chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ nguy hiểm, kịp thời đề xuất phương án xử lý đảm bảo an toàn.

- Tăng cường công tác đào đạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn.

2. Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy có trách nhiệm:

- Thường xuyên kiểm tra việc đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đối với các nhà chung cư.

- Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy đối với lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại các nhà chung cư; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, thực tập, quản lý và sử dụng phương án chữa cháy;

- Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy các công trình thuộc thẩm quyền và tham gia ý kiến về phòng cháy chữa cháy khi có yêu cầu.

- Xử lý các vi phạm về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo các quy định của pháp luật.

3. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát, kiểm tra việc bố trí và việc thực hiện các quy định về các điểm đỗ xe, trông giữ xe trên vỉa hè, lòng đường, đặc biệt là tại các khu chung cư, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; chỉ đạo Thanh tra giao thông kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về đỗ xe, trông giữ xe, lập lại trật tự tại khu vực các nhà chung cư.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ động, tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, các quy định của nhà nước đối với công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, sử dụng, bảo hành, bảo trì, phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình nhà chung cư.

- Chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương kịp thời đưa tin tuyên truyền về các khu chung cư có Quy chế quản lý, Nội quy sử dụng đảm báo các quy định hiện hành, chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo hành, trì đảm bảo sử dụng công trình an toàn công trình, thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy.

5. Đối với các chung cư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư, các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận nghiên cứu, đề xuất cơ chế bố trí vốn thực hiện kế hoạch đầu tư cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng lại các khu chung cư cũ xuống cấp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo an toàn công trình theo quy định của pháp luật.

6. Ủy ban nhân dân các quận, phường:

- Ủy ban nhân dân các quận có trách nhiệm ra quyết định công nhận bầu Ban quản trị nhà chung cư theo quy định; kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư theo quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư và các quy định khác của pháp luật; tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo chế độ định kỳ và đột xuất trong phạm vi quản lý của mình. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.

- Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật các tổ chức, cá nhân hiểu và chấp hành các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư, quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy; thành lập tổ dân phòng. Theo dõi, kiểm tra và giải quyết những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư theo thẩm quyền hoặc đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền. Phối hợp với chủ đầu tư hoặc đơn vị đang quản lý nhà chung cư hoặc Ban quản trị giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo trì, quản lý vận hành nhà chung cư. Tổ chức xử lý các vi phạm về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền.

7. Đối với các chủ đầu tư, chủ sở hữu quản lý và sử dụng nhà chung cư:

- Việc thiết kế, lập và trình duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư phải tuân thủ các quy định về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy định của Luật Nhà ở và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Việc đánh giá, phân hạng nhà chung cư phải được thực hiện sau khi thiết kế kỹ thuật thi công được phê duyệt, tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 14/2008/TT-BXD ngày 02/6/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư;

- Trong quá trình thi công xây dựng, phải thực hiện các quy định về quản lý chất lượng xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo các quy định hiện hành.

- Chủ đầu tư, chủ sở hữu quản lý và sử dụng nhà chung cư phải chấp hành các quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư và các quy định khác của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư; theo dõi và kiểm tra các vấn đề vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân quận, phường xem xét, giải quyết. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư không được cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian thuộc phần sở hữu hoặc sử dụng chung; không đục phá, cải tạo, cơi nới, tháo dỡ hoặc làm thay đổi phần kết cấu chịu lực; không gây tiếng ồn quá mức, làm ảnh hưởng đến trật tự, trị an nhà chung cư; không xả rác, nước thải, khí thải, chất độc hại bừa bãi; không kinh doanh các ngành nghề và các loại hàng hóa dễ gây cháy, nổ và các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư quy định tại Điều 23 Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng;

- Chủ đầu tư hoặc Ban quản trị (nếu đã thành lập) hoặc đơn vị đang quản lý nhà chung cư có trách nhiệm xây dựng và thực hiện nghiêm túc Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng; tổ chức kiểm tra định kỳ, sửa chữa, bổ sung thiết bị vận hành, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cầu thang thoát hiểm đảm bảo chất lượng xây dựng, mục đích sử dụng, công năng sử dụng của nhà chung cư; phải tuân thủ các điều kiện khi đưa công trình vào sử dụng theo quy định, thành lập Ban quản trị nhà chung cư; phối hợp với tổ dân phố, Ủy ban nhân dân và Công an phường sở tại tổ chức khảo sát xác định các hộ có hợp đồng mua nhà, thuê mua nhà thực tế đang sinh sống tại các nhà chung cư để đăng ký và quản lý hộ khẩu thường trú, tạm trú theo quy định của pháp luật;

- Chủ đầu tư, chủ sở hữu quản lý và sử dụng nhà chung cư có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc các quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy, xây dựng phương án chữa cháy; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Luật Phòng cháy và Chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm quản lý của mình, phát hiện và khắc phục kịp thời các thiếu sót, quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy.

- Chủ đầu tư, người quản lý công trình hoặc người sử dụng công trình khi được chủ sở hữu ủy quyền (hoặc chưa xác định được chủ sở hữu công trình) có trách nhiệm bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012.

- Đối với chung cư có biểu hiện xuống cấp về chất lượng công trình, mất an toàn cho khai thác, sử dụng thì chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền phải thực hiện các quy định tại Điều 18 Nghị định 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, Tổ trưởng các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, Trưởng ca vận hành nhà chung cư phải tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25/11/2011 của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

8. Giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- VPTU;
- VP ĐĐBQH&HĐND TP;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các quận;
- UBND các phường;
- CVP, PVP;
- Các CV;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu28/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2012
Ngày hiệu lực11/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 28/CT-UBND 2012 quản lý nhà nước về xây dựng bảo hành bảo trì nhà chung cư Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 28/CT-UBND 2012 quản lý nhà nước về xây dựng bảo hành bảo trì nhà chung cư Hải Phòng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu28/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành11/10/2012
        Ngày hiệu lực11/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 28/CT-UBND 2012 quản lý nhà nước về xây dựng bảo hành bảo trì nhà chung cư Hải Phòng

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 28/CT-UBND 2012 quản lý nhà nước về xây dựng bảo hành bảo trì nhà chung cư Hải Phòng