Quyết định 902/2008/QĐ-UBND

Quyết định 902/2008/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xử lý vi phạm pháp luật đê điều và phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định 902/2008/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xử lý vi phạm pháp luật đê điều đã được thay thế bởi Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 902/2008/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xử lý vi phạm pháp luật đê điều


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 902/2008/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 03 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều và Nghị định số 129/2007/NĐ-CP ngày 02/8/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về đê điều;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng chống lụt bão và Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, quận, Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo thành phố./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Sử

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Kèm theo Quyết định số 902/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trình tự, trách nhiệm phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân trong việc xử lý các hành vi vi phạm Luật Đê điều và Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác quản lý đê điều và phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chương II

TRÌNH TỰ VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 3. Cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng chuyên trách quản lý đê điều

1. Kiểm soát viên đê điều được giao trực tiếp quản lý tuyến đê:

a) Khi phát hiện hành vi vi phạm phải: Kịp thời báo cáo Hạt trưởng Hạt quản lý đê điều ngay trong ngày; Chủ trì, phối hợp với quản lý đê nhân dân, bộ phận chuyên môn của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn sở tại (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) lập biên bản hành vi vi phạm và đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý với Hạt trưởng Hạt quản lý đê điều và Uỷ ban nhân dân cấp xã.

b) Thực hiện giám sát quá trình xử lý vi phạm theo quyết định hoặc biện pháp giải quyết của cấp có thẩm quyền.

c) Trường hợp hành vi vi phạm vẫn tiếp diễn hoặc quá thời hạn quy định nhưng chưa được xử lý, phải tiếp tục báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý tiếp theo với Hạt trưởng Hạt Quản lý đê điều.

2. Hạt quản lý đê điều:

a) Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của kiểm soát viên đê điều, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê điều tổ chức kiểm tra hiện trường, có quyết định tạm đình chỉ hành vi vi phạm hoặc có văn bản đề xuất, kiến nghị xử lý với Uỷ ban nhân dân cấp xã sở tại và báo cáo Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều;

b) Trường hợp hành vi vi phạm vẫn tiếp diễn hoặc quá thời hạn quy định nhưng chưa được xử lý, trong thời hạn ba (03) ngày, phải có văn bản báo cáo và kiến nghị biện pháp xử lý với Uỷ ban nhân dân huyện, quận sở tại (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) và tổng hợp hồ sơ, báo cáo Chi cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều;

c) Trường hợp vi phạm vẫn tiếp tục gia tăng hoặc quá thời hạn quy định nhưng vẫn chưa được xử lý, phải tiếp tục có văn bản kiến nghị và đề xuất xử lý với Uỷ ban nhân dân cấp huyện và báo cáo Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều.

3. Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều:

a) Sau khi nhận được báo cáo của Hạt Quản lý đê điều tại tiết c, khoản 1 điều này, trong thời hạn 03 ngày làm việc phải kiểm tra hiện trường, có văn bản kiến nghị và đề xuất biện pháp xử lý với Uỷ ban nhân dân cấp huyện và báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Trường hợp vi phạm vẫn tiếp diễn hoặc quá thời hạn xử lý theo quy định nhưng vẫn chưa được xử lý, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm pháp luật, có báo cáo đề xuất xử lý với Uỷ ban nhân dân cấp huyện và báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo với Uỷ ban nhân dân thành phố, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Sau khi nhận được báo cáo của Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều về vi phạm vẫn tiếp tục gia tăng hoặc quá thời hạn quy định trong biên bản, hoặc quyết định tạm đình chỉ vi phạm nhưng chưa được xử lý thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, giao thanh tra chuyên ngành xử phạt hành chính và kiến nghị cơ quan có thẩm có biện pháp xử lý;

b) Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, kéo dài và chưa được xử lý thì báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão.

Điều 4. Uỷ ban nhân dân các cấp

1. Uỷ ban nhân dân cấp xã:

a) Khi nhận được báo cáo đề xuất, kiến nghị của kiểm soát viên đê điều, của Hạt Quản lý đê điều quy định tại mục 1, mục 2 Điều 3 của Quy chế này, Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra, ra quyết định đình chỉ hành vi vi phạm và tổ chức thực hiện xử lý. Trình tự, thủ tục và thời hạn xử lý theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp tính chất, mức độ vi phạm vượt quá thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phải kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý với Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

a) Sau khi nhận được báo cáo về hành vi vi phạm của Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc của lực lượng quản lý đê chuyên trách được quy định tại tiết b, khoản 2 Điều 3 và tiết b, khoản 1 Điều này, Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, ra quyết định và tổ chức xử lý. Trình tự, thủ tục và thời hạn xử lý theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp tính chất, mức độ vi phạm vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý với Uỷ ban nhân dân thành phố, không để tình trạng vi phạm tiếp tục gia tăng.

3. Uỷ ban nhân dân thành phố:

Sau khi nhận được báo cáo đề xuất xử lý của Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân thành phố giao cho các ngành chức năng điều tra làm rõ và xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Các cơ quan chuyên môn quản lý đê điều, Uỷ ban nhân dân các cấp, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 6. Khen thưởng và xử lý vi phạm:

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy chế này xét được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng;

2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quy định tại Quy chế này có vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 902/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu902/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2008
Ngày hiệu lực05/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 902/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 902/2008/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xử lý vi phạm pháp luật đê điều


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 902/2008/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xử lý vi phạm pháp luật đê điều
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu902/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýTrịnh Quang Sử
        Ngày ban hành03/06/2008
        Ngày hiệu lực05/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 902/2008/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xử lý vi phạm pháp luật đê điều

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 902/2008/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xử lý vi phạm pháp luật đê điều