Chỉ thị 33/CT-UBND

Chỉ thị 33/CT-UBND năm 2008 về tiếp tục đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Chỉ thị 33/CT-UBND 2008 đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 33/CT-UBND 2008 đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/CT-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26 tháng 03 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Chương trình hành động của Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy đã ra Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 25/7/2005 về việc đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch 5025/KH-UBND ngày 16/9/2005 tổ chức thực hiện Chỉ thị nêu trên. Qua 3 năm triển khai thực hiện, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố bước đầu đã có những chuyển biến tích cực và hiệu quả rõ rệt. Cộng đng người Hải Phòng ở nước ngoài ngày càng có nhiều hoạt động hướng về quê hương đất nước, tích cực đầu tư sản xuất kinh doanh, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ thành phố trong một số hoạt động đối ngoại ở nước ngoài...Những kết quả trên đã góp phần đáng khích lệ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố vẫn còn những hạn chế: một số cấp, ngành, địa phương chưa quan tâm đầy đủ và chưa nghiêm túc triển khai các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố; chưa thu hút được mạnh mẽ tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; còn thiếu các cơ chế phối hợp trong hoạt động cung cấp thông tin, tuyên truyền, vận động; chưa nắm bắt được đầy đủ, kịp thời tình hình, thực trạng của cộng đồng người Hải Phòng ở nước ngoài.

Ngày 06 tháng 6 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tích cực quán triệt, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch 5025/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và công nghệ và các sở, ban, ngành chức năng, các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, các viện nghiên cứu tại thành phố đề xuất các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi, thu hút người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư, sản xuất kinh doanh; mời gọi, khuyến khích các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ cao là người Việt Nam ở nước ngoài về thành phố tham gia giảng dạy, đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

3. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố có trách nhiệm nghiên cứu các quy định của pháp luật và áp dụng kết quả công tác cải cách hành chính để có các biện pháp tổ chức thực hiện hướng dẫn, giúp đỡ bà con Việt kiều khi về nước thực hiện các thủ tục về đất đai, nhà ở, phương tiện đi lại và các hoạt động dân sự khác được thuận li.

4. Sở Ngoại vụ chủ trì cùng Cục Thống kê và các ngành, cấp liên quan lập kế hoạch khảo sát về tình hình người Hải Phòng ở nước ngoài và hộ thân nhân trên địa bàn thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; tăng cường phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài... để nắm bắt tình hình, xây dựng dữ liệu về các tổ chức của người Hải Phòng ở nước ngoài, từng bước thiết lập mối liên hệ, phối hợp hoạt động giữa trong và ngoài nước; tham gia việc thành lập các hội, đoàn người Hải Phòng ở những nước, những khu vực tập trung nhiều người Hải Phòng sinh sống.

- Phối hợp với các ngành, cấp và Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng đề xuất việc khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, kiều bào có thành tích đóng góp cho đất nước và thành phố;

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước (Chi nhánh Hải Phòng), Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Hội Liên lạc Việt kiều... trong công tác theo dõi, tổng hợp và thông tin, báo cáo tình hình các hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh, kiều hối, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố;

- Chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố Hải Phòng đến năm 2015”, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 12/2008

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan: Sở Ngoại vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng... nghiên cứu xây dựng chuyên mục về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên các phương tiện thông tin đại chúng đchuyển tải thông tin đến cộng đng người Việt Nam ở nước ngoài và đông đảo nhân dân thành phố; nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình đi biểu diễn văn nghệ ở nước ngoài, tập trung vào các đối tượng phục vụ là người Việt Nam, người Hải Phòng ở nước sở tại, báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân thành phố trong quý I năm 2009.

6. Hội Liên lạc Việt kiều phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan thường xuyên tổ chức các hoạt động đón tiếp, trao đổi, cung cấp thông tin với cộng đồng người Hải Phòng ở nước ngoài và thân nhân về tình hình đất nước, thành phố và các vấn đề cần quan tâm; nâng cao chất lượng, số lượng phát hành Tập san “Việt kiều Hải Phòng”; tổ chức tốt hoạt động gặp mặt thường niên với bà con Việt kiều và thân nhân vào dịp Tết Âm lịch.

7. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp và các cấp, ngành chức năng khác nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động có liên quan, kiến nghị các biện pháp phối hợp đấu tranh với các biểu hiện cố tình phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc, gây chia rẽ cộng đồng, chủ động phòng ngừa các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.

8. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch cấp kinh phí phục vụ công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố, trong đó có kế hoạch trợ giúp kinh phí, tạo điều kiện cho Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng hoạt động.

9. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và báo cáo kết quả theo định kỳ 6 tháng và 01 năm với Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Ngoại vụ) đúng thời gian, tiến độ yêu cầu nêu trên.

Giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong chỉ đạo tổ chức thực hiện; báo cáo kịp thời tình hình, kết quả với Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao)./.

 


Nơi nhận:
- VPCP;
- Bộ NG (UBNNVNVNONN);
- TTTU, TTHĐND;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBNDTP:

- VPTU, VP ĐĐBQH & HĐND TP;
- Các ngành: Ng.
V, KHĐT, KHCN, GDĐT, XD, TNMT, GTVT, TP, CATP, TC, TTTT, NHNN, Cục TK;
- UBND các quận, huyện;
 - Hội LLVK TP;
- B
áo HP, Đài PTTHHP;
- CPVP;
- CV: ĐN, VX;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Sử

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu33/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2008
Ngày hiệu lực30/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 33/CT-UBND 2008 đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 33/CT-UBND 2008 đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài Hải Phòng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu33/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýTrịnh Quang Sử
        Ngày ban hành30/12/2008
        Ngày hiệu lực30/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 33/CT-UBND 2008 đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài Hải Phòng

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 33/CT-UBND 2008 đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài Hải Phòng