Chỉ thị 24/CT-UBND

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị đã được thay thế bởi Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 06 tháng 9 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Trong thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành để đảm bảo việc phát triển đô thị của thành phố xứng đáng với vai trò là đô thị loại một trung tâm cấp quốc gia, là thành phố phát triển văn minh, hiện đại theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, tình trạng các công trình xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, không đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, không đúng thiết kế vẫn xảy ra thường xuyên; thậm chí nhiều công trình đã bị xử lý vi phạm trật tự xây dựng nhưng vẫn tiếp tục thi công xây dựng ngay tại các quận trung tâm thành phố như: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân khiến dư luận nhân dân bức xúc; đặc biệt, tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thuỷ lợi, lấn chiếm hè đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, lắp đặt biển quảng cáo không đúng quy định có chiều hướng gia tăng dẫn đến nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị cũng như ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên trước hết thuộc về trách nhiệm của các chủ đầu tư, đồng thời có sự buông lỏng quản lý nhà nước của một số cấp, ngành thành phố; việc tổ chức công bố công khai quy hoạch và tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa chưa được quan tâm thực hiện để người dân được biết, giám sát và thực hiện; hệ thống Thanh tra xây dựng, chính quyền cấp quận, huyện chưa đề cao trách nhiệm, thiếu sự giám sát, kiểm tra và chưa kiên quyết, chủ động xử lý triệt để các vi phạm. Đối với cấp phường, xã, thị trấn, mặc dù được phân cấp quản lý, được tăng cường cán bộ thanh tra xây dựng, nhưng công tác quản lý, giám sát chủ đầu tư xây dựng công trình theo giấy phép và hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt chưa thường xuyên, kịp thời; tình trạng xử phạt nhiều lần nhưng vẫn để tồn tại, không có biện pháp khắc phục hậu quả, dẫn đến không ít trường hợp các chủ đầu tư coi thường kỷ cương, pháp luật, cố tình vi phạm; thủ tục cấp giấy phép xây dựng tuy đã được cải tiến, song vẫn còn rườm rà, một số công trình được cấp phép không đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng. Sự phối hợp, kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng giữa các cấp, các ngành chưa tốt, chưa thực hiện chưa hết chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền trong công tác quản lý trật tự xây dựng theo quy định pháp luật.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, nhằm tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự, kỷ cương xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện:

1.1. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để mọi người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch.

1.2. Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của địa phương về công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng theo đúng quy định; đồng thời thực hiện công khai các thủ tục hành chính tại cơ sở và thực hiện việc cấp Giấy phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo thời gian, đúng quy định.

1.3. Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn; ban hành kịp thời Quyết định đình chỉ thi công xây dựng, Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng, áp dụng biện pháp ngăn chặn theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện nghiêm việc cưỡng chế phá dỡ những công trình vi phạm theo Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trên hoặc của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng theo quy định của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với tất cả các công trình (kể cả công trình do Sở Xây dựng cấp phép).

1.4. Chỉ đạo Đội Thanh tra xây dựng độc lập tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trong hoạt động xây dựng, nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự xây dựng đô thị; hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng ở cấp xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh việc tuần tra, rà soát, phát hiện kịp thời, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn buông lỏng hoặc không kịp thời xử lý, kiên quyết thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm theo quy định pháp luật.

1.5. Tập trung chỉ đạo và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị, khắc phục tình trạng xử phạt nhiều lần nhưng vẫn để tồn tại, đồng thời xử lý nghiêm và kiên quyết thực hiện phá dỡ công trình vi phạm theo quy định.

1.6. Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong công
tác quản lý xây dựng trên địa bàn; kiên quyết thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp Giấy phép xây dựng sai với quy định, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng mà không xử lý hoặc không xử lý kịp thời; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố về việc không phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn do mình quản lý.

1.7. Thực hiện công tác báo cáo tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn đột xuất, hàng tháng, quý về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Sở Xây dựng:

2.1. Rà soát các văn bản, quy định trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị, cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố phê trong tháng 10/2012.

2.2. Tổ chức đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế sau 3 năm thành lập và hoạt động của các Đội Thanh tra xây dựng độc lập tại các quận, huyện theo Quyết định số 986/2008/QĐ-UB ngày 13/6/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố, phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất với thành phố những vấn đề bất cập cần điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động cho lực lượng làm công tác thanh tra xây dựng thành phố.

2.3. Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường việc tuần tra, phát hiện những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, ban hành Quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với những công trình do Sở Xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân các quận, huyện cấp Giấy phép xây dựng trong trường hợp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện buông lỏng quản lý, không ban hành Quyết định kịp thời. Xử lý nghiêm các công trình thi công xây dựng không có biển báo, không có bạt che chắn, tập kết vật liệu, xả nước thải ra đường không đúng quy định, không đảm bảo quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình khi các cấp chính quyền địa phương buông lỏng quản lý hoặc không kịp thời thực hiện. Kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức cá nhân được phân công, quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm theo quy định

2.4. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cán bộ dưới quyền được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm mà không xử lý hoặc không đề xuất xử lý kịp thời; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố về việc không phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng đô thị.

2.5. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn đối với các đội Thanh tra xây dựng độc lập tại các quận, huyện; tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổ chức giao ban theo định kỳ, kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại trong công tác kiểm tra, xử lý và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

3. Các Sở, ngành liên quan:

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Thanh tra chuyên nghành phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra xây dựng Sở Xây dựng, thanh tra xây dựng các quận, huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời và kiên quyết tháo dỡ các công trình nhà ở xây dựng trái phép, không đúng mục đích trên đất nông nghiệp, các công trình vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thuỷ lợi, hành lang an toàn giao thông đường bộ và những công trình lắp đặt biển quảng cáo không đúng quy định gây mất an toàn và mỹ quan đô thị.

3.2. Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Thanh tra xây dựng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các yêu cầu trong các quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình; Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm của cấp có chẩm quyền theo đúng quy định của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị và Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BXD-BCA ngày 07/7/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng.

3.3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác liên quan đến công trình vi phạm trật tự xây dựng, thực hiện nghiêm các yêu cầu trong Quyết định đình chỉ thi công xây dựng; Quyết định cưỡng chế phá dỡ của cấp có thẩm quyền (được quy định tại Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ).

3.4. Sở Tài chính cân đối và bố trí đủ vốn cho công tác lập quy hoạch trong đó có công tác tổ chức công bố công khai các đồ án quy hoạch và cắm mốc giới ngoài thực địa.

3.5. Thanh tra thành phố hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho hệ thống thanh tra xây dựng thành phố hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3.6. Sở Thông tin truyền thông phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình; các tổ chức chính trị-xã hội của thành phố tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về trật tự xây dựng; giám sát, phát hiện, đưa tin, kiến nghị xử lý kịp thời các trường hợp vị phạm trật tự xây dựng đô thị, góp phần đôn đốc xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Thủ trưởng các Sở, ngành; Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

4.2. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chỉ thị này. Định kỳ 06 tháng, một năm các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2012
Ngày hiệu lực06/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành06/09/2012
        Ngày hiệu lực06/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị