Chỉ thị 23/CT-TTg

Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2015 tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học thực hiện Quyết định 53/2012/QĐ-TTg về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 23/CT-TTg thực hiện 53/2012/QĐ-TTg phối trộn nhiên liệu sinh học và truyền thống xăng sinh học


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG, PHỐI TRỘN, PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2012/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN NHIÊN LIỆU SINH HỌC VỚI NHIÊN LIỆU TRUYỀN THỐNG

Thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống (dưới đây gọi tắt là Lộ trình), các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực xây dựng, rà soát và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xăng dầu, tăng cường quản lý nhà nước và điều hành thị trường xăng dầu; các đầu mối kinh doanh xăng dầu đã tích cực triển khai phối trộn và phân phối xăng sinh học, góp phần vào việc bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng quốc gia và cải thiện đời sống cho người nông dân.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu của Lộ trình; tại một số địa phương người tiêu dùng còn e ngại việc sử dụng xăng E5 do công tác thông tin, tuyên truyền còn yếu; các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu triển khai chưa thực sự quyết liệt; một số địa phương chưa tích cực, số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu bán xăng E5 còn thấp. Việc sản xuất, phân phối xăng E5 còn một số khó khăn như hệ thống phân phối xăng E5 chưa được vận hành tốt, có thời điểm khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao đã gặp khó khăn về xuất bán xăng E5; hiệu quả kinh doanh xăng E5 chưa cao, chưa khuyến khích được các doanh nghiệp đẩy mạnh cung ứng xăng E5; một số địa bàn tiêu dùng xăng E5 xa điểm cung cấp; chênh lệch giá bán xăng E5 và các loại xăng khoảng còn thấp chưa thực sự khuyến khích sử dụng xăng E5.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và tiếp tục đẩy mạnh việc sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng xăng sinh học theo Lộ trình đã được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính điều hành giá bán xăng dầu, điều hành trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (trong đó có xăng E5, E10) theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện chương trình truyền thông cấp quốc gia khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5, E10 nói riêng, trong đó cần làm rõ lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm sử dụng nhiên liệu sinh học;

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát hoạt động của các nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương, các thương nhân kinh doanh xăng dầu đảm bảo sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học theo Lộ trình đã được phê duyệt và phân phối xăng sinh học thuận lợi như xăng khoáng;

đ) Tổ chức sơ kết việc thực hiện Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.

2. Bộ Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, hướng dẫn phương pháp tính giá cơ sở đối với nhiên liệu sinh học (trước mắt là xăng E5, E10), hướng dẫn việc quản lý, trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với nhiên liệu sinh học (trước mắt là xăng E5, E10) để thực hiện Lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, ban hành cơ chế ưu đãi về thuế đối với nhiên liệu sinh học và ethanol nhằm giảm giá thành xăng E5, E10, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng E5, E10;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất xây dựng giá mua tối thiểu, thuế xuất khẩu, nhập khẩu với sắn nguyên liệu để phục vụ sản xuất ethanol;

d) Nghiên cứu đề xuất cơ chế quản lý giá E100 đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên tham gia sản xuất, kinh doanh E100 và xăng sinh học.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Rà soát quy hoạch vùng nguyên liệu sắn, có giải pháp phù hợp, bảo đảm giữ vững, ổn định vùng nguyên liệu và lợi ích của người nông dân;

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu phát triển giống sắn mới có năng suất cao nhằm đáp ứng nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất ethanol.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng xăng E5, E10, E100; sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể

Đẩy mạnh công tác truyền thông về nhiên liệu sinh học trong các cơ quan, hướng dẫn cụ thể theo hướng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước bắt buộc sử dụng xăng E5 cho các phương tiện vận tải đường bộ khi trên địa bàn có đủ nguồn cung.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông về nhiên liệu sinh học ở địa phương; chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc sử dụng xăng E5 đến khách hàng, người tiêu dùng;

- Căn cứ vào thực tế tại các địa phương, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể theo hướng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn bắt buộc sử dụng xăng E5 cho các phương tiện vận tải đường bộ khi trên địa bàn có đủ nguồn cung;

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan tại địa phương, đảm bảo đến 30 tháng 11 năm 2015 đạt tối thiểu 50% số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc địa phương bán xăng E5;

- Định kỳ ngày 20 hàng tháng báo cáo về Bộ Công Thương tình hình thực hiện sản xuất, kinh doanh xăng E5 của tháng trước và kế hoạch thực hiện của các tháng tiếp theo.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông về nhiên liệu sinh, học ở địa phương, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch pha chế và phân phối xăng E5 theo đúng Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về nhiên liệu sinh học trong các cơ quan, hướng dẫn cụ thể theo hướng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn bắt buộc sử dụng xăng E5 cho các phương tiện vận tải đường bộ khi trên địa bàn có đủ nguồn cung.

7. Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu và các tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu

a) Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm pha chế, phối trộn xăng E5, mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng E5, mục tiêu đến 30 tháng 11 năm 2015 đạt tối thiểu 50% số lượng cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của mình tại 08 địa phương: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu bán xăng E5;

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ đầu tư các trạm pha chế, phối trộn xăng E5, mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng E5 đến 30 tháng 11 năm 2015 gửi về Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 9 năm 2015 để phục vụ quản lý; định kỳ ngày 20 hàng tháng báo cáo về Bộ Công Thương tình hình sản xuất, kinh doanh xăng E5 của tháng trước và kế hoạch thực hiện của các tháng tiếp theo;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kinh doanh xăng dầu tại 08 địa phương: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát tiến độ phát triển các cửa hàng bán lẻ xăng E5 tại địa phương; đăng ký kế hoạch kinh doanh xăng E5 với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Các thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu

Mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng E5, mục tiêu đến 30 tháng 11 năm 2015 đạt tối thiểu 50% số lượng cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của mình tại 08 địa phương: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu bán xăng E5.

8. Các doanh nghiệp sản xuất ethanol nhiên liệu

Đảm bảo nguồn cung từ các nhà máy sản xuất E100; phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất cơ chế quản lý giá E100 đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên tham gia sản xuất, kinh doanh E100 và xăng sinh học.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu23/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2015
Ngày hiệu lực31/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 23/CT-TTg thực hiện 53/2012/QĐ-TTg phối trộn nhiên liệu sinh học và truyền thống xăng sinh học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 23/CT-TTg thực hiện 53/2012/QĐ-TTg phối trộn nhiên liệu sinh học và truyền thống xăng sinh học
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu23/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành31/08/2015
        Ngày hiệu lực31/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 23/CT-TTg thực hiện 53/2012/QĐ-TTg phối trộn nhiên liệu sinh học và truyền thống xăng sinh học

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 23/CT-TTg thực hiện 53/2012/QĐ-TTg phối trộn nhiên liệu sinh học và truyền thống xăng sinh học

           • 31/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực