Chỉ thị 24/2009/CT-UBND

Chỉ thị 24/2009/CT-UBND về tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp xây dựng cơ bản năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Chỉ thị 24/2009/CT-UBND giải pháp xây dựng cơ đã được thay thế bởi Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 27/01/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/2009/CT-UBND giải pháp xây dựng cơ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2009/CT-UBND

Vĩnh Yên, ngày 17 tháng 04 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009

Quí I năm 2009, trước tình hình suy thoái của nền kinh tế thế giới và sự ảnh hưởng suy giảm kinh tế ở Việt Nam, mặc dù các cấp, các ngành trên toàn tỉnh đã cố gắng nỗ lực trong thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ, song Quí I năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn giảm 10,95% so với năm 2008; thu ngân sách dự kiến năm 2009 giảm 2.500 tỷ đồng so với kế hoạch của Quốc hội giao; sản xuất kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn nặng nề; tỷ lệ thực hiện nguồn vốn xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Phúc trong Quí I năm 2009 đạt rất thấp... Đây là những khó khăn, thách thức rất lớn đối với tỉnh ta.

Thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, năm 2009 tỉnh phấn đấu thực hiện được từ 80 đến 90% các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung (3.377 tỷ đồng), trong đó, ưu tiên các công trình trọng điểm, các dự án về nông nghiệp, nông thôn và các dự án trọng điểm khác được cấp có thẩm quyền quyết định; tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong thực hiện các dự án xây dựng cơ bản để đảm bảo tăng cường quản lý nhà nước, chống thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản.

Để đảm bảo thực hiện tốt các giải pháp trong công tác xây dựng cơ bản năm 2009, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị các cấp, các ngành tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

1.1. Trong Quí II năm 2009, tổng hợp rà soát xong danh mục các dự án đầu tư xây dựng thuộc nhóm được chỉ định thầu theo thẩm quyền do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và các dự án đầu tư trên 5 tỷ đồng UBND tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ để thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét quyết định (riêng các dự án đầu tư xây dựng thuộc nhóm được chỉ định thầu theo thẩm quyền do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định (đợt 1) hoàn thành trong tháng 4/2009);

1.2. Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư rà soát từng dự án thuộc thẩm quyền, nêu cụ thể khó khăn vướng mắc, nguyên nhân (kể cả các nguyên nhân về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng), báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết trước 30/4/2009. Đồng thời có giải pháp thiết thực thực hiện từng dự án bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản. Quá thời hạn trên nếu không báo cáo, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm, UBND tỉnh thực hiện cơ chế điều chuyển nguồn vốn.

1.3. Phân khai chi tiết vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng theo qui định của pháp luật trước ngày 30/6/2009.

2. UBND các huyện, thành, thị và các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện quyết liệt việc bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án. UBND cấp huyện sớm thành lập tiểu ban hoặc các tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo chuyên môn hoá và dành thời gian cho cán bộ tập trung vào nhiệm vụ này.

3. Các sở, ban, ngành, trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác xây dựng cơ bản, cụ thể:

3.1. Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật thanh tra các dự án về các nôi dung: Kỹ thuật của dự án, năng lực nhà thầu, chất lượng tư vấn thiết kế, thẩm định giá, thiết kế dự toán… nếu thấy cần thiết.

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn để kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng cơ bản một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (về thủ tục xây dựng cơ bản, về giá, về tiến độ dự án), đối tượng kiểm tra là chủ đầu tư và nhà thầu. Đoàn kiểm tra liên ngành bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2009, Trưởng đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra trước ngày 30/7/2009.

3.3. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo thanh tra chuyên ngành kiểm tra tiến độ xây dựng cơ bản ở từng ngành; báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh trước ngày 30/6/2009.

3.4. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra năng lực của các đơn vị tư vấn thiết kế theo qui định của pháp luật; đề xuất biện pháp xử lý các đơn vị tư vấn thiết kế vi phạm pháp luật; thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh danh sách các đơn vị tư vấn không có đủ năng lực và điều kiện hành nghề tư vấn. Kết quả kiểm tra báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/5/2009.

3.5. Kho bạc nhà nước tỉnh có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện giải ngân và đề xuất xử lý tồn tại đối với các dự án xây dựng cơ bản, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2009.

3.6. Giao Sở Tài chính chủ trì cùng một số ngành kiểm tra việc thực hiện quyết toán xây dựng cơ bản các dự án; đề xuất xử lý các dự án chậm quyết toán; báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra trước ngày 30/8/2009.

3.7. Giao Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh chỉ đạo và thực hiện kiểm tra một số dự án xây dựng cơ bản có đơn thư khiếu nại, tố cáo và có dấu hiệu vi phạm, hoặc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

3.8. Giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập bộ phận tiếp nhận, xử lý vướng mắc của các doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Bộ phận này bắt đầu hoạt động từ 30/5/2009.

3.9. Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị có kế hoạch tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án xây dựng cơ bản theo Chỉ thị này.

4. Các cấp, các ngành có trách nhiệm thực hiện nghiêm một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, cụ thể như sau:

4.1. Cải cách thủ tục hành chính trong công tác thẩm định dự án, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thẩm định so với quy định tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị tham gia ý kiến của cơ quan đầu mối thẩm định dự án, cơ quan quản lý nhà nước được xin ý kiến phải có văn bản trả lời. Nếu quá thời hạn trên không có ý kiến trả lời thì coi như đồng ý; cơ quan đầu mối thẩm định dự án (cơ quan xin ý kiến) có quyền tổng hợp trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án; cơ quan được xin ý kiến phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến tham gia của mình.

4.2. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nếu có đủ điều kiện triển khai thực hiện và nhà thầu cam kết thực hiện đúng tiến độ thì nhà thầu được tạm ứng 50% vốn theo giá trị hợp đồng; nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiến độ thực hiện, chất lượng công trình.

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các nhà thầu, đơn vị tư vấn về xây dựng cơ bản có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xây dựng cơ bản và Chỉ thị này. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng tập thể, từng cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản năm 2009. Những đơn vị để chậm tiến độ xây dựng cơ bản phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh; mọi vi phạm trong xây dựng cơ bản sẽ bị xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc thực hiện, định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để được chỉ đạo./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2009
Ngày hiệu lực27/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/01/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 24/2009/CT-UBND giải pháp xây dựng cơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/2009/CT-UBND giải pháp xây dựng cơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Ngọc Phi
        Ngày ban hành17/04/2009
        Ngày hiệu lực27/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/01/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 24/2009/CT-UBND giải pháp xây dựng cơ

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/2009/CT-UBND giải pháp xây dựng cơ