Quyết định 272/QĐ-CT

Quyết định 272/QĐ-CT năm 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/QĐ-CT

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 14/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc cấp bù kinh phí miễn thuỷ lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thuỷ lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh;

Căn cứ kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và xét đề nghị của Sở Tư pháp tại văn bản số 21/STP- KT&TDTHPL ngày 21/01/2011; sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 177 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành, gồm: 25 Nghị quyết của HĐND tỉnh; 76 Quyết định; 76 Chỉ thị của UBND tỉnh. (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Tổng số: 177 văn bản, trong đó: - Nghị quyết của HĐND tỉnh: 25 văn bản;

- Quyết định của UBND tỉnh: 76 văn bản;

- Chỉ thị của UBND tỉnh: 76 văn bản.

STT

Tên, số ký hiệu, ngày, tháng, năm , cơ quan ban hành, trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

I

NGHỊ QUYẾT

 

 

1.

Nghị quyết số 08/2000/NQ-HĐND ngày 06/10/2000 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định các khoản đóng góp phục vụ học sinh trong nhà trường phổ thông công lập.

26/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh.

2.

Nghị quyết số 13/2003/NQ-HĐ ngày 04/8/2003 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định những nguyên tắc sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh và khu du lịch Đại Lải - xã Ngọc Thanh - huyện Mê Linh.

26/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh.

3.

Nghị quyết số 15/2003/NQ-HĐ ngày 04/8/2003 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng các loại phí thuộc thẩm quyền HĐND trên địa bàn tỉnh.

09/7/2007

Đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

4.

Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐND ngày 25/5/2004 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc miễn, giảm thuỷ lợi phí cho các hộ nông dân sử dụng nước trồng trọt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

18/5/2007

Đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND ngày 11/5/2007 của HĐND Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ 100% thuỷ lợi phí cho sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007-2011.

5.

Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐ ngày 25/5/2004 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bố trÝ đất sử dụng làm dịch vụ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp.

22/12/2008

Đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

6.

Nghị quyết số 18/2004/NQ-HĐ ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về ngân sách tỉnh cấp cho ngân sách cấp xã để hỗ trợ cho Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

24/12/2007

Nội dung này đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quy định số lượng, mức hỗ trợ cho một số chức danh hoạt động ở cấp xã; ở thôn, Tổ dân phố và hỗ trợ hoạt động cho Tổ dân vận, Tổ hoà giải và Tổ liên gia tự quản ở cơ sở.

7.

Nghị quyết số 29/2004/NQ-HĐ ngày 21/12/2004 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

09/7/2007

Đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

8.

Nghị quyết số 30/2004/NQ-HĐ ngày 21/12/2004 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2005 - 2009.

Hết ngày 31/12/2009

Hết giai đoạn thực hiện theo quy định trong văn bản.

9.

Nghị quyết số 34/2004/NQ-HĐ ngày 21/12/2004 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định chế độ khen thưởng cho học sinh giỏi, giáo viên và cán bộ quản lý có học sinh giỏi.

05/9/2009

Đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định chế độ khen thưởng cho học sinh, sinh viên giỏi, giáo viên và cán bộ quản lý có học sinh giỏi.

10.

Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định một số chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ, hướng dẫn viên thể dục, thể thao.

24/12/2007

Đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao và chế độ chi tiêu cho các giải thi đấu thể thao.

11.

Nghị quyết số 09/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

09/7/2007

Đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 04/07/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

12.

Nghị quyết số 10/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

26/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh.

13.

Nghị quyết số 12/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc trích ngân sách hỗ trợ cho Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Vĩnh Phúc.

07/01/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc trích ngân sách hỗ trợ cho Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2010-2015.

14.

Nghị quyết số 13/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc trích ngân sách hỗ trợ cho Quỹ hỗ trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc.

07/01/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc trích ngân sách hỗ trợ cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2010-2015.

15.

Nghị quyết số 14/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định tỷ lệ phân chia cho ngân sách các cấp nguồn thu từ quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

26/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh.

16.

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 14/4/2006 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về mức thu phí qua phà Then, phà Đức Bác.

09/7/2007

Đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

17.

Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND ngày 14/4/2006 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ Quỹ phát triển tài năng trẻ tỉnh Vĩnh Phúc.

07/01/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc trích ngân sách hỗ trợ cho Quỹ phát triển tài năng trẻ tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2010-2015.

18.

Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND ngày 17/7/2006 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định một số khoản chi cho hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009.

02/8/2008

Đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của HĐND các cấp.

19.

Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND ngày 18/12/2006 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn từ ngân sách tỉnh giai đoạn 2007- 2010.

09/7/2007

Đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2007 - 2010.

20.

Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND ngày 18/12/2006 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn, bản.

26/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh.

21.

Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND ngày 11/5/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ 100% thuỷ lợi phí cho sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007-2011.

02/8/2008

Đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc miễn thuỷ lợi phí cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

22.

Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2007-2010.

02/8/2009

Đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2009 - 2015.

23.

Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

26/12/2010

Đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

24.

Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc miễn thuỷ lợi phí cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

26/12/2010

Đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc cấp bù kinh phí miễn thuỷ lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thuỷ lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh.

25.

Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

 

 

- Điều 2 hết hiệu lực vào ngày 02/8/2009

 

 

 

- Điều 1 hết hiệu lực vào ngày 06/11/2009

Nghị quyết này chỉ có 02 điều, đều đã bị sửa đổi:

- Điều 2 bị sửa đổi tại Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điều 1 bị sửa đổi tại Điều 1 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND ngày 29/10/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND.

II

QUYẾT ĐỊNH

 

 

26.

Quyết định số 465/QĐ-UB ngày 13/5/1997 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định về quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.

29/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

27.

Quyết định số 1196/QĐ-UB ngày 19/9/1997 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng quỹ dự trữ thuốc bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc.

29/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

28.

Quyết định số 1961/QĐ-UB ngày 31/12/1997 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng.

23/9/2007

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

29.

Quyết định số 667/1998/QĐ-UB ngày 03/02/1998 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi Quyết định số 02/QĐ-UB ngày 13/01/1997 của UBND tỉnh về việc thành lập Sở Xây dựng.

28/5/2004

 

Quyết định số 667/1998/QĐ-UB sửa đổi phần chức năng, nhiệm vụ của Sở xây dựng; tuy nhiên ngày 28/5/2004, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 1655/QĐ-UB về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Vĩnh phúc thay thế Quyết định số 667/1998/QĐ-UB ngày 03/02/1998 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

30.

Quyết định số 1412/1998/QĐ-UB ngày 26/5/1998 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống.

19/7/2007

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ và kỷ niệm ngày truyền thống.

31.

Quyết định số 1498/1999/QĐ-UB ngày 21/6/1999 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ tín dụng, phát triển khoa học- công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.

20/10/2007

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.

32.

Quyết định số 2254/1999/QĐ-UB ngày 13/9/1999 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định về quản lý giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

29/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

33.

Quyết định số 2292/2000/QĐ-UB ngày 17/11/2000 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cấp các ngành trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

23/9/2007

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành, tổ chức cá nhân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

34.

Quyết định số 2493/2000/QĐ-UB ngày 07/11/2000 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thu các khoản đóng góp phục vụ học sinh trong các trường công lập tỉnh Vĩnh Phúc.

29/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

35.

Quyết định số 3022/2000/QĐ-UB ngày 26/12/2000 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành bản quy định về phân cấp quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

16/10/2009

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 06/10/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định về thực hiện quản lý giá trên địa bàn tỉnh.

36.

Quyết định số 38/2001/QĐ-UB ngày 09/01/2001 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành bản quy định tạm thời về việc quản lý dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông và bổ túc văn hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

05/7/2007

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông và bổ túc văn hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

37.

Quyết định số 1491/2001/QĐ-UB ngày 28/6/2001 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ tiền sử dụng đất ở cho cán bộ, công nhân viên chức chuyển công tác về Thị xã Vĩnh yên do tái lập tỉnh.

Hết ngày 31/12/2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

38.

Quyết định số 1573/2002/QĐ-UB ngày 24/4/2002 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp quản lý rừng và đất Lâm nghiệp cho UBND các huyện, thị xã.

29/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

39.

Quyết định số 1809/2002/QĐ-UB ngày 16/5/2002 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định tạm thời một số chế độ đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế .

01/8/2007

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 26/6/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định hỗ trợ giáo dục mầm non 2007-2010.

40.

Quyết định số 13/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với những người có trình độ cao và những người đến nhận công tác tại các xã miền núi khó khăn của tỉnh.

16/11/2008

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về một số chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

41.

Quyết định số 1382/2003/QĐ-UB ngày 24/4/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý và ưu đãi đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội thị xã Vĩnh Yên đến năm 2010.

29/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

42.

Quyết định số 1919/2003/QĐ-UB ngày 21/5/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định tạm thời về sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

29/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

43.

Quyết định số 3343/2003/QĐ-UB ngày 08/9/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định tạm thời về sử dụng quỹ đất tại khu du lịch Đại Lải, huyện Mê Linh để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

29/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

44.

Quyết định số 3467/QĐ-UB ngày 16/9/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường.

15/9/2008

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 05/9/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

45.

Quyết định số 3468/2003/QĐ-UB ngày 16/9/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành biểu mức thu các loại phí trên địa bàn tỉnh.

09/07/2007

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

46.

Quyết định số 3498/2003/QĐ-UB ngày 18/9/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ.

23/11/2008

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.

47.

Quyết định số 3641/2003/QĐ-UB ngày 30/9/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành bảng giá nhà ở xây mới.

16/3/2009

Ngày 06/3/2008 UBND tỉnh đã ban hành Bảng giá nhà ở xây dựng mới được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về ban hành quy định thực hiện bồi thường, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

48.

Quyết định số 5159/QĐ-UB ngày 16/12/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Thanh tra tỉnh.

28/12/2009

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.

49.

Quyết định số 1213/2004/QĐ-UB ngày 19/4/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công nghiệp.

08/8/2008

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc.

50.

Quyết định số 1655/QĐ-UB ngày 28/5/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

29/6/2009

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 19/6/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

51.

Quyết định số 1877/2004/QĐ-UB ngày 14/6/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004- 2009.

09/07/2007

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 29/6/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

52.

Quyết định số 1893/2004/QĐ-UB ngày 15/6/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm Hội nông dân tỉnh Vĩnh Phúc.

29/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

53.

Quyết định số 2726/2004/QĐ-UB ngày 09/8/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định đội mũ bảo hiểm trên các tuyến đường trong tỉnh.

29/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

54.

Quyết định số 2728/2004/QĐ-UB ngày 09/8/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Vĩnh Phúc.

14/11/2008

Không còn đối tượng điều chỉnh, lý do:

- Ngày 04/4/2008 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông;

- Ngày 04/11/2008 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc.

55.

Quyết định số 3888/2004/QĐ-UB ngày 29/10/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Sở Thể dục thể thao tỉnh.

08/8/2008

Không còn đối tượng điều chỉnh, lý do:

- Ngày 04/4/2008 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 1008/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Thể dục Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc;

- Ngày 29/7/2008 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

56.

Quyết định 3930/2004/QĐ-UB ngày 05/11/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy chế tuyển dụng, điều động, miễn nhiệm, cho thôi việc và chế độ tập sự đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

29/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

57.

Quyết định số 4993/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Trung tâm Giáo dục và dạy nghề thuộc Hội người mù tỉnh Vĩnh Phúc.

29/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

58.

Quyết định số 226/2005/QĐ-UB ngày 21/01/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.

04/8/2008

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 25/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

59.

Quyết định số 302/2005/QĐ-UB ngày 27/ 01/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

31/3/2007

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 21/03/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định thực hiện bồi thường, đơn giá bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

60.

Quyết định số 365/2005/QĐ-UB ngày 01/02/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

07/4/2008

Không còn đối tượng điều chỉnh vì ngày 07/4/2008 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 1028/QĐ-UBND về việc giải thể Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc.

61.

Quyết định số 823/2005/QĐ-UB ngày 29/3/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã.

29/4//2010

Bị thay thế bởi Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 19/4//2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành, thị.

62.

Quyết định số 1166/2005/QĐ-UB ngày 29/4/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

20/9/2008

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

63.

Quyết định số 1167/2005/QĐ-UB ngày 29/4/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá - Thông tin.

08/8/2008

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

64.

Quyết định số 1168/2005/QĐ-UB ngày 29/4/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

05/03/2009

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 23/02/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

65.

Quyết định số 01/2005/QĐ-UB ngày 04/5/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

07/9/2008

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 28/8/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.

66.

Quyết định số 13/2005/QĐ-UBND ngày 08/7/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.

15/02/2009

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

67.

Quyết định số 22/2005/QĐ-UB ngày 04/08/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc.

14/02/2010

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 09/2010/QĐ-UB ngày 04/02/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc.

68.

Quyết định số 26/2005/QĐ-UBND ngày 16/9/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động của xe công nông tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

07/3/2009

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định về quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.

69.

Quyết định số 28/2005/QĐ-UBND ngày 21/9/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định phân loại các tuyến đường tỉnh để tính giá cước vận tải đường bộ.

07/3/2007

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 14/2007/QĐ-CT ngày 07/3/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành việc phân loại đường tỉnh để tính giá cước vận tải đường bộ năm 2007 thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc .

70.

Quyết định số 37/2005/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

08/02/2010

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

71.

Quyết định số 38/2005/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

08/11/2009

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc.

72.

Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 23/01/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh.

04/8/2009

Ngày 04/8/2009 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 2415/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

73.

Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 17/02/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về bổ sung Quyết định số 302/2005/QĐ-UBND ngày 27/01/2005 về đơn giá bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

31/3/2007

Quyết định số 302/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 21/03/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định thực hiện bồi thường, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

74.

Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 17/02/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn.

24/4/2009

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.

75.

Quyết định số 24a/2006/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định chế độ chính sách khen thưởng đối với vận động viên, trọng tài, hướng dẫn viên thể dục thể thao.

29/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

76.

Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 04/04/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi để xây dựng các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch dịch vụ và đô thị mới tập trung.

19/3/2008

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 04/02/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định về hỗ trợ bằng giao đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp hoặc bằng tiền khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

77.

Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về điều chỉnh mức thu và chi phí khắc dấu trên địa bàn tỉnh.

29/12/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

78.

Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 28/4//2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về điều chỉnh mức thu phí qua phà bến Then và Đức Bác.

07/10/2007

Đã bị thay thế bởi Quyết định 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9//2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 về việc ban hành mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

79.

Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 11/5/2006 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc.

08/8/2008

Không còn đối tượng điều chỉnh, lý do:

- Ngày 04/4/2008, UBND tỉnh Vĩnh phúc đã ban hành Quyết định số 1011/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng vào Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc;

- Ngày 29/7/2008 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội Vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

80.

Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND ngày 14/9/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại.

08/8/2008

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc.

81.

Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 14/9/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch.

08/8/2008

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

82.

Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 06/10/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

08/02/2010

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 29/01/2010 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

83.

Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 06/10/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để xác định giá đất giao có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

26/7/2010

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 13/10/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để xác định giá đất giao có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

84.

Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 13/10/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bổ sung Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND ngày 14/9/2006 về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại.

08/8/2008

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc.

85.

Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 13/10/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bổ sung Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 14/9/2006 về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch.

08/8/2008

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

86.

Quyết định số 81/2006/QĐ-UBND ngày 05/12/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo hệ thống đơn giá mới của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ xây dựng trên địa bàn tỉnh.

09/4//2008

Ngày 09/4//2008 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

87.

Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2007.

Hết ngày 31/12/2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

88.

Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về bổ sung sửa đổi Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định giá đất trên địa bàn tỉnh 2007.

Hết ngày 31/12/2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

89.

Quyết định số 14/2007/QĐ-CT ngày 07/03/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành việc phân loại đường tỉnh để tính giá cước vận tải đường bộ 2007 thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hết ngày 31/12/2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

 

90.

Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 21/03/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định thực hiện bồi thường, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

16/3/2008

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 06/03/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định thực hiện bồi thường, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

91.

Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 24/5/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp quyết định đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước đối với Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

18/7/2009

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của UBND tỉnh về việc thực hiện phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

92.

Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 31/7/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh quy định giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2007.

Hết ngày 31/12/2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

93.

Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ một số điểm của Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với những người có trình độ cao và những người đến nhận công tác tại các xã miền núi khó khăn của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

16/11//2008

Bị thay thế bởi Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 06/11//2008 của UBND tỉnh về ban hành quy định thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

94.

Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2008.

Hết ngày 31/12/2008

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

95.

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 04/02/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định về hỗ trợ bằng giao đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp hoặc bằng tiền khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

08/3/2009

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 26/02/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao đất dịch vụ hoặc đất ở theo Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

96.

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 06/03/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định thực hiện bồi thường, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

11/4/2009

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

97.

Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 19/6/2008 của UBND tỉnh về sửa đổi một số điểm Bảng đơn giá nhà ở xây dựng mới ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 của UBND tỉnh.

11/4/2009

Ngày 01/4/2009 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Bảng giá số 1A nhà ở xây dựng mới kèm theo Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND về ban hành quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

98.

Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009.

Hết ngày 31/12/2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

99.

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quyết định ban hành quy định về quản lý và điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 tỉnh Vĩnh Phúc.

Hết ngày 31/12/2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

100.

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 26/02/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao đất dịch vụ hoặc đất ở theo Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

21/11/2009

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định giải quyết đất dịch vụ hoặc đất ở theo Nghị quyết 15/2004/NQ-HĐND Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp sang mục đích sản xuất phi nông nghiệp.

101.

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

20/11/2009

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 10/11/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

III

CHỈ THỊ

 

 

102.

Chỉ thị số 02/CT ngày 21/01/1997 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị này không còn phù hợp với pháp luật hiện hành. Việc quản lý, sử dụng pháo hiện nay thực hiện theo quy định của Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

103.

Chỉ thị số 07/CT ngày 19/02/1997 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức nhà nước.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn của tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

104.

Chỉ thị số 12/CT-UB ngày 20/3/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 1996-2000 và định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010.

Hết ngày 31/12/1997

Do việc xây dựng kế hoạch đã được thực hiện xong.

105.

Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 12/5/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện Pháp lệnh thú y.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn của tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

106.

Chỉ thị số 20/CT-UB ngày 15/5/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Chỉ thị số 675/TTg ngày 13/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh công thương và dịch vụ ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

 

107.

Chỉ thị số 21/CT-UB ngày 16/5/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc mở cuộc vận động xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em Vĩnh Phúc.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

 

108.

Chỉ thị số 24/CT-UB ngày 22/5/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc mở cuộc vận động lập quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

109.

Chỉ thị số 30/CT-UB ngày 01/7/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức và vận động toàn dân ăn muối I ốt.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn do đó không còn phát huy tác dụng.

110.

Chỉ thị 40/CT-UB ngày 20/11/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong việc chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

111.

Chỉ thị số 41/CT-UB ngày 24/11/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức phong trào toàn dân diệt chuột.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn do đó không còn phát huy tác dụng.

112.

Chỉ thị số 20/CT-UB ngày 27/7/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường công tác phòng, chống úng bảo vệ sản xuất.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

113.

Chỉ thị số 24/CT-UB ngày 04/9/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các Luật Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

114.

Chỉ thị số 74/CT-UB ngày 09/11/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác quản lý thị trường thuốc chữa bệnh dùng cho người và phòng, chống thuốc giả trên địa bàn tỉnh.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

 

 

115.

Chỉ thị số 02/CT-UB ngày 25/01/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường công tác bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

116.

Chỉ thị số 15/1999/CT-UB ngày 29/4/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải ngân vốn phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

117.

Chỉ thị số 16/CT-UB ngày 17/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

118.

Chỉ thị số 17/1999/CT-UB ngày 25/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường bảo vệ môi trường, hưởng ứng ngày môi trường thế giới.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

 

119.

Chỉ thị số 18/1999/CT-UB ngày 10/6/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quản lý, phát hành sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

120.

Chỉ thị số 21/1999/UB-CT 14/8/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường quản lý lưới điện nông thôn, đảm bảo giá trần bán điện tiêu dùng sinh hoạt cho hộ dân nông thôn không quá 700đ/KWh.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

121.

Chỉ thị số 22/1999/CT-UB ngày 28/9/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn mang tính thời sự, cần thiết nữa vì việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đã đi vào nề nếp.

122.

Chỉ thị số 08/2000/CT-UB ngày 05/4/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường quản lý lưu hành và sử dụng xe công nông.

07/3/2009

Không còn đối tượng điều chỉnh (hiện nay xe công nông đã bị cấm lưu hành theo quy định tại Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định về việc quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ, bốn bánh tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh).

123.

Chỉ thị số 10/2001/CT-UB ngày 03/7/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường chỉ đạo, làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam ở địa phương.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

124.

Chỉ thị số 11/2001/CT-UB ngày 09/7/2001 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Nghị định 08/2001/CP của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Căn cứ thực hiện hết hiệu lực: Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đã bị thay thế bởi Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

125.

Chỉ thị số 12/2001/CT-UB ngày 19/7/2001 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác quản lý đê và các công trình thuỷ lợi.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

126.

Chỉ thị số 16/CT-UB ngày 31/8/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường thực hiện một số mặt công tác quốc phòng ở địa phương trong tình hình mới.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Hầu hết các nội dung của văn bản không còn phù hợp với pháp luật hiện hành.

 

127.

Chỉ thị số 05/2002/CT-UB ngày 24/4/2002 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Trách nhiệm của 1 số sở, ngành nêu trong Chỉ thị không còn phù hợp, vì theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của một số sở, ngành đã thay đổi như: Sở Tài chính vật giá; Sở Địa chính…

128.

Chỉ thị số 07/2002/CT-UB ngày 25/4/2002 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân; xây dựng tư nhân; khai thác tài nguyên cát, sỏi, đất, đá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Hầu hết nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Luật Thuế 2007.

129.

Chỉ thị số 10/2002/CT-UB ngày 07/8/2002 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường các biện pháp hạn chế tai nạn mô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh.

31/12/2002

Chỉ thị này ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 của Chính phủ về một số giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2002; Công văn số 100/UBATGTQG ngày 26/7/2002 của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay .

130.

Chỉ thị số 15/2002/CT-UB ngày 03/12/2002 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị cơ bản không còn phù hợp với pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiện hành (Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành).

131.

Chỉ thị số 11/2003/CT-UB ngày 04/8/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai Nghị định số 58/2001/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý, sử dụng con dấu.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính Phủ về quản lý, sử dụng con dấu đã bị sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu, do đó các nội dung của Chỉ thị này không còn phù hợp với pháp luật hiện hành.

132.

Chỉ thị số 16/2003/CT-UB ngày 24/11/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu chương trình dân số - Gia đình và trẻ em đến năm 2005-2010.

07/8/2009

Hiện nay HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 về chương trình dân số - kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2009 – 2015, vì vậy các mục tiêu chương trình Dân số - Gia đình và Trẻ em giai đoạn 2005-2010 mà chỉ thị này chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện đã lạc hậu.

133.

Chỉ thị số 01/2004/CT-UB ngày 07/01/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyên truyền, giáo dục và phổ biến thực hiện Luật Thống kê.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Do Luật Thống kê đã qua gần 6 năm thực hiện và đi vào nề nếp. Nội dung của Chỉ thị đến nay không còn tính thời sự, không phát huy tác dụng.

134.

Chỉ thị số 05/2004/CT-UB ngày 25/3/2004của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19-11-2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Hầu hết nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

135.

Chỉ thị số 08/2004/CT-UB ngày 31/5/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ.

 

21/5/2006

Nội dung tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy, nổ đã được chỉ thị tại Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND ngày 11/5/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy.

136.

Chỉ thị số 09/2004/CT-UB ngày 15/6/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường quản lý hoạt động thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước ngầm trên địa bàn tỉnh.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Căn cứ thực hiện (Quyết định 05/2003/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp Giấy phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất) hết hiệu lực do bị Quyết định 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất thay thế; theo đó, đối tượng điều chỉnh đã có sự thay đổi.

137.

Chỉ thị số 11/2004/CT-UB 28/6/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm xăng dầu.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Ngày 31/8/2004, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 14/2004/CT-UB về việc tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí xăng dầu

138.

Chỉ thị số 14/2004/CT-UB 31/8/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí xăng dầu.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành, do đó không còn phát huy tác dụng.

139.

Chỉ thị số 22/2004/CT-UB ngày 28/10/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của tỉnh Vĩnh phúc.

Hết ngày 31/12/2004

Vì việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 đã được xây dựng xong trong năm 2004.

140.

Chỉ thị số 09/2005/CT-UB ngày 29/4/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Hết ngày 31/12/2005

Chỉ thị chủ yếu để phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, trong đó có những mốc thời gian cụ thể cho một số nhiệm vụ, đến nay không còn phát huy tác dụng.

141.

Chỉ thị số 15/2005/CT-UBND ngày 01/7/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trật tự trong thời gian Đại hội Đảng các cấp.

Hết ngày 31/12/2005

Chỉ thị chủ yếu để phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, đến nay không còn phát huy tác dụng.

142.

Chỉ thị số 19/2005/CT-UBND ngày 18/11/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 108/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ khẩu.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Căn cứ thực hiện đã hết hiệu lực thi hành. Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật cư trú bãi bỏ Nghị định 51/1997/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu; Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 về đăng ký và quản lý hộ khẩu.

143.

Chỉ thị 13/2006/CT-UBND ngày 25/01/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8).

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Chỉ thị ban hành nhằm chỉ đạo triển khai ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đến nay, việc triển khai, tổ chức thực hiện đã đi vào nề nếp, không còn tính thời sự.

144.

Chỉ thị số 37/2006/CT-UBND ngày 18/5/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh.

10/4/2008

Toàn bộ nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với giai đoạn hiện nay. Mặt khác, năm 2008 đã có Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND ngày 01/4/2008 của UBND tỉnh Vĩnh phúc về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

145.

Chỉ thị số 44/2006/CT-UBND ngày 30/6/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

Hết ngày 31/12/2006

Do việc xây dựng kế hoạch đã được thực hiện xong.

146.

Chỉ thị số 66/2006/CT-UBND ngày 07/9/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường chỉ đạo công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

Hầu hết các nội dung của văn bản không còn phù hợp với thực tiễn, do đó, không còn phát huy tác dụng.

147.

Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND ngày 03/01/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007.

Hết ngày 31/12/2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

148.

Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND ngày 12/01/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2006-2007.

Hết ngày 30/4/2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

149.

Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND ngày 16/01/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường các biện pháp đảm bảo ổn định xã hội và thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong dịp tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007.

Hết ngày 28/02/2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

150.

Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND ngày 16/3/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tập trung chỉ đạo tuyên truyền thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu QH khoá XII.

Hết ngày 31/5/2007

Nội dung Chỉ thị nhằm phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII, đến nay không còn phát huy tác dụng.

151.

Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND ngày 13/4/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tai năm 2007.

Hết ngày 31/12/2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

152.

Chỉ thị số 30/2007/CT-UBND ngày 19/6/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tập trung đợt cao điểm phòng chống ma tuý năm 2007 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hết ngày 31/12/ 2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

153.

Chỉ thị số 37/2007/CT-UBND ngày 03/7/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.

Hết ngày 31/12/2008

Các nội dung của Chỉ thị đã được thực hiện xong.

154.

Chỉ thị số 50/2007/CT-UBND ngày 30/8/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2007-2008.

31/5/2008

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

155.

Chỉ thị số 61/2007/CT-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về đẩy mạnh thực hiện giải pháp phòng chống hạn hán Đông Xuân 2007-2008 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hết ngày 30/4/2008

Hết thời hạn thực hiện quy định trong văn bản .

156.

Chỉ thị số 62/2007/CT-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn, kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm 2007 và phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008.

Hết ngày 29/02/2008

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

157.

Chỉ thị số 63/2007/CT-UBND ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008.

Hết ngày 29/02/2008

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

158.

Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2008.

Hết ngày 31/12/2008

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

159.

Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND ngày 17/01/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008.

Hết ngày 31/12/2008

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

160.

Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND ngày 30/01/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.

Hết ngày 31/12/2008

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

161.

Chỉ thị số 18/2008/CT-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.

Hết ngày 31/12/2008

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

162.

Chỉ thị số 22/2008/CT-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008.

Hết ngày 31/12/2008

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

163.

Chỉ thị số 31/2008/CT-UBND ngày 27/6/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009.

Hết ngày 31/12/2009

Các nội dung của Chỉ thị đã được thực hiện xong.

164.

Chỉ thị số 34/2008/CT-UBND ngày 25/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2008.

Hết ngày 31/12/2008

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản..

165.

Chỉ thị số 44/2008/CT-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2008-2009.

31/5/ 2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản..

166.

Chỉ thị số 62/2008/CT-UBND ngày 25/11/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tiếp tục các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường cuối năm 2008 và Phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.

Hết ngày 28/02/2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

167.

Chỉ thị số 65/2008/CT-UBND ngày 17/12/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết nguyên đán Kỷ Sửu 2009.

Hết ngày 28/02/2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

168.

Chỉ thị số 66/2008/CT-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2009.

Hết ngày 31/12/2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

169.

Chỉ thị số 69/2008/CT-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2009.

Hết ngày 31/12/2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

170.

Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND ngày 17/4/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp xây dựng cơ bản năm 2009.

Hết ngày 31/12/2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

171.

Chỉ thị số 26/2009/CT-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng cuối vụ Xuân 2009.

Hết ngày 30/4/2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

172.

Chỉ thị số 29/2009/CT-UBND ngày 13/5/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009.

31/12/2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

173.

Chỉ thị số 40/2009/CT-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009.

Hết ngày 31/12/2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

174.

Chỉ thị 44/2009/CT-UBND ngày 09/7/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 07/2007/NQ12 của Quốc hội.

09/12/2009

Nội dung Chỉ thị không còn phù hợp với quy định tại Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

175.

Chỉ thị số 48/2009/CT-UBND ngày 25/8/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010.

31/5/2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

176.

Chỉ thị số 61/2009/CT-UBND ngày 31/11/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2009-2010.

30/4/2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

177.

Chỉ thị số 62/2009/CT-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.

28/02/2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 272/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu272/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2011
Ngày hiệu lực27/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 272/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu272/QĐ-CT
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýĐặng Quang Hồng
       Ngày ban hành27/01/2011
       Ngày hiệu lực27/01/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Vĩnh Phúc

           • 27/01/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/01/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực