Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND về cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí tỉnh Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2010/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CẤP BÙ KINH PHÍ MIỄN THỦY LỢI PHÍ VÀ HỖ TRỢ PHÍ DỊCH VỤ THỦY LỢI NỘI ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16-12-2002;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04-4-2001;

Căn cứ Nghị định 115/2008/NĐ-CP ngày 14-11-2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28-11-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 115/2008/NĐ-CP sửa đổi 143/2003/NĐ-CP">36/2009/TT-BTC ngày 26-02-2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định cấp và hỗ trợ kinh phí thực hiện miễn thủy lợi phí trên địa bàn Vĩnh Phúc với những nội dung sau:

1. Cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 28-11-2008 của Chính phủ.

2. Hỗ trợ 100% phí dịch vụ thủy lợi nội đồng từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng (kênh nội đồng).

3. Hàng năm UBND tỉnh xây dựng dự toán cấp bù thủy lợi phí được miễn và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trình HĐND tỉnh quyết định.

4. Những địa phương không thể bố trí được công trình tưới hoặc có công trình tưới nhưng chưa ổn định về nguồn nước thì tiếp tục được đầu tư chuyển dịch cơ cấu cây trồng hoặc được đầu tư xây dựng hệ thống công trình tưới trong quy hoạch được duyệt phục vụ ổn định phát triển sản xuất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết; quy định cụ thể mức phí dịch vụ thủy lợi nội đồng cho phù hợp với từng vùng.

2. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 25-7-2008.

3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này, đã được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 16-12-2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2010/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 33/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/12/2010
Ngày hiệu lực 26/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí tỉnh Vĩnh Phúc
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 33/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Nguyễn Văn Chức
Ngày ban hành 22/12/2010
Ngày hiệu lực 26/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí tỉnh Vĩnh Phúc

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí tỉnh Vĩnh Phúc

  • 22/12/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/12/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực