Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND về miễn thuỷ lợi phí cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND miễn thuỷ lợi phí sản xuất nông lâm nuôi trồng thuỷ sản Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí tỉnh Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND miễn thuỷ lợi phí sản xuất nông lâm nuôi trồng thuỷ sản Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2008/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 25 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN THUỶ LỢI PHÍ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16-12-2002;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 04-4-2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28-11-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi và Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15-10-2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/NĐ-CP ngày 28-11-2003;

Căn cứ Thông tư số 154/2007/NĐ-CP Pháp lệnh Khai thác Bảo vệ Công trình thủy lợi">26/2008/TT-BTC ngày 28-3-2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15-10-2007 của Chính phủ

Trên cơ sở Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 11-6-2008 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND về việc hỗ trợ 100% thuỷ lợi phí cho sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007 - 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% thuỷ lợi phí cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

1. Về đối tượng, phương thức cấp bù kinh phí do miễn thuỷ lợi phí thực hiện theo Nghị định 154/2007/NĐ-CP ngày 15-10-2007 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28-11-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi và Thông tư số 154/2007/NĐ-CP Pháp lệnh Khai thác Bảo vệ Công trình thủy lợi">26/2008/TT-BTC ngày 28-3-2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 154 của Chính phủ.

2. Hỗ trợ thuỷ lợi phí từ vị trí cống đầu kênh đến mặt ruộng.

3. Hỗ trợ triển khai các dự án chuyển dịch cơ cấu cây trồng cụ thể hoặc đầu tư xây dựng các công trình tưới nhằm đảm bảo công bằng giữa các địa phương, cụ thể:

- Những địa phương có diện tích không thể bố trí được công trình tưới, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và được hỗ trợ phát triển sản xuất bằng các dự án cụ thể (kể cả các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội) được bố trí vào vốn XDCB hàng năm.

- Những địa phương có diện tích có thể xây dựng được công trình tưới hoặc đã có công trình nhưng chưa ổn định về nguồn nước thì tiếp tục được đầu tư xây dựng hệ thống công trình phục vụ tưới để ổn định phát triển sản xuất.

4. Tiếp tục thực hiện việc chuyển công tác quản lý, khai thác và dịch vụ tưới của các xã, HTX về các Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi quản lý theo nguyên tắc chuyển về Công ty phải đảm bảo chất lượng phục vụ tốt hơn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND ngày 11-5-2007 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ 100% thuỷ lợi phí cho sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007 - 2011 và được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 23-7-2008.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 21/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/07/2008
Ngày hiệu lực 02/08/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/12/2010
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND miễn thuỷ lợi phí sản xuất nông lâm nuôi trồng thuỷ sản Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND miễn thuỷ lợi phí sản xuất nông lâm nuôi trồng thuỷ sản Vĩnh Phúc
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 21/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành 25/07/2008
Ngày hiệu lực 02/08/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/12/2010
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND miễn thuỷ lợi phí sản xuất nông lâm nuôi trồng thuỷ sản Vĩnh Phúc

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND miễn thuỷ lợi phí sản xuất nông lâm nuôi trồng thuỷ sản Vĩnh Phúc