Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND về hỗ trợ 100% thuỷ lợi phí cho sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007- 2011 do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ban hành

Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND hỗ trợ 100% thuỷ lợi phí cho sản xuất trồng trọt đã được thay thế bởi Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND miễn thuỷ lợi phí sản xuất nông lâm nuôi trồng thuỷ sản Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 02/08/2008.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND hỗ trợ 100% thuỷ lợi phí cho sản xuất trồng trọt


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 09/2007/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 11 tháng 05 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ 100% THUỶ LỢI PHÍ CHO SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2007- 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
 KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26-11-2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16-12-2002;
Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 04-04-2001;
Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ – CP ngày 28-11-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo công trình Thuỷ lợi;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 34/TTr – UBND ngày 19-04-2007 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua đề án miễn thuỷ lợi phí cho sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% thuỷ lợi phí cho sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ: Là các hộ sử dụng nước tưới, tiêu cho sản xuất trồng lúa, rau màu, cây vụ đông, cây công nghiệp ngắn ngày trên địa bàn tỉnh (kể cả các hộ cán bộ, công nhân viên nông trường, trạm trại).

2. Phương thức hỗ trợ thuỷ lợi phí:

Hàng năm, ngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ thuỷ lợi; các xã, HTX có quản lý công trình thuỷ lợi. Việc hỗ trợ trên cơ sở bản đồ hệ thống tưới của tỉnh, hợp đồng diện tích tưới, tiêu và số nghiệm thu thực tế đúng yêu cầu về định mức kinh tế, kỹ thuật và nguyên tắc quản lý tài chính.

3. Hỗ trợ triển khai các dự án chuyển dịch cơ cấu cây trồng cụ thể hoặc đầu tư xây dựng các công trình tưới nhằm đảm bảo công bằng giữa các địa phương khi thực hiện hỗ trợ thuỷ lợi phí:

+ Đối với những địa phương có diện tích không thể bố trí được công trình tưới, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và được hỗ trợ phát triển sản xuất bằng các dự án cụ thể (kể cả các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội) được bố trí vào vồn XDCB hàng năm.

+ Những diện tích có thể xây dựng được công trình tưới hoặc đã có công trình tưới nhưng chưa ổn định về nguồn nước, tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống công trình phục vụ tưới để ổn định phát triển sản xuất.

Riêng năm 2007 các dự án, công trình phát sinh, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh lập phương án cụ thể thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

4. UBND tỉnh tổ chức triển khai làm điểm và thực hiện từng bước chuyển công tác quản lý, khai thác và dịch vụ tưới của các xã, HTX về các Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi quản lý.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Khi có văn bản của Chính phủ về thuỷ lợi phí, UBND tỉnh rà soát, đối chiếu, bổ sung cho phù hợp và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 14/2004/NQ – HĐND ngày 25-05-2004 của HĐND tỉnh khoá XIV.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08-05-2007./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- VPQH, VPCP;
- Bộ TC, KH&ĐT, NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ TP;
- TTTU, TTHĐND, UBND, MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Nghành, Đoàn thể;
- TTHĐND, UBND, MTTQ huyện, thị, thành;
- Báo VP, công báo, Cổng TTĐT tỉnh (đăng, đưa tin);
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2007
Ngày hiệu lực18/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND hỗ trợ 100% thuỷ lợi phí cho sản xuất trồng trọt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND hỗ trợ 100% thuỷ lợi phí cho sản xuất trồng trọt
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành11/05/2007
        Ngày hiệu lực18/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND hỗ trợ 100% thuỷ lợi phí cho sản xuất trồng trọt

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND hỗ trợ 100% thuỷ lợi phí cho sản xuất trồng trọt