Quyết định 67/2007/QĐ-UBND

Quyết định 67/2007/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quyết định 67/2007/QĐ-UBND giá đất tỉnh Vĩnh Phúc năm 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 70/2008/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2007/QĐ-UBND giá đất tỉnh Vĩnh Phúc năm 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 67/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC - NĂM 2008.

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật đất đai số 13/2003/QH 11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc phương pháp xác định các loại giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP trong đó quy định hàng năm UBND các tỉnh phải công bố công khai giá đất tại địa phươg;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 11 cho ý kiến về đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2008.

(Chi tiết quy định và Bảng giá đất kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008. Thay thế Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 và các quyết định trước đây của UBND tỉnh về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC- NĂM 2008.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Điều 1. Giá đất trong bảng quy định này là căn cứ để :

1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu các dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại điều 34 và điều 35 của Luật đất đai.

3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân trong các trường hợp quy định tại điều 33 của Luật đất đai ban hành năm 2003;

4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, Điều 59 của Luật đất đai năm 2003;

5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của Pháp luật;

6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích Quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại điều 39, điều 40 của Luật đất đai năm 2003;

7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai gây thiệt hại cho nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giá đất được xác định cho từng vị trí, từng loại đường phố, từng khu vực theo từng mục đích sử dụng trên phạm vi toàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm cụ thể hoá các quy định Pháp luật của Luật đất đai, Nghị định số 188 /2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ và Thông tư số 188/2004/NĐ-CP">114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính.

(Có bảng giá đất của từng Huyện, Thành phố, Thị xã kèm theo)

1. Giá đất được chia làm 3 nhóm:

- Nhóm đất nông nghiệp gồm: Đất trồng cây lâu năm; đất trồng cây hàng năm; đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thuỷ sản; đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và đất nông nghiệp khác.

- Nhóm đất phi nông nghiệp gồm: Đất ở tại nông thôn; đất ở tại đô thị; đất xây dựng các cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh.

- Nhóm đất chưa sử dụng là các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.

2. Phân vùng đất: Căn cứ vào điều kiện cụ thể của tỉnh Vĩnh phúc, đất được chia thành các vùng như sau: Đồng bằng, Trung du và Miền núi (miền núi bao gồm các xã theo quy định của Uỷ ban dân tộc).

3. Phân loại đô thị: Thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại 3; Thị xã Phúc Yên là đô thị loại 4; các thị trấn thị tứ là đô thị loại 5.

Điều 3. Xác định các loại giá đất :

Cơ sở để xác định các loại giá đất trong bản quy định này là giá đất ở địa phương tại thời điểm xây dựng ban hành văn bản phù hợp với khung giá của Chính phủ quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ cụ thể như sau :

1. Đối với nhóm đất nông nghiệp: giá đất được xác định theo từng hạng đất (hạng đất để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp) và phân theo vùng : Đồng bằng, Trung du và Miền núi.

2. Đối với đất vườn, ao xen kẽ trong khu vực đất ở tại nông thôn nhưng không được cấp có thẩm quyền xác nhận là đất ở thì giá được quy định bằng hai lần mức giá đất hạng 1 của loại đất trồng cây lâu năm cùng khu vực .

3. Đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn giá đất được xác định trên cơ sở từng địa bàn xã, phường, thị trấn; từng loại đường, thị trấn, thị tứ. Trong mỗi xã, khu dân cư nông thôn được phân ra đất khu trung tâm hoặc tụ điểm kinh tế, đất hai bên đường các đường trục chính và đất còn lại.

4. Đối với đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị, giá đất được xác định theo loại đô thị, loại đường và các vị trí khác nhau, tuỳ theo lợi thế kinh doanh của từng vị trí.

5. Đối với những ô đất tiếp giáp với mặt tiền nhiều loại đường trong đô thị (ngã 3, ngã tư) thì giá đất ô đất đó được tính theo giá đất mặt tiền của loại đường có mức giá cao nhất mà lô đất đó tiếp giáp.

Đối với những ô đất tiếp giáp với 2 mặt đường thì mức giá được tính bằng mức giá mặt tiền của ô đất đó nhân với hệ số 1,2

6. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thì giá đất được xác định theo kết quả đấu giá (quy trình đấu giá theo quy định hiện hành của UBND tỉnh), nhưng không được thấp hơn giá đất được quy định trong bản quy định này.

7. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đô thị được giao quyền sử dụng đất có thời hạn, giá đất được tính bằng 70% giá đất ở liền kề.

8. Khi có sự điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi loại đô thị, loại đường phố, vị trí đất thì giá đất sẽ được điều chỉnh lại tại khu vực có sự thay đổi.

9. Đối với nhóm đất chưa sử dụng: khi nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào sử dụng thì UBND tỉnh sẽ quy định cụ thể.

Điều 4. Sở Tài chính có trách nhiệm thường xuyên theo dõi có sự biến động của giá đất thị trường và đồng thời đề xuất, tham mưu cho UBND điều chỉnh giá đất kịp thời.

Khi giá chuyển quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường tại địa phương của những loại đất, vị trí đất có biến động liên tục kéo dài trong thời hạn 60 ngày trở lên gây chênh lệch giá trị lớn: Giảm từ 20% trở xuống hoặc tăng từ 20% trở lên so với mức giá trong bản quy định này thì Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố có trách nhiệm báo cáo trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh (thông qua Sở Tài chính thẩm định).

Điều 5. Các dự án đầu tư hạ tầng đô thị, khu du lịch, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, UBND tỉnh sẽ có quyết định riêng cho từng dự án.

Điều 6. Đối với các khu vực đất có chuyển mục đích sử dụng thì giá đất được xác định theo mục đích sử dụng mới. Trường hợp chưa có giá đất theo mục đích sử dụng mới, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã nơi có đất chuyển mục đích sử dụng xây dựng giá đất trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 7. Một số quy định chuyển tiếp :

1. Trường hợp nhà nước thu hồi đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi công cộng, mục đích phát triển kinh tế mà phương án bồi thường chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được phê duyệt nhưng chủ đầu tư chưa thông báo trả tiền bồi thường, hoặc đã thông báo chi trả tiền bồi thường nhưng chưa có tiền chi trả trước ngày bản quy định này có hiệu lực thi hành thì được điều chỉnh phương án bồi thường theo giá đất quy định tại bản quy định này.

Nếu phương án bồi thường đã được phê duyệt và chủ đầu tư đã thông báo cho người sử dụng đất bị thu hồi không đến nhận tiền bồi thường thì giá đất vẫn được áp dụng theo phương án bồi thường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày văn bản này có hiệu lực mà chưa nộp thuế chuyển quyền , lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất hoặc tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định thì áp dụng giá đất trong bản quy định này để tính thuế chuyển quyền, lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất . . .

Điều 8. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, UBND các huyện, thị tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính tổng hợp) để nghiên cứu giải quyết./.

 

BẢNG GIÁ ĐẤT THÀNH PHỐ VĨNH YÊN NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số : 67/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh)

TT

KHU VỰC, VỊ TRÍ

GIÁ ĐẤT

A

CÁC ĐƯỜNG PHỐ VÀ KHU DÂN CƯ MỚI

 

1

Đường Nguyễn Tất Thành: Từ đường tàu cắt ngang Khai quang qua khu công nghiệp Khai quang, qua xóm Bầu đến giao với đường Trần phú ngã 5 gốc Vừng qua xã Định trung qua Phường Tích sơn đến giao với đường Hùng vương.

3,000,000

2

Phố Ngô Quyền: Từ Bưu điện tỉnh tới ga Vĩnh Yên

 

a

Đoạn 1: Từ giao phố lê Xoay tới giao phố Chiền

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

7,000,000

 

Vị trí 2: Các hộ trong ngõ giao với đường này

3,000,000

 

Vị trí 3: Các ngách giao với ngõ trên

 1,500,000

b

Đoạn 2: Từ giao phố Chiền tới giao phố Nguyễn Viết Xuân

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 8,000,000

 

Vị trí 3: Các hộ trong ngõ số 10 đến nhà Ông Chính

 3,500,000

 

Vị trí 4: + đường tiểu khu nhà Ông Chính đến giếng Gẩu

 2,000,000

 

+ Các hộ trong ngõ số 7 đến nhà bà Ngân

 1,500,000

 

+ Các hộ còn lại của ngõ số 7 và các ngách của ngõ

 1,000,000

c

Đoạn 3: Từ giao Phố Nguyễn Viết Xuân đến Ga Vĩnh Yên

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 4,000,000

 

Vị trí 2: Thuộc khu dân cư vật tư nông nghiệp cũ

 2,000,000

3

Đường Kim Ngọc.

 

Từ ngã ba Dốc láp đến đài truyền hình Vĩnh phúc đến hết địa phận Phường Liên bảo và Ngô quyền

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 5,000,000

4

Phố Lê Xoay:

 

Từ giao phố Ngô Quyền đến giao phố Nguyễn Viết Xuân

a

Đoạn 1: Từ giao phố Ngô Quyền tới giao phố Chiền

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 5,500,000

 

Vị trí 2: Ngõ Nhà ông Hùng đến nhà ông Nghìn

 2,000,000

 

Ngõ nhà Ông Chiều đến nhà ông Hải, ngõ nhà Ông Ứng vào nhà Bà Phúc

 1,200,000

 

Vị trí 3: Đất ở trong ngõ còn lại

 1,000,000

b

Đoạn 2: Từ giao phố Chiền tới giao phố Nguyễn Viết Xuân

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 6,000,000

 

Vị trí 2: Đất ở các ngõ còn lại giao với đường Nguyễn Viết Xuân

 2,000,000

5

Phố Nguyễn Viết Xuân

 

(Từ đường Kim Ngọc đến Cầu Vượt)

a

Đoạn 1: Từ giao đường Kim Ngọc đến giao phố Lê Xoay

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 6,000,000

 

Vị trí 2:Các ngõ giao với đoạn đường này và đất ở thuộc khu dân cư ao Tài phú

 2,000,000

b

Đoạn 2: Từ giao phố Lê Xoay tới giao phố Ngô Quyền

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

6,000,000

c

Đoạn 3: Từ giao phố Ngô Quyền đến chân Cầu vượt

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

3,500,000

 

Vị trí 3: đường vào khu lương thực, đường vào nhà máy xay cũ, đường vào trường tiểu học Đống Đa, đường tiểu khu từ cổng nhà máy cơ khí đến hết nhà Ông Long (đất mặt tiền)

1,200,000

 

Vị trí 4: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

600,000

6

Phố Nguyễn Thái Học

 

 

Từ giao phố Ngô Quyền đến giao phố Lê xoay đến phố Đội Cấn đến phố Nguyễn văn Trỗi

 

a

Đoạn thuộc đường loại I: từ giao phố Ngô Quyền tới giao phố Lê Xoay (giáp chợ Vĩnh Yên) - Đất mặt tiền.

 5,000,000

b

Đoạn thuộc đường loại II: Từ giao phố Lê Xoay qua phố Đội Cấn đến phố Nguyễn viết Xuân

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 3,000,000

 

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường Nguyễn Thái Học

 1,500,000

7

Đường Hùng Vương (Từ nút giao thông Bưu Điện tỉnh – Tích sơn - Đồng Tâm đến hết địa phận Vĩnh Yên)

 

a

Đoạn 1: Từ nút giao thông Bưu điện tỉnh đến Cầu Oai

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 4,000,000

 

Vị trí 3: Các ngõ giao với đường Hùng Vương

 1,500,000

 

Vị trí 4: Đất ở thuộc các ngách còn lại thuộc các ngõ trên

 800,000

b

Đoạn 2: Từ giao đường Cầu Oai đến đường Trần Đại Nghĩa (Chỗ rẽ vào UBND phường Đồng Tâm)

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 3,000,000

 

Vị trí 3: Các ngõ giao với đường Hùng Vương

 1,000,000

 

Vị trí 4: Đất ở thuộc các ngách còn lại thuộc các ngõ trên

 600,000

c

Đoạn 3: - Vị trí 1: Từ giao đường Trần Đại Nghĩa đến ngã tư Quán Tiên

 2,500,000

 

Vị trí 3: áp dụng cho những ô đất mặt tiền của lối rẽ chính (trong ngõ) giao với đường Hùng vương

 1,000,000

d

Đoạn 4: Từ ngã tư Quán Tiên đến hết địa phận Thành phố Vĩnh Yên

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 2,000,000

8

Phố Trần Phú. Từ ngã ba dốc Láp (Khách sạn Ngọc Lan) theo QL2B đến hết địa phận Thành phố Vĩnh Yên

 

a

Đoạn1: Đoạn từ Khách sạn Ngọc Lan đến giao đường lên Trường cấp III Trần Phú.

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 5,000,000

 

Vị trí 2: đường rẽ xuống chi cục Bảo vệ thực vật đến nhà Ông Sinh (Soạn) gồm:

1,200,000

Đoạn từ Chi cục BVTV vào trạm biến thế điện (Rừng ướt);

đường tiểu khu nhà ông Hải đến hết Chùa Láp.

 

Vị trí 3: Đất thuộc các ngách giao với các ngõ trên (Luỹ Chùa)

600,000

b

Đoạn 2: Từ giao với đường rẽ vào Trường THPT Trần phú đến gốc vừng (đường rẽ vào Làng Bầu)

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

4.000.000

 

Vị trí 2: Các ngõ Chính giao với đoạn đường này. Gồm: đường lên trường Trần Phú, đường tiểu khu từ nhà ông Hùng đến sân kho HTX, đường tiểu khu từ nhà bà Lại đến nhà ông Kỷ, đường tiểu khu từ nhà bà Dần đến hết khu tập thể Bệnh viện, đường tiểu khu từ nhà bà Vinh đến nhà bà Lập.

 2,000,000

 

Vị trí 3: Các ngõ còn lại giao với đoạn này

 1,500,000

 

Vị trí 4: Đất ở thuộc các ngách giao với các ngõ trên (thuộc Láp trên và láp Trại)

 1,000,000

c

Đoạn 3: Từ Ngã 5 Gốc Vừng đến giao đường Chùa Hà (trong khu đô thị)

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 3,000,000

 

Vị trí 3: Đất thuộc xóm Bầu ngoài

 1,000,000

 

Vị trí 4: Đất thuộc xóm Bầu gò

 800,000

d

Đoạn 4: Từ giao với đường Chùa Hà đến hết địa bàn Thành phố

 2,000,000

9

Phố Mê Linh. (Từ ngã ba dốc láp đến hết địa phận Thành phố Vĩnh yên)

 

a

Đoạn 1: Từ tiếp giáp đường Trần Phú tới giao đường Lê Duẩn

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 6,000,000

 

Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn đường này

 2,500,000

 

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngách giao với các ngõ trên

 1,500,000

b

Đoạn 2: Từ giao đường Lê Duẩn đến giao đường Hai Bà Trưng

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 5,000,000

 

Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn đường này

 2,000,000

c

Đoạn 3: - Vị trí 1: Đất mặt tiền(Từ đường Hai Bà Trưng đến hết địa phận Phường Khai Quang)

 4,000,000

 

Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn đường này

 1.500.000

10

Đường Vườn hoa dốc Láp

 

 Từ giao phố Mê Linh (đèn tín hiệu điều khiển giao thông) đến giao phố Trần Phú (chân dốc đường vào trường Trần phú)

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 5.000.000

 

Vị trí 2: Đường tiểu khu từ nhà ông Yết đến hết nhà ông Đoàn

 2.500.000

 

Vị trí 3: Đất ở còn lại thuộc khu vực Láp Dưới

 1.500.000

11

Đường Nguyễn Trãi : Từ giao đường Mê Linh đến khu Hội họp UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 5.000.000

 

Vị trí 2: Các đường tiểu khu giao đường Nguyễn Trãi

 2.500.000

 

Vị trí 3: đường tiểu khu từ nhà Tâm đến hết nhà ông Sinh (Cường); Ngõ từ nhà ông Thường đến hết nhà bà Dần (Hùng)

 1.500.000

 

Vị trí 4: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

 1.000.000

12

Phố Trần Quốc Toản

 

(Từ giao đường Kim Ngọc qua phố Ngô Quyền đến giao đường Lý Tự Trọng)

a

Đoạn 1: Từ giao đường Kim Ngọc đến giao phố Ngô Quyền

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 4.000.000

 

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ giao với đường này

 1.500.000

b

Đoạn từ giao với phố Ngô quyền đến giao đường Lý Tự Trọng

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 2.500.000

 

Vị trí 2: + Từ nhà ông Tưởng đến nhà bà Mùi

 2,000,000

 

 + Ngõ từ nhà ông Hiếu đến nhà bà Hương, ngõ từ đầu nhà ông Hùng đến hết nhà ông Doãn

 1,500,000

 

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

 800,000

13

Phố Trần Quốc Tuấn

 

Từ giao đường Kim Ngọc qua đường Ngô Quyền tới giao đường Đầm Vạc

a

Đoạn từ giao đường Kim Ngọc tới giao phố Lê Xoay

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 4.000.000

 

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

 1.500.000

b

Đoạn2: Từ giao phố Lê Xoay tới giao với phố Ngô Quyền

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 4.000.000

 

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

 1,500,000

c

Đoạn 3: Vị trí 1: Từ phố Ngô Quyền đến Đền Đức Thánh Trần

 3.000.000

 

Vị trí 2: Đất ở trong ngõ nhà ông Thứ, ngõ nhà Bà Nguyệt

 2.000.000

 

Vị trí 3: Đất ngõ nhà ông Hợi, ông Yên, ông Cao Đoan, bà Lai

 1.500.000

 

Vị trí 4: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

 1.000.000

d

Đoạn 4: Vị trí 1: Từ Đền Đức Thánh Trần đến tiếp giáp địa giới hành chính phường Đống đa

 3.000.000

 

- Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

 1.500.000

e

Đoạn 5: từ tiếp giáp địa giới hành chính phường Ngô quyền(Ao nhà bà Mít) đến giao đường đầm Vạc

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 3.000.000

 

Vị trí 3: Đường vào khu dân cư Hồ vậy

 1.500.000

 

Vị trí 4: Đất thuộc các ngõ còn lại

 600.000

14

Phố Bà Triệu: (Từ giao đường Mê Linh qua cổng Bệnh viện Vĩnh yên đến giao đường Trần phú)

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 3,000,000

15

Đường Lê Lợi:

 

Từ giao đường Hà Huy Tập đến cổng trung tâm ytế Vĩnh yên đến giao đường Hùng Vương

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 3.000.000

 

Vị trí 2: Gồm:

 1.500.000

+ đường tiểu khu vào tập thể Ngân hàng;

+ đường tiểu khu đến Xí nghiệp bánh kẹo

 

Vị trí 4: Đất ở thuộc các ngõ còn lại (Khu vực xóm Tiếc)

 1.000.000

16

Đường Phạm Văn Đồng: Từ đường Lê lợi qua trường Hoa Sen đến giao đường Nguyễn Tất Thành.

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền:

 3.000.000

17

Đường Điện Biên Phủ: Từ giao đường Hùng Vương đến hết xóm Gạch – T50

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền:

 2.000.000

 

Vị trí 3: Đất thuộc các ngõ giao với đường này

 1.000.000

 

Vị trí 4: Các ngách còn lại

 600.000

18

Đường Lý Thường Kiệt (Quốc lộ 2C):

 

Từ đường Hùng vương (ngã tư Tam Dương) đến hết địa phận phường Đồng Tâm

a

Đoạn 1: Từ ngã tư Tam Dương đến hết đình Đông Đạo

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 3.000.000

 

Vị trí 2: Ngõ từ đình Đông Đạo đi UBND phường Đồng Tâm

 

 

Đoạn 1: Từ đình Đông đạo đến cổng sau chợ Đồng tâm (nhà anh Hiền)

 1.500.000

 

Đoạn 2: Đoạn đường còn lại:

 

 

Vị trí 3: Đoạn còn lại

 600.000

 

Vị trí 4: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

 400,000

b

Đoạn 2: Từ Đình Đông Đạo đến đường tàu cắt ngang

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 2.500.000

 

Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

 500.000

c

Từ đường sắt cắt ngang đến hết địa phận phường Đồng Tâm

 

 

Vị trí 1 : Đất mặt tiền

1.300.000

 

Vị trí 2 : Đất ở thuộc các ngõ còn lại

400.000

19

Phố Lý Bôn:Từ giao phố Ngô Quyền tới khách sạn Vĩnh Yên

 

a

Đoạn từ giao phố Ngô Quyền đến giao phố Tô Hiệu

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

3.000.000

 

Vị trí 2: đường tiểu khu ngõ nhà ông Quang

1.200.000

 

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

800.000

b

Đoạn từ giao phố Tô Hiệu đến khách sạn Vĩnh Yên (mặt tiền)

2.000.000

20

Đường Đầm vạc: Từ giao đường Lý Bôn qua đoàn Cải lương Vĩnh phúc đến giao đường Tô hiệu đến giao đường Lý Tự Trọng đến giao đường Trần Quốc Tuấn qua UBND Phường Đống Đa đến giao đường 13,5m khu Đồi Ga

 

a

Đoạn 1: Từ giao đường Lý Bôn qua đoàn cải lương đến giao đường vào bệnh viện Đông y

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 2.000.000

 

Vị trí 2: Đất quy hoạch dân cư Nhà máy nước, khu dân cư Gốc Gạo, đường từ nhà ông Châu, đất mặt tiền từ giao đường Đầm vạc đến Bệnh viện Đông y

 1.200.000

 

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ giao với đoạn đường này

700.000

 

Vị trí 4: Các vị trí còn lại thuộc xóm mới

600.000

b

Đoạn 2: Từ đường vào Bệnh viện Đông Y đến UBND Phường Đống Đa

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 2.000.000

 

Vị trí 2: Đất mặt đường tiểu khu từ UBND phường Đống Đa đi giếng gẩu đến giao đường Ngô Quyền, khu dân cư xử lý nước thải.

 1.200.000

 

Vị trí 3: Đất thuộc các ngõ còn lại

 800.000

c

Đoạn 3: Từ UBND phường Đống Đa đến giao đường 13,5m (cầu vượt xuống Đầm Vạc)

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 2.000.000

Vị trí 2: Đất ở thuộc các khu xóm sậu, xóm An Định, từ hộ nhà bà Điệp đến hộ nhà ông Thắng (Bé)

 1,000,000

21

Phố Trần Bình Trọng:

 

 

Từ giao phố Ngô Quyền đến giao phố Lê Xoay

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 4,000,000

22

Phố Tô Hiệu:

 

 

Từ giao Phố Lý Bôn đến giao đưường đầm Vạc

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 2,500,000

 

Vị trí 3: Đất ở trong các ngõ còn lại

 900,000

23

Phố Chiền:

 

 

Từ giao đường Kim Ngọc đến giao phố Ngô Quyền

 

a

Đoạn 1: Từ giao đường Kim Ngọc đến giao phố Đôị Cấn

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

3.000.000

 

Vị trí 2: Đất ở thuộc tiểu khu kho thực phẩm cũ

2.000.000

 

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ còn lại không giao với đường Nguyễn Viết xuân

1.500.000

b

Đoạn 2: Từ giao phố Đội Cấn đến giao phố Ngô Quyền

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

4.000.000

 

Vị trí 2: đường tiểu khu ngõ nhà ông phúc đến hết nhà ông Tý

2.000.000

 

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

1.500.000

24

Phố Đội Cấn:

 

 

Từ giao phố Trần Quốc Tuấn đến giao phố Nguyễn Viết Xuân

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

3.000.000

 

Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

1.500.000

 

Vị trí 3: Các ngách của các ngõ trên

1.200.000

25

Phố Nguyễn Văn Trỗi

 

 

Từ giao phố Lý Bôn đến đường giao đường Kim Ngọc (đài truyền hình)

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 3,000,000

26

Phố Lý Tự Trọng: Từ giao phố Lý Bôn đến giao đường Đầm Vạc

 

a

Đoạn 1: từ giao phố Lý bôn đến giao phố Trần Quốc Toản

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 3,000,000

 

Vị trí 3: đất ở trong các ngõ nhà ông Sơn Diện đến hết ngõ nhà ông Thiều

 1,200,000

b

Đoạn 2:Từ giao phố Trần Quốc Toản đến giao đường Đầm vạc

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 2,000,000

 

Vị trí 4: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

 800,000

27

Đường Nguyễn Chí Thanh: từ giao đường Mê Linh qua Trường Mầm non Hoa Hồng đến khu hội họp UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

3.000.000

 

Vị trí 2: Đất thuộc khu dân cư thanh lý cửa hàng xăng dầu

1.500.000

28

Đường Hai Bà Trưng: Từ khu hội họp của tỉnh cắt đường Mê Linh (nhà thi đấu) đến khu công nghiệp Khai Quang (đường 40,5m)

3.000.000

29

Đường Tôn Đức Thắng: Từ giao đường Mê Linh (Sở Thương Mại) đến đường giao Nguyễn Tất Thành (mặt tiền)

4.000.000

30

Đất ở mới quy hoạch: Đất ở thuộc khu dân cư phường Khai Quang và Liên Bảo (Khu dân cư số 1, 2…)

 

a

Ngô Gia Tự, đường Phan Bội Châu, đường Lê Duẩn, đường Nguyễn Văn Linh, Chu Văn An (19,5m), Lê Chân.

2.500.000

b

Đường Phan Chu Trinh, Nguyễn Du

1.500.000

c

Đường Tôn Thất Tùng, đường Yết Kiêu

1.700.000

d

Đường Trần Nguyên Hãn, Phố Kim Đồng

1.500.000

e

Khu dân cư tái định cư (Vĩnh Thịnh, Ao sen, Đình Ninh)

 

 

- Đoạn đường 19,5m

2.000.000

 

- Đoạn đường 13,5m

1.500.000

 

- Đoạn đường 9m

1.000.000

g

Các đường chưa đặt tên đường:

 

 

- đường 16m

1.400.000

 

- đường 13.5m

1.200.000

 

- đường 11m

1.000.000

 

- đường 30m, vị trí1: Đất mặt tiền

2.500.000

 

- đường 26m, vị trí1: Đất mặt tiền

2.000.000

 

- đường dưới 9m

800.000

31

Đất ở mới quy hoạch khu dân cư Đồi Ga và khu cơ khí

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền (đường 13,5 m từ chân cầu vượt đến nhà ông Toàn và đường 19,5m

2.000.000

 

Vị trí 2: Các ngõ còn lại

 1,400,000

32

Đường Lam Sơn: Từ giao đường Hùng Vương đến cầu Làng ý

 

a

Đoạn 1: Từ giao đường Hùng Vương đến cổng T50

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

2.500.000

 

Vị trí 2: Đất ở thuộc các khu dân cư xen ghép

2.000.000

 

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

1.200.000

b

Đoạn 2: Từ cổng T50 đến cổng trường giao thông

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

2.000.000

 

Vị trí 4: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

1.000.000

c

Đoạn 3: Từ cổng trường Giao thông đến cầu Làng ý

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

1.500.000

 

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

 600.000

33

Đường dạo từ cống tỉnh đến rạp ngoài trời - xóm Khâu

 

 

Vị trí 1: từ cống tỉnh đến sân tennis Trại ổi

2.000.000

 

Vị trí 3: đường ngõ từ sân Tennis cũ đến nhà ông Chiến , bà Hạ

900.000

 

Vị trí 4: Đất ở thuộc các ngõ còn lại (thuộc xóm Khâu)

500.000

34

Đường Tô Hiến Thành (từ Cầu oai - cổng viện 109 đến giao với đường Lam Sơn)

 

a

Đoạn 1: Từ giao đường Hùng Vương đến cổng viện 109

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

2.000.000

 

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ giao với đường này

1.000.000

 

Vị trí 4: Đất thuộc các ngách (Đông Đạo)

600.000

b

Đoạn 2: Từ cổng viện 109 đến giao đường Lam Sơn

800.000

35

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (Tỉnh lộ 305 từ đường sắt cắt ngang đến hết địa phận Phường Hội Hợp - giáp xã Đồng Cương huyện Yên lạc)

 

a

Đoạn 1: Từ đường sắt cắt ngang đến cống Hốp

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

1.000.000

 

Vị trí 3: Đoạn từ cống Hốp đến nghĩa trang liệt sỹ phường Hội Hợp; đoạn từ cống hốp qua làng An phú đến giao đường QL2A

300.000

 

Vị trí 4: Đất ở còn lại của các xóm, thôn ven đoạn đường này thuộc phường Hội Hợp

200.000

b

Đoạn 2: Từ cống Hốp đi Yên lạc (hết địa phận phường Hội Hợp)

 

 

Vị trí 1: Đất Mặt tiền

700.000

 

Vị trí 3: Các ngõ chính giao với đoạn này thuộc xóm ven đường

250.000

 

Vị trí 4: Đất ở thuộc các thôn, xóm ven đoạn đường này thuộc phường Hội Hợp

200.000

36

Đường Quang Trung: Từ giao đưường Hùng Vương đi XN gạch Hợp Thịnh

 

a

Đoạn 1: Từ giao đường Hùng Vương đến đường vào nhà máy gạch Hợp Thịnh.

 

 

- Vị trí 1: Mặt Tiền

500.000

 

- Vị trí 3: Các ngõ giao với đ­ường này của xóm ven đường

200.000

 

- Vị trí 4: Các vị trí còn lại thuộc xóm ven đoạn đ­ường này

200.000

b

Đoạn 2: Từ gốc gạo đến nhà máy gạch Hợp Thịnh

 

 

- Vị trí 1: Đất mặt tiền

400.000

 

- Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn này của xóm ven đường.

250.000

 

- Vị trí 3: Các vị trí còn lại thuộc xóm ven đường.

200.000

37

Đường Trương Định

 

 

Vị trí 1: Từ QL2A qua UBND phường Hội Hợp - cổng Trường THPT Vĩnh Yên đến hết nhà ông Lạc .

 500.000

 

Vị trí 3: Các ngõ giao với đường này

250.000

38

Đường Trần Đại Nghĩa: Từ giao đường Hùng Vương đến UBND phường Đồng Tâm.

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

 1,500,000

 

Vị trí 2: đường các ngõ đường này

 1,000,000

39

Phố Võ Thị Sáu:

 

 

Từ giao phố Lý Bôn đến giao đường Kim Ngọc (giáp Bưu điện)

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

3.000.000

B

ĐẤT Ở CÁC XÓM, KHU

 

1

Xã Thanh Trù

 

a

- Đường từ nghĩa trang liệt sỹ giáp Đồng Cương (đường 305).

 900.000

Vị trí 1: Đất mặt tiền

b

- Các đường trục chính của các khu, xóm. Vị trí 1: Đất mặt tiền

500.000

c

- Các khu vực khác còn lại trên địa bàn Xã

300.000

2

Xã Định Trung

 

a

- Đường từ Vân Anh II đi Xí nghiệp Sứ (Vị trí 1)

1.300.000

b

- QL2B đi 204 (Vị trí 1)

1.300.000

c

- QL2B đi trường dạy nghề số 11 (Vị trí 1)

1.300.000

d

- Vân Anh II đi UBND xã Định trung (Vị trí 1)

1.300.000

e

- Từ Gẩy đi chùa Đậu (Vị trí 1)

500.000

Ì

- Từ XN sứ đi nhà văn hoá Chám (Vị trí 1)

400.000

g

- Từ đường Phạm văn Đồng đi nhà văn hoá Dẫu (Vị trí 1)

 1,500,000

h

- Từ nhà văn hoá Dẫu đi làng gò (Vị trí 1)

 500,000

i

- Từ nhà văn hoá Dẫu đi UBND xã Định Trung (vị trí 1)

 1,200,000

k

- Từ nhà văn hoá Dẫu đi làng Nọi (Vị trí 1)

 1,200,000

m

- Từ đường Chùa Hà qua làng Vẽn đến giao với đường từ Vân Anh II đi UBND xã Định Trung (vị trí 1)

800.000

n

- Khu dân cư làng gẩy, Gia Viễn, Trung thành, Vẽn, Đậu, Dậu

500.000

o

- Các khu còn lại thuộc địa bàn xã Định trung

400.000

p

Từ UBND xã đi xóm Chám đến hết địa phận xã Định trung

 1,000,000

3

Phường Khai Quang

 

a

Khu trại giao.

 

 

- Đoạn từ Chùa Hán Lữ đến Khu gia đình Tỉnh Đội

700.000

 

- Đoạn từ cầu Nhật đi Hương Sơn (hết địa phận Khai Quang)

1.200.000

 

- Các đường còn lại trong khu

700.000

b

Khu Hán Lữ:

 

 

- Đoạn từ đường vành đai đi Nhà máy Hoàn mỹ - Đại việt

1.500.000

 

- Đoạn từ khu dân cư số 2 qua dốc Lò đến Chùa hán lữ

800.000

 

- Các đường cßn l¹i trong khu

600.000

c

Khu Minh quyết

 

 

- Đoạn từ nhà Ông Chuyền đến Nhà ông Tuấn.

800.000

 

- Đoạn từ nhà ông chuyền đến nhà ông Ánh Hồng (đường liên xã ven làng)

800.000

 

- Các đường còn lại trong khu

600.000

d

Khu Thanh giã

 

 

- Các đường ngõ nhà ông Lênh đến nhà ông Cáp; từ nhà ông Phú đến nhà ông Mạnh; từ nhà bà Gan đến nhà ông Đức

 1,200,000

 

- Các đường cßn l¹i trong khu

700.000

e

Khu Vinh Thịnh

 

 

- Đoạn từ QL2 đến nhà bà Thuỷ Thuý

1.200.000

 

- Đoạn từ QL2 đến nhà văn hoá Vinh Thịnh

1.200.000

 

- Đoạn từ nhà Nhà văn hoá Vinh Thịnh đến nhà ông Chiến Tư

1.200.000

 

- Đoạn từ nhà Ông Chang Nghiêm đến nhà ông Thức Tuấn

800.000

 

- Từ nhà ông Tuyết Vinh đến nhà Ông Tự

800.000

 

- Từ QL 2 đến nhà ông Lý Viễn

800.000

 

- Các đường còn lại trong khu

600.000

g

Khu Mậu Lâm

 

 

- Đoạn QL2 đến Đài truyền hình

1.500.000

 

- Đoạn từ nhà ông Chử đến nhà văn hoá

1.200.000

 

- Đoạn từ nhà ông Tỵ Mịch đến kho KT 887

1.000.000

 

- Đoạn từ nhà Ông Chử đến nhà ông Cương Én

1.000.000

 

- Các đường còn lại trong khu

700.000

h

Khu Mậu Thông

 

 

-Đoạn Từ QL2 đi Chùa Phú

1.500.000

 

- Đoạn từ nhà sáu Dậu đến nhà ông Tích

1.000.000

 

- Đoạn từ QL2 đến nhà Ông Vọng

1.000.000

 

- Các đường còn lại trong khu

700.000

i

Khu Đôn Hậu

 

- Đoạn từ QL2 đến nhà Ông Đoàn

1.200.000

 

- Các đường còn lại trong khu

700.000

 

Đất khu Đạo Hoằng

300.000

Phường Liên Bảo: (ngoài các đường đã nêu: Trần Phú, đường bến xe, đường Mê Linh, khu dân cư số 1, số 2

b

 Đất thuộc khu vực xóm Trại Thuỷ

 

 

- Vị trí 1: đường trục chính

800.000

 

- Vị trí : 3: Các vị trí còn lại của xóm Trại Thuỷ

500.000

 

Đất thuộc khu Đình Hổ

 

 

- Vị trí 1: đường trục chính từ nhà Ông Hùng đến hết nhà ông Tuấn.

1.300.000

 

- Vị trí 3: đường thuộc các ngõ còn lại của Đình Hổ

800.000

c

Đoạn đường từ đầu sân vận động trường Quân chính đến cầu nhật (đi Hương Sơn): Mặt tiền

1.300.000

5

Phường Tích sơn:

 

 

Khu Đắc Thú

900.000

6

Phường Đồng Tâm

 

a

Đường từ cầu Làng ý đến hết địa phận Phường Đồng Tâm

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

800.000

 

Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

500.000

b

Đường trục chính của các khu: Đồi Dẫm, Đông quý, Đông Thịnh, Đông Cường, Đông Nhân, Đông Nghĩa, Đông hoà, Đông Hưng, Đông Phú, đông Hợp, Lạc ý, Lai Sơn

500.000

c

Các ngõ , ngách thuộc các khu trên và các vị trí còn lại

400.000

7

Phường Hội Hợp

 

a

Các khu còn lại của Phường Hội hợp ngoài các đường đã nêu ở phần A

 

 

Vị trí 1: Các đường trục chính

 300,000

 

Các vị trí còn lại

 200,000

b

Khu dân cư sau núi

 

 

Đường 16m (giao với đường Hùng Vương)

 400,000

 

Đường còn lại khu dân cư sau núi

 250,000

 

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ VĨNH YÊN NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số 67/200/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh)

TT

ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, MẶT NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM VÀ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

GIÁ ĐẤT

1

Đất trông cây hàng năm, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất trồng cây lâu năm

 

 

Đất hạng 1

30.000

 

Đất hạng 2

29.000

 

Đất hạng 3

28.000

 

Đất hạng 4

26.000

 

Đất hạng 5

23.000

 

Đất hạng 6

21.000

2

Đất lâm nghiệp, đất rừng sản xuất

 

 

Đất hạng 1

17.000

 

Đất hạng 2

16.000

 

Đất hạng 3

14.000

 

Đất hạng 4

12.000

 

Đất hạng 5

11.000

 

BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚC YÊN NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh)

 Đơn vị tính : đ/m2

TT

Vị TRÍ, KHU VỰC

GIÁ ĐẤT

 

PHƯỜNG TRƯNG TRẮC

 

A

Đất đô thị

 

I

Đường Phố loại I

Đường từ NHNN & PTNT Phúc Yên đến hết trường Thuỷ Lợi gồm trọn đường phố An Ninh + Hoàng Hoa Thám

 

1

Đường Trần Hưng Đạo

 

*

Đường từ NHNN & PTNT Phúc Yên đến nhà ông Nguyễn Hữu Tạo

5.000.000

 

Ngõ 1- Đường Trần Hưng Đạo: Từ nhà bà Nguyễn Kim Hoà đến nhà ông Bùi văn Quý

700.000

*

Ngõ 3- Đường Trần Hưng Đạo: Từ nhà bà Bùi Thị Hoạch đến nhà ông Vũ Tiến Lực

1.000.000

*

Ngõ 4- Đường Trần Hưng Đạo: Sau Viện Kiểm soát vào khu tập thể Nông Nghiệp

1.000.000

*

Ngõ 5- Đường Trần Hưng Đạo: Ngõ vào khu tập thể sau Ngân hàng công thương

2.000.000

*

Ngõ 6- Đường Trần Hưng Đạo: Từ nhà ông Thu(QLTT) đến nhà ông Mai văn Mịch

2.000.000

*

Các đoạn còn lại khu tập thể lò mổ

700.000

*

 Ngõ 8- Đường Trần Hưng Đạo: Từ nhà bà Nguyễn thị An đến nhà bà Đỗ Thị Nhi

700.000

2

Đường Hoàng Văn Thụ (Trọn đường)

 

*

Từ nhà ông Dần đến nhà ông Hựu

5.000.000

3

Đường Sóc Sơn

 

*

Từ vườn hoa Phúc Yên đến nhà ông Châu(Đường lối rẽ vào trường THCS đến ghi tàu)

4.000.000

*

Ngõ 2- Đường Sóc Sơn: Từ trụ sở dân phố số 12 đến ông Hứa

2.000.000

*

Ngách 1 ngõ 2 đường Sóc Sơn 2: Từ nhà bà Thuận đến nhà ông Huyến

1.500.000

*

 Các đoạn còn lại trong ngách 1 ngõ 2 đường Sóc Sơn 2(trong các ngõ hẻm còn lại)

700.000

*

Ngách 2 ngõ 2 đường Sóc Sơn 2: Từ nhà bà Nguyễn Thị Thềm đến nhà ông Lê Thi

700.000

*

Từ nhà ông Nguyễn Ngọc Dương đến nhà bà Ngô Thi Là

1.000.000

*

Ngõ 4 đường Sóc Sơn: Từ nhà ông Nguyễn Trí Hiển đến nhà ông Trần Văn Hợp

2.000.000

*

 Từ nhà ông Hợp đến nhà ông Nguyên văn Lập(từ nhà bà phạm thị Oanh đến nhà ông Nguyên Hữu Đăng)

500.000

*

Ngõ 6 đường Sóc Sơn: Từ nhà ông Phùng Đình Tiến đến nhà bà Nguyễn Thị Xuân Thu

2.000.000

*

Từ cổng trường cấp 2 Lê Hồng Phong đến nhà bà Lê thị Dậu

700.000

*

Ngõ Đường Sóc Sơn: Từ nhà ông Nguyễn Du đến nhà Nguyễn thị Hạnh

700.000

*

Ngõ 10 Đường Sóc Sơn: Từ nhà ông Nguyên văn Hải đến nhà bà Ngô Thi Sinh

700.000

*

Ngõ 12 Đường Sóc Sơn: Từ nhà ông Phạm Quang Vinh đến nhà ông Trần Khắc Hiệp

700.000

*

Ngõ 14 Đường Sóc Sơn: Từ nhà ông Ngô Dương Hoành đến nhà Nguyễn Văn Hữu

1.000.000

4

Đường Trưng Trắc

 

*

Từ nhà ông Khánh đến nhà ông Bình(trọn đường đất mặt tiền)

4.500.000

*

Ngõ 2- Đường Trưng Trắc: từ nhà bà Nguyễn thị Thanh đến nhà ông Ngô bảo Trường

2.000.000

*

Ngõ 4- Đường Trưng Trắc: từ nhà bà Đào Thị Liên đến nhà bà Đào thị Bích Ngọc

1.000.000

*

Ngõ 6- Đường Trưng Trắc: từ nhà ông Mai văn Khương đến nhà ông Lê Văn Chung

700.000

*

Ngõ 8- Đường Trưng Trắc: từ nhà bà Đoài đến nhà ông Tới

700.000

*

Từ nhà bà Dần đến nhà ông Nguyễn Văn Định

700.000

 

Ngõ 10- Đường Trưng Trắc:Bà Vũ Thị Sáu

700.000

*

Ngõ 12- Đường Trưng Trắc: từ nhà bà Nguyễn Thị Phú đến nhà Bà Nguyễn Thị Vân

700.000

*

Ngõ 14- Đường Trưng Trắc: từ nhà ông Đàm Hữu Cường đến nhà ông Nguyễn Quang Chè

700.000

*

Ngõ 16- Đường Trưng Trắc: từ nhà ông Trần Quang Bằng đến nhà bà Trần thị Hiền

1.000.000

*

các đoạn còn lại Ngõ 16

500.000

*

Ngõ 1- Đường Trưng Trắc: từ nhà ông Khởi đến nhà bà Lê Thị The

1.000.000

*

Ngõ 3- Đường Trưng Trắc: từ nhà ông Nguyễn Đăng Phong đến nhà bà Hoàng Thị Yến

700.000

*

Ngõ 5- Đường Trưng Trắc: từ nhà bà Nguyễn thị Chi đến nhà ông Nguyễn Đức Bình

700.000

*

Ngõ 7- Đường Trưng Trắc: từ Công an phường đến nhà bà Nguyễn thị Lá

700.000

 

Từ Nhà ông Trần Đình Đèo đến nhà ông Nguyễn Thắng

700.000

 

Từ Nhà ông Trần văn Nam đến nhà ông Trần Ngọc Hà

700.000

 

Các đoạn còn lại trong ngõ 7

500.000

*

Ngõ 9- Đường Trưng Trắc: Từ nhà ông Lý Duy Mùi đến nhà ông Hoàng Đợi

700.000

*

Ngõ 11- Đường Trưng Trắc: từ nhà ông Nguyến Đắc Trường đến nhà ông Trần quốc tâm

800.000

 

Từ nhà ông Nguyễn Duy Mộc đến nhà ông Hoàng văn Đông

700.000

 

Từ nhà bà Phạm Thị Trãi đến nhà bà Chu Trhị Tuyết

700.000

 

Từ nhà bà Đào thị Tâm đến nhà ông Nguyễn Hữu Đạo

700.000

*

Ngõ 13- Đường Trưng Trắc: Trục đường liên phường Trưng Nhị – Trưng Trắc

1.000.000

*

Ngõ 15- Đường Trưng Trắc: từ nhà ông Hoàng Soát đến khu tập thể cơ khí 2

700.000

*

Ngõ 17- Đường Trưng Trắc: Cổng chính vào khu tập thể Cơ khí 2

800.000

*

Ngõ 19- Đường Trưng Trắc: từ nhà bà Đào thị Lan đến nhà bà Nguyễn thị An

700.000

II

Đường Phố loại 2

 

1

Đường Trưng Nhị(Trọn đường đất mặt tiền) Từ nhà bà Bế thị Tuyết đến nhà bà Bùi Thị Hường

4.000.000

*

Ngõ 1 - Đường Trưng Nhị: Từ nhà bà Đặng thị Hoà đến nhà ông Trần văn Cảnh

700.000

*

Ngõ 2 - Đường Trưng Nhị: Từ nhà ông Lê văn Chiến đến phường Trưng Nhị theo ngõ 2

700.000

*

Ngõ 3 - Đường Trưng Nhị: Từ nhà ông Nguyễn Hữu Tố đến nhà ông Hoàng văn Đắc

2.000.000

*

Ngõ 4 - Đường Trưng Nhị: Từ nhà ông Đoàn đến phường Trưng Nhị theo ngõ 4

1.000.000

2

Đường Phan Bội Châu(Chọn đường): Từ nhà ông Hùng đến nhà bà Lan Anh

3.000.000

*

Ngõ Phan Bội Châu 2: từ nhà ông Kính đến nhà ông Hùng(ngõ giáp nhà ông Sáu đến hết nhà ông Thân)

1.500.000

*

Ngõ Phan Bội Châu 3: từ nhà bà Vinh đến nhà ông Trường(ngõ giáp nhà ông Sáu đến hết nhà ông Thân)

2.000.000

3

Phố Mê Linh (chọn đường): từ nhà bà Chung đến nhà ông Hùng

2.500.000

 

Các đoạn còn lại

700.000

4

Đường Lạc Long Quân(đất mặt tiền) từ Bưu điện Phúc Yên đến nhà ông Nguyễn Phú Chỉ

4.500.000

*

Ngõ 2- Lạc Long Quân: Đường Vào Khu tập thể Bưu điện

800.000

*

Ngõ từ nhà ông Phạm văn Vinh đến nhà ông Nguyễn văn Thọ

500.000

5

Đường Lưu Quý An: Từ Nhà ông Hồng đến nhà ông Chung(Trạm xá đến đường Lưu Quý An)

3.000.000

*

Từ nhà ông Tường Duy Chung đến nhà ông Nguyễn Văn Can

800.000

*

Ngõ 1- Lưu Quý An: Từ nhà ông Trần văn Nở đến nhà ông Đặng Đình Bích

700.000

*

Ngõ 3- Lưu Quý An: Từ nhà ông Nguyễn Tự Ngôn đến nhà ông Dương Đình Lễ

700.000

*

Ngõ 5- Lưu Quý An: Từ nhà ông Tường Duy Thân đến nhà bà Đào thị Nghi

700.000

*

Ngõ 7- Lưu Quý An: Từ nhà Đào thị Oanh đến nhà ông Đào văn thắng

700.000

6

Đường Xuân Thuỷ(chọn đường): Từ nhà ông Doãn đến nhà ông Minh

2.000.000

*

Ngõ 1 - Đường Xuân Thuỷ: Từ nhà ông Phạm văn Bảo đến nhà ông Tường Duy Thanh

700.000

 

Từ nhà ông Tiết đến nhà ông Lại văn Phú

700.000

*

Ngõ 2 - Đường Xuân Thuỷ: Từ nhà ông Vượng đến nhà bà Đãi

700.000

7

Đường Hoàng Quốc Việt(Đường Hoàng Diệu cũ)(Chọn đường)

1.000.000

*

Ngõ Hoàng Quốc Việt 1: Từ nhà ông Trần văn Thông đến nhà bà Phạm thị The

700.000

*

Ngõ Hoàng Quốc Việt 2: Từ nhà ông Nguyễn tiến Lực đến nhà bà Nguyễn thị Nga

700.000

 

Từ nhà ông Nguyễn Văn Sơn đến nhà ông Đỗ văn Hiệp

700.000

 

Từ nhà ông Nguyễn Hữu Tòng đến nhà bà Hà Thị Tạo

700.000

*

Ngõ Hoàng Quốc Việt 4: Từ nhà bà Vũ Thị Nụ đến nhà ông Nguyễn văn kiệt

700.000

*

Ngõ Hoàng Quốc Việt 6: Từ nhà ông Nguyễn mạnh Hùng đến ông Đặng đình Lân

700.000

 

PHƯỜNG XUÂN HOÀ

 

A

Đất đô thị

 

I

Đường Loại 2

 

1

Từ vòng tròn D1(nhà ông Lý) đến đường rẽ Cầu tre

3.000.000

2

Từ vòng tròn D1 đến D2(nhà ông Dụng)

3.000.000

3

Từ vòng tròn D1 đến cống Yên Mỹ

3.000.000

4

Từ cống Yên Mỹ đến địa phận Xuân Hoà(Nam Viêm)

3.000.000

II

Đường Loại 3

 

1

Từ Đường rẽ cầu tre đến trạm điện 4(Trên đường 312)

2.500.000

2

Từ trạm điện 4 đến hết địa phận Xuân Hoà - Đại Lải

2.000.000

3

Từ vòng tròn D2(nhà ông Dụng) đến cống số 5

2.500.000

III

Đường loại 4

 

1

Từ cống số 5 đến hết Công ty Xuân hoà

1.500.000

2

Từ vòng tròn D2(nhà ông Hoả) đến hết ngã 3(nhà ông Viết)

1.000.000

3

Từ nhà ông Hộ đến đường 317

1.000.000

4

Từ D1 đến đến nhà ông Hộ

1.000.000

5

Từ nhà bà Ty đến đội đá 211 đến lộ 1 đến khu 9

1.000.000

6

Từ D2 đến phòng khám ngã 3 công nghiệp

1.500.000

7

Từ ngã 3(nhà ông Viết) đến tập thể Việt Xô(Nhà ông Lân)

1.000.000

III

Các khu vực còn lại là Yên Mỹ, Đồng Quỳ

 

1

Khu vực thôn Yên Mỹ

400.000

2

Đường công nghiệp (nhà Ty Hải) đến đường nhà ông viết

600.000

3

Từ (nhà ông Lân) Việt Xô đến khu tập thể xe đạp

600.000

IV

Đất Bảo An(Trừ mặt đường đi Đại Lải)

300.000

 

Đất Đồng Quỳ khu dân cư(trục chính đường giao thông)

300.000

V

Các khu vực khác còn lại của phường

300.000

 

PHƯỜNG TRƯNG NHỊ

 

I

Đường Loại I(đường Trường Chinh)

 

1

Phố Trần Phú(từ ghi tầu đến công ty cổ phần In Phúc yên)

3.000.000

*

Ngõ 1: Khu vật liệu cũ

1.500.000

*

Ngõ 2: chạy dọc đường sắt đến nhà ông Doanh

1.500.000

*

Ngõ 3: Đường vào tập thể in nhãn

800.000

*

các hẻm còn lại

400.000

II

Đường phố loại II

 

1

Phố An Dương Vương

 

*

Từ ghi tàu đến trường TH Trưng Nhị

2.000.000

*

Từ trường TH Trưng Nhị đến trường CN3

2.500.000

*

Ngõ 1 chạy dọc đường sắt

500.000

*

Ngõ 2: từ nhà ông Bền đến đường sắt

500.000

*

Ngõ 3: từ nhà ông Long đến phố Trưng Nhị

500.000

*

Ngõ 4: từ nhà ông Phá đến nhà ông Trường

500.000

*

Ngõ 5: từ nhà ông Thái đến nhà B.Hiển(Luỹ)

500.000

*

Hẻm từ nhà ông Tứ (ốc) đến nhà Tính (Luyện)

300.000

*

Ngõ 6: từ nhà ông Kế đến nhà bà Bàn

300.000

*

Ngõ 7: từ nhà ông Tháp đến nhà ông vấn + Xóm gạo

400.000

*

Ngõ 8: từ nhà ông Tĩnh đến trụ sở tổ 1

400.000

*

Ngõ 9: Giáp với trường TH Trưng Nhị

400.000

2

Phố Nguyễn Văn Trỗi

1.000.000

*

Ngõ 1: Từ công an phường đến nhà ông Năm (ích)

500.000

*

Ngõ 2: Từ UBND phường đến nhà ông Tuấn + ông Bắc

500.000

*

Ngõ 3: Từ nhà ông Thành đến nhà ông Tú

300.000

*

Ngõ 4: Từ nhà ông Hữu đến nhà ông Chữ

300.000

*

Ngõ 5: Từ nhà ông Hải đến nhà ông Nghĩa(kênh bê tông)

300.000

3

Phố Tháp Miếu

1.000.000

*

Ngõ 1: Giáp trụ sở tháp miếu 3

300.000

*

Ngõ 2: Từ nhà bà Huấn đến kênh bê tông

300.000

*

Ngõ 3: Từ Trụ sở TM 4 đến nhà ông Thềm

300.000

*

Ngõ 4 Từ nhà ông Huân đến nhà bà Then

300.000

*

Ngõ 5: Từ nhà bà Tư đến kênh bê tông + Xóm mới

400.000

*

Ngõ 6: Từ nhà ông Minh đến nhà ông Quang

300.000

*

Ngõ 7: Từ nhà ông Thanh(Hiền) đến nhà ông Nghĩa

400.000

*

Hẻm từ nhà ông Bút đến nhà Thanh(Thơm)

300.000

4

Phố Lý Tự Trọng

1.000.000

*

Ngõ 1: Từ ngõ 4 phố An Dương Vương đến kênh bê tông

400.000

*

Hẻm còn lại

300.000

*

Ngõ 2: Từ nhà bà Mười đến nhà ông Cư (côi)

300.000

5

 Phố Chùa Cấm (Từ CN3 đến sông Cà Lồ)

 

*

Đoạn từ trường CN3 đến hết trường CĐSP Vĩnh Phúc

1.500.000

*

Đoạn từ trường bán công Hai Bà Trưng đến bờ sông

1.000.000

*

Ngõ 1: Giáp trường Công Nghiệp 3

500.000

*

Ngõ 2: Từ nhà bà Bình đến đầm Rượu

500.000

*

Các hẻm còn lại

300.000

*

Ngõ 3: Từ nhà ông Vân đến chùa Báo Ân

300.000

*

Ngõ 4: Từ nhà ông Độ đến nhà ông Thiện

300.000

6

Phố Đầm Sen (Đường Hoàng Diệu mới)

550.000

*

Các hẻm còn lại

300.000

7

Phố Trần Phú(từ công ty cổ phần in Phúc yên đến Nam Viêm)

2.500.000

*

Ngõ 4: Giáp nhà ông Trường đến nhà ông Cảnh

1.000.000

*

Ngõ 5: Từ nhà ông Căn xuống Khu tập thể giầy da

500.000

*

Ngõ 6: Từ nhà ông Hợi xuống Khu tập thể giầy da

500.000

*

Ngõ 7: Từ nhà ông Kích đến nhà ông Vĩnh

700.000

*

Ngõ 8: Từ nhà ông Âu đến nhà ông Minh

700.000

*

Ngõ 9: Từ nhà ông Vịnh (Đại sa)

700.000

*

Ngõ 10: Từ nhà ông Dũng đến nhà bà Lan (Quyền)

500.000

*

Ngõ 11: Từ nhà ông Nhân đến nhà bà Bình

500.000

*

Ngõ 12: Từ nhà ông Phúc đến nhà ông Hải (Trúc)

500.000

*

Ngõ 13: Từ nhà ông Dựa đến nhà ông Thuật

500.000

*

Ngõ 14: Từ nhà ông Biên đến nhà ông Thảo

500.000

*

Ngõ 15: Từ nhà ông Bình đến nhà ông Cử

700.000

*

Ngõ 16: Từ nhà bà Minh đến khu dân cư mới

700.000

*

Các hẻm còn lại

400.000

 

PHƯỜNG HÙNG VƯƠNG

 

I

Đường phố loại 1

 

1

 Đường Hai Bà Trưng

 

*

Đoạn giáp địa phận Tiền Châu đến Chi cục thuế

4.500.000

*

Đoạn từ chi cục thuế đến hết nhà ông Uyển(bên này mương cắt ngang QL2A)

5.000.000

*

Đoạn từ nhà ông Minh(bên này mương cắt ngang QL2A) đến hết Hùng Vương

4.500.000

*

Các ngõ trong đường phố loaị I

 

*

Ngõ 14 đường Hai Bà Trưng: Từ nhà ông Xây đến nhà ông Điền

1.000.000

*

Ngõ 12 đường Hai Bà Trưng: Từ nhà ông Lương đến nhà bà Hiền

1.000.000

 

Các đoạn còn lại trong ngõ

700.000

*

Ngõ 10 đường Hai Bà Trưng: Từ nhà ông Nghĩa đến nhà bà Ngọc

1.000.000

 

Các đoạn còn lại trong ngõ

700.000

*

Ngõ từ nhà ông Nghĩa đến nhà bà Hoài(yến)

1.000.000

*

Ngõ 8 đường Hai Bà Trưng: Từ nhà bà Lợi(Tưởng) đến nhà ông Thỉnh (Bách)

1.500.000

*

Ngõ 6 đường Hai Bà Trưng: Từ nhà ông Thắng đến nhà ông Nhâm (Huy) đoạn QL2 vào Bệnh viện đa khoa

3.500.000

 

Các đoạn còn lại trong ngõ

700.000

*

Ngõ 4 Đường Hai Bà Trưng: Từ nhà bà Mý đến nhà ông Luật

1.000.000

*

Ngõ 2 Đường Hai Bà Trưng: Từ nhà ông Sơn đến nhà ông Trung

2.000.000

 

Các ngách còn lại trong ngõ 2

700.000

*

Ngõ từ nhà ông Khiển đến nhà ông Hiếu- Đường vào Khu đô thị Cánh Đồng Sơn

2.000.000

*

Ngõ 11 đường Hai Bà Trưng: Từ nhà bà Sa đến nhà ông Phúc

1.000.000

*

Đường vào công an Thị xã đến TT chi nhánh điện

1.000.000

*

Ngõ 9 đường Hai Bà Trưng: Từ trụ sở HTX Tứ Khu đến trường TH Hùng Vương

1.000.000

*

Ngõ 7 đường Hai Bà Trưng: Từ nhà ông Kích đến nhà ông Hởi

1000.000

*

Các hẻm còn lại trong ngõ

700.000

*

Ngõ từ nhà ông Dân đến nhà bà Lượng

1.000.000

*

Ngõ 5 đường Hai Bà Trưng: Từ nhà Bà Canh đến nhà ông Đức Tư

2.000.000

 

Các đoạn còn lại trong ngõ

700.000

*

Ngõ 3 đường Hai Bà Trưng: Từ nhà Thu(tuyến) đến nhà ông Thu(Liên)

1.500.000

 

Các đoạn còn lại trong ngõ

700.000

 

Ngõ 1 đường Hai Bà Trưng: Từ nhà bà Liên đến nhà bà Tất

1.000.000

2

Đường Trần Hưng Đạo

 

*

Từ ngã tư bến xe đến nhà văn hoá tổ 4

5.000.000

*

Ngõ 2: Đường Trần Hưng Đạo

2.000.000

II

Đường Phố loại II

 

1

Đường Lạc Long Quân - Đường Dốc Dinh

 

*

Từ trụ sở Tổ 4 đến nhà bà (Sửu Côi)

4.500.000

*

Ngõ 2: Từ nhà bà Liên (Đãi) đến nhà bà Điểm

1.000.000

*

Ngõ 4: Từ nhà ông Ngọc(Tâm) đến nhà bà Đông

1.000.000

 

Các đoạn còn lại trong ngõ

700.000

*

Ngõ 3: Từ nhà ông Dong đến nhà bà Hợi

1.000.000

*

Ngõ từ nhà bà Huệ đến nhà bà Hiền(Ngõ vào TT Trắc địa 103+104)

1.500.000

 

Các đoạn còn lại trong ngõ

700.000

2

Phố Xuân Thuỷ I- Đoạn từ nhà hàng Bắc Béo đến nhà ông Ngọc Ngôn

3.000.000

 

Phố Xuân Thuỷ II - Đoạn từ nhà bà Báu đến nhà ông Trọng Linh

3.000.000

3

Đường Nguyễn Trãi -Đoạn từ nhà bà Na đến nhà ông Yên

4.500.000

*

Ngõ 1: từ nhà ông Liên đến nhà ông Luyến

1.000.000

*

Ngõ 2: Từ nhà ông Thìn đến nhà bà Bảy

1.000.000

*

Ngõ 3 từ nhà ông Cần đến nhà bà Thuỷ

1.000.000

*

Ngõ 4: Từ nhà ông Trác đến nhà bà Vượng(Chuyên)

1.000.000

*

Ngõ 5 từ nhà ông Chúc đến nhà ông Sơn

700.000

 

Các đoạn còn lại trong ngõ

700.000

*

Ngõ 6: Từ nhà ông Hồng đến nhà ông Anh

1.000.000

*

Ngõ 7 Từ nhà ông Thế đến nhà ông Hưởng

700.000

*

Ngõ 8: Từ nhà ông Trị đến nhà ông Hoạch

1.500.000

 

Các ngách còn lại trong ngõ 8

700.000

 

Đoạn từ nhà ông Độ đến ngã ba Thanh Tước(mặt đường)

2.500.000

*

Ngõ 10 từ nhà ông Cường đến nhà ông Tiêu Thanh

800.000

 

Các đoạn còn lại trong ngõ 10

700.000

5

Phố Tôn Thất Tùng-

1.000.000

 

Các đoạn còn lại trong phố

700.000

*

Ngõ 12- Đoạn từ nhà bà Tâm (Hiển) đến nhà ông Đường

700.000

 

Các ngách còn lại trong ngõ 12

700.000

*

Ngõ 14: Từ nhà ông Tuấn đến nhà Bà Huân

700.000

*

Ngõ 16: Từ nhà ông Tâm đến nhà ông Ngọc

700.000

*

Ngõ 18: Từ nhà ông Phi đến nhà bà Phương

700.000

*

Ngõ 20: Từ nhà bà Liên Mau đến nhà ông Phàn

700.000

*

Ngõ 9: Từ nhà bà Nguyệt đến nhà ông Hảo

700.000

*

Ngõ 11: Từ nhà ông Ngọc đến nhà ông Hướng

700.000

*

Ngõ 13: Từ nhà ông Bộ đến nhà bà Như (diệm)

700.000

6

Phố Ngô Gia Tự : Từ nhà bà Hợp đến nhà ông Trường (Bùn)

1.000.000

7

phố Nhuế Khúc

1.000.000

 

Các ngõ, ngách còn lại trong phố

700.000

8

Phố Triệu Thị Khoan Hoà: Đoạn từ Nhà văn hoá tổ 4 đến cổng BV Lao& Phổi TW Phúc Yên

1.000.000

 

Các ngách, ngõ còn lại trong phố

700.000

9

Đường Trần Nguyên Hãn (Mặt đường quốc lộ 23)

2.500.000

*

Các ngách, ngõ còn lại

600.000

10

Phố Nội (từ nhà ông Kế đến nhà ông Châu Bột)

1.500.000

 

Các ngõ, ngách còn lại

500.000

 

PHƯỜNG PHÚC THẮNG

 

1

Đất ven QL2 giáp Hùng Vương đến UBND phường

3.500.000

*

Từ UBND phường đến Cầu Xây

3.500.000

*

Đường 317 từ QL2 đến Trưng Nhị(đường Trần Phú)

2.500.000

2

Đường Liên Xã

 

*

Đường Từ QL2 đến hết Xuân Mai(đi Kim Hoa)

1.500.000

*

Đường Xuân Phương, Đường Ngô Miễn

1.000.000

*

Đường Thống Nhất từ Xuân Mai mới ra QL2

1.000.000

*

Đường đê Nguyệt Đức từ gốc bông đi Nam Viêm

500.000

3

Đường Nội Phường

 

*

Đường phố Phùng Hưng(Từ nhà ông Điệt đến nhà ông Sinh)

500.000

*

Đường phố Đại Phùng(Từ bờ Đê Nguyệt Đức đến Nhà Thờ)

500.000

*

Đường Đỗ Nhân Tăng(từ QL2 đến ao ông Kỷ giáp đường Ngô Miễn)

500.000

*

Đường Trần Công Tước(từ QL2 giáp nhà ông Khiển đến nhà ông Quân)

500.000

*

Đường Xuân Biên(từ QL2 nhà ông Ba Rèn đến giáp nhà ông Thu đường Ngô Miễn)

700.000

*

Đường Xuân Giao (từ nhà bà Mùi đến nhà ông Mỡ)

400.000

*

Đường Phạm Hùng(từ nhà bà Chế đến Chùa Bến)

400.000

*

Đường Xuân Thượng(từ cửa hàng xăng dầu tới nhà ông Hoạt)

500.000

*

Đường Trần Mỹ Cơ (từ Trạm bơm đến cổng Đông)

400.000

4

Các đoạn còn lại trong ngõ

400.000

5

Đất khu dân cư phường(Trừ đất ven đường)

400.000

 

XÃ TIỀN CHÂU

 

1

Quốc lộ 2A(2 bên đường)

 

*

Từ kho bạc đến ngã 3 chợ đám

3.500.000

*

Từ ngã 3 chợ Đám đến hết cầu Tiền Châu

3.000.000

2

Quốc lộ 23(2 bên đường) từ ngã 3 QLộ đến hết cầu Đen

2.000.000

3

Đường Bê Tông (QL2A đến UBND xã)

 

*

Từ QLộ 2A đến Sông đào

1.500.000

*

Từ sông đào đến UBND xã

1.500.000

4

Đường từ cửa hàng mua bán đi Tiến Thắng

1.500.000

5

Đất trong khu nông thôn

 

*

Khu 1

300.000

*

Khu2

300.000

*

Khu3

300.000

 

Đất ven đường QLộ 2đến đường vào nhà ông Bái

300.000

*

Khu 4

300.000

*

Khu 5

300.000

*

Khu 6

200.000

*

Khu 7

 

 

Đất bên làng

300.000

 

Đất bên sông

300.000

*

Khu 8

 

 

Từ nhà trờng Tiểu Học đến trạm biến áp Thịnh Kỷ

400.000

 

Khu vực bãi Đẳng(Trừ khu vực đẫ XD)

300.000

 

Khu vực khác

200.000

*

Khu 9

200.000

*

Khu 10

 

 

Đường từ nhà ông Chất đến Khu 9

400.000

 

Các vị trí khác

300.000

*

Khu 11

200.000

 

NAM VIÊM

 

1

Tuyến đường

 

*

Tuyến đường Phúc Yên đi Xuân Hoà(theo trục đường 317)

2.500.000

*

Tuyến đường từ nhà ông Cẩn đến nhà ông Linh Tân Tiến

500.000

*

Tuyến đường từ nhà ông Linh đến nhà ông Vệ Chế

400.000

*

Tuyến đường từ nhà ông Vệ đến nhà ông Hiển (Nam Viêm)

300.000

*

Tuyến đường từ nhà ông Thường đến cống Đầm Láng

200.000

*

Tuyến đường từ nhà ông Linh đến cống Cầu Đá(Hiển Lễ)

300.000

*

Tuyến đường từ nhà ông Thường – Bảo Lộc đến giáp danh Hiển Lễ

200.000

*

Tuyến đường từ nhà ông Mạnh Hạch đến giáp Đại Phùng

700.000

*

Tuyến đường từ UBND xã đến giáp Cầu máng(theo tuyến đường mới)

500.000

*

Tuyến đường từ Trạm bơm đồng cờ đến giáp Tân Lợi

300.000

*

Tuyến đường sau khu đấu giá và cấp đất giãn đân

1.000.000

*

Tuyến trục đường 317 đến trạm Y tế xã

600.000

*

Tuyến trục đường nhà ông Trinh Cả Đông đến nhà anh Hùng Minh Đức

500.000

*

Khu gó cao + gò sỏi

300.000

 

Các tuyến đường ngõ, xóm

40.000

2

Khu đất làm dịch vụ

 

*

Khu hồ cạnh nhà ông Yên cả Đông

400.000

*

Tuyến đường từ UBND xã đến trạm biến thế Khả Do

 400.000

 

XÃ CAO MINH

 

1

Từ cống số 5 đến cổng công ty Xuân Hoà

1.500.000

2

Từ ngã 3 trạm trung gian Xuân Hoà đến cổng trường THCS đến ngã 3 thôn Đức Cung

700.000

3

Từ cổng công ty Xuân Hoà đến cống số 1 Đại Lải

1.000.000

4

Từ nhà Ông Xây dọc trục đường bê tông nhựa đi cầu bắc Hiển Lễ đến trường THCS

700.000

5

Các Thôn: Xuân Hoà 1,Xuân Hoà 2,Yêm Điềm, cao Quang, Quảng Tự, Đồi Thông

400.000

6

Các thôn còn lại của xã Cao Minh

400.000

7

Thôn Đức Cung

300.000

 

XÃ NGỌC THANH

 

1

Từ dốc Bảo An đến bãi bóng 113

1.500.000

2

Từ bãi bóng 113 đến ngã ba khu du lịch Đại Lải

1.500.000

3

Từ ngã ba khu du lịch Đại Lải đến cống số 1

1.200.000

4

Từ ngã ba khu du lịch Đại Lải đến khu tái định cư(Phó văn Chương)

1.200.000

5

Từ khu tái định cư số 1 đến đập tràn Ngọc thanh

1.000.000

6

Từ đập tràn quanh theo đường nhựa đến cống số 1 Đại Lải

700.000

7

Từ UBND xã đến đồng Vắng(Đồng Đò)

700.000

8

Từ cống Đổ đến tái định cư số 1(Đồng Đầm)

700.000

9

Từ đập tràn đến Thanh Cao

1.000.000

10

Từ trạm Kiểm lâm đến đồng Trầm

500.000

11

Từ TT nghiên cứu Lâm Sinh đi khu vực Phòng thủ

500.000

12

Từ nhà Lê Văn Trương thôn Trung đến cuối đồng Đò

500.000

13

Từ nhà đầu đê trường Cấp 1 đến nhà Diệp Năm thôn đống Giãng

700.000

14

Đường liên thôn nằm ngoài mặt đường nói trên

300.000

15

Các khu vực còn lại

300.000

16

Từ ngã 3 cầu Kênh (Nhà ông Hùng đến ngã 3 nhà ông Hồng T80)

500.000

17

Từ ngã 3 nhà ông Tuyền Sơn Đồng đến ngã 3 nhà ông Chúc T80

500.000

18

Từ ngã 3 nhà ông Tuyền Sơn Đồng đến ngã 3 đầu Đường Minh Khai Xuân Hoà

500.000

19

Từ ngã 3 Hồ Đại Lải theo đường Miếu Gỗ đến ngã ba nhà ông Tèng

500.000

20

Từ ngã 3 nhà ông Hoàng Vượng đến hết thôn An Thịnh đường đi cống ngầm và đến nhà ông Trần Văn Đào thôn Lập Đinh

300.000

21

Từ ngã 3 nhà ông Lưu Tám đến hết địa phận xã Ngọc Thanh đường đi Bình Xuyên và đến nhà ông Nga Cầu thôn Gốc Duối

1.000.000

 

* Giá đất nông, lâm nghiệp :

Đất rừng : Tăng 30% so với năm 2007

Đất nông nghiệp: Tăng 20% so với năm 2007

 

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP THỊ XÃ PHÚC YÊN NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 31tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh)

TT

Vị trí ,Khu vực

GIÁ ĐẤT

I

Đất trồng cây hàng năm, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản và trồng cây lâu năm

 

A

Xã đồng bằng + xã Trung du

 

 

Hạng 1

30.000

 

Hạng 2

29.000

 

Hạng 3

28.000

 

Hạng 4

26.000

 

Hạng 5

23.000

 

Hạng 6

21.000

B

Xã Miền núi

 

 

Hạng 1

19.000

 

Hạng 2

18.000

 

Hạng 3

17.000

 

Hạng 4

15.000

 

Hạng 5

13.000

 

 Hạng 6

11.000

II

Đất lâm nghiệp và đất rừng sản xuất

 

A

Xã Đồng bằng + xã Trung du

 

 

Hạng 1

17.000

 

Hạng 2

16.000

 

Hạng 3

14.000

 

Hạng 4

13.000

 

Hạng 5

12.000

 

Hạng 6

11.000

B

Xã Miền núi

 

 

Hạng 1

12.000

 

Hạng 2

11.000

 

Hạng 3

10.000

 

Hạng 4

9.000

 

Hạng 5

8.000

 

Hạng 6

7.000

 

BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH XUYÊN NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh)

ĐV: đồng/m2

STT

KHU VỰC, VỊ TRÍ

GIÁ ĐẤT

 

Giá đất khu dân cư đầu mối giao thông và 2 bên trục đường giao thông chính

 

I

Quốc lộ 2A

 

1

Đoạn từ giáp xã Tiền Châu đến giáp thị trấn Hương Canh (thuộc địa phận xã Đạo đức)

 

 

- Mặt tiền

2.000.000

 

- Băng 2 trở vào:

600.000

2

Đoạn thuộc địa phận thị trấn Hương Canh

 

 

- Băng 1:

2.000.000

 

- Băng 2 trở vào:

600.000

3

Đoạn từ giáp địa phận thị trấn Hương Canh đến hết địa phận xã Quất lưu giáp phường khai quang thành phố Vĩnh Yên (Quốc lộ 2A cũ)

 

 

- Mặt tiền

2.000.000

 

- Băng 2 trở vào:

600.000

II

Tỉnh lộ 303(đi Thanh Lãng)

 

1

Đoạn thuộc địa phận xã Tân Phong

 

 

- Băng 1

1.000.000

 

- Băng 2 trở vào:

500.000

2

Đoạn thuộc địa phận xã Phú xuân, từ giáp địa phận xã Tân Phong đến ngã 4 giáp xã Thanh Lãng

 

 

- Băng 1

1.000.000

 

- Băng 2 trở vào:

450.000

3

Đoạn thuộc địa phận xã Thanh Lãng, từ ngã tư Phú Xuân đi Yên lạc

 

 

- Băng1:

1.200.000

 

- Băng 2 trở vào:

600.000

 

- Khu đồng thực phẩm đã quy hoạch

 

 

 +Băng 1:

1.200.000

 

 + Băng 2 và các băng khác còn lại

600.000

4

Từ Quốc lộ 2 đến trạm bơm cũ (Địa phận Thị trấn Hương canh)

 

 

- Băng1:

1.000.000

 

- Băng 2 trở vào:

500.000

5

Từ trạm bơm cũ đến hết địa phận Thị trấn Hương canh

700.000

III

Tỉnh lộ 302

 

*

Đất thuộc xã Tam hợp

 

1

Đoạn thuộc địa phận xã Tam Hợp, từ ngã 3 Chợ Nội (nhà bà Mỹ) đến nhà anh Dũng

 

 

- Băng1:

1.500.000

 

- Băng 2 trở vào:

600.000

2

Đoạn từ nhà anh Dũng đến hết địa phận xã Tam Hợp giáp xã H­ương Sơn

 

 

- Băng1:

1.200.000

 

- Băng 2 trở vào:

500.000

*

Đất thuộc địa phận xã Quất lưu

 

3

Đoạn từ cây đa Tam Hợp đến hết địa phận xã Quất lưu (Băng 1)

 

 

- Băng 1:

1.200.000

 

-Băng 2 trở vào:

500.000

*

Đất thuộc địa phận xã Hương sơn

 

4

Đoạn thuộc địa phận xã Hương Sơn, từ Nghĩa trang Trần Hưng Đạo đến giáp đầm Chùa Tiếng

 

 

- Băng1:

1.200.000

 

- Băng 2 trở vào:

500.000

5

Đoạn từ đầm Chùa tiếng đến hết nhà Ông Sâm (Lò gạch)

 

 

- Băng 1 không phải là đầm

800.000

 

- Băng 1 thuộc những đoạn đầm

500.000

 

- Băng 2 trở vào không phải là đầm:

300.000

 

- Băng 2 thuộc những đoạn đầm

200.000

6

Đoạn từ giáp nhà Ông Sâm (Lò gạch) đến đường rẽ vào Chân sơn

 

 

- Băng 1:

900.000

 

- Băng 2 trở vào:

500.000

7

Từ đường rẽ vào chân sơn trước cửa UBND xã Hương sơn đến nhà Tuấn Vân

 

 

- Băng 1:

800.000

 

- Băng 2:

400.000

8

Từ nhà Tuấn Vân đến Cầu bòn hết địa phận xã Hương sơn

 

 

- Băng1:

800.000

 

- Băng 2 trở vào:

400.000

*

Đất thuộc địa phận xã Gia khánh

 

9

Đoạn từ Cầu bòn đến ngã ba rẽ vào Thiện kế

 

 

- Băng1:

1.000.000

 

- Băng 2 trở vào:

400.000

10

Đoạn từ ngã ba rẽ vào Thiện kế đến cổng trường cấp 3 Quang hà

 

 

- Băng1:

1.000.000

 

- Băng 2 trở vào:

400.000

11

Đoạn từ cổng trường cấp 3 Quang hà đến ngã 3 rẽ vào Nông trường

 

 

- Băng1:

1.000.000

 

- Băng 2 trở vào:

500.000

12

Đoạn từ ngã 3 rẽ vào Nông trường đến hết nhà Ông Quế Gia du

 

 

- Băng1:

1.000.000

 

- Băng 2 trở vào bên phía chợ mới quy hoạch

800.000

 

- Băng 2 trở vào bên còn lại

400.000

13

Đoạn giáp nhà Ông Quế Gia du đến đường rẽ Trạm xá Gia khánh

 

 

- Băng1:

800.000

 

- Băng 2 trở vào:

300.000

14

Đoạn từ cổng trạm Xá đến ngã tư - Cổ độ

 

 

- Băng1:

1.000.000

 

- Băng 2 trở vào:

300.000

15

Từ ngã tư cổ độ đến cống quay Sơn bỉ

900.000

16

Từ cống quay Sơn bỉ đến hết địa phận Xã Gia khánh

600.000

17

Các băng 2 còn lại trên trục đường 302

200.000

IV

Tỉnh lộ 302B (Hương Canh - Trung Mỹ)

 

*

Đất thuộc địa phận Thị trấn Hương canh

 

1

Đoạn từ QL2A đi vào đến đường ngang thị trấn Hương Canh

 

 

- Băng1:

1.500.000

 

- Băng 2 trở vào:

800.000

2

Đoạn từ đường ngang thị trấn Hương Canh đi Tam Hợp thuộc phần đất của thị trấn Hương Canh

1.200.000

3

Đoạn từ đường ngang thị trấn Hương Canh đi vào cụm công nghiệp Hương Canh

 

 

- Băng1:

1.500.000

 

- Băng 2 trở vào:

800.000

*

Đất thuộc địa phận xã Tam hợp

 

4

Đoạn từ giáp TT Hương canh đến trạm Y tế xã Tam hợp

 

 

- Băng1:

1.200.000

 

- Băng 2 trở vào:

400.000

5

Đoạn từ trạm y tế xã Tam Hợp đến đầu Cầu Tranh

 

 

- Băng1:

800.000

 

- Băng 2 trở vào:

400.000

*

Đất thuộc địa phận xã Bá hiến

 

6

Đoạn thuộc địa phận xã Bá Hiến từ Cầu tranh đến Bưu điện xã Bá hiến

 

 

- Băng1:

700.000

 

- Băng 2 trở vào:

400.000

7

Đoạn từ Bưu điện xã Bá hiến đến Cổng xí nghiệp gạch

 

 

- Băng1:

900.000

 

- Băng 2 trở vào:

600.000

8

Đoạn từ Cổng XN Gạch Bá Hiến đến hết địa phận xã Bá hiến

 

 

- Băng1:

600.000

 

- Băng 2 trở vào:

300.000

*

Đất thuộc địa phận xã Trung mỹ

 

9

Đoạn giáp Bá hiến đến Bảng tin

500.000

10

Đoạn từ bảng tin đến hồ chứa nước Thanh lanh

 

 

- Băng1:

600.000

 

- Băng 2 trở vào:

300.000

V

Tỉnh lộ 305 đi Thanh Trù (xã Quất l­ưu)

 

1

Đoạn từ QL2A đi Thanh Trù dài 500m (Băng 1)

1.200.000

 

Băng 2 trở vào:

500.000

2

Đoạn tiếp nối còn lại trở vào hết địa phận xã Quất Lưu

800.000

VI

Tỉnh lộ 310 (Đại lải - Đạo tú)

 

1

Từ Ngã 3 Gốc gạo đến hết địa phận Thị trấn Gia khánh (Cầu sắt)

 

 

- Băng 1:

800.000

 

- Băng 2 trở vào:

400.000

1

Từ giáp Cầu sắt đến hết địa phận xã Thiện kế (Ngầm lăm bò)

 

 

- Băng 1:

800.000

 

- Băng 2 trở vào:

400.000

2

Từ ngầm lăm bò đến Cầu đen (Địa phận xã Bá hiến)

 

 

- Băng 1:

800.000

 

- Băng 2 trở vào:

400.000

 

KHU DÂN CƯ THỊ TRẤN HƯƠNG CANH

1

Đường Hương Canh - Sơn Lôi: Đoạn từ QL2A đến giáp địa phận xã Sơn Lôi

 

 

- Băng 1

1.000.000

 

- Mặt đường 17,5 m (Khu Vườn sim)

600.000

 

 - Băng 2 trở vào còn:

400.000

2

Mạng đường xanh từ cổng Chợ Cánh đến điểm tiếp giáp với đường Hương Canh - Sơn Lôi

 

 

- Băng1

600.000

 

- Băng 2 trở vào:

400.000

3

Đường từ QL2A (Chi cục thuế) đi vào đến Đình Hương Canh

500.000

4

Đường từ QL2A đi vào Huyện đội đến hết địa phận Trường Tiểu học B Hương Canh

 

 

- Băng1:

500.000

 

- Băng 2 trở vào:

300.000

5

Khu dân cư cụm công nghiệp Hương canh

400.000

6

Các khu vực khác còn lại

200.000

 

KHU DÂN CƯ XÃ ĐẠO ĐỨC (XÃ ĐỒNG BẰNG)

1

Đường từ phố Kếu đến Dốc Vòng thôn Mộ Đạo

400.000

2

Đường từ QL2A đi Chùa Quán đến Dốc Vòng thôn Mộ Đạo

300.000

3

Đưòng từ QL2A đi vào thôn Hưởng Lộc

350.000

4

Đường từ QL2A đi vào thôn Đại Phúc đi vào HTX

300.000

5

Đường từ QL2A đi vào hết địa phận Viện 8 - Đường sông

350.000

6

Đi từ Viện 8 đến cổng UBND xã đến hết địa phận xã Đạo đức

250.000

7

Đường từ QL2A đi xóm Kiền Sơn đi Sơn Lôi

250.000

8

Các khu vực còn lại

200.000

 

KHU DÂN CƯ XÃ QUẤT LƯU (XÃ TRUNG DU)

1

Đường từ QL2A đi xóm chũng dài 250m

 

 

Băng 1

400.000

 

Băng2

200.000

2

Đường từ QL2A đi xóm vải dài 250 m

 

 

Băng 1

400.000

 

Băng 2

200.000

3

Đường Tỉnh Lộ 302 đi xóm giữa dài 200m

300.000

4

Đường Tỉnh Lộ 302 đi XN ép dầu

500.000

5

Đường từ QL2A đi xóm phổ dài 200m

500.000

6

Đường từ QL2A đi vào cổng nhà máy Gạch Quất Lưu

500.000

7

Đường từ QL2A đi vào cổng Viện điều Dưỡng.

700.000

8

Đường từ Tỉnh Lộ 305 đi xóm Trại

250.000

9

Đồi xóm phổ

500.000

10

Đất còn lại của xóm Núi xóm Phổ

300.000

11

Đất khu vực khác còn lại

200.000

 

KHU DÂN CƯ XÃ TAM HỢP (XÃ TRUNG DU)

1

Đường từ ngã 3 thôn Hữu Bằng (nhà Thân xuyên) đến hết địa phận xã Tam Hợp giáp xã Thiện Kế

400.000

2

Đường từ trạm Y tế xã đi đến cổng tây thôn Nội Phật

300.000

3

Đường từ cổng tây đi đến điểm tiếp giáp đường 302

250.000

4

Đường từ quán Ca nhà Tuấn Thuỷ đi đến nhà ông Tiu

400.000

5

Đường từ nhà ông Tiu đi đến khu B Sư đoàn 304

300.000

6

Đường từ ngã 3 Cầu Hồ (nhà bà Vân Thuật) đến Trường THCS Tam Hợp

300.000

7

Đường từ cổng xuôi (nhà ông Mãi) đến cổng Công Ty TNHH Hoa Cương

300.000

8

Đoạn từ cổng Trường cấp 2 đến cổng Xuôi

400.000

9

Các khu vực còn lại

200.000

 

KHU DÂN CƯ XÃ THIỆN KẾ (XÃ TRUNG DU)

1

Đường từ cầu Quảng Khai đến ngã 3 nhà Bà Hoà Hương đà

 

 

- Băng 1:

500.000

 

- Băng 2 trở vào:

300.000

2

Đường Thiện kế Trung mỹ (Địa phận Thiện kế)

 

 

- Băng 1:

200.000

 

- Băng 2 trở vào:

150.000

3

Từ ngã 3 nông trường rẽ vào UBND xã đi Tam hợp (Hữu Bằng)

300.000

4

Đường liên thôn trên địa bàn xã

200.000

5

Khu tái định cư Gò cao

 

 

- Băng 1:

300.000

 

- Băng 2 trở vào:

200.000

7

Các khu vực còn lại

150.000

 

KHU DÂN CƯ XÃ SƠN LÔI (XÃ TRUNG DU)

1

Đường từ cổng UBND xã đến hết Thôn Bá cầu (Nhà Anh Tiến Thương binh)

250.000

2

Từ nhà Anh Tiến thôn Bá cầu đến hết địa phận Sơn lôi giáp Bá hiến

300.000

3

Đường từ ngã 3 cũ đến ngã 3 An Lão- Ngọc Bảo- ái Văn

200.000

4

Đường Hương Canh- Sơn Lôi đến cổng UBND xã kể cả đường mới

300.000

5

Các khu vực còn lại

100.000

 

KHU DÂN CƯ XÃ TÂN PHONG (XÃ ĐỒNG BẰNG)

1

Từ Đường Tỉnh Lộ 303 vào đến Trường Tiểu học xã Tân Phong

 

 

- Băng 1:

700.000

 

- Băng 2 trở vào:

500.000

2

Từ Đường Tỉnh Lộ 303 vào hết trục đường thôn Yên định giáp đoàn 235

400.000

3

Từ Đường Tỉnh Lộ 303 vào đến đầu cầu Thịnh Đức

400.000

4

Đường Tỉnh Lộ 303 đến trục đường cắt Thôn Nam bản và Mỹ đô

400.000

5

Tiếp từ Mỹ đô đến hết Thôn Nam bản

300.000

6

Đường từ ngã 3 Gốc Gạo (gần trụ sở UBND xã) đến đầu làng thôn Tân An

 

 

- Băng 1:

500.000

 

- Băng 2 trở vào:

200.000

7

Đường từ ngã 3 Gốc Gạo (gần trụ sở UBND xã) đến trạm biến thế thôn Nam Bản

400.000

8

Đường từ tiếp giáp Thôn Nam bản đến nhà Ông Đạo Thôn Trường thư

300.000

9

Các khu vực khác còn lại

200.000

KHU DÂN CƯ XÃ HƯƠNG SƠN (XÃ TRUNG DU)

1

Đường Cầu Hoàng Oanh đi Vĩnh Yên hết địa phận xã Hương sơn

 

 

- Băng 1:

500.000

 

- Băng 2 trở vào:

200.000

2

Đường từ cầu Quảng Khai đến đường 302

800.000

3

Từ đường 302 đi qua Tam lộng đến hết địa phận xã Hương sơn

300.000

4

Đường từ trạm xá đến hết nhà Bà Sâm Hương vị

 

 

- Băng 1:

300.000

 

- Băng 2 trở vào:

150.000

5

Từ giáp nhà Bà Sâm Hương vị đến đường Quang hà Vĩnh yên

 

 

- Băng 1:

250.000

 

- Băng 2 trở vào:

150.000

6

Các khu vực còn lại

150.000

 

KHU DÂN CƯ XÃ PHÚ XUÂN (XÃ ĐỒNG BẰNG)

1

Đường Thanh Lãng - Phú Xuân - Đạo đức : từ cây xăng Công ty TNHH Tiến Thắng đến UBND xã Phú Xuân

 

 

Băng 1:

600.000

 

Băng 2 trở vào:

350.000

2

Đường Thanh Lãng - Phú Xuân - Đạo đức : Từ UBND xã Phú Xuân đến hết địa phận xã Phú xuân Giáp với xã Đạo đức

 

 

Băng 1:

400.000

 

Băng 2 trở vào:

250.000

3

Đường từ UBND xã Phú Xuân đến Dốc Hồ

250.000

4

Đường từ đầu làng Can Bi đi Văn Tiến đến hết địa phận xã Phú Xuân

400.000

5

Các khu vực khác còn lại

200.000

 

KHU DÂN CƯ XÃ BÁ HIẾN (XÃ TRUNG DU)

1

Đoạn đường 36 m khu công nghiệp

 

 

Băng1

600.000

 

Băng 2 trở vào:

400.000

2

Đường từ ngã tư quán Dói đến cầu Đen

 

 

- Băng 1:

400.000

 

- Băng 2 trở vào:

150.000

3

Đường từ chợ Bá Hiến đến hết làng Vinh Tiến