Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND về giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 14 ban hành

Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 27/01/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 27/2008/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT DỊCH VỤ, ĐẤT Ở CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26-11-2003;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP Nghị định số 84/2007/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003;       
Trên cơ sở Tờ trình số: 216/TTr-UBND ngày 09-12-2008 của UBND tỉnh về việc giao đất dịch vụ hoặc đất ở cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi vào mục đích phi nông nghiệp; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về giao đất dịch vụ hoặc đất ở khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định của Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-01-2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh giải quyết những tồn tại cũ về đất dịch vụ theo Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐ ngày 25-5-2004 của HĐND tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh theo quy định.

- Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

- Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã đ­ược HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2008 và thay thế Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐ ngày 25-5-2004 của HĐND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP (b/c) 
- VPQH, VPCP;
- Cục KTVB-Bộ TP,
- Bộ TNMT, TC;
- TTTU, TTHĐND, UBND, MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- BáoVP, Cổng TTĐT, Công báo tỉnh (đăng, đưa tin);
- TTHU, TTHĐND, UBND, MTTQ các huyện, thành, thị;               
- CPVP, CV;
- L­ưu VT.
 (190b)

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2008
Ngày hiệu lực25/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/01/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
    Loại văn bảnNghị quyết
    Số hiệu27/2008/NQ-HĐND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
    Người kýTrịnh Đình Dũng
    Ngày ban hành15/12/2008
    Ngày hiệu lực25/12/2008
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBất động sản
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/01/2011
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp