Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND về giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 04/2009/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 NGHỊ QUYẾT SỐ 27/2008/NQ-HĐND NGÀY 15-12-2008 CỦA HĐND TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26-11-2003;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ngày 26-11-2003;
Theo đề nghị tại Tờ trình số 76/TTr- UBND ngày 21-7-2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND ngày 15-12-2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND ngày 15-12-2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp như sau:

HĐND tỉnh đồng ý chủ trương hỗ trợ đất dịch vụ bằng đất cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất nông nghiệp (quỹ đất I) khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh từ ngày 25-5-2004 đến ngày 31-12-2008 để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế- xã hội. Trường hợp có nhu cầu hỗ trợ đất dịch vụ bằng tiền, Nhà nước sẽ tổ chức thực hiện đấu giá đất dịch vụ, tiền đấu giá được sẽ thanh toán trả cho hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể để tổ chức thực hiện nghị quyết.

Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 28-7-2009 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH,CP;
- VPQH,VPCP;
- Bộ TC; Bộ TN&MT
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ TP;
- TTTU,TTHĐND, UBND,MTTQ Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TTHU, TTHĐND, UBND huyện, thành, thị;
- Báo VP, Công báo cổng TTĐT tỉnh (đăng đưa tin);
- CPVP, CV
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2009
Ngày hiệu lực07/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu04/2009/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
     Người kýTrịnh Đình Dũng
     Ngày ban hành28/07/2009
     Ngày hiệu lực07/08/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất

         • 28/07/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/08/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực