Quyết định 73/2006/QĐ-UBND

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đã được thay thế bởi Quyết định 05/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Ban quản lý khu công nghiệp Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 08/02/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2006/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2006/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 06 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
Căn cứ Quyết định số 190/1998/QĐ-TTg ngày 29/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc;
Căn cứ Thông tư số 151/TCCP-TC ngày 04/8/1997 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
Căn cứ Thông tư số 13/TT-TCCP ngày 30/12/1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn sửa đổi một số điểm trong Thông tư hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
Căn cứ Quyết định số 100/2000/QĐ-TTg ngày 17/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Ban Quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trưng ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP/BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp và Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 121/TTr-SNV ngày 06/10/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc, có chức năng giúp UBND tỉnh quản lý trực tiếp các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có tài khoản, được sử dụng con dấu có hình Quốc huy, có biên chế và kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 190/1998/QĐ-TTg ngày 29/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

2. Thực hiện xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP/BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp và Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc thực hiện theo Thông tư số 151/TCCP-TC ngày 04/8/1997 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

Giao Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc quyết định và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc, bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Ban trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh cơ cấu ngạch công chức theo quy định của Nhà nước và biên chế UBND tỉnh giao hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 4567/QĐ-UB ngày 02/12/2002 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuyển Ban Quản lý các khu công nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Ban quản lý các khu công nghiệp và thu hút đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu73/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2006
Ngày hiệu lực16/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/01/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 73/2006/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 73/2006/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu73/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Ngọc Phi
        Ngày ban hành06/10/2006
        Ngày hiệu lực16/10/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/01/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 73/2006/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2006/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức