Quyết định 70/2006/QĐ-UBND

Quyết định 70/2006/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch do Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Du lịch Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Quyết định 37/2008/QĐ-UBND vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 08/08/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Du lịch Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2006/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 14 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 48/2005/TT-BNV ngày 29/4/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn giúp UBND trong quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND ngày 17/7/2006 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Sở Du lịch và đổi tên Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 102/TTr-SNV ngày 01/9/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch như sau:

1. Vị trí, chức năng:

Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, quản lý các dịch vụ công thuộc lĩnh vực du lịch trong phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp luật.

Sở Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND tỉnh về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị quản lý lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Tổng cục Du lịch, chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình;

2.2. Trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chiến lược phát triển du lịch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch;

2.3. Trình UBND tỉnh quyết định công nhận và phân cấp quản lý các khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch theo quy định của Luật du lịch;

2.4. Trình UBND tỉnh chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về du lịch của Sở;

2.5. Trình UBND tỉnh quyết định việc phân công, phân cấp hoặc ủy quyền quản lý nhà nước về du lịch đối với UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;

2.6. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về du lịch đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động kinh doanh du lịch theo phân cấp và quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch của tỉnh; trực tiếp quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh;

2.7. Tổ chức chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển du lịch đã được phê duyệt; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở trên địa bàn tỉnh;

2.8. Tổ chức thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; thẩm định và quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch loại đạt tiêu chuẩn tối thiểu và loại đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1 sao, 2 sao; cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngắn hạn nghề du lịch và cấp, thu hồi các loại thẻ, giấy phép, chứng chỉ khác thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của pháp luật;

2.9. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch ở trong và ngoài nước; cung cấp thông tin về du lịch phục vụ cho công tác quản lý cho khách du lịch, các tổ chức cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực du lịch;

2.10. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu và đề xuất với UBND tỉnh các mô hình, biện pháp bảo vệ trật tự trị an, vệ sinh môi trường tại các khu, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh;

2.11. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư do UBND tỉnh giao; thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển du lịch hoặc có liên quan đến du lịch theo quy định của pháp luật;

2.12. Quản lý tài nguyên du lịch được giao, điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch và tổng hợp tình hình đầu tư phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh;

2.13. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở và những người tham gia hoạt động du lịch ở địa phương nhằm phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh theo kế hoạch của UBND tỉnh và Tổng cục Du lịch giao;

2.14. Chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ du lịch đối với cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện, thị trong quá trình khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên du lịch, yêu cầu thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn huyện, thị;

2.15. Tổ chức phối hợp công tác giữa các sở, ngành có liên quan đối với hoạt động du lịch nhằm đảm bảo việc quản lý, điều hành kịp thời và có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở địa phương;

2.16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu về lĩnh vực quản lý du lịch của địa phương;

2.17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật;

2.18. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về du lịch;

2.19. Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật;

2.20. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở theo quy định;

2.21. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật, phân cấp của UBND tỉnh;

2.22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

3.1. Lãnh đạo sở: có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Giám đốc sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở.

Phó Giám đốc sở là người giúp việc Giám đốc sở, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc sở phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở, trước pháp luật về lĩnh vực phụ trách.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức Giám đốc, Phó Giám đốc sở theo quy định của Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch và theo phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

3.2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Sở:

- Văn phòng

- Thanh tra

- Phòng quản lý khách sạn

- Phòng quản lý lữ hành

- Phòng kế hoạch và đầu tư.

- Ban quản lý khu nghỉ mát Tam Đảo

3.3. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc sở (có Đề án riêng, được thành lập theo quy định của pháp luật);

3.4. Biên chế: Biên chế của Sở Du lịch được Chủ tịch UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức giúp việc cho Giám đốc Sở; bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 14/2005/QĐ-UBND ngày 18/7/2005 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại và Du lịch.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2006
Ngày hiệu lực24/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Du lịch Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Du lịch Vĩnh Phúc
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu70/2006/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
      Người kýNguyễn Ngọc Phi
      Ngày ban hành14/09/2006
      Ngày hiệu lực24/09/2006
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2008
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Du lịch Vĩnh Phúc

         Lịch sử hiệu lực Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Du lịch Vĩnh Phúc