Chỉ thị 24/2012/CT-UBND

Chỉ thị 24/2012/CT-UBND về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/2012/CT-UBND lập thẩm định phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------
-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2012/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố và Kế hoạch số 5100/KH-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giải quyết một số vấn đề cấp bách cần khắc phục theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

I. VỀ CÔNG TÁC LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

1. Đối với 8 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận - huyện chưa trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt gồm các quận 7, 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp và huyện Bình Chánh, Nhà Bè: Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - huyện nêu trên và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố để phê duyệt trước ngày 15 tháng 11 năm 2012.

Đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận 2 và quận 11: Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân quận nêu trên và các đơn vị có liên quan phải khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố để phê duyệt trước ngày 25 tháng 11 năm 2012.

2. Đối với 198 hồ sơ đang lập mới quy hoạch phân khu và 102 hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 không phù hợp, cần thiết phải điều chỉnh: Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc đôn đốc Ủy ban nhân dân quận - huyện, các Ban Quản lý khu đô thị, các cơ quan tổ chức lập quy hoạch khẩn trương lập kế hoạch chi tiết về tiến độ triển khai thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt. Hàng tháng tổ chức giao ban, rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định ngay. Phấn đấu hoàn thành phủ kín các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 trước ngày 30 tháng 9 năm 2013.

Đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cấp 2 khu trung tâm hiện hữu thành phố mở rộng (930 ha); trên cơ sở góp ý của Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15 tháng 11 năm 2012.

II. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

1. Các cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị (Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các Ban Quản lý khu đô thị) có trách nhiệm tổ chức công bố trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đồ án được phê duyệt.

2. Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Quyết định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trình Ủy ban nhân dân Thành phố để ban hành trong tháng 12 năm 2012.

3. Công tác lập thiết kế đô thị; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị:

a) Đối với thiết kế đô thị dọc 3 tuyến đường: đường Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ (Đại lộ Đông Tây), đường Phạm Văn Đồng (Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài) và tuyến đường Xa lộ Hà Nội, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đồ án theo quy định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt trong tháng 12 năm 2012.

b) Căn cứ vào các đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt (quy hoạch chung các quận - huyện, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000), Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và các quy định pháp luật khác có liên quan, Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương lập kế hoạch triển khai thực hiện việc xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và trình Ủy ban nhân dân Thành phố để phê duyệt trước ngày 10 tháng 12 năm 2012.

4. Về công tác tổ chức thực hiện quy hoạch:

a) Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc đôn đốc Ủy ban nhân dân quận - huyện, các Ban Quản lý khu đô thị, phải thường xuyên rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt:

- Đối với các đồ án đã có kế hoạch thực hiện thì cần công bố thời gian và lộ trình thực hiện để cộng đồng dân cư được biết, giám sát.

- Đối với các đồ án chưa có kế hoạch thực hiện nhưng cần thiết phải giữ lại để bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị: giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố và các cấp có thẩm quyền xem xét, để tiếp tục hoàn thiện chính sách đảm bảo hài hòa lợi ích trước mắt và lâu dài, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của thành phố và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người đang có quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở trong địa bàn quy hoạch.

- Đối với các nội dung mà qua rà soát, đánh giá nhận thấy thiếu tính khả thi, cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch, thì cần công bố và lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung điều chỉnh (giữ lại chức năng hiện trạng hoặc chuyển sang chức năng khác) để lập điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

b) Giao Ủy ban nhân dân quận - huyện, các Ban Quản lý khu đô thị kiểm tra, giám sát thường xuyên về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn để kịp thời phát hiện xử lý hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý đối với những dự án không triển khai, triển khai chậm hoặc triển khai thực hiện không đúng quy hoạch.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN, CÁC ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm cung cấp các bản đồ khảo sát về địa hình (đã được cập nhật các biến động) để các cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch đô thị.

2. Giao Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, các Trưởng Ban Quản lý khu đô thị, Thủ trưởng cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có kế hoạch, dự trù kinh phí cho công tác lập, quản lý, công bố công khai, cung cấp thông tin về quy hoạch, tổ chức cắm mốc giới và gửi về Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các Ban Quản lý khu đô thị và các đơn vị tư vấn trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của mình, các Sở, ban, ngành có trách nhiệm cung cấp các thông tin có liên quan kịp thời, đầy đủ về dân số, kinh tế - xã hội, ngành - lĩnh vực… cho các cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, các đơn vị tư vấn trong quá trình lập quy hoạch đô thị. Quá thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản hỏi ý kiến, nhưng các Sở, ban, ngành không có ý kiến phản hồi thì xem như thống nhất với các số liệu, phương án đề xuất của đơn vị hỏi ý kiến; và khi triển khai thực hiện theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, mà các cơ quan, đơn vị có liên quan hoặc người dân tại địa phương có phản ánh vướng mắc, không phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương thì các Sở, ban, ngành đã được hỏi ý kiến phải chịu trách nhiệm.

4. Giao Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt Đề cương, tổng dự toán và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị (trừ các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch được phân cấp theo quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5, 7, 8 Điều 12 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).

5. Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện khẩn trương dự thảo, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Quy hoạch - Kiến trúc với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố.

6. Đối với các tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị:

- Các tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị phải có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự và kinh nghiệm theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

- Đối với các tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị nhưng có biểu hiện trì trệ, kéo dài thời gian lập các hồ sơ quy hoạch đô thị mà không có lý do chính đáng; tùy theo mức độ vi phạm, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các Ban Quản lý khu đô thị, các cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị phải kịp báo cáo, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý theo các hình thức:

+ Bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị và đơn vị tư vấn;

+ Xử phạt hành chính theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

+ Đình chỉ hành nghề tư vấn của đơn vị tư vấn, thu hồi chứng chỉ hành nghề của cá nhân chủ trì đồ án.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện khẩn trương triển khai thực nghiêm túc Chỉ thị này. Chỉ thị này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2012
Ngày hiệu lực10/11/2012
Ngày công báo15/12/2012
Số công báoSố 55
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 24/2012/CT-UBND lập thẩm định phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 24/2012/CT-UBND lập thẩm định phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu24/2012/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Hữu Tín
       Ngày ban hành03/11/2012
       Ngày hiệu lực10/11/2012
       Ngày công báo15/12/2012
       Số công báoSố 55
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 24/2012/CT-UBND lập thẩm định phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/2012/CT-UBND lập thẩm định phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị