Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 6 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND công tác lập tổ chức thực hiện quản lý quy hoạch


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2012/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÔNG TÁC LẬP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ SÁU

(Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 10 năm 2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố; thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp thứ sáu - Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố thông qua báo cáo giám sát thực hiện Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2006 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo, giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và có một số ý kiến như sau:

Ghi nhận sự nỗ lực, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả của Ủy ban nhân dân thành phố đối với Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII với nhiều biện pháp tổng hợp chăm lo tốt đời sống người dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng, thu hồi đất ngày càng được hoàn thiện, thực hiện công khai, minh bạch dưới sự giám sát chặt chẽ của người dân và hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác tổ chức tái định cư cho các hộ tạm cư dài hạn theo Nghị quyết 57 cơ bản đã hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2007. Quỹ hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của các ngành, các cấp và người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các dự án.

Để không ngừng hoàn thiện hơn các chủ trương, chính sách, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố:

- Rà soát các chính sách và quy định hiện hành để tổng hợp những vấn đề chưa phù hợp, gây khó khăn cho người dân sau tái định cư, từ đó xem xét điều chỉnh cho sát hợp, khả thi, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, của người dân bị thu hồi đất và của nhà đầu tư, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Tổ chức điều tra xã hội học về cuộc sống của người dân sau tái định cư để có những chính sách phù hợp, từng bước ổn định, cải thiện cuộc sống người dân; tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quỹ hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để bổ sung, điều chỉnh những nội dung quy định liên quan việc hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống của người dân sau tái định cư ngày càng hiệu quả hơn.

- Nghiên cứu để bổ sung chính sách, biện pháp giải quyết hỗ trợ những hộ dân chưa đủ điều kiện hưởng chính sách tái định cư phù hợp với đặc điểm của thành phố theo quy định hiện hành.

- Tổ chức tiếp công dân, đối thoại, tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị chính đáng của cử tri, các khiếu kiện bức xúc của nhân dân, của doanh nghiệp có liên quan vấn đề quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố tán thành các báo cáo và các giải pháp của Ủy ban nhân dân thành phố đã trình bày tại kỳ họp thứ sáu - Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII và lưu ý một số nội dung sau:

1. Về Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp 2, thiết kế đô thị Khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ, đồng thời đảm bảo tính khoa học trong tổng hợp, phân tích hiện trạng, số liệu để sớm hoàn chỉnh và phê duyệt Đồ án trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng nhân dân thành phố, các tầng lớp nhân dân.

Trong đó đặc biệt lưu ý các công trình kiến trúc thuộc lĩnh vực lịch sử, văn hóa tiêu biểu cần bảo tồn đúng quy định pháp luật; đồng thời không làm thay đổi công năng các cơ sở vật chất của các thiết chế văn hóa hiện hữu, nếu nhất thiết phải di dời, thay đổi công năng thì xác định rõ địa điểm di dời, quy mô và nguồn vốn để xây dựng cơ sở mới đảm bảo chất lượng tốt hơn.

2. Về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

- Đối với các đồ án quy hoạch chung của các quận - huyện phải phê duyệt xong (kể cả có điều chỉnh) trước ngày 31 tháng 12 năm 2012.

- Đối với các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn quận - huyện (các đồ án mới, điều chỉnh đồ án) phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2013.

- Đối với các đồ án nêu trên, chậm nhất 30 ngày sau khi phê duyệt phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Nghiên cứu, đề xuất để tiếp tục hoàn thiện chính sách đảm bảo hài hòa lợi ích trước mắt và lâu dài, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của thành phố và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người đang có quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở trong địa bàn quy hoạch.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là việc công khai và minh bạch các quy trình, quy chế quản lý và các thủ tục hành chính trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị nhằm thực hành dân chủ và nâng cao chất lượng, tính khả thi của quy hoạch. Tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong quy hoạch, quản lý sử dụng đất; kiểm tra, thanh tra công vụ nhằm chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm của cán bộ - công chức khi thực hiện công vụ ở các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực quản lý đô thị của thành phố và Ủy ban nhân dân các cấp. Chú trọng bổ sung chính sách thu hút cán bộ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực về quy hoạch đô thị.

3. Về tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã có văn bản thuận địa điểm, có quyết định thu hồi và giao đất, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố:

- Rà soát, đánh giá hiệu quả, tính khả thi và năng lực của nhà đầu tư, sự phù hợp với quy hoạch của từng dự án có sử dụng đất để xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng dự án “treo” theo nguyên tắc và có lộ trình cụ thể:

+ Những dự án có tính khả thi, phù hợp quy hoạch thì có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống.

+ Những dự án không còn phù hợp quy hoạch thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp và chỉ gia hạn một (01) lần cho một (01) dự án nếu cần thiết.

+ Những dự án mà chủ đầu tư không có khả năng thực hiện thì cương quyết thu hồi quyết định giao đất, văn bản thỏa thuận địa điểm và các chủ trương khác có liên quan để kêu gọi đầu tư theo quy định và quy hoạch được duyệt.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có quy định và biện pháp xử lý cụ thể, tích cực, đúng pháp luật, đảm bảo hài hòa quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, người dân, chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án theo lộ trình thích hợp và công bố kết quả công khai về thời gian thực hiện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII tổ chức giám sát, kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 05 tháng 10 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2012
Ngày hiệu lực15/10/2012
Ngày công báo15/11/2012
Số công báoSố 54
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND công tác lập tổ chức thực hiện quản lý quy hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND công tác lập tổ chức thực hiện quản lý quy hoạch
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành05/10/2012
        Ngày hiệu lực15/10/2012
        Ngày công báo15/11/2012
        Số công báoSố 54
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND công tác lập tổ chức thực hiện quản lý quy hoạch

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND công tác lập tổ chức thực hiện quản lý quy hoạch

         • 05/10/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/11/2012

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/10/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực