Chỉ thị 26/2001/CT-UB

Chỉ thị 26/2001/CT-UB về chấn chỉnh và tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại - tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 26/2001/CT-UB chấn chỉnh tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại - tố cáo địa bàn Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Chỉ thị 20/2006/CT-UBND tăng cường trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước công tác tiếp công dân giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo và được áp dụng kể từ ngày 15/06/2006.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 26/2001/CT-UB chấn chỉnh tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại - tố cáo địa bàn Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2001/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ CHẤN CHỈNH VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI - TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Sau hơn hai năm thực hiện Luật khiếu nại-tố cáo, công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, việc giải quyết khiếu nại-tố cáo vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém ; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa sâu rộng ; việc tiếp công dân ở nhiều nơi tuy có tiến bộ nhưng chưa thực hiện tốt ; việc tổ chức lực lượng cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo chưa đảm bảo về chất lượng, chưa đủ số lượng và việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật còn kéo dài, vi phạm thời hạn Luật định.

Nhằm thực hiện tốt Luật khiếu nại-tố cáo, Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại-tố cáo, Nghị định số 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ quy định về tổ chức tiếp công dân và để khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo trên địa bàn thành phố trong thời gian qua theo đúng các quy định của pháp luật ; Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị Thủ trưởng các ngành, các cấp thuộc thành phố thực hiện những công việc sau đây :

1.- Phổ biến giáo dục pháp luật :

1.1- Sở Tư pháp lập kế hoạch hàng quý, hàng năm về tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật sâu, rộng trong cán bộ, công chức và nhân dân. Đặc biệt quan tâm đến việc phổ biến Luật khiếu nại-tố cáo, Luật đất đai và các quy định của pháp luật về quản lý đô thị, làm cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân hiểu rõ, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần giáo dục phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, chủ động hạn chế phát sinh khiếu nại-tố cáo từ cơ sở.

1.2- Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chủ động lập kế hoạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, làm cho các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân thông suốt và chấp hành nghiêm các chính sách, chủ trương của Đảng và các quy định của Nhà nước có liên quan đến việc quy hoạch, đền bù và tái định cư ; quán triệt nội dung Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 08 tháng 8 năm 1998 của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác quy hoạch, đền bù và tái định cư trên từng địa bàn.    

1.3- Trường Cán bộ thành phố chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tổ chức huấn luyện tại chức về phương pháp phục vụ công chúng và những vấn đề cơ bản trong việc áp dụng Luật khiếu nại-tố cáo, Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại - tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan cho đội ngũ cán bộ, công chức (từ cán bộ chủ chốt đến cán bộ thừa hành) đang được bố trí làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo hoặc công tác khác có yêu cầu thường xuyên tiếp xúc với công dân.

2.- Tổ chức tiếp công dân và kiện toàn bộ máy :

2.1- Ủy ban nhân dân các cấp, Lãnh đạo sở-ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có  trách nhiệm tiếp công dân theo quy định sau đây :

2.1.1- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã-phường, thị trấn mỗi tuần tiếp công dân ít nhất một ngày ;

2.1.2- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện mỗi tháng tiếp công dân ít nhất hai ngày ;

2.1.3- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân thành phố, mỗi tháng tiếp công dân ít nhất một ngày ; 

2.1.4- Thủ trưởng và các Phó Thủ trưởng sở-ngành thành phố mỗi tháng tiếp công dân ít nhất một ngày ;

2.1.5- Thanh tra Nhà nước các cấp thuộc thành phố có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật.

2.2- Các cấp Chính quyền thành phố công bố công khai địa điểm và lịch tiếp công dân :

2.2.1- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp công dân tại trụ sở Văn phòng Tiếp dân thành phố theo lịch hàng tuần.  

2.2.2- Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thông báo cụ thể địa điểm và lịch tiếp công dân ; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả tiếp công dân cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

2.3- Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Nghị định số 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ,
quy định về tổ chức tiếp công dân của Luật khiếu nại-tố cáo, Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại-tố cáo ; kiện toàn tổ chức tiếp công dân và  bố trí cán bộ, công chức tiếp công dân phải có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn, am hiểu thực tế, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao ; thay thế ngay những cán bộ, công chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại-tố cáo không hội đủ những tiêu chuẩn nêu trên. 

3.- Một số biện pháp hạn chế phát sinh khiếu nại-tố cáo :

3.1-  Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện đề ra kế hoạch (trong tháng 10 năm 2001) đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đổi các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện có thành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu của Tổng Cục Địa chính; thường xuyên kiểm tra tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng ngay quy trình áp dụng thống nhất việc tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phương thức tương tự như đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng để Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kịp thời.

3.2- Khi xảy ra tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân xã-phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành hòa giải theo điều 38, khoản 1 của Luật Đất đai.

4.- Công khai hóa việc giải quyết khiếu nại :

Thủ trưởng các ngành, các cấp thuộc thành phố phải tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật khiếu nại-tố cáo, đổi mới phương pháp tiến hành giải quyết khiếu nại theo phương châm công khai, dân chủ, tăng cường việc tiếp xúc, đối thoại giữa người khiếu nại với người bị khiếu nại và các bên liên quan trong quá trình thẩm tra, xác minh, họp xét khiếu nại, tổ chức tiếp công dân và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, nhằm nâng cao chất lượng các quyết định giải quyết khiếu nại.

5.- Tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật :

5.1- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai ngay sau khi quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Chánh Thanh tra thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố đã có hiệu lực pháp luật, không để các quyết định có hiệu lực  tồn đọng. 

5.2- Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Thanh tra thành phố dự thảo quy định về trình tự, thủ tục và việc tổ chức lực lượng thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trong tháng 10 năm 2001.

6. Tăng cường vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng trong công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo :

6.1- Thủ trưởng các sở-ngành thành phố hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung pháp lý của hồ sơ giải quyết khiếu nại - tố cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản giải quyết ; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra về trình tự thủ tục pháp lý, thẩm quyền giải quyết khiếu nại - tố cáo, hình thức văn bản và theo dõi tổng hợp.

6.2- Khi trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản giải quyết khiếu nại - tố cáo, các sở-ngành thành phố cần gởi thêm một tờ trình  đến Văn phòng Tiếp dân thành phố. Văn phòng Tiếp dân thành phố có trách nhiệm nắm và theo dõi tình hình giải quyết, tổng hợp báo cáo để phục vụ công tác tiếp công dân và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại - tố cáo của Ủy ban nhân dân thành phố. Văn phòng Tiếp dân thành phố phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố để theo dõi hồ sơ đầu vào và các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại - tố cáo.

7.- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật khiếu nại-tố cáo :

7.1- Chánh Thanh tra sở-ngành thành phố và Chánh Thanh tra quận-huyện tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo của thủ trưởng cơ quan đơn vị trực thuộc ; tổng hợp tình hình giải quyết khiếu nại-tố cáo ở cấp mình, ngành mình, định kỳ ba tháng, sáu tháng, một năm báo cáo cho Thanh tra thành phố để tổng hợp tình hình giải quyết khiếu nại-tố cáo trên toàn thành phố, làm cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố.

7.2- Chánh Thanh tra thành phố giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo trên địa bàn thành phố ; kiểm tra việc chấp hành Luật khiếu nại-tố cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc thành phố ; kịp thời đề xuất các biện pháp bảo đảm thực hiện đúng Luật khiếu nại-tố cáo.

7.3- Các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc thành phố có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức Thanh tra nhân dân giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại - tố cáo  theo quy định tại các điều 9, 13, 14, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93 và 94 của Luật khiếu nại-tố cáo và điều 61, Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ.  

8. Về tăng cường các biện pháp quản lý trong công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo :

8.1- Thủ trưởng các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, kịp thời động viên khen thưởng những người làm tốt, có thành tích trong công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo ; đồng thời, xử lý nghiêm minh các cán bộ, công chức thuộc quyền mình quản lý có hành vi vi phạm Luật khiếu nại-tố cáo và pháp luật hiện hành; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà đề xuất xử lý kỷ luật hoặc truy cứu  trách nhiệm hình sự.

8.2- Giao Giám đốc Công an thành phố có kế hoạch triển khai lực lượng trong ngành về các biện pháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn, nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành ; phát hiện, chỉ đạo xử lý kịp thời các cá nhân có hành vi sau đây :

8.2.1- Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác khiếu nại-tố cáo sai sự thật ;

8.2.2- Lợi dụng việc khiếu nại-tố cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân ;

8.2.3- Tố cáo sai sự thật ;

8.2.4- Đe dọa, trả thù, xúc phạm người khiếu nại-tố cáo, người có  trách nhiệm giải quyết khiếu nại - tố cáo ;

8.2.5- Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của từng cá nhân nêu trên, các đơn vị có chức năng phải chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, lập hồ sơ nghiệp vụ để xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật định ; trường hợp những vi phạm nêu trên có gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

9.- Chế độ thông tin, báo cáo :

9.1- Giao Chánh Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp dân thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành   quy định về chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo (kèm đề cương, biểu mẫu, nhằm mẫu hóa hình thức và nội dung báo cáo nhanh, báo cáo tuần và báo cáo định kỳ) để thống nhất về hình thức và nội dung báo cáo định kỳ công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo ; xác định  trách nhiệm của các ngành, các cấp về thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp báo cáo ; thời hạn hoàn thành và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong tháng 10 năm 2001.

9.2- Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức việc nối mạng tin học diện rộng giữa Thanh tra thành phố, Sở Địa chính-Nhà đất, Văn phòng Tiếp dân thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời, tổ chức huấn luyện đội ngũ cán bộ trực tiếp sử dụng mạng để phục vụ có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại - tố cáo qua mạng ; xây dựng quy chế về quản lý, điều hành và sử dụng mạng ; thời hạn hoàn thành và đưa vào sử dụng mạng trong tháng 10 năm 2001.

9.3- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm sao gởi kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ-Ngành Trung ương và của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo cho Thanh tra thành phố, Sở Địa chính-Nhà đất và Văn phòng Tiếp dân thành phố để tập hợp đầy đủ thông tin, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố. 

Chấn chỉnh và tăng cường công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo trên địa bàn thành phố là yêu cầu cấp bách trong tình hình hiện nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, nhằm đưa công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đi vào nền nếp, công khai, dân chủ, đúng pháp luật, có hiệu quả ; trong quá trình thực hiện, thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc để Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chính phủ
- Tổng Thanh tra Nhà nước
- Thanh tra Tổng Cục Địa chính
- Thanh tra Bộ Xây dựng
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
-  Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban MTTQ. TP - Bộ CHQS.TP
- Viện KSND.TP - TAND. TP - Các Báo, Đài
- VP/TU, các Ban Đảng, Sở-Ngành và Đoàn thể TP
- Vụ Thanh tra XKT phía Nam (TTNN)
- Quận-Huyện ủy, HĐND và UBND Quận-Huyện
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu (NC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
   Lê Thanh Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2001/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu26/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2001
Ngày hiệu lực30/09/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2006
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2001/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 26/2001/CT-UB chấn chỉnh tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại - tố cáo địa bàn Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 26/2001/CT-UB chấn chỉnh tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại - tố cáo địa bàn Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu26/2001/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành20/09/2001
        Ngày hiệu lực30/09/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2006
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 26/2001/CT-UB chấn chỉnh tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại - tố cáo địa bàn Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 26/2001/CT-UB chấn chỉnh tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại - tố cáo địa bàn Hồ Chí Minh