Chỉ thị 26/CT-UBND

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2023

Nội dung toàn văn Chỉ thị 26/CT-UBND 2018 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GẮN VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2023

Thời gian qua, công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rãi trong quản lý hành chính nhà nước, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của bộ máy các cấp chính quyền, cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử các cấp, bước đầu phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin của các ngành, các địa phương chưa đạt kết quả cao, việc gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với công tác cải cách hành chính, triển khai xây dựng Chính quyền điện tử còn chậm, manh mún, các phần mềm ng dụng, cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ, liên kết, chia sẻ giữa các ngành, địa phương, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn thấp, vấn đề bảo đảm an toàn thông tin chưa được quan tâm đúng mức.

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Các S, ban, ngành thành ph, Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Người đứng đầu các cấp, các ngành, phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin của cơ quan, địa phương, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành. Các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin phải được tổng hợp vào Kế hoạch công tác hàng năm trong nội bộ các cơ quan, địa phương.

- Ưu tiên btrí nguồn kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển các nguồn vốn nhà nước hợp pháp khác đầu tư cho hạ tầng, nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin. Việc phê duyệt dự toán nhiệm vụ cần thực hiện trên cơ sở tổng hợp ý kiến thẩm tra, thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông về nội dung chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, sự phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố, sự hợp lý của các nội dung chi ứng dụng công nghệ thông tin; ý kiến của Sở Tài chính hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương án kinh phí, định mức, đơn giá, nguồn vốn, khả năng cân đối vốn theo quy định.

- Ưu tiên áp dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 7740/UBND-VX ngày 30/11/2018.

- Triển khai có hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng các Hệ thống thông tin tập trung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật quy trình giải quyết thủ tục hành chính (quy trình ISO 9001:2015) vào hệ thống một cửa điện tử. Bảo đảm 100% hồ sơ thủ tục hành chính được cập nhật, theo dõi tiến độ giải quyết trên hệ thống. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích. Phấn đấu đạt điểm tối đa về hiện đại hóa nền hành chính theo quy định của Bộ Nội vụ.

- Nâng cao nhn thức về vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin ti tất cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ hành chính công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích tới doanh nghiệp và nhân dân.

2. Sở Ni v

Chủ động phối hợp với các Sở: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển của thành phố; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền hành chính thành phố.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong các cơ quan nhà nước.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì tham mưu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng tập trung, đồng bộ, thống nhất, tránh lãng phí nguồn lực, đảm bảo an toàn, bảo mật và kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại cơ sở hạ tầng thông tin giữa các cấp, các ngành, các địa phương.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Đề án Chính quyền điện tử đã được phê duyệt tại Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố. Triển khai Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tập trung; các dịch vụ nền tảng dùng chung phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin dùng chung, chuyên ngành của thành phố và với Trung ương.

- Phối hợp triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thống nhất trên toàn thành phố, đảm bảo kết nối, liên thông tới 100% xã, phường, thị trấn và với Chính phủ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu phương án đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước, hệ thống xử lý các mối nguy hại thường trực trên mạng, hệ thống giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

- Tham mưu phương án đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trên toàn thành phố.

- Thẩm tra, thẩm định về sự cần thiết, mục tiêu, nội dung chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, sự hợp lý của các nội dung chi ứng dụng công nghệ thông tin của các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch của nhiệm vụ công nghệ thông tin triển khai trong các cơ quan nhà nước thành phố theo quy định.

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các giải pháp nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đầu mối giám sát, theo dõi, kim tra, đánh giá định kỳ về mặt chuyên môn nhằm bảo đảm các nhiệm vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nn dân các cấp phù hợp với mục tiêu, chương trình và kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước hàng năm của thành phố.

- Chủ trì, tổng hợp danh mục nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước hàng năm của thành phố, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

5. S Tài chính

- Hàng năm chủ trì, tổng hợp nhu cầu và dự kiến vốn chi ngân sách nhà nước cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

- Bố trí nguồn vn để ổn định việc thuê dịch vụ đối với các hoạt động công nghệ thông tin cần triển khai tập trung trên toàn thành phố trong nhiều năm.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bố trí kế hoạch vốn để đầu tư các dự án công nghệ thông tin theo quy định nhằm đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Tổng hợp danh mục dự án công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, kịp thời điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

7. Cục Thống kê thành phố

- ng dụng công nghệ thông tin trong xử lý và lưu giữ số liệu các cuộc điều tra, trong công tác xử lý và truyền đưa số liệu của một số lĩnh vực công tác thống kê, nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng số liệu và rút ngắn thời gian báo cáo.

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai điều tra về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông của thành phố hàng năm, đảm bảo tiến độ theo quy định, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông.

8. Công an thành phố

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan rà soát, nắm tình hình, phòng ngừa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm đến hoạt động an toàn thông tin, an ninh thông tin mạng.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, các cơ quan báo chí thành phố

Tăng thời lượng, chuyên mục, tin bài tuyên truyền người dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đi sống, từng bước hình thành công dân điện tử; trong giai đoạn hiện nay, tích cực tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Văn phòng: Thành ủy, Đoàn ĐBBQH Hải Phòng, HĐND TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- Đài PT&TH HP, Báo HP, Báo ……
- Cổng TTĐT thành phố;
- CPVP;
- Phòng: HCTC, KTGSTĐKT;
- Trung tâm TTTH;
- CV: GD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu26/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2018
Ngày hiệu lực27/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 26/CT-UBND 2018 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 26/CT-UBND 2018 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính Hải Phòng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu26/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành27/12/2018
        Ngày hiệu lực27/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 26/CT-UBND 2018 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 26/CT-UBND 2018 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính Hải Phòng

           • 27/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực