Chỉ thị 32/2007/CT-UBND

Chỉ thị 32/2007/CT-UBND chấn chỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 32/2007/CT-UBND chế độ thông tin báo cáo cơ quan hành chính Đồng Tháp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2007/CT-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ CHẤN CHỈNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Thực hiện Chỉ thị 27/2007/CT-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Thủ tướng về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Nhằm nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới, Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phố có trách nhiệm:

a) Chấn chỉnh và nâng cao hơn nữa về vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành, địa phương; tăng cường công tác phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin với các sở, ngành và địa phương khác; bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

b) Củng cố, tăng cường cán bộ chuyên trách làm công tác thông tin, báo cáo, tổ chức tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ thu thập, xử lý thông tin, biên tập báo cáo; trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết cho bộ phận thông tin, báo cáo;

c) Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định hiện hành; coi kết quả chấp hành chế độ thông tin, báo cáo là một tiêu chí đánh giá chất lượng công tác của cá nhân, tổ chức; kiểm điểm xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không chấp hành hoặc thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định;

d) Thực hiện chế độ người phát ngôn, định kỳ cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo đúng Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, báo cáo; sử dụng văn bản điện tử để từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; cải tiến và chuẩn hoá quy trình công việc liên quan đến các hoạt động nội bộ, giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước và các cá nhân, tổ chức trên mạng. Thực hiện kết nối mạng máy tính của các ngành và địa phương với Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh để gửi, trao đổi, xử lý văn bản theo yêu cầu tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;

e) Cung cấp đầy đủ thông tin trên Trang tin điện tử, mạng tin học diện rộng của cơ quan hành chính nhà nước về các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần xin ý kiến của cá nhân, tổ chức; thông tin chỉ đạo điều hành và chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách;

g) Tổ chức chuyên mục tiếp nhận ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trên Trang tin điện tử của ngành, địa phương và Ủy ban nhân dân tỉnh;

h) Thực hiện công bố danh mục, lộ trình các dịch vụ hành chính công trên Trang tin điện tử và có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các dịch vụ hành chính công do cơ quan hành chính nhà nước cung cấp;

i) Có kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện việc số hoá, lưu trữ, cập nhật và chia sẻ dữ liệu thông tin, báo cáo qua mạng điện tử của sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố (trừ các thông tin, báo cáo mật) để mọi tổ chức, cá nhân có thể khai thác, sử dụng;

k) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc lập và gửi các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề theo đúng nội dung và thời hạn yêu cầu. Nội dung các báo cáo gửi Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh phải bảo đảm yêu cầu: kịp thời, đầy đủ, chính xác; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn (nếu có) và phải được duyệt, ký đúng thẩm quyền.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh có trách nhiệm:

a) Giúp Uỷ ban nhân dân Tỉnh rà soát các quy định về chế độ thông tin, báo cáo nêu tại Quyết định số 162/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1992, Chỉ thị số 218/TTg ngày 07 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan, đề xuất với Uỷ ban nhân dân Tỉnh có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cải tiến, đổi mới công tác thông tin, báo cáo phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

b) Chấn chỉnh và tăng cường công tác thông tin, báo cáo tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời cho Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh; định kỳ hàng quý kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh tình hình thực hiện công tác thông tin, báo cáo của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố; nêu rõ những đơn vị làm tốt và những sở, ngành, huyện, thị, thành phố thực hiện không nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo hoặc thông tin, báo cáo không đầy đủ, thiếu chính xác;

c) Khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, bố trí đủ cán bộ có năng lực và tâm huyết triển khai mạnh mẽ các giải pháp phát triển Cổng thông tin điện tử của Tỉnh theo hướng ngày càng chuyên nghiệp; nâng cấp, chuẩn hoá hệ thống thông tin, báo cáo điện tử qua Mạng tin học diện rộng của Tỉnh, đồng thời phát triển các ứng dụng truyền thông đa phương tiện phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh;

3. Xứ lý về thông tin báo cáo:

a) Đối với những trường hợp cấp bách, khẩn trương mà không thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, ngành mình thì phải thực hiện ngay việc thông tin, báo cáo lên cấp trên, người có thẩm quyền giải quyết.

b) Việc thông tin, báo cáo phải trung thực, khách quan và chính xác; cần phải kiểm điểm xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức không chấp hành báo cáo, báo cáo không đúng sự thật hoặc thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu32/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2007
Ngày hiệu lực07/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 32/2007/CT-UBND chế độ thông tin báo cáo cơ quan hành chính Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 32/2007/CT-UBND chế độ thông tin báo cáo cơ quan hành chính Đồng Tháp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu32/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrương Ngọc Hân
        Ngày ban hành28/12/2007
        Ngày hiệu lực07/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 32/2007/CT-UBND chế độ thông tin báo cáo cơ quan hành chính Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 32/2007/CT-UBND chế độ thông tin báo cáo cơ quan hành chính Đồng Tháp

           • 28/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực